B?n nh?n đư?c m?t "l?i 1608. Thi?t l?p không th? đ?nh v? m?t phiên b?n c?a Microsoft văn ph?ng 97, 2000 hay XP trên ? đ?a đ? ch?n "thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p Office 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315995 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t phiên b?n nâng c?p c?a b?t k? s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng đ?", b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Khóa s?n ph?m b?n đ? nh?p đ?i h?i m?t phiên b?n c?a Microsoft văn ph?ng 97, 2000 hay XP đ? nâng c?p. N?u m?t trong các phiên b?n c?a Microsoft Office không đư?c cài đ?t trên máy c?a b?n, b?n s? c?n ph?i cung c?p m?t phiên b?n c?a Microsoft Office trên CD-ROM trong bư?c ti?p theo. B?m OK đ? ti?p t?c nâng c?p ho?c b?m H?y b? đ? d?ng cài đ?t.
Khi b?n b?m vào Ok thư này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t l?p không th? đ?nh v? m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n h?p l? trên máy tính c?a b?n. Vui l?ng ch?n ? đ?a mà m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n có th? đư?c t?m th?y.
Khi b?n ch?n k? t? ? đ?a đó đ?i di?n cho ? đ?a mà s?n ph?m đ? đi?u ki?n đư?c cài đ?t (ví d?, C:), r?i b?m Ok b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 1608. Thi?t l?p không th? đ?nh v? m?t phiên b?n c?a Microsoft văn ph?ng 97, 2000 hay XP trên ? đ?a đ? ch?n. B?m có đ? ngăn ch?n vi?c cài đ?t. N?u b?n có m?t phiên b?n c?a Microsoft Office trên CD-ROM, ch?y cài đ?t l?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem Đư?ng d?n đ?n t?p tin Setup.chm dư?i "Đ?nh v? b?n trư?c c?a văn ph?ng".
Khi b?n b?m vào Ok thư này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Cài đ?t k?t thúc s?m v? c?a l?i.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Microsoft văn ph?ng 97 Small Business Edition đư?c cài đ?t trên máy tính.
 • Microsoft Office 2000 CD2 đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, nhưng Microsoft Office 2000 CD1 là không đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n
 • Microsoft Office 2000 kinh doanh nh? không đư?c cài đ?t trên máy tính, và b?n chèn CD1 kinh doanh Office 2000 nh? khi b?n đư?c nh?c cho m?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n.
 • S?n ph?m lo?i th? nh?t n?m trên m?t ? đ?a m?ng đ? ánh x? và các Ki?m tra vi?c tuân th? s?n ph?m h?p tho?i ch? li?t kê các ? đ?a đ?a phương.
 • Microsoft Office 2000 Trial Version ho?c Microsoft Office XP Trial Version là chương tr?nh văn ph?ng ch? đư?c cài đ?t trên máy tính.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y chương tr?nh Office 2003 thi?t l?p.
 2. Trong các Thông tin ngư?i dùng h?p tho?i, g? khóa s?n ph?m c?a b?n trong các S?n ph?m chính h?p s?, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Trong các S?n ph?m tuân th? ki?m tra đ?a CD Key h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.
 4. Trong các Ki?m tra vi?c tuân th? s?n ph?m h?p tho?i h?p, trong các ? đ?a danh sách, b?m vào ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM có ch?a Office 2003 CD.
 5. H?y b? Office 2003 CD t? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM c?a máy tính, và sau đó chèn Office XP CD1, Office 2000 CD1, ho?c văn ph?ng 97 CD1 (như là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n). N?u b?n đang s? d?ng Office 2000 Small Business Edition, chèn Office 2000 Small Business Edition CD2.
 6. Ch? kho?ng 30 giây cho phép ? đ?a CD-ROM c?a máy tính đ? nh?n ra đ?a CD mà b?n đưa vào.
 7. Trong các Ki?m tra vi?c tuân th? s?n ph?m h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.
 8. Khi Microsoft Office 2003 ngư?i dùng cu?i gi?y phép th?a thu?n (EULA) xu?t hi?n, lo?i b? đ?a CD cho các phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng t? ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM c?a máy tính, và sau đó đưa Office 2003 CD.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tôi ch?p nh?n các đi?u kho?n c?a th?a thu?n c?p phép h?p ki?m sau khi b?n đ?c th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng cu?i (EULA), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 10. Theo các ch? d?n đư?c hi?n th? trên màn h?nh đ? cài đ?t Office 2003.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft Office 2003 có s?n như là m?t phiên b?n không nâng c?p (Phiên b?n đ?y đ?) và là m?t phiên b?n nâng c?p. Đ? cài đ?t phiên b?n nâng c?p, m?t trong nh?ng yêu c?u sau đây ph?i đư?c đáp ?ng:
 • M?t s?n ph?m đ? đi?u ki?n h?p l?, ch?ng h?n như Microsoft Office XP, Office 2000 ho?c văn ph?ng 97, đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
 • Ch?a tr?nh cài đ?t c?a s?n ph?m h?p l?, đ? đi?u ki?n có s?n.
Khi b?n ch?y thi?t l?p Office 2003, thi?t l?p c? g?ng đ? phát hi?n các s?n ph?m đ? đi?u ki?n trên máy tính. N?u thi?t l?p không th? phát hi?n m?t chương tr?nh v?ng lo?i trên máy tính, thi?t l?p s? hi?n th? m?t thông báo l?i. N?u b?n không có m?t s?n ph?m h?p l? v?ng lo?i, tr? v? các s?n ph?m Office 2003 nâng c?p, và mua m?t phiên b?n đ?y đ? bán l? c?a s?n ph?m Office 2003.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300852B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i 25003" khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t đ? nâng c?p cài đ?t Office XP
Cho bi?t thêm thông tin v? danh sách v?ng lo?i s?n ph?m cho nâng c?p XP văn ph?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290540S?n ph?m đ? đi?u ki?n cho vi?c nâng c?p Microsoft Office XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290366Thi?t l?p có th? g? b? phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 315995 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
T? khóa: 
kbproductlink kbupgrade kbfix kbbug kbmt KB315995 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315995

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com