Máy tính không t?t đúng n?u ch?n l?c đ?nh ch? đư?c kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315664 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n đính kèm m?t bàn phím, chu?t ho?c m?t USB d?a trên đ?u vào b? máy tính c?a b?n, máy tính c?a b?n có th? không c?n t?t m?t cách chính xác. Ví d?, máy tính c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng (treo) sau khi b?n nh?p T?t ho?c Kh?i đ?ng l?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi đ?nh ch? ch?n l?c các ch?c năng đư?c kích ho?t trên thi?t b? không h? tr? nó. T?nh h?nh này có th? x?y ra khi hai hay nhi?u USB d?a trên thi?t b? có cùng m?t ngư?i bán hàng và s?n ph?m nh?n d?ng s?, và khi ch? là m?t trong các thi?t b? h? tr? s? ch?n l?c đ?nh ch? ch?c năng.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hóa qu?n l? đi?n năng c?a USB hub.

Chú ý N?u b?n th?c hi?n th? t?c sau đây, máy tính c?a b?n s? có th? đóng c?a m?t cách chính xác. Tuy nhiên, th? t?c này c?ng có th? làm gi?m tu?i th? pin trên m?t máy tính xách tay.

Đ? vô hi?u hóa qu?n l? đi?n năng trên trung tâm USB:
  1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, b?m Thu?c tính, b?m vào các Ph?n c?ng tab, và sau đó nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.
  2. B?m đúp Universal Serial Bus b? đi?u khi?n đ? m? r?ng nó, b?m chu?t ph?i vào USB g?c Hub, sau đó b?m Thu?c tính.
  3. B?m vào các Qu?n l? ngu?n đi?n tab.
  4. Nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép máy tính đ? t?t thi?t b? này đ? ti?t ki?m năng lư?ng ki?m tra h?p và b?m Ok.

THÔNG TIN THÊM

? Windows XP, ngăn x?p l?i USB h? tr? ch?c năng ch?n l?c đ?nh ch?. M?t ngư?i lái xe có th? s? d?ng ch?c năng này đ? t?t thi?t b? USB mà nó đi?u khi?n khi thi?t b? tr? thành nhàn r?i, ngay c? khi máy tính v?n c?n trong t?nh tr?ng ho?t đ?ng đ?y đ? quy?n l?c (S0). Ví d?, m?t ngư?i lái xe có th? làm cho nh?ng thi?t b? nhàn r?i: b? đi?u khi?n máy ch? lưu tr?, r?ng USB Hub (bao g?m c? Trung tâm g?c), và ph?m vi toàn USB thi?t b? đư?c h? tr? b?i h? đi?u hành. Ch?n l?c các đ?nh ch? ch?c năng ch? y?u đư?c d? đ?nh đ? ti?t ki?m pin trong máy tính xách tay. B? đi?u khi?n USB thư?ng xuyên s? d?ng r?t nhi?u ngu?n pin, ngay c? khi không có thi?t b? đư?c g?n vào máy tính.

M?t ví d? v? v?n đ? này có th? x?y ra v?i con chu?t Aspire và di đ?ng Chu?t. C? hai thi?t b? có các cùng m?t ngư?i bán hàng và s?n ph?m ID, nhưng ch? Aspire chu?t có th? h? tr? s? ch?n l?c đ?nh ch? ch?c năng. Khi chu?t di đ?ng đư?c cài đ?t, nó đư?c thông báo là Aspire chu?t và đ?nh ch? vi?c ch?n l?c ch?c năng sau đó đư?c kích ho?t. B?i v? đi?n tho?i di đ?ng chu?t không h? tr? ch?c năng này, nó gây ra cho máy tính ng?ng đáp ?ng khi t?t máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315664 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB315664 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315664

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com