Làm th? nào đ? th?c hi?n nâng cao kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316434 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Nhi?u v?n đ? mà b?n có th? kinh nghi?m trên m?t máy tính d?a trên Windows XP x?y ra do m?t chương tr?nh không tương h?p v? sau ho?c b? h?ng. Đ? xác đ?nh cho dù đây là trư?ng h?p, b?n có th? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch ho?c kh?i đ?ng l?i Windows mà không B?t đ?u chương tr?nh trong câu h?i.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n nâng cao s?ch s?-kh?i đ?ng kh?c ph?c s? c? đ? xác đ?nh li?u v?n đ? trong câu h?i là liên k?t v?i hệ điều hành c?t l?i ho?c v?i m?t chương tr?nh t?i trong môi trư?ng Windows.Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm s?ch kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP

Thông tin thêm

Kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng s?ch s? đư?c thi?t k? đ? cô l?p m?t v?n đ? hi?u su?t. Đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c?, b?n ph?i có m?t s? hành đ?ng, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi m?i hành đ?ng (đ? ki?m tra xem các hành đ?ng gi?i quy?t v?n đ?).

Làm th? nào đ? kh?i đ?ng l?i trong ch? đ? an toàn ho?c trong ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr?

Đ? g? r?i các v?n đ? môi trư?ng ti?m năng, đ?u tiên kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn ho?c trong ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr?. N?u v?n đ? là v?i m?t chương tr?nh mà không ph? thu?c vào k?t n?i m?ng, ch? đ? an toàn là thích h?p. N?u v?n đ? là v?i m?t chương tr?nh m?ng, và b?n đang s? d?ng m?t adapter m?ng đ? k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i, các ch? đ? an toàn v?i s? h? tr? m?ng có th? cho phép b?n ki?m tra các chương tr?nh m?ng, bao g?m các v?n đ? tr?nh duy?t.

Lưu ? B?n không th? s? d?ng ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr? khi b?n s? d?ng m?t modem ho?c k?t n?i máy PC th? m?ng b?i v? tr?nh đi?u khi?n modem và PC th? đi?u khi?n không t?i ? ch? đ? an toàn ho?c trong ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr?.

N?u b?n B?t đ?u các máy tính trong ch? đ? an toàn ho?c trong ch? đ? an toàn v?i s? h? tr? m?ng, và b?n có th? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng mà b?n đ? g?p v?n đ? v?i, v?n đ? là nhi?u kh? năng môi trư?ng.

Lưu ? Trong Windows XP, b?n có th? th?c hi?n m?t s?ch s?-kh?i đ?ng b?ng cách s? d?ng c?u h?nh h? th?ng Utility (Msconfig.exe).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích c?u h?nh h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310560Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? c?u h?nh l?i b?ng cách s? d?ng ti?n ích c?u h?nh h? th?ng trong Windows XP
Xem ph?n "Làm th? nào đ? lo?i b? các m?c đăng k?" đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh thành ph?n chương tr?nh mà có th? gây ra v?n đ?.

Lưu ? B?n không th? ki?m tra m?t s? ho?t đ?ng trong ch? đ? an toàn v? không ph?i Tất cả các dịch vụ và các thi?t b? t?i trong ch? đ? an toàn ho?c trong ch? đ? an toàn v?i m?ng h? tr?. Ví d?, b?n không th? th? nghi?m đa phương ti?n các v?n đ? liên quan đ?n âm thanh, c?ng không ph?i b?n có th? ki?m tra đ?nh ch? ho?c ng? đông v?n đ? trong ch? đ? an toàn.

N?u b?n B?t đ?u các máy tính trong ch? đ? an toàn ho?c trong ch? đ? an toàn v?i s? h? tr? m?ng, và các v?n đ? v?n c?n x?y ra, m?t v?n đ? môi trư?ng có th? v?n là nguyên nhân. Nhi?u ho?t đ?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n b? l?c cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m c?a bên th? ba có th? ti?p t?c đ? t?i trong ch? đ? an toàn. V? v?y, b?n có th? ph?i m?t m?t bư?c b? sung đ? ki?m tra và lo?i b? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba trong ch? đ? an toàn.

Đ? B?t đ?u các máy tính trong ch? đ? an toàn, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. In các hư?ng d?n sau trư?c khi b?n đi đ?n bư?c 2. H? s? không có s?n sau khi b?n t?t máy tính trong bư?c 2.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 3. S? d?ng phím F8. Trên m?t máy tính đư?c c?u h?nh đ? B?t đ?u nhi?u hệ điều hành, b?n có th? nh?n F8 khi b?n th?y tr?nh đơn kh?i đ?ng .
 4. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n m?t l?a ch?n ch? đ? Safe mode, và sau đó nh?n ENTER.

  Lưu ? NUM LOCK ch?c năng ph?i đư?c t?t cho các phím m?i tên trên bàn phím s? đ? làm vi?c.
 5. N?u b?n có m?t h? th?ng kh?i đ?ng kép ho?c đa kh?i đ?ng, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n cài đ?t chuyên bi?t mà b?n mu?n truy c?p, và sau đó nh?n ENTER.
Trong ch? đ? an toàn, b?n có quy?n truy c?p vào ch? cơ b?n t?p tin và tr?nh đi?u khi?n (ch?ng h?n như chu?t, màn h?nh, Bàn phím, kh?i lư?ng lưu tr?, cơ s? video, m?c đ?nh h? th?ng b?n ghi d?ch v?, và không có k?t n?i m?ng). B?n có th? ch?n t? các tùy ch?n sau:
 • Các Các ch? đ? an toàn v?i m?ng tùy ch?n t?i t?t c? các t?p tin và tr?nh đi?u khi?n và các b?n ghi d?ch v? và tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t đ? B?t đ?u m?ng.
 • Tùy ch?n Ch? đ? Safe Mode v?i d?u ki?m nh?c l?nh là gi?ng như ch? đ? an toàn tr? m?t d?u ki?m nh?c l?nh B?t đ?u thay v? giao di?n ngư?i dùng đ? ho? (GUI).
 • Các Cu?i cùng c?u h?nh đư?c bi?t đ?n t?t tùy ch?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng thông tin ki?m nh?p đư?c lưu l?n cu?i cùng mà t?t máy tính c?a b?n.
Ch? đ? an toàn giúp b?n ch?n đoán v?n đ?. N?u m?t tri?u ch?ng không xu?t hi?n l?i khi b?n B?t đ?u trong ch? đ? an toàn, b?n có th? cai tr? trên các thi?t l?p m?c đ?nh và khi?n tr?nh t?i thi?u là nguyên nhân có th?. N?u m?t thi?t b? m?i đư?c thêm vào ho?c m?t tr?nh đi?u khi?n thay đ?i là gây ra v?n đ?, b?n có th? s? d?ng ch? đ? an toàn đ? lo?i b? thi?t b? ho?c đ?o ngư?c s? thay đ?i.

Có nh?ng trư?ng h?p mà ch? đ? an toàn không th? giúp b?n. Ví d?, ch? đ? an toàn không th? giúp đ? b?n khi Windows h? th?ng t?p đư?c yêu c?u đ? B?t đ?u máy tính b? h?ng ho?c b? hư h?ng. Trong trư?ng h?p này, giao di?n đi?u khi?n ph?c h?i có th? giúp b?n.

Làm th? nào đ? lo?i b? tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?

T?t c? các tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m trong Windows XP s? d?ng ch? k? s? đ? xác minh r?ng h? đ? đư?c th? ra b?i Windows ph?n c?ng ch?t lư?ng ph?ng thí nghi?m (WHQL). Nhi?u chương tr?nh bên th? ba đư?c vi?t cho Windows XP ph?i cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n b? sung không đư?c ki?m tra b?i WHQL. V? v?y, h? không nh?n đư?c m?t ch? k? k? thu?t s?.

Lưu ? M?t s? nhà cung c?p bên th? ba có công c? mà h? có th? s? d?ng đ? t?o ra m?t ch? được kí theo số thức h?p l? ngay c? khi các s?n ph?m này đ? không đư?c th? nghi?m b?i WHQL. Các th? t?c sau đây không th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh li?u các tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Windows XP bao g?m các t?p tin ch? k? xác nh?n công c? (Sigverif.exe). B?n có th? s? d?ng công c? này đ? t?m t?t c? các t?p tin trên máy tính c?a b?n đang không được kí theo số thức. Cho m?c đích kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng làm s?ch Windows XP, b?n ph?i ki?m tra ch? là các t?p tin trong m?c tin thư thoại %Windir%\System32\Drivers.

Đ? s? d?ng công c? Sigverif.exe, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i sigverif trong các m? h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Nh?p vào nâng cao, h?y nh?p vào tra c?u các t?p tin đư?c không được kí theo số thức, nh?p vào tr?nh duy?t, xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại Windows\System32\Drivers và sau đó b?m OK hai l?n.
 3. Nh?p vào B?t đ?u.
Sau khi Sigverif.exe đư?c hoàn thành, m?t danh sách t?t c? các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n s? xu?t hi?n.

Lưu ? Nhi?u tr?nh đi?u khi?n video s? th?c đư?c không đư?c k? k?t. Các bư?c sau đây có th? gây ra các v?n đ? v?i đ? phân gi?i video c?a b?n. Nh?ng v?n đ? này có th? ngăn c?n b?n t? B?t đ?u máy tính.

Danh sách tr?nh đi?u t?t c? kí nh?p và đi?u khi?n công c? Sigverif.exe t?m th?y là trong các t?p tin Sigverif.txt trong % Windir % c?p (thông thư?ng, Winnt ho?c Windows thư m?c). T?t c? các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? đư?c ghi nh?n như là "Unsigned."

Khi b?n xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n nào đư?c đánh d?u ki?m, t?o m?t m?c tin thư thoại đ? di chuy?n các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? đ?. Thông thư?ng, SysDriversBak là m?t tên c?p d? dàng đ? nh?. T?o m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại Windows do đó, n?u máy tính đư?c đ?t vào m?t t?nh hu?ng không kh?i đ?ng, các tr?nh đi?u khi?n có th? đư?c ph?c h?i trong Recovery Console.

Di chuy?n các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?, kh?i đ?ng l?i máy tính (không có tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? trong m?c tin thư thoại Windows\System32\Drivers), và sau đó ki?m tra chương tr?nh ho?c ch?c năng khác đ? xem li?u thông báo l?i tương t? ho?c các v?n đ? v?n c?n x?y ra.

Lưu ? B?i v? h?u h?t các t?p tin tr?nh đi?u khi?n đư?c k?t h?p v?i các m?c ki?m nh?p không có chưa đư?c thay đ?i, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Ít nh?t m?t tr?nh đi?u khi?n ho?c b?n ghi d?ch v? không th? B?t đ?u...
N?u v?n đ? không x?y ra, các v?n đ? đư?c gây ra b?i m?t bên th? ba d?u ki?m l?c ho?c ch?c năng đi?u khi?n. M?t tr?nh đi?u khi?n ch?c năng là m?t tr?nh đi?u khi?n đư?c s? d?ng đ? t?i m?t thi?t b? c? th? s? d?ng m?t trong các xe bu?t máy tính. M?t tr?nh đi?u khi?n b? l?c t?i ? m?t m?c đ? trên ho?c dư?i đi?u khi?n ch?c năng đ? thêm ho?c thay đ?i hành vi c?a các tr?nh đi?u khi?n ch?c năng.

Đ? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? nào gây ra s? c?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Đ?t tr?nh đi?u khi?n có liên quan đ?n cùng m?t chương tr?nh ho?c thi?t b? tr? l?i vào m?c tin thư thoại Windows\System32\Drivers v?i nhau trong cùng m?t bài ki?m tra.
 • Đ?t trên m?t n?a các tr?nh đi?u khi?n tr? l?i vào m?c tin thư thoại Windows\System32\Drivers trong th? nghi?m tương t?.
Các k? thu?t đ?u tiên là nói chung t?t hơn lúc xác đ?nh nguyên nhân gây ra m?t v?n đ?, nhưng b?n không th? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n mà có liên quan. Sau khi b?n xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n nào gây ra s? c?, b?n có th? lo?i b? tr?nh đi?u khi?n ho?c chương tr?nh, vô hi?u hoá tr?nh đi?u khi?n, ho?c t?t b?n ghi d?ch v?.

Đ? t?t m?t b?n ghi d?ch v?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i %SystemRoot%\system32\services.msc /s, và sau đó nh?p vào OK.
 3. B?m đúp vào b?n ghi d?ch v?, b?m Khuy?t t?t trong danh sách Lo?i kh?i đ?ng , và sau đó nh?p vào OK.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
tra c?u các tr?nh đi?u khi?n ho?c c?p nh?t các chương tr?nh khác, ho?c thay th? các ph?n m?m ho?c tr?nh đi?u khi?n v?i m?t chương tr?nh hay tr?nh đi?u khi?n đư?c vi?t đ?c bi?t dành cho Windows XP.

Đ? vô hi?u hoá tr?nh đi?u khi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i %SystemRoot%\system32\compmgmt.msc /s, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.
 4. Nh?p đúp vào đi?n tho?i, h?y nh?p vào Không dùng thi?t b? này (vô hi?u hoá) trong danh sách Thi?t b? s? d?ng , và sau đó nh?p vào OK.
 5. tra c?u m?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t cho thi?t b? t? các nhà cung c?p.
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t chương tr?nh c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, A-K

60781 Nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, L-P

60782 Nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, Q-Z
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Lưu ? Không ph?i t?t c? các thi?t b? và b?n ghi d?ch v? đư?c li?t kê trong giao di?n ngư?i dùng Windows XP.

N?u thi?t b? ho?c b?n ghi d?ch v? không có s?n trong giao di?n ngư?i dùng Windows XP, s? d?ng Recovery Console đ? t?t các tr?nh đi?u khi?n ho?c b?n ghi d?ch v?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314058Mô t? Windows XP ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n

Làm th? nào đ? lo?i b? các m?c ki?m nh?p

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


N?u b?n không g?p v?n đ? chương tr?nh đang ch?y trong ch? đ? an toàn, các v?n đ? có th? gây ra b?i chương tr?nh t?i trong khi máy tính Windows XP B?t đ?u.

Chương tr?nh là m?t ph?n c?a quá tr?nh kh?i đ?ng Windows XP thư?ng đư?c thêm vào m?t trong các v? trí sau:
 • m?c tin thư thoại kh?i đ?ng trên các Chương tr?nh tr?nh đơn.
 • Các Ch?y d?ng cho t?t c? ngư?i dùng trong s? ki?m nh?p.
 • Các Ch?y d?ng cho các ngư?i dùng c? th? trong s? ki?m nh?p.
 • Các T?i m?c nh?p cho t?t c? ngư?i dùng trong s? ki?m nh?p.
Lưu ? B?i v? vi?c ki?m nh?p là v? trí cho t?t c? máy tính và cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh dành cho Windows XP, h?y ch?c ch?n r?ng b?n sao lưu registry và m?c ki?m nh?p đ?c bi?t trong trư?ng h?p b?n không th? kh?i đ?ng máy tính sau khi b?n ch?nh s?a registry. Đ? sao lưu s? ki?m nh?p c?a s? XP, s? d?ng sao lưu Windows, và sau đó th?c hi?n m?t sao lưu đ?y đ? h? th?ng, bao g?m c? h? th?ng nhà nư?c.

Lưu ? Ti?n ích sao lưu không đư?c bao g?m trong cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh c?a Windows XP Home Edition. Bi?u tư?ng đ?ng g?i lưu không ph?i là hi?n nay trên menu B?t đ?u trong Windows XP Home Edition, và c?ng không đư?c sao lưu đư?c li?t kê trong công c? thêm lo?i b? chương tr?nh cho Windows XP Home Edition.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các ti?n ích sao lưu trong Windows XP Home Edition, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302894Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t đ?ng g?i lưu t? đ?a CD-ROM trong Windows XP Home Edition
Đ? sao lưu d? li?u trạm đậu h? th?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh (ho?c chương tr?nh), nh?p vào ph? ki?n, b?m Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào sao lưu.
 2. Nh?p vào ch? đ? nâng cao.
 3. Nh?p vào tab sao lưu , và sau đó b?m vào đ? ch?n hộp kiểm tra trạm đậu h? th?ng .
 4. Nh?p vào B?t đ?u sao lưu.
Phương pháp này sao lưu d? li?u trạm đậu h? th?ng cùng v?i b?t k? d? li?u nào b?n đ? ch?n cho thao tác sao lưu hi?n t?i.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu s? ki?m nh?p h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
240363Làm th? nào đ? s? d?ng chương tr?nh sao lưu đ? sao lưu và khôi phục trạm đậu h? th?ng trong Windows 2000
Các bi?u tư?ng m?c tin thư thoại kh?i đ?ng đư?c n?p t? hai đ?a đi?m. Đ? lo?i b? nh?ng m?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t ph?i vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào khám phá.
 2. Xác đ?nh v? trí và ch?n m?c tin thư thoại sau đây, và sau đó b?m c?t vào các Ch?nh s?a Menu:
  Tài li?u và Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 3. T?o m?t m?c tin thư thoại SysDriversBak trên bàn làm vi?c, t?o ra m?t UserStartup m?c tin thư thoại bên trong m?c tin thư thoại này, m? các UserStartup m?c tin thư thoại, và sau đó nh?p vào dán trên menu ch?nh s?a .
 4. L?p l?i bư?c 1 và 2, và sau đó xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại t?t c? Users\Start Menu\Programs\Startup.
 5. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào c?t, xác đ?nh v? trí và b?m vào các SysDriversBak Các m?c tin thư thoại trên máy tính, t?o ra m?t m?c tin thư thoại AllUsersStartup, và sau đó nh?p vào dán.
Đ? lo?i b? các giá tr? cho ch?y d?ng trong s? ki?m nh?p cho t?t c? ngư?i dùng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Nh?p vào xu?t kh?u trên menu t?p .
 4. Xác đ?nh v? trí các SysDriversBak m?c tin thư thoại mà b?n t?o ra, lo?i HKLMRun trong t?p tin tên h?p, và sau đó nh?p vào lưu.
 5. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào m?i giá tr? ngo?i tr? giá tr? m?c đ?nh , nh?p vào xóa, và sau đó nh?p vào đ? xác nh?n.
 6. Xem liên quan RunOnceRunOnceEx phím đ? xác đ?nh xem m?t chương tr?nh không đư?c cài đ?t chuyên bi?t hoàn toàn, và sau đó l?p l?i các bư?c 3 đ?n 5 v?i nh?ng cái tên khác nhau lưu đ? ph?n ánh RunOnceRunOnceEx phím.
Đ? lo?i b? các giá tr? cho ch?y d?ng trong s? ki?m nh?p cho tài kho?n ngư?i dùng mà b?n kí nh?p v?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá ki?m nh?p sau:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Nh?p vào xu?t kh?u trên menu t?p .
 4. Xác đ?nh v? trí các SysDriversBak m?c tin thư thoại mà b?n t?o ra, lo?i HKCURun trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p, và sau đó nh?p vào lưu.
 5. Trong ngăn ph?i, b?m chu?t ph?i vào m?i giá tr?, và sau đó nh?p vào xóa.
 6. Xem phím RunOnce liên quan đ? xem n?u m?t chương tr?nh không đư?c cài đ?t chuyên bi?t hoàn toàn, và sau đó l?p l?i các bư?c 3 đ?n 5, nhưng thay đ?i tên đ? ph?n ánh RunOnce.
Đ? lo?i b? d? li?u giá tr? nh? hơn t?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá ki?m nh?p sau:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Trong ngăn bên ph?i, nh?p vào xu?t kh?u trên menu t?p . N?u giá tr? t?i có b?t k? d? li?u giá tr?, xác đ?nh v? trí và b?m vào các SysDriversBak m?c tin thư thoại, lo?i HKCUload trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p, và sau đó nh?p vào lưu.
 4. Nh?p đúp vào các t?i giá tr? in the right pane, lo?i b? các giá tr? trong các D? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó th? nghi?m.
N?u v?n đ? không x?y ra, k?t h?p các giá tr? mà b?n g? b? theo th? t? sau:
 1. Kh?i đ?ng các bi?u tư?ng t? nhóm t?t c? ngư?i dùng l?n tài kho?n ngư?i dùng mà b?n kí nh?p vào v?i.
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
Lưu ? Đ? nh?p các giá tr?, b?n có th? nh?p đúp vào file reg. trong Window Explorer ho?c My Computer đ? t? đ?ng hoá nh?p kh?u. Khi b?n làm đi?u này, b?n đư?c nh?c xác nh?n r?ng b?n mu?n k?t h?p d? li?u vào registry. Nh?p vào đ? B?t đ?u k?t h?p. Sau khi t?p tin đ? nh?p vào s? ki?m nh?p, thư thành công s? xu?t hi?n. N?u các t?p tin có cú pháp sai và k?t h?p không thành công, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, gi?i thích r?ng các t?p tin không ph?i là m?t k?ch b?n ki?m nh?p và không th? chuy?n nh?p vào s? ki?m nh?p.

Đ? thêm các bi?u tư?ng cho tr?nh đơn kh?i đ?ng , h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh (ho?c chương tr?nh), đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó b?m Window Explorer.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào các SysDriversBak m?c tin thư thoại mà b?n t?o ra trư?c đó, m? các AllUsersStartup m?c tin thư thoại, nh?p Chọn Tất cả, và sau đó nh?p vào sao chép trên menu ch?nh s?a .
 3. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào m?c tin thư thoại sau đây, và sau đó nh?p vào dán:
  Tài li?u và Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 4. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào các SysDriversBak\UserStartup m?c tin thư thoại, và sau đó nh?p vào đ?ng g?i trên menu ch?nh s?a .
 5. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào m?c tin thư thoại sau đây, và sau đó nh?p vào dán:
  Tài li?u và Settings\tên người dùng\Start Menu\Programs\Startup
  Nơi tên người dùng là tên c?a ngư?i b?n đ? kí nh?p dư?i tên.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó th? nghi?m.

Làm th? nào đ? ki?m tra thông tin người dùng

M?t ngư?i dùng c? th? thông tin có th? b? h?ng, nhưng ngư?i dùng khác trên cùng m?t máy tính có th? không có v?n đ?. Đ? xác đ?nh cho dù đây là trư?ng h?p, kí nh?p dư?i tên người dùng m?i, ho?c t?o m?t tài kho?n ngư?i dùng m?i, và sau đó ki?m tra kí nh?p m?i.

Lưu ? M?t chương tr?nh có th? làm vi?c m?t cách chính xác ch? khi b?n kí nh?p v?i tài kho?n qu?n tr? viên m?c đ?nh. Ví d?, chương tr?nh c? hơn có th? ch?ng minh hành vi này.

N?u qu?n tr? viên profile m?c đ?nh tr? thành b? h?ng, cài xác lập lại Windows XP đ? kh?c ph?c v?n đ? này.

T?t c? các thông tin ngư?i dùng c? th? c?u h?nh (mà xu?t hi?n trong các
HKEY_CURRENT_USER
khóa s? đăng k?) đư?c lưu tr? trong các t?p tin Ntuser.dat trong các tài li?u và Settings\tên người dùng m?c tin thư thoại.

Làm th? nào đ? t?t b?n ghi d?ch v? bên th? ba

Đ? ngăn ch?n ho?c làm vi?c xung quanh v?n đ?, b?n có th? t?t b?n ghi d?ch v? bên th? ba đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ch? đ? an toàn và các ch? đ? an toàn v?i m?ng không n?p b?n ghi d?ch v? bên th? ba. N?u ch? đ? an toàn ho?t đ?ng, v?n đ? có th? đư?c gây ra b?i m?t b?n ghi d?ch v? bên th? ba t?i.

B?ng dư?i đây là danh sách m?t ph?n c?a b?n ghi d?ch v? hệ điều hành c?t l?i t?i. Tuy nhiên, danh sách này thay đ?i theo các b?n ghi d?ch v? đư?c cài đ?t chuyên bi?t và các phiên b?n c?a Windows XP mà b?n đang s? d?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
b?n ghi d?ch v?Mô t?B?t đ?u ch? đ?
C?nh báoC?nh báoT? đ?ng
AppMgmtQu?n l? ?ng d?ngHư?ng d?n s? d?ng
ClipSrvClipbookHư?ng d?n s? d?ng
EventSystemCOM + s? ki?n h? th?ngHư?ng d?n s? d?ng
Tr?nh duy?tTr?nh duy?t máy tínhT? đ?ng
DHCPb?n ghi d?ch v? DHCP ClientT? đ?ng
DFSH? th?ng t?p phân tánT? đ?ng
TrkWksPhân ph?i liên k?t theo d?i khách hàngT? đ?ng
TrkSrvPhân ph?i liên k?t theo d?i máy ch?Hư?ng d?n s? d?ng
MSDTCĐi?u ph?i viên phân ph?i giao d?chT? đ?ng
DNSCacheDNS ClientT? đ?ng
Ki?nS? ki?n kí nh?pT? đ?ng
Faxb?n ghi d?ch v? FaxKhuy?t t?t
NtFrsSao nhân b?n t?pHư?ng d?n s? d?ng
IISADMINIIS Admin b?n ghi d?ch v?T? đ?ng
cisvcb?n ghi d?ch v? m?c ch? d?nHư?ng d?n s? d?ng
SharedAccesskết nối Internet chia s? (Firewall)Hư?ng d?n s? d?ng
PolicyAgentĐ?i l? chính sách IPSEC (IPSEC d?ch v?)T? đ?ng
LicenseServiceGi?y phép kí nh?p b?n ghi d?ch v?T? đ?ng
dmserverQu?n l? đ?a h?p l?T? đ?ng
dmadminb?n ghi d?ch v? hành chính h?p l? đ?a qu?n l?Hư?ng d?n s? d?ng
MessengerMessengerT? đ?ng
mspadminQu?n l? máy ch? Microsoft ProxyT? đ?ng
wspsrvb?n ghi d?ch v? Microsoft Winsock ProxyT? đ?ng
Netlogonkí nh?p m?ngT? đ?ng
mnmsrvcNetMeeting t? xa máy tính đ? bàn chia s?Hư?ng d?n s? d?ng
NetmanK?t n?i m?ngHư?ng d?n s? d?ng
NetDDEM?ng DDEHư?ng d?n s? d?ng
NetDDEdsdmM?ng DDE DSDMHư?ng d?n s? d?ng
NtLmSspNT LM an ninh h? tr? nhà cung c?pT? đ?ng
OnlBroadPhát sóng tr?c tuy?n tr?nh bàyHư?ng d?n s? d?ng
SysmonLogNh?t k? hi?u su?t và c?nh báoHư?ng d?n s? d?ng
PlugPLayPlug and PlayT? đ?ng
B? đ?mB? đ?m inT? đ?ng
ProtectedStorageB?o v? lưu tr?T? đ?ng
mailalrtb?n ghi d?ch v? thông báo proxyT? đ?ng
RSVPQoS RSVPHư?ng d?n s? d?ng
RasAutoB? qu?n lí ghép n?i t? xa truy c?p t? đ?ngHư?ng d?n s? d?ng
RasManB? qu?n lí ghép n?i truy nh?p t? xaT? đ?ng
RpcSsCu?c g?i th? t?c t? xa (RPC)T? đ?ng
RPCLOCATORTh? t?c t? xa (RPC) cu?c g?i đ?i l?Hư?ng d?n s? d?ng
RemoteRegistryb?n ghi d?ch v? ki?m nh?p t? xaT? đ?ng
NtmsSvcLưu tr?T? đ?ng
seclogonRunAs b?n ghi d?ch v?T? đ?ng
SamSsB?o m?t tài kho?n qu?n l?T? đ?ng
lanmanserverMáy ch?T? đ?ng
ScardSvrTh? thông minhHư?ng d?n s? d?ng
ScardDrvTh? thông minh HelperHư?ng d?n s? d?ng
SNMPb?n ghi d?ch v? SNMPT? đ?ng
SNMPTRAPb?n ghi d?ch v? cái b?y SNMPHư?ng d?n s? d?ng
SENSbi?n c? h? th?ng thông báoT? đ?ng
L?ch tr?nhB? l?p l?ch nhi?m v?T? đ?ng
LmHostsTCP/IP NetBIOS Helper b?n ghi d?ch v?T? đ?ng
TapiSrvĐi?n tho?iHư?ng d?n s? d?ng
W3svcWorld Wide Web xu?t b?n b?n ghi d?ch v?T? đ?ng
LanmanWorkstationTr?m làm vi?cT? đ?ng


b?n ghi d?ch v? b? sung có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t bao g?m các b?n ghi d?ch v? sau:
 • ASC
 • AsynMac
 • Ti?ng bíp
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • GPC
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • L?ch tr?nh
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • %S
 • WMI
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Làm th? nào đ? lo?i b? chương tr?nh

N?u không ai trong s? nh?ng phương pháp gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel đ? B?t đ?u lo?i b? chương tr?nh. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ki?m tra sau khi lo?i b? m?i.

N?u các bư?c này v?n không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft, ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành và các chương tr?nh c?a b?n.

Đ? đư?c tr? giúp v?i các v?n đ? hi?u su?t h? th?ng trong Windows Vista, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
V?n đ? v?i t?c đ? t?ng th? c?a h? th?ng và hi?u su?t h? th?ng

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310353Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows XP
308041 Ngu?n l?c đ? kh?c ph?c s? c? kh?i đ?ng v?n đ? trong Windows XP
310560 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? b?ng cách s? d?ng Msconfig Ti?n ích trong Windows XP
229716 Mô t? Windows ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n
242518 T?m d?ng dài trong ti?n tr?nh kh?i đ?ng Windows
244905 Làm th? nào đ? vô hi?u hóa m?t b?n ghi d?ch v? ho?c thi?t b? có th? ngăn ch?n Windows t? kh?i đ?u
249000 C?a s? nâng cao kh?i đ?ng Menu tuøy choïn thi?u lúc kh?i đ?ng
252448 Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a kh?i đ?ng MS-DOS m?ng trong Windows 2000
266169 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i ch? đ? ch?, ng? đông, và ch? đ? t?t máy tính c?a b?n trong Windows 2000
298427 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i các chương tr?nh Khuy?t t?t kh?i đ?ng sau khi nâng c?p t? Windows 98 hay Windows Millennium Edition
300886 M?t mô t? v? các tùy ch?n "Ph?c h?i chương tr?nh kh?i đ?ng" đư?c s? d?ng khi b?n nâng c?p lên Windows XP
303561 Windows XP phím l?i tắt trong nhóm kh?i đ?ng không ho?t đ?ng khi b?n l?n đ?u kh?i đ?ng máy tính
306084 Làm th? nào đ? khôi ph?c H? th?ng đi?u hành m?t nhà nư?c trư?c trong Windows XP
310126 Kh?c ph?c s? c? thi?t b? xung đ?t v?i qu?n l? thi?t b?
244601 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? không r? thi?t b? đư?c li?t kê trong Device Manager

Thu?c tính

ID c?a bài: 316434 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbacwsurvey kbenv kberrmsg kbhowtomaster kbsetup kbtshoot kbmt KB316434 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 316434

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com