วิธีการแก้จุดบกพร่องกระบวนงานที่เก็บไว้ใน Visual Studio .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316549 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายว่า คุณสามารถดีบักขั้นตอนของ SQL Server ที่จัดเก็บ และการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกที่จำเป็น และขั้นตอนสำหรับแต่ละวิธีการสองวิธี

Visual Studio .NET นักพัฒนาสามารถใช้ Server Explorer เพื่อดีบักขั้นตอนของ SQL Server ที่เก็บไว้ต่างหากของโครงการ Visual Studio ใด ๆ หรือนักพัฒนาที่สามารถเข้ารหัสของกระบวนงานที่เก็บไว้ในขั้นตอนโดยตรงจากรหัสที่ได้รับการจัดการในโครงการ Visual Basic, Visual c# หรือ Visual j#

ตัวเลือกที่ 1: Debug กระบวนงานที่เก็บไว้ในโหมดแบบสแตนด์อโลน

 1. เปิด Server Explorer

  หมายเหตุ:: คุณไม่จำเป็นเพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ SQL Server ได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ SQL Server จะแสดงภายใต้โหนเซิร์ฟเวอร์ยัง คุณจะใช้โหนเซิร์ฟเวอร์ในขั้นตอนที่ทำตาม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL เซิร์ฟเวอร์ในลักษณะเดียวกัน
 2. ภายใต้การเซิร์ฟเวอร์ขยายโหนดใน Server Explorer,SQL Servermachine ชื่อ ขยายเซิร์ฟเวอร์ sqlโหน ขยายSQL Serverกรณี ขยายฐานข้อมูล northwindโหน ขยายแล้ว นี้วิธีการที่เก็บไว้โหน
 3. คลิกขวาCustOrderHistกระบวนงานที่เก็บไว้แล้วคลิกขั้นตอนเข้ากระบวนงานที่เก็บไว้.
 4. กระบวนการเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้กล่องโต้ตอบเปิด ซึ่งแสดงรายการพารามิเตอร์ของกระบวนงานที่เก็บไว้ ประเภท:alfkiเป็นค่าสำหรับการ@ CustomerIDป้อนพารามิเตอร์ และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. ในระบบออก Visual Studio หน้าต่างเปิดซึ่งแสดงข้อความของกระบวนงานที่เก็บไว้ บรรทัดการกระทำที่แรกของกระบวนงานที่เก็บไว้จะถูกเน้น กด F11 เพื่อขั้นผ่านกระบวนงานที่เก็บไว้ในการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
 6. ในหน้าต่างออก ข้อความต่อไปนี้จะแสดงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่า การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว:
  โปรแกรม ' SQL ดีบักเกอร์: T SQL ' มี exited ด้วยรหัส 0 (0x0)

ตัวเลือกที่ 2: ขั้นตอนในกระบวนงานที่เก็บไว้จากรหัสที่ได้รับการจัดการ

 1. สร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows การ Visual Basic ใหม่โครงการ
 2. ลากตัวปุ่มควบคุมจากกล่องเครื่องมือการ Form1 ที่ด้านบนของหน้าต่างรหัส Form1 เพิ่มบรรทัดของรหัสต่อไปนี้:
  Imports System.Data.SqlClient
  					
 3. การคัดลอกรหัสต่อไปนี้ลงในButton1_Clickกระบวนงานเหตุการณ์:

  หมายเหตุ:: แก้ไขสายอักขระการเชื่อมต่อตามความจำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
      Dim cn As SqlConnection
      Dim strCn As String
      Dim cmd As SqlCommand
      Dim prm As SqlParameter
      strCn = "Data Source=(local);Initial Catalog=Northwind;" & _
        "Integrated Security=SSPI"
      cn = New SqlConnection(strCn)
      cmd = New SqlCommand("CustOrderHist", cn)
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
      prm = New SqlParameter("@CustomerID", SqlDbType.Char, 5)
      prm.Direction = ParameterDirection.Input
      cmd.Parameters.Add(prm)
      cmd.Parameters("@CustomerID").Value = "ALFKI"
      cn.Open()
      Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader
      While dr.Read
        Console.WriteLine("Product ordered: {0}", dr.GetSqlString(0))
      End While
      dr.Close()
      cn.Close()
  					
 4. โซลูชัน Explorer คลิกขวาที่โครงการ (ไม่การแก้ไขปัญหา) และเปิดการคุณสมบัติหน้า คลิกคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิกในแผนภูมิและจากนั้นคลิกเพื่อเลือกนั้นดีบักของ sql Serverกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นตรวจแก้จุดบกพร่องหน้าการเปิดใช้งานการตรวจแก้จุดบกพร่องกระบวนงานที่เก็บไว้
 5. ตั้งค่าแบบเบรกพอยต์บนบรรทัดของรหัสต่อไปนี้:
      Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader
  					
 6. ในเซิร์ฟเวอร์ Explorer ค้นหา และเปิดการCustOrderHistคุณสามารถจัดเก็บไว้กระบวนการตามที่อธิบายไว้ในตัวเลือกที่ 1 คลิกขวาที่กระบวนงานที่เก็บไว้ และจากนั้น คลิกแก้ไขกระบวนงานที่เก็บไว้.
 7. การตั้งค่าแบบเบรกพอยต์ในกระบวนงานที่เก็บไว้บน SELECT งบ ซึ่งก็คือบรรทัดของรหัสการกระทำเท่านั้น
 8. กด F5 เพื่อเรียกใช้โครงการ Visual Basic
 9. เมื่อปรากฏ Form1 คลิกการปุ่มคำสั่ง. รหัสจะทำงานกับเบรกพอยต์ว่า คุณได้ตั้งค่าก่อนที่เรียกว่ากระบวนงานที่เก็บไว้
 10. กด F11 รหัสขั้นตอนการดำเนินการจากนั้นExecuteReaderวิธีการเข้าสู่หน้าต่างกระบวนงานที่เก็บไว้
 11. กด F11 อีกครั้ง บรรทัดหนึ่งของรหัสในวิธีการจัดเก็บไว้ คำสั่ง SELECT ดำเนินงาน ควบคุมการส่งกลับไปยังโครงการ Visual Basic ของคุณแล้ว และโครงการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
 12. เมื่อต้องการทำตามขั้นตอนผ่านโค้ด Visual Basic ได้หลังจากที่คุณขั้นตอนออกของกระบวนงานที่เก็บไว้ คุณต้องเซ็ตเบรกพอยต์ที่สองในโค้ด Visual Basic ได้หลังจากการเรียกกระบวนงานที่เก็บไว้ ตัวอย่างเช่น ในโค้ดตัวอย่างที่แสดงในส่วนนี้ คุณสามารถกำหนดเบรกพอยต์สองบรรทัดต่อไปนี้:
      While dr.Read
  					

การแก้ไขปัญหา

 • เมื่อต้องการขั้นตอนจาก Visual Studio รหัสเข้ากระบวนงานที่เก็บไว้ คุณต้องเปิดใช้งาน SQL แก้จุดบกพร่องในการคุณสมบัติของโครงการในการตรวจแก้จุดบกพร่องหน้า
 • เมื่อต้องการขั้นตอนผ่านขั้นตอนการจัดเก็บรหัส คุณต้องเซ็ตเบรกพอยต์เป็นในกระบวนงานเก็บไว้เอง มิฉะนั้น ขั้นตอนการดีบักบนกระบวนงานที่เก็บไว้และหน้าต่างสำหรับกระบวนงานที่เก็บไว้ไม่เปิดขึ้น
 • ให้ทำตามขั้นตอนถึงรหัส Visual Studio หลังจากการดีบักขั้นตอนที่ออกแบบกระบวนงานที่เก็บไว้ คุณต้องเซ็ตเบรกพอยต์ตัวในรหัสของโครงการที่มีจุดได้หลังจากการดำเนินการของกระบวนงานที่เก็บไว้ มิฉะนั้น รหัสการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากการดีบักขั้นตอนที่ออกแบบกระบวนงานที่เก็บไว้
 • สำหรับปัญหาการตั้งค่าและการตั้งค่าคอนฟิก อ้างอิงไปยังส่วนชื่อดี "เซ็ตอัพ SQL บัก" ใน Visual Studio .NET เอกสาร

ข้อจำกัดของการตรวจแก้จุดบกพร่องกระบวนงานที่เก็บไว้

ต่อไปนี้คือ รายการของข้อจำกัดที่คุณอาจพบเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่องกระบวนงานที่เก็บไว้ และคุณไม่พบเมื่อคุณทำการดีบักรหัสที่ใช้ Visual Studio:
 • คุณไม่สามารถ "แบ่ง" ดำเนินการ
 • คุณไม่สามารถ "แก้ไข และดำเนินต่อ"
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการคำสั่ง
 • แม้ว่าคุณสามารถเปลี่ยนค่าของตัวแปร เปลี่ยนแปลงของคุณอาจไม่มีผลเนื่องจากมีแคค่าตัวแปร
 • ไม่มีแสดงผลลัพธ์จากคำสั่ง SQL PRINT

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องใน Visual Basic 6.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
170496เคล็ดลับสำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่องกระบวนงานที่เก็บไว้จาก Visual Basic
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft (หรือหัวข้อ "แก้จุดบกพร่อง SQL" ในใน Visual Studio .NET ช่วยในการดูเอกสารประกอบ):
การดีบัก SQL
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/zefbf0t6 (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316549 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
Keywords: 
kbhowtomaster kbsqlclient kbsystemdata kbmt KB316549 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316549

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com