Tinh nng va Cai tin Cht lng Dich vu Windows XP (QoS)

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 316666 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Cht lng Dich vu (QoS) Kt ni mang cp ti nhiu ky thut u tin mt loai lu thng hoc chng trinh hoat ng qua kt ni mang thay vi chi da vao kt ni "n lc cao nht". C ch Cht lng Dich vu c cai sn cho ca Microsoft Windows 2000 va Windows XP. Bai vit nay m ta nhng cai tin trong Cht lng Dich vu (QoS) co trong Windows XP. Tham khao tinh nng Cht lng Dich vu a c gii thiu u tin trong Windows 2000 cung c cp trong bai vit nay.

Cht lng Dich vu cho Chia se Kt ni Internet

Khi mt mang c kt ni vi mang khac thng qua mt lin kt hoc kt ni chm, vi du ng quay s thi co th tn tai mt trang thai se lam tng tr lu thng ang truyn qua lin kt chm o. tr nay xay ra do khng trung khp tc gia cac tram cui trong truyn thng va lin kt chm. Lin kt chm tao ra mt nut tht nghen trong ng dn mang. Chi ap dung lin kt chm i vi truyn thng hng kt ni khi ban s dung TCP.

Nu tram nhn do mt may tinh chay Windows XP kim soat co dich vu Chia se Kt ni Internet ang chay trn mt mang tng i nhanh, vi du mang Ethernet vi 100 megabyte trn mi giy, va may chu ma tram nhn nay ang kt ni ti do truy nhp t xa kim soat ang chay trn mt mang nhanh thi se tn tai s khng trung khp. Trong trng hp nay, kich thc nhn cua tram nhn c t thanh mt gia tri ln da trn tc cua lin kt ma tram nhn c kt ni ti. Tram gi tin hanh gi tc thp, nhng nu goi tin khng bi mt thi cui cung tram gi se chuyn gn nh toan b kich thc y u cua goi tin.

Trng hp nay co th anh hng ti hiu nng kt ni TCP khac truyn qua cung mang. Goi tin co th t trong mt hang co quy m ln va i c truyn qua mang chm nay. Nu goi tin bi mt, d liu phai c truyn lai va iu nay cung se lam nghen lin kt.

Giai phap cho vn nay la phai co may tinh ang chay Chia se Kt ni Internet trn mang lp bin. May tinh nay se t ng t kich thc nhn thanh mt kich thc nho hn sao cho thich hp vi lin kt chm. Thit t nay ghi e thng s ky thut cua tram nhn. Thit t nay se khng tac ng xu ti lu thng, vi kich thc tram nhn ang c t nh th tram nhn a c kt ni trc tip vi lin kt chm. Cu phn Lp lich Goi tin Cht lng Dich vu ang chay trn may tinh co Chia se Kt ni Internet se thc hin iu chinh kich thc nay.

Cht lng Dich vu cho modem va truy nhp t xa

K t Thang Mt nm 2002, nhiu ngi vn kt ni Internet thng qua cac lin kt chm, vi du kt ni vi tc 56 kilobit trn mi giy. Ngay ca khi co gii han v tc lin kt, nhiu ngi dung vn chay vai chng trinh truy nhp vao mang cung luc. Vi du, ngi dung co th cung luc s dung cac chng trinh tai xung, e-mail, tan gu trc tuyn, va thm chi ca dong m thanh hoc video. Hu ht nhng chng trinh nay s dung TCP lam giao thc tng di truyn tai, va mi chng trinh s dung kt ni ring hoc s dung cac kt ni.

Chng trinh u tin khi s dung lin kt nay se s dung c quyn cho n khi kt ni at c trang thai n inh. Trang thai n inh se truyn y u kich thc d liu qua TCP. Khi chng trinh tip theo bt u truyn d liu, kt ni ma chng trinh nay s dung se phai chiu mt thut thoan khi ng chm. Thut toan nay gii han truyn lng d liu khng c bao nhn. Vi lng d liu ang c truyn bi chng trinh a c thit lp trc o nn chng trinh th hai se mt nhiu thi gian hn at c trang thai n inh va vic truyn d liu vi kich thc tng t se chm hn nhiu.

Windows XP cai t mt lc cn bng Deficit Round Robin (DRR) khi h iu hanh s dung mt lin kt chm. Lc nay a co sn trong Windows 2000. Theo mc inh, lc c bt trong Windows XP khi phat hin mt lin kt chm. Lc nay phn b mt s dong d liu va gan lung d liu ng dung mi cho cac dong nay. Nhng dong nay c t ng bao dng theo cach quay vong. Cu hinh nay cung cp hiu nng va ap ng tt hn cho truyn thng mang va khng yu cu cu hinh thu cng.

Lam ro cach s dung Cht lng Dich vu trong nhng may tinh u cui ang chay Windows XP

Nh trong Windows 2000, cac chng trinh co th tn dung Cht lng Dich vu thng qua API Cht lng Dich vu trong Windows XP. Mt trm phn trm bng thng mang hin co c chia se bi tt ca cac chng trinh nu mt chng trinh khng yu cu bng thng u tin c bit. Bng thng "d tr" nay vn sn co i vi cac chng trinh khac nu chng trinh yu cu khng ang gi d liu. Theo mc inh, cac chng trinh co th d tr mt bng thng kt hp ti 20 phn trm tc lin kt tng di trn mi giao din cua mt may tinh u cui. Nu chng trinh d tr bng thng khng gi u d liu s dung thi phn khng s dung cua bng thng c d tr o se co sn cho dong d liu khac trn cung may chu.

bit thm thng tin v Lp lich Goi tin Cht lng Dich vu, xem Tr giup Windows XP. Thng tin b sung v Cht lng Dich vu Windows 2000 hin co trong th vin ky thut Windows 2000.

Giai quyt mt s khiu nai v h tr Cht lng Dich vu Windows XP

a co khiu nai trong nhiu bai vit ky thut a xut ban va cac bai ng nhom tin rng Windows XP lun d tr 20 phn trm bng thng hin co cho Cht lng Dich vu. Nhng khiu nai nay la khng chinh xac. Thng tin trong phn "Lam ro v Cht lng Dich vu trong cac may u cui ang Chay Windows XP" m ta chinh xac hoat ng cua h thng Windows XP.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 316666 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Nm 2008 - Xem xt l?i: 4.2
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbenv kbinfo kbnetwork KB316666

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com