Raksta ID: 316529 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
SVAR?GI! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju un p?rliecinieties, vai saprotat, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu inform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas veido?anu, atjauno?anu un redi???anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot ierakst?t inform?ciju ierakst?m? kompaktdisk? (CD-R) vai atk?rtoti ierakst?m? kompaktdisk? (CD-RW), iesp?jams, netiek pied?v?ta opcija nos?t?t datus uz CD-ROM diskdzini.

Skatot CD-R diska vai CD-RW diska rekviz?tus, iesp?jams, iev?rosit, ka kompaktdisku diskdzi?a (drive_letter:) dialoglodzi?? Properties (Rekviz?ti) netiek r?d?ta z?mne Recording (Ierakst??ana) (drive_letter ir CD-R vai CD-RW disku apz?m?jo?ais burts).

Piez?me. Lai skat?tu kompaktdisku diskdzi?a (drive_letter:) dialoglodzi?u Properties (Rekviz?ti), noklik??iniet uz Start (S?kt), uz My Computer (Mans dators), ar peles labo pogu noklik??iniet uz vajadz?g? CD-R vai CD-RW diska un ?sin?jumizv?ln? noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja disks tiek nepareizi noteikts neierakst?m? ier?c?.

RISIN?JUMS

Lai probl?mu atrisin?tu, redi??jiet Microsoft Windows re?istru, nor?dot CD-R vai CD-RW disku k? ierakst?mu disku. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.BR?DIN?JUMS. Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, varat rad?t nopietnas probl?mas, kuru d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Korpor?cija Microsoft negarant?, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Izv?rsiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives
 4. Izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Export (Eksport?t).
 5. Lodzi?? File name (Faila nosaukums) ierakstiet backup of drives key (disku atsl?gas dubl??ana) un p?c tam noklik??iniet uz Save (Saglab?t).

  Piez?me. ?o re?istra atsl?gu var atjaunot, veicot dubultklik??i uz saglab?t? faila backup of drives key.reg.
 6. Re?istra redaktora kreis?s r?ts sada?? Drives (Diski) noklik??iniet uz mapes Volume{GUID}, kur GUID ir glob?li unik?lais 32 rakstz?mju heksadecim?lais identifikators.

  Piez?me. Ja dator? ir vair?ki CD-ROM diskdzi?i, katram notiem tiek nor?d?ta v?l viena mape Volume{GUID}.
 7. Re?istra redaktora loga labaj? r?t? veiciet dubultklik??i uz Drive Type (Diska tips).
 8. Lodzi?? Value data (V?rt?bas dati) ierakstiet 1 vai 2 (atkar?b? no diska tipa) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

  Diska tips ir 1, ja tas ir CD-R disks, un 2, ja tas ir CD-RW disks.
 9. Aizveriet re?istra redaktoru.
 10. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz My Computer (Mans dators).
 11. Sada?? Devices with Removable Storage (Ier?ces ar no?emamu kr?tuvi) noklik??iniet uz CD-R vai CD-RW diska un p?c tam ?sin?jumizv?ln? noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 12. Ja tiek par?d?ta z?mne Recording (Ierakst??ana), sist?ma Windows atpaz?st disku k? ierakst?mu ier?ci.
 13. Noklik??iniet uz Cancel (Atcelt).

  Piez?me. Ja dator? ir vair?ki CD-ROM, DVD-ROM vai CD-RW diskdzi?i, bet z?mne Recording (Ierakst??ana) netiek par?d?ta, iesp?jams, ka sist?mas Windows re?istr? k? ierakst?ms ir konfigur?ts cits disks. Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
  1. Izpildot 1.?9. darb?bu, redi??jiet v?rt?bu Drive Type (Diska tips) map? Volume{GUID}, kuras v?rt?bu iepriek? main?j?t.
  2. Lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) ierakstiet 3 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   Diska tipa v?rt?ba 3 nor?da, ka disks ir standarta CD-ROM disks un nav rakst?ms.
  3. Re?istra redaktora loga kreisaj? r?t? noklik??iniet uz n?kam?s mapes Volume{GUID}.
  4. Izpildot 7.?8. darb?bu, mainiet lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) nor?d?to uz 1 vai 2 (atkar?b? no diska tipa).
  5. Aizveriet re?istra redaktoru un p?c tam izpildiet 10.?12. darb?bu, lai p?rliecin?tos, vai CD-R vai CD-RW diska rekviz?tu dialoglodzi?? tiek par?d?ta z?mne Recording (Ierakst??ana).

PAPILDINDORM?CIJA

?? k?rt?ba ne visos gad?jumos var izdoties. Tas ir risin?jums tikai t?dos gad?jumos, kad CD-R vai CD-RW disks var funkcion?t sist?m? Windows XP, bet kaut k?du iemeslu d?? netiek identific?ts. Ja disks nav iek?auts aparat?ras sader?bas sarakst? Hardware Compatibility List (HCL), disks var nedarboties kop? ar ieb?v?to kompaktdisku kop??anas funkcionalit?ti neatkar?gi no t?, k?ds ir re?istra iestat?jums.

Rekviz?ti

Raksta ID: 316529 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 5. oktobris - P?rskat??ana: 2.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kbhardware kbprb ocsso KB316529

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com