Làm th? nào đ? s? d?ng máy ch? Explorer trong Visual Studio.NET và Visual Studio 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316649 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này gi?i thích cách s? d?ng máy ch? trong Explorer Microsoft Visual Studio.NET hay trong Microsoft Visual Studio 2005.

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, h? t?ng m?ng, và gói d?ch v? mà b?n c?n:
 • Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i sau các ch? đ?:
 • Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005
 • Microsoft Visual Basic.NET, Microsoft Visual Basic 2005, Microsoft Visual C# 2005 ho?c Microsoft Visual C#.NET

Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005 Server Explorer

Nhà thám hi?m máy ch? là m?t công c? phát tri?n m?i trong Visual Studio .NET ho?c trong Visual Studio 2005 đó chia s? trên phát tri?n ngôn ng? và các d? án. V?i nhà thám hi?m máy ch?, b?n có th? k?t n?i đ?n máy ch?, c?ng như xem và truy c?p các ngu?n l?c. Ví d?, b?n có th? k?t n?i t?i, xem và truy c?p các ngu?n l?c sau đây:
 • Các k?t n?i cơ s? d? li?u
 • Các máy ch?
 • Crystal Reports
 • B?n ghi s? ki?n
 • Hàng đ?i tin nh?n
 • Hi?u su?t Counters
 • D?ch v? Windows

M? và xem Server Explorer

 1. B?t đ?u Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005.
 2. S? d?ng m?t trong hai Visual Basic.NET, năm 2005 Visual Basic, Visual C# 2005, hay Visual C#.NET đ? t?o ra m?t ?ng d?ng Windows.
 3. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Server Explorer. Trong Visual Studio 2005, nh?p vào Các c?a s? khác, sau đó b?mMáy ch? Explorer. Hi?n th? c?a s? Server Explorer máy ch? tài nguyên trong cây xem, bao g?m các giao đi?m qu?c gia sau đây:
  • Kết nối Dữ liệu
  • Các máy ch?
 4. Nh?n vào đây đ? m? r?ng các Kết nối Dữ liệu nút.

  Nút này li?t kê k?t n?i d? li?u đ?n các máy ch? cơ s? d? li?u hi?n đang có s?n đ? s? d?ng. B?n có th? t?o các k?t n?i đ?n Microsoft SQL Server mà ch?y trên Microsoft Windows, ho?c b?n có th? t?o cơ s? d? li?u Oracle ch?y trên UNIX. K?t n?i d? li?u có th? không xu?t hi?n trong nút này đư?c nêu ra, tùy thu?c vào cách c?a b?n máy tính đư?c c?u h?nh.
 5. Nh?n vào đây đ? m? r?ng các c?p cao nh?t Các máy ch?nút.

  Nút này li?t kê các máy ch? đang có s?n cho s? d?ng. M?i nút máy ch? danh sách các cơ s? d? li?u và các ngu?n l?c ph?c v? mà b?n có th? s? d?ng trong các ?ng d?ng c?a b?n.

Thêm m?t k?t n?i d? li?u

 1. Trong c?a s? máy ch? Explorer, b?m chu?t ph?i vào các D? li?u Kết nối nút, và sau đó nh?p vào Thêm K?t n?i.
 2. Trong các D? li?u thu?c tính n?i k?t h?p tho?i, g? ho?c ch?n tên h? ph?c v? trong h?p combo. Ví d?, n?u SQL Server cài đ?t trên máy tính đ?a phương, g? đ?a phương.

  Chú ý Trong Visual Studio 2005, các Thêm k?t n?i h?p tho?i h?p s? xu?t hi?n.
 3. G? thông tin đăng nh?p như là c?n thi?t cho vi?c c?a b?n môi trư?ng.
 4. Ch?n m?t cơ s? d? li?u đ? s? d?ng. Ví d?, n?u k?t n?i là máy ch? SQL, b?n có th? nh?p vào Northwind.
 5. Nh?p vào Ki?m th? k?t n?i đ? xác minh r?ng các k?t n?i d? li?u là h?p l?. Sau vài giây, thông đi?p sau s? xu?t hi?n:
  Ki?m th? k?t n?i thành công
  N?u b?n g?p m?t l?i trong bài ki?m tra này, ki?m tra các thi?t l?p, và th?c hi?n b?t k? c?n thi?t thay đ?i.
 6. Nh?p vào Ok.

  Nh?n th?y r?ng m?i k?t n?i d? li?u xu?t hi?n như m?t đ?a tr? nút dư?i đây các D? li?u Kết nối nút.
 7. Nh?p vào nút k?t n?i d? li?u, b?n ch? c?n m? r?ng t?o ra.

  Nh?n th?y r?ng máy ch? Explorer s? hi?n th? các b?ng, các quan đi?m, và các th? t?c đư?c lưu tr? mà có s?n cho b?n t? h? ph?c v? này.

Thêm m?t máy ch?

 1. Trong c?a s? máy ch? Explorer, b?m chu?t ph?i vào cácCác máy ch? nút, và sau đó nh?p vào Thêm h? ph?c v?.
 2. Trong các Thêm h? ph?c v? h?p tho?i, type a tên máy ch? mà khác v?i máy ch? đ?a phương c?a b?n, ho?c g? m?t IP đ?a ch? đó khác v?i đ?a ch? giao th?c Internet (IP).
 3. N?u b?n s? d?ng m?t tên ngư?i dùng khác đ? đăng nh?p vào máy ch?, Nh?p vào K?t n?i s? d?ng tên ngư?i dùng khác nhau, và sau đó nh?p c?a b?n tên ngư?i dùng và m?t kh?u.
 4. Nh?p vào Ok.

  Nh?n th?y r?ng m?t m?i máy ch? nút xu?t hi?n bên dư?i các c?p cao nh?t Các máy ch?nút.
 5. B?m đ? m? r?ng nút h? ph?c v? mà b?n v?a t?o ra.

  Máy ch? Explorer s? hi?n th? các ngu?n l?c có s?n cho b?n, ch?ng h?n như tinh th? d?ch v?, b?n ghi s? ki?n, hàng đ?i tin nh?n, hi?u su?t Counters, D?ch v? và các máy ch? SQL. B?n nh?n đư?c cùng m?t thông tin cho local c?a b?n máy tính khi b?n nh?p vào đ? m? r?ng tên máy ch? đ?a phương c?a b?n.

Kéo m?t k?t n?i t? máy ch? Explorer vào m?u c?a b?n

B?n có th? s? d?ng phương pháp kéo và th? đ? sao chép h?u như b?t k? đ?i tư?ng t? nhà thám hi?m máy ch? vào ph?ng thu tr?c quan.LƯ?I nhà thi?t k?. Vi?c tích h?p môi trư?ng phát tri?n (IDE) t? đ?ng t?o ra m?t đ?i tư?ng đư?c c?u h?nh s?n r?ng b?n có th? s? d?ng trong ?ng d?ng c?a b?n.

Kh? năng này đ? sao chép các đ?i tư?ng cung c?p m?t công c? m?nh m? cho các l?p tr?nh ?ng d?ng nhanh chóng phát tri?n (RAD). Ví d?, khi b?n kéo m?t k?t n?i d? li?u vào m?t h?nh th?c, Visual Studio.NET t?o ra m?t đ?i tư?ng k?t n?i không yêu c?u b?n cung c?p b?t k? M?.

S? d?ng phương pháp kéo và th? đ? t?o k?t n?i m?i, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trong c?a s? máy ch? Explorer, ch?n k?t n?i d? li?u r?ng b?n t?o ra, và sau đó chuy?n sang thi?t k? m?u.
 2. Kéo k?t n?i d? li?u t? máy ch? đ? Explorer Form1. Visual Studio.NET t? đ?ng t?o ra m?t SQLConnection đ?i tư?ng v?i các ConnectionString, các Co? so?̉ du?̃ liẹ?u, và các DataSource thu?c tính đ? thi?t l?p.
Bây gi? b?n có th? ch?y m? c?a b?n và s? d?ng các SQLConnection.

Chú ý Visual Studio 2005 không h? tr? phương pháp kéo và th? này trong Máy ch? Explorer

Ki?m ch?ng r?ng k?t n?i làm vi?c

Sau khi b?n thêm m?t k?t n?i d? li?u, m?t nút m?i xu?t hi?n dư?i các c?p cao nh?t Kết nối Dữ liệu nút. B?n có th? duy?t qua thông qua các b?ng h? ph?c v?, các quan đi?m, và các th? t?c đư?c lưu tr?.

Sau khi b?n thêm m?t máy ch?, m?t nút m?i xu?t hi?n dư?i các c?p cao nh?t Các máy ch? nút. B?n có th? duy?t qua các máy ch? đ? xem các tài nguyên c?a nó, ch?ng h?n như b?n ghi s? ki?n, hàng đ?i tin nh?n và hi?u su?t Boä ñeám.

Sau khi b?n kéo và th? các k?t n?i d? li?u vào Form1, m?t SQLConnection đ?i tư?ng đư?c đ?t tên theo SQLConnection1 (trong Visual Basic.NET ho?c Visual Basic 2005) ho?c sqlConnection1 (trong Visual C#.NET ho?c trong Visual C# 2005) xu?t hi?n trong các Thành ph?n danh sách.

Khắc phục sự cố

Bài vi?t này s? d?ng thi?t đ?t này đư?c c? th? cho các h? th?ng c?u h?nh. B?n ph?i s? d?ng các máy ch? tên, tên cơ s? d? li?u, đăng nh?p tên và m?t kh?u là thích h?p đ? h? th?ng c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 316649 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster kbmt KB316649 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316649

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com