PRB: Phiên bi?n không t?n t?i gi?a các yêu c?u sau khi b?n cài đ?t Internet Explorer Security Patch MS01-055

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316112 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t b?o m?t b?n vá MS01-055 cho Microsoft Internet Explorer 5.5 ho?c 6,0, b?n có th? g?p ph?i v?n đ? sau:
  • K? h?p th? bi?n là b? m?t.
  • Tr?ng thái phiên làm vi?c không duy tr? gi?a yêu c?u.
  • Cookie không đư?c đ?t trên h? th?ng khách hàng.
Chú ý Nh?ng v?n đ? này c?ng có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t m?t b?n vá m?i hơn bao g?m vi?c s?a ch?a đư?c cung c?p trong b?o m?t b?n vá MS01-055.

NGUYÊN NHÂN

Vá l?i b?o m?t MS01-055 ngăn c?n các máy ch? v?i cú pháp không đúng tên thi?t l?p cookie tên. Tên mi?n s? d?ng cookie ph?i s? d?ng ch? có k? t? ch? s? ("-"ho?c".") trong tên mi?n và tên h? ph?c v?. Internet Explorer ch?n cookie t? máy ch? n?u tên h? ph?c v? có các nhân v?t khác, ch?ng h?n như m?t k? t? g?ch dư?i c?a ("_").

B?i v? ASP phiên bang và phiên bi?n d?a vào các cookie đ? ho?t đ?ng, ASP không th? duy tr? phiên bang gi?a yêu c?u n?u cookie không th? đư?c thi?t l?p trên máy khách.

V?n đ? này c?ng có th? đư?c gây ra b?i m?t cú pháp không chính xác tên trong tiêu đ? máy ch? lưu tr?.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Đ?i tên các tên mi?n và tên máy ch?, và s? d?ng ch? có k? t? ch? s?.
  • Duy?t đ?n máy ch? b?ng cách s? d?ng đ?a ch? giao th?c Internet (IP) ch? không ph?i là tên mi?n/máy ch?.
Chú ý B?n có th? c?n ph?i thay đ?i c?u h?nh Microsoft Internet Information Server (IIS) sau khi b?n đ?i tên máy ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Tham kh?o".

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

M?t l? h?ng b?o m?t ti?m năng t?n t?i trong các phiên b?n Internet Explorer 5.5, và 6.0 trong đó m?t ngư?i s? d?ng đ?c h?i có th? t?o ra m?t URL cho phép m?t trang Web đư?c truy c?p trái phép vào các cookie đư?c lưu tr? trên m?t máy tính khách hàng và sau đó (có th?) s?a đ?i các giá tr? đư?c ch?a trong các cookie. B?i v? m?t s? trang Web s? d?ng cookie đư?c lưu tr? trên máy tính khách đ? lưu tr? thông tin nh?y c?m, l? h?ng b?o m?t này có th? làm l? thông tin cá nhân.

Vá l?i b?o m?t MS01-055 s?a ch?a l? h?ng b?o m?t này b?ng cách ngăn ch?n các máy ch? v?i cú pháp không đúng tên t? thi?t l?p cookie tên. Vá này đ?i h?i tên máy ph?c v? th?c hi?n theo các quy ư?c đ?t tên đư?c quy đ?nh trong ph? l?c 1 c?a yêu cho ? ki?n (RFC) 833 "tên mi?n - tri?n khai th?c hi?n và đ?c đi?m k? thu?t." Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Tham kh?o".

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? b?o m?t b?n vá MS01-055, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
312461MS01-055: Internet Explorer cookie d? li?u có th? đư?c ti?p xúc ho?c thay đ?i thông qua k?ch b?n tiêm
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thay đ?i c?u h?nh IIS có th? c?n thi?t sau khi b?n đ?i tên máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234142Đang C?p Nh?t IIS sau khi b?n thay đ?i tên máy tính
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các đ?c đi?m RFC 883, là Internet Engineering Task Force Web site sau:
http://www.IETF.org/RFC/rfc883.txt?number=883

Thu?c tính

ID c?a bài: 316112 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Active Server Pages 4.0
  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbcookie kbaspobj kbprb kbsecbulletin kbsecurity kbwebserver kbmt KB316112 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316112

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com