Identifikator ?lanka: 315854 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak sadr?i jedinstveni resurs sa informacijama o naj?e??e prijavljenim porukama o gre?ci u operativnom sistemu Microsoft Windows 98 Windows 98 Second Edition i Windows Millennium Edition (Me).

DODATNE INFORMACIJE

?lanak Microsoft baze znanja navodi poruke o gre?ci prema tipu

kada kliknete na slede?e veze, u zavisnosti od va?e operativnog sistema i poruke o gre?ci, pojavljuje se spisak raspolo?ivih ?lanaka Microsoft baze znanja o toj poruci o gre?ci. Mo?ete izabrati ?lanak Microsoft baze znanja koji se odnosi na va? problem.

Windows Me

Kiknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o gre?ci neva?e?e tranice
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o Windows za?titi
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o gre?ci op?te za?tite
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o neotklonjivom izuzetku 0E
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o neotklonjivom izuzetku 0D
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o datoteci Kernel32.dll

Windows 98

Kiknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o gre?ci neva?e?e tranice
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o Windows za?titi
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o gre?ci op?te za?tite
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o neotklonjivom izuzetku 0E
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o neotklonjivom izuzetku 0D
Kliknite ovde da biste videli spisak ?lanaka o datoteci Kernel32.dll

Centri podr?ke za proizvode

Za informacije o raznim temama podr?ke posetite slede?e Microsoft Web lokacije:
Windows Me
Windows 98

Datoteke koje nedostaju ili su o?te?ene

Za dodatne informacije o izdvajanju datoteka radi zamene o?te?enih Windows datoteka, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
129605 Kako da izdvojite originalne komprimovane Windows datoteke (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Pronala?enje ?lanaka o porukama o gre?ci u Microsoft bazi znanja

da biste prona?li ?lanke podr?ke u Microsoft bazi znanja, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
Pretra?ivanje baze znanja (KB) podr?ke

Svojstva

Identifikator ?lanka: 315854 - Poslednji pregled: 10. avgust 2006. - Revizija: 4.0
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbinfo KB315854

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com