Làm th? nào đ? t?i ưu hóa chính sách nhóm cho hi?u năng đăng nh?p trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315418 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?i ưu hóa và c?u h?nh các nhóm Chính sách đ? tăng hi?u su?t đăng nh?p.

Khi b?n b?t đ?u m?t c?a s? 2000 d?a trên máy tính là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n, thi?t đ?t chính sách nhóm t? ph?n "Máy tính cài đ?t" c?a các đ?i tư?ng chính sách nhóm đư?c liên k?t (GPOs) là x? l? và áp d?ng cho máy tính. Ngoài ra, khi b?n đăng nh?p vào các tên mi?n, t?t c? các nhóm thi?t đ?t chính sách t? các "User Configuration" ph?n c?a m?i GPO đư?c liên k?t đư?c x? l? và áp d?ng. B?i v? Windows c?n có th?i gian đ? áp d?ng m?i thi?t l?p chính sách, thi?t đ?t chính sách có th? ch?m ti?n tr?nh đăng nh?p, mà có th? k?t qu? là m?t s? ch?m tr? t? khi kh?i đ?ng máy tính v?i th?i gian mà b?n có th? s? d?ng máy tính. Bài vi?t này mô t? phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? gi?m thi?u s? ch?m tr? này.

Làm th? nào đ? gi?m s? lư?ng x? l? GPOs

Th?i gian kh?i đ?ng và đăng nh?p Windows 2000 tr?c ti?p t? l? thu?n v?i s? GPOs mà ph?i đư?c x? l?. GPOs đư?c liên k?t v?i ho?c là m?t Trang web, tên mi?n, ho?c m?t đơn v? t? ch?c đư?c ch? bi?n b?ng t?t c? máy tính và ngư?i s? d?ng trong các trang web, tên mi?n, ho?c đơn v? t? ch?c. Đ? gi?m ch? bi?n th?i gian cho các thi?t đ?t chính sách nhóm, s? d?ng b?t k? sau đây phương pháp:
 • S? d?ng đơn v? t? ch?c.
 • K?t h?p các thi?t đ?t chính sách nhóm.
 • Chính sách nhóm l?c d?a trên nhóm b?o m?t thành viên.
 • Vô hi?u hóa ph?n cài đ?t chính sách nhóm.

Làm th? nào đ? s? d?ng đơn v? t? ch?c

S? d?ng đơn v? t? ch?c phân ph?i thi?t đ?t chính sách nhóm trong m?t h?nh th?c hơn h?t. Khi b?n liên k?t GPOs đơn v? t? ch?c, b?n có th? gi?m thi?u ch? bi?n không c?n thi?t GPOs. Đ? t?o ra m?t GPO cho m?t đơn v? t? ch?c, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Click vào đ? m? r?ng tên mi?n, b?m chu?t ph?i vào các t? ch?c đơn v? b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, và sau đó nh?p vào M?i.
 4. G? tên mô t? cho GPO trong các Đ?i tư?ng chính sách nhóm m?i h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Bảo mật tab.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Áp d?ng chính sách nhóm ki?m tra h?p trong các Cho phép c?t cho các nhóm b?o m?t mà b?n không mu?n đ? áp d?ng chính sách này thi?t l?p, b?m đ? ch?n các Áp d?ng chính sách nhóm ki?m tra h?p trong các Cho phép c?t cho các nhóm mà b?n mu?n áp d?ng chính sách này thi?t l?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Nh?p vào Ch?nh s?a, và sau đó c?u h?nh các thi?t l?p chính sách mà b?n mu?n s? d?ng.
 8. Khi b?n hoàn t?t c?u h?nh các thi?t l?p chính sách, b? thu?c lá các chính sách nhóm snap-in, và sau đó nh?p vào Đóng.
 9. B? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính snap-in.

Làm th? nào đ? thi?t đ?t chính sách nhóm k?t h?p

Ph?i m?t lâu hơn đ? Windows có th? x? l? nhi?u GPOs nh? hơn nó nào đ? x? l? m?t vài l?n GPOs. Đ? gi?m th?i gian c?n đ? đăng nh?p vào tên mi?n, k?t h?p các thi?t l?p c?a nhi?u GPOs đ? t?o ra m?t đ?a đơn l?n chính sách thi?t l?p.

Làm th? nào đ? l?c chính sách nhóm d?a trên các thành viên nhóm b?o m?t

Quy tr?nh Windows t?t c? liên k?t thi?t đ?t chính sách nhóm đ? xác đ?nh các thi?t l?p chính sách có hi?u qu? đ? áp d?ng cho máy tính ho?c cho ngư?i dùng tài kho?n đăng nh?p vào vùng. N?u m?t GPO không ph?i là có liên quan đ?n m?t ngư?i dùng c? th? ho?c nhóm, b?n có th? ch?nh s?a c?p phép b?o m?t như v?y mà GPOs mà b?n ch?n không đư?c x? l?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Th?c hi?n m?t trong các bư?c sau:
  • N?u b?n mu?n ch?nh s?a các thi?t đ?t b?o m?t c?a m?t GPO mà là liên k?t v?i các tên mi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n và sau đó b?m Thu?c tính.
  • N?u b?n mu?n ch?nh s?a các thi?t đ?t b?o m?t c?a m?t GPO mà là liên k?t v?i m?t đơn v? t? ch?c, nh?n vào đây đ? m? r?ng tên mi?n, nh?p chu?t ph?i các đơn v? t? ch?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào GPO mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Bảo mật tab.
 5. Nh?n vào đây đ? xóa các Áp d?ng chính sách nhóm ki?m tra h?p trong các Cho phép c?t cho các nhóm b?o m?t mà b?n không mu?n đ? áp d?ng các thi?t đ?t chính sách, và sau đó b?m đ? ch?n các Áp d?ng chính sách nhóm ki?m tra h?p trong các Cho phép c?t cho các nhóm mà b?n mu?n áp d?ng chính sách này thi?t l?p.

  LƯU ?: Đ? h?n ch? vi?c áp d?ng m?t GPO d?a trên nhóm b?o m?t thành viên, b?n ph?i lo?i b? c? nhóm xác th?c ngư?i dùng và các t?t c? m?i ngư?i nhóm t? danh sách tên n?u h? có m?t. N?u x? l? v?ng-ngư?c Kích ho?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft và đ?c v? hư?ng d?n b? sung. T?m vi?c câu b?t đ?u "Các tài kho?n máy ph?c v? đ?u cu?i."
  260370 Làm th? nào đ? áp d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm cho máy ch? d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
 6. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok.
 7. B? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính snap-in.

Làm th? nào đ? vô hi?u hoá nhi?m m?t ch?c ? b? ph?n không s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm

GPOs ch?a m?t ph?n "Computer Configuration" và m?t "ngư?i dùng C?u h?nh"ph?n. N?u các thi?t l?p chính sách mà b?n mu?n áp d?ng ch?a thay đ?i c?u h?nh trong ch? có m?t ph?n c?a GPO, b?n có th? c?u h?nh GPO do đó các ph?n không s? d?ng không đư?c x? l?. Khi b?n làm như v?y, b?n có th? làm gi?m th?i gian c?n Windows đ? quá tr?nh GPO.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Th?c hi?n m?t trong các bư?c sau:
  • N?u b?n mu?n ch?nh s?a các thi?t đ?t b?o m?t c?a m?t GPO mà là liên k?t v?i các tên mi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n và sau đó b?m Thu?c tính.
  • N?u b?n mu?n ch?nh s?a các thi?t đ?t b?o m?t c?a m?t GPO mà là liên k?t v?i m?t đơn v? t? ch?c, nh?n vào đây đ? m? r?ng tên mi?n, nh?p chu?t ph?i các đơn v? t? ch?c, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào GPO b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Th?c hi?n m?t ho?c c? hai bư?c sau đây:
  • Nh?n vào đây đ? ch?n các Vô hi?u hóa máy tính Cài đ?t c?u h?nh ki?m tra h?p và b?m Có khi b?n nh?n đư?c thông báo "Đ? xác nh?n vô hi?u hóa".
  • Nh?n vào đây đ? ch?n các Vô hi?u hóa c?u h?nh ngư?i dùng thi?t đ?t ki?m tra h?p và b?m Có khi b?n nh?n đư?c thông báo "Đ? xác nh?n vô hi?u hóa".
 5. Nh?p vào Ok, b?m Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 6. B? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính snap-in.

Làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhóm đ? ch?y không đ?ng b?

Khi b?n kh?i đ?ng Windows, chính sách thi?t đ?t t? máy tính C?u h?nh ph?n c?a m?i GPO đang x? l? đ?ng b? trong sau đây Th? t?:
 1. Thi?t đ?t chính sách đ?a phương
 2. Thi?t l?p chính sách trang web
 3. Thi?t đ?t chính sách tên mi?n
 4. Thi?t đ?t chính sách đơn v? t? ch?c
Khi cài đ?t chính sách c?u h?nh máy tính đư?c th?c hi?n, b?n b? nh?c ph?i đăng nh?p vào vùng. Khi b?n đăng nh?p vào vùng, các thi?t đ?t chính sách t? ph?n ngư?i dùng c?u h?nh c?a m?i GPO đư?c ch? bi?n đ?ng b? theo th? t? sau:
 1. Thi?t đ?t chính sách đ?a phương
 2. Thi?t l?p chính sách trang web
 3. Thi?t đ?t chính sách tên mi?n
 4. Thi?t đ?t chính sách đơn v? t? ch?c
Đ? gi?m th?i gian c?n đ? đăng nh?p, c?u h?nh không đ?ng b? x? l? các thi?t đ?t chính sách nhóm. Khi b?n làm như v?y, thi?t đ?t chính sách đang t?i xu?ng và ch? bi?n ra kh?i tr?t t? và b?n có th? đăng nh?p vào tên mi?n trư?c khi t?t c? các thi?t l?p chính sách đư?c áp d?ng. C?u h?nh không đ?ng b? x? l? các thi?t đ?t chính sách nhóm:
 1. T?o m?t GPO mà b?n có th? s? d?ng đ? kích ho?t không đ?ng b? nhóm chính sách ch? bi?n trong m?t tên mi?n.
 2. C?u h?nh x? l? GPO không đ?ng b?.
Ph?n sau mô t? làm th? nào đ? hoàn thành đi?u này th? t?c.

Làm th? nào đ? t?o m?t GPO cho ch? bi?n không đ?ng b?

Đ? t?o ra m?t GPO mà b?n có th? s? d?ng đ? kích ho?t không đ?ng b? nhóm chính sách ch? bi?n trong m?t tên mi?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, và sau đó nh?p vào M?i.
 4. G? tên cho chính sách này thi?t l?p (ví d?,Cho phép x? l? GPO không đ?ng b?), vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. Nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Bảo mật tab.
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Áp d?ng chính sách nhóm ki?m tra h?p trong các Cho phép c?t cho các nhóm b?o m?t mà b?n không mu?n đ? áp d?ng chính sách này thi?t l?p, b?m đ? ch?n các Áp d?ng chính sách nhóm ki?m tra h?p trong các Cho phép c?t cho các nhóm mà b?n mu?n áp d?ng chính sách này thi?t l?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? c?u h?nh x? l? GPO không đ?ng b?

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n c?a b?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, b?m vào GPO b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 4. Dư?i C?u h?nh máy tính, nh?n vào đây đ? m? r?ng Hành chính Templates, nh?n vào đây đ? m? r?ng Các vấn đề, sau đó b?m Chính sách Nhóm.
 5. Trong các Chính sách c?a s?, b?m đúp vào Áp d?ng chính sách nhóm cho máy vi tính không đ?ng b? trong khi kh?i đ?ng.
 6. Nh?p vào Được kích hoạt N?u b?n mu?n kích ho?t không đ?ng b? x? l? c?a máy tính chính sách thi?t đ?t khi Windows kh?i đ?ng.
 7. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 8. B?m đúp Áp d?ng chính sách nhóm cho ngư?i dùng không đ?ng b? trong th?i gian đăng nh?p.
 9. Nh?p vào Được kích hoạt N?u b?n mu?n kích ho?t không đ?ng b? x? l? các thi?t đ?t chính sách khi m?t ngư?i s? d?ng Nh?t k? đ? các tên mi?n.

  LƯU ?: B?n có th? nh?n đư?c k?t qu? không mong mu?n khi b?n cho phép thi?t đ?t này. N?u b?n áp d?ng thi?t đ?t chính sách có mâu thu?n nhau cài đ?t c?u h?nh ngư?i s? d?ng, ngư?i dùng có th? g?p nh?ng thay đ?i sau khi h? đăng nh?p vào tên mi?n. Cho Ví d?, ngư?i dùng đăng nh?p vào có th? g?p nh?ng thay đ?i trên máy tính đ? bàn ho?c B?t đ?u tr?nh đơn khi m?i thi?t l?p chính sách đư?c x? l?.
 10. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 11. Thoát kh?i chính sách nhóm-theo, và sau đó nh?p vào Đóng.THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? cách t?i ưu hoá nhóm Chính sách, đ? c?p đ?n ch? đ? tài li?u tham kh?o chính sách nhóm là bao g?m trong Windows 2000 Resource Kit. N?u Windows 2000 Resource Kit đư?c cài đ?t, h?y nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Windows 2000 Resource Kit, đi?m đ?n Tài li?u hư?ng d?n, sau đó b?m Chính sách Nhóm.

Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows 2000 Resource Kit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/Default.mspx
Cho thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? chính sách nhóm, nh?p vào bài vi?t s? đi?n tho?i dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
246108 Windows 2000 khách hàng tháng năm không áp d?ng chính sách nhóm
218601 Đ?i tư?ng chính sách nhóm đ?a phương không th? đ?t trên m?t cơ s? ngư?i dùng
274269 Chương tr?nh khuy?t t?t đư?c hi?n th? trong ph?n cài đ?t ph?n m?m c?a đ?i tư?ng chính sách nhóm
250842 G? r?i v?n đ? ?ng d?ng chính sách nhóm
263693 Chính sách nhóm không th? đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng thu?c v? nhi?u nhóm
227448 B?ng cách s? d?ng Secedit.exe đ? l?c lư?ng nhóm chính sách đư?c áp d?ng m?t l?n n?a

Thu?c tính

ID c?a bài: 315418 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbgpo kbhowtomaster kbmt KB315418 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315418

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com