Windows XP không th? nh?n ra t?t c? các không gian đ?a s?n dùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316505 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Windows XP có th? không nh?n ra t?t c? các không gian đ?a s?n dùng c?a b?n. Ví d?, b?n có th? có m?t ổ đĩa c?ng v?i công su?t hơn 30 Gigabyte (GB), nhưng theo các ti?n ích qu?n l? đ?a ho?c Window Explorer, b?n có ch? 2 GB dung lư?ng đ?a space.

K?t qu? là, ngay c? khi b?n có không gian đ?a c?ng phong phú, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đ?a th?p. B?n đang ch?y h?t không gian đ?a trên <Drive letter="">. </Drive>

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng phương pháp sau đây phù h?p. Đ? t?t nh?t xác đ?nh method(s) phù h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n, h?y đ?c qua bài vi?t toàn b? trư?c khi b?n ti?n hành.

C?nh báo: phương pháp sau đây có th? yêu c?u b?n cài xác lập lại Windows XP. Microsoft khuy?n cáo b?n sao lưu t?t c? các d? li?u quan tr?ng trư?c khi b?n s? d?ng các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Ch?y Cài đặt Windows XP đ? xác đ?nh xem không gian đ?a c?ng có th? truy c?p

Đ? xác đ?nh xem t?t c? các không gian đ?a c?ng có th? truy c?p, ch?y cài đ?t chuyên bi?t t? các phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Windows XP.
 1. Đưa đ?a compact cài đ?t chuyên bi?t Windows XP vào ? CR-ROM, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính. Khi b?n đư?c nh?c đ? B?t đ?u t? đ?a compact, b?m phím b?t k?.

  Lưu ?: B?n có th? c?n ph?i c?u h?nh BIOS đ? kh?i đ?ng t? đ?a CD-ROM l?n đ?u tiên, đ? th?c hi?n các bư?c này.
 2. Nh?n ENTER khi xu?t hi?n màn h?nh Cài đặt Windows XP.
 3. Nh?n F8 đ? ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng (EULA).
 4. Khi Cài đặt Windows XP màn h?nh xu?t hi?n v?i m?t danh sách hi?n t?i các cài đ?t chuyên bi?t Windows XP trên máy tính, nh?n ESC đ? ti?p t?c cài đ?t chuyên bi?t m?t đ?ng g?i tươi c?a Windows XP mà không c?n s?a ch?a.
 5. Màn h?nh Cài đặt Windows XP s? xu?t hi?n v?i thông tin phân vùng. Lưu ? các phân vùng và unpartitioned không gian đư?c li?t kê. Xác đ?nh xem t?t c? các không gian có s?n c?a b?n đư?c li?t kê, và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  1. N?u b?n xác đ?nh r?ng không ph?i t?t c? các không gian đ?a c?ng c?a b?n đư?c li?t kê, sau đó b?n có th? có m?t v?n đ? BIOS đó đang ngăn c?n máy tính nh?n ra đ?a c?ng c?a b?n m?t cách chính xác. N?u đi?u này là đúng, ti?p t?c v?i phương pháp 2.

   - ho?c -
  2. N?u b?n xác đ?nh r?ng t?t c? các không gian đ?a c?ng c?a b?n đư?c li?t kê, b?n có th? ti?p t?c v?i m?t trong các tùy ch?n sau:

   • Ch?n phân vùng Windows XP t?n t?i, và sau đó nh?n D đ? xóa các phân vùng.

    Lưu ?: n?u b?n làm đi?u này, t?t c? d? li?u trên phân vùng s? b? m?t. Ch? s? d?ng tùy ch?n này n?u b?n có ch?c b?n mu?n lo?i b? hoàn toàn các phân vùng đ? t?o m?t phân vùng m?i b?ng cách k?t h?p t?t c? không gian s?n dùng.
   • Ch?n không gian unpartitioned, và sau đó nh?n C đ? t?o m?t phân vùng m?i.

    Lưu ?: b?n có th? s? d?ng tùy ch?n này mà không c?n đ?u tiên xóa phân vùng Windows XP. S? d?ng tùy ch?n này n?u b?n không mu?n đ? m?t d? li?u trong phân vùng t?n t?i, và b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t m?t đ?ng g?i th? hai c?a Windows XP trong không gian unpartitioned.

    Lưu ?: b?n không th? t?o m?t kh?i lư?ng l?n hơn 32 GB kích thư?c b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p FAT32 trong Windows XP. Tr?nh đi?u khi?n Windows 2000 FastFAT có th? g?n k?t và h? tr? kh?i lư?ng l?n hơn 32 GB s? d?ng h? th?ng t?p FAT32 (tùy thu?c vào các gi?i h?n khác), nhưng b?n không th? t?o m?t b?ng cách s? d?ng công c? đ?nh d?ng. Hành vi này là do thi?t k?. (Xem phương pháp 3 trong bài vi?t này đ? bi?t thêm thông tin v? v?n đ? này.)

Phương pháp 2: C?p nh?t h? th?ng BIOS ho?c s? d?ng m?t tr?nh qu?n l? kh?i đ?ng

N?u các phương pháp trư?c đó xác đ?nh r?ng b?n có m?t v?n đ? BIOS đó đang ngăn c?n máy tính nh?n ra đ?a c?ng c?a b?n m?t cách chính xác, h?y làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • C?p Nh?t BIOS h? th?ng. Liên h? v?i nhà s?n xu?t bo m?ch ch? c?a b?n ho?c máy tính c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này.
 • S? d?ng m?t tr?nh qu?n l? kh?i đ?ng c?a bên th? ba đ? truy c?p thêm không gian trên đ?a c?ng c?a b?n. Nhi?u đ?a c?ng nhà s?n xu?t cung c?p các ti?n ích đ? làm đi?u này. Liên h? v?i h?ng ch? t?o đ?a c?ng c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này.Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  65416 Ph?n c?ng và danh sách liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m bên th? ba, A-K

  60781 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba liên h? v?i nhà cung c?p danh sách, L-P

  60782 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba danh sách liên h? v?i nhà cung c?p, Q-Z

Phương pháp 3: S? d?ng Fdisk ho?c ti?n ích phân vùng bên th? ba

N?u b?n mu?n đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng FAT32 l?n hơn 32 GB, b?n có th? s? d?ng m?t ti?n ích phân vùng bên th? ba đ? tăng kích thư?c c?a phân vùng hi?n t?i cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, ho?c s? d?ng các ti?n ích Fdisk trên đ?a kh?i đ?ng Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ho?c m?t đ?a kh?i đ?ng Microsoft Windows 98 đ? đ?nh d?ng l?i đ?a c?ng hoàn toàn.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255867 Làm th? nào đ? s? d?ng Fdisk, đ?nh d?ng phân vùng/phân vùng l?i đ?a c?ng
M?t khi b?n đ? t?o ra các phân vùng mà b?n mu?n ti?p t?c cài xác lập lại Windows XP b?ng cách s? d?ng chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t trên phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Windows XP.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314463 H?n ch? c?a h? th?ng t?p FAT32 trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 316505 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB316505 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 316505

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com