"Đi?u khi?n vùng đ? không có đư?c m?t h? bơi m?i đ?nh danh" s? ki?n l?i trong Windows 2000 Server SP3 và trư?c đó

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316201
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B? ki?m soát mi?n Windows 2000 có th? không th? t?o ra tài kho?n ngư?i dùng, tài kho?n máy tính ho?c các nhóm b?o m?t n?u h? bơi RID đ?a phương s? d?ng h?t và không th? có đư?c m?t h? bơi RID m?i t? b?c th?y ho?t đ?ng RID. Các đi?u khi?n vùng không th? đư?c phát hi?n b?i các m?ng lư?i khách hàng đang c? g?ng đ? th?c hi?n LDAP truy v?n ho?c yêu c?u xác th?c.

Cung c?p đ? k?t n?i m?ng đ? làm ch? các ho?t đ?ng RID, đi?u khi?n vùng không kinh nghi?m đi?u ki?n này tr? khi m?c tiêu th? RID là khá cao. Cho Ví d?, n?u vư?t quá t? l? c?a an ninh chính t?o ra tên mi?n kh? năng c?a b? đi?u khi?n đ? thu đư?c m?t h? bơi RID m?i t? b?c th?y ho?t đ?ng RID, đi?u khi?n vùng t?m th?i không th? d?ch v? b?o m?t chính sáng t?o. Sau khi thành công RID bơi mua l?i, s?a đi?u ki?n đi?m d?ng và an ninh t?o ra các hi?u trư?ng có th? làm ti?p.

Các s? ki?n 16645 và tùy ch?n t? ch?c s? ki?n 16651 đư?c đăng nh?p s? ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c cho b? ki?m soát mi?n mà không th? có đư?c m?i RID h? bơi. Tin nh?n văn b?n cho m?i s? ki?n là:

S? ki?n 16645

Đ?nh danh tài kho?n t?i đa đư?c giao cho đi?u khi?n vùng đ? đư?c ch? đ?nh. Đi?u khi?n vùng đ? không có đư?c m?t h? bơi nh?n di?n m?i. M?t l? do có th? là tên mi?n b? đi?u khi?n đ? không th? liên h? v?i b? đi?u khi?n tên mi?n chính. Tài kho?n t?o ra trên b? đi?u khi?n này s? th?t b?i cho đ?n khi m?t h? bơi m?i đ? đư?c phân b?. Có th? có v?n đ? v? m?ng ho?c k?t n?i trong tên mi?n, ho?c master đi?u khi?n vùng có th? gián tuy?n ho?c m?t tích t? các tên mi?n. Xác minh r?ng các đi?u khi?n vùng ch? là ho?t đ?ng và k?t n?i v?i các tên mi?n.

S? ki?n 16651

Yêu c?u m?t tài kho?n m?i, đ?nh danh h? bơi không thành công. Thao tác s? th? l?i cho đ?n khi yêu c?u thành công. Các l?i là %n "%1"

NGUYÊN NHÂN

Ngư?i s? d?ng, máy vi tính và các nhóm trong Active Directory g?i chung là "an ninh hi?u trư?ng." Hi?u trư?ng b?o m?t đư?c phân công đ?c đáo alpha-s? s? chu?i đư?c g?i là đ?nh danh b?o m?t, ho?c SIDs. SID cho m?t hi?u trư?ng an ninh đư?c t?o thành t? m?t SID toàn tên mi?n n?i v?i m?t đ?nh danh duy nh?t, tương đ?i (RID). RID đư?c c?p phát b?i b? ki?m soát mi?n Windows 2000 thu?c v? ph?m vi th?i b?o m?t hi?u trư?ng đư?c t?o ra.

B? đi?u khi?n tên mi?n cá nhân duy tr? đ?a phương Thoát KH?I h? bơi thu đư?c t? m?t h? bơi toàn c?u trên RID ho?t đ?ng master. B?i m?c đ?nh, RID bơi đư?c thu đư?c trong s? gia c?a 500. Tên mi?n Windows 2000 b? đi?u khi?n yêu c?u m?t RID m?i khi v?n c?n là 20 ph?n trăm c?a các h? bơi RID. Miền b? đi?u khi?n trong thư m?c thương m?i đi?n t? ho?c môi trư?ng di cư quy mô l?n ADMT có th? t?o ra m?t lư?ng l?n các hi?u trư?ng an ninh trong m?t kho?ng th?i gian ng?n. Đi?u này có th? s? d?ng lên h? bơi RID đ?a phương c?a h? nhanh hơn thông thư?ng doanh nghi?p tri?n khai.

V?n đ? x?y ra khi đi?u khi?n vùng c?a đ?a phương RID bơi đư?c s? d?ng lên và không th? có đư?c m?t h? bơi m?i t? b?c th?y ho?t đ?ng RID v? v?n đ? v?i chính nó. Th?c s? ho?t đ?ng RID, m?ng và tên mi?n b? đi?u khi?n sau đó không th? t?o ra hi?u trư?ng an ninh b? sung và d?ng tên mi?n b? đi?u khi?n d?ch v? qu?ng cáo cho đ?n khi m?t h? bơi đ?a phương m?i thu đư?c.

Đ? gi?m cơ h?i c?a m?t mát này c?a d?ch v?, qu?n tr? viên có th? tăng s? lư?ng RIDs đư?c c?p phát b?i RID ho?t đ?ng t? b?c th?y trong m?i h? bơi b?ng cách đi?u ch?nh REG_DWORD Thoát KH?I kích thư?c kh?i giá tr? trên b? đi?u khi?n vùng dư?i ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\RID Values\
Tuy nhiên, v? c?a m?t l? h?ng trong ngư?ng RID so sánh các logic, "Thoát KH?I c? kh?i" các giá tr? vư?t quá 500 đ? đư?c b? qua m?t cách hi?u qu? và quay tr? l?i đ? c?p phát m?c đ?nh c?a 500.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

V?i Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), các ngư?ng mà b? ki?m soát mi?n b?t đ?u đ? yêu c?u m?t h? bơi RID m?i đ? tăng lên đ?n 50%. Ví d?, m?t b? đi?u khi?n tên mi?n v?i kh?i RID m?c đ?nh Kích thư?c c?a 500 s? b?t đ?u đ? yêu c?u m?t h? bơi m?i khi 250 (50 ph?n trăm c?a 500) RIDs đ? đư?c tiêu th?. Đi?u khi?n vùng pre-SP4 v?i RID cùng m?t kích thư?c kh?i c?a 500 s? yêu c?u m?t h? bơi m?i khi 100 (20 ph?n trăm) c?a m?c đ?nh ch?n 500 RIDS v?n c?n.

S? thay đ?i có ngh?a là b? ki?m soát mi?n là m?t chút more resilient to t?m th?i cúp c?a b?c th?y RID lúc thi?t l?p m?c đ?nh, và Kích thư?c bơi RID là qu?n tr? viên c?u h?nh. Lưu ? r?ng RID toàn c?u không gian, và s? lư?ng ngư?i s? d?ng, máy vi tính và các nhóm b?n có th? t?o, là h?u h?n cho m?i tên mi?n (x?p x? 2 ^ 30 RIDs t?n t?i). Sau khi thoát KH?I mi?n r?ng h? bơi đư?c s? d?ng lên, không có hi?u trư?ng an ninh m?i có th? đư?c t?o ra trong tên mi?n. Do có nh?ng r?i ro liên quan đ?n vi?c tăng "thoát KH?I kh?i Kích thư?c." Ví d?, m?i khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n là gi?i gi?i thông qua duyên dáng hay m?nh m? vi?c, ho?c do l?i ph?n c?ng, c?a nó RIDs là t?t c? các b? m?t. Tương t? như v?y, m?i khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c khôi ph?c t? b?n sao lưu, c?a nó RIDs t?t c? vô hi?u đ? ngăn ch?n nhi?u hơn m?t tài kho?n ngư?i dùng t? đang đư?c giao nhi?m v? cùng RID.

Ra nư?c ngoài ph?i đ?i m?t v?i thư m?c c?u h?nh là m?t ngo?i l? đáng chú ? đ? r?i kh?i m?c đ?nh giá tr? RID. ? đây c?u h?nh, t? l? c?a an ninh chính t?o ra là r?t cao, không gian RID là r?t t?p trung b?i v? vài b? ki?m soát mi?n là c?n thi?t, và th?i gian ho?t đ?ng là thư?ng tương đương v?i kh? năng sáng t?o tài kho?n d?ch v?. V? Đi?u này, tính s?n sàng nói chung đư?c đo b?ng cách dài ho?c làm th? nào nhi?u an ninh hi?u trư?ng có th? đư?c t?o khi RID ho?t đ?ng master có s?n. Đi?u này th?i gian có th? đư?c r?t nhi?u tăng n?u trung b?nh s? RIDs phân b? t?i đ?a phương là l?n hơn.

Cho ra nư?c ngoài ph?i đ?i m?t v?i tri?n khai c?u h?nh, ho?c khác tri?n khai v?i nhu c?u đ?c bi?t, kích thư?c kh?i đ? đư?c ti?p xúc như m?t c?u h?nh tham s?. Windows 2000 SP4 và Windows Server 2003 gia đ?nh v?ch tr?n m?t cơ quan đăng k? c?u h?nh có th? đư?c dùng đ? tăng kích thư?c bơi RID. Đi?u này làm cho nó có th? cho t?ng b? đi?u khi?n vùng đ? t?o ra m?t s? lư?ng l?n c?a an ninh hi?u trư?ng mà không có liên h? v?i th?c s? ho?t đ?ng RID.

Đó là không có l?i ích đ? thay đ?i kích thư?c kh?i RID t? m?c đ?nh khi ho?t đ?ng Thư m?c đư?c tri?n khai như m?t m?c đích chung NOS m?c. Trong trư?ng h?p Microsoft khuy?n cáo c?u h?nh m?c đ?nh.

N?u b?n ch?n đ? s? d?ng m?t kích thư?c kh?i RID khác nhau, nh?ng thay đ?i ch? đư?c c?u h?nh trên RID ho?t đ?ng kinh doanh t?ng th?. Tuy nhiên, đ? đơn gi?n hóa vi?c qu?n l? các thi?t đ?t này, c?u h?nh giá tr? h?t trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng thu?c ph?m vi m?c tiêu. Theo cách này n?u RID ho?t đ?ng master đư?c chuy?n giao cho m?t tên mi?n b? đi?u khi?n, kích thư?c kh?i RID s? đư?c th?ng nh?t mà không c?n thêm thông tin C?p Nh?t và khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng s? không ghi đè vô ? lên d? đ?nh thi?t l?p.

Thi?t đ?t đăng k? này đư?c s? d?ng b?i RID ho?t đ?ng master đ? xác đ?nh nh?ng g? kích thư?c RID bơi đ? tr? v? b? ki?m soát mi?n yêu c?u bao g?m c? RIDS cho h? bơi RID đ?a phương trên thoát FSMO:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\RID Values\Thoát KH?I kích thư?c kh?i (REG_DWORD)
H? th?ng t?o ra này khóa s? đăng k? t? đ?ng và giá tr? ban đ?u c?a nó là 0. Tieåu bang naøy, m?c đ?nh n?i b? c?a 500 đư?c s? d?ng. Thi?t l?p này giá tr? đ?n ít hơn 500 không có hi?u l?c, và thi?t l?p m?c đ?nh v?n c?n đư?c s? d?ng. Không Kích thư?c t?i đa kh?i đư?c thi hành. Tuy nhiên, m?t giá tr? quá l?n có m?t ?nh hư?ng đ?n b?t l?i v? tu?i th? c?a các tên mi?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 316201 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbwin2ksp4fix kbsecurity kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB316201 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316201

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com