Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích ghi nh?t k? s? ki?n (Logevent.exe) đ? t?o ra và đăng nh?p tu? s? ki?n trong tr?nh xem s? ki?n trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315410 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng các s? ki?n Đăng nh?p ti?n ích (Logevent.exe) đ? t?o ra và đăng nh?p tu? ch?nh các s? ki?n đ? các ?ng d?ng đăng nh?p c?a xem s? ki?n. Logevent.exe đư?c bao g?m trong Windows 2000 Tài nguyên Kit. B?n có th? b?t đ?u Logevent.exe b?ng cách s? d?ng m?t trong hai d?u nh?c l?nh ho?c m?t t?p tin th?c thi, và b?n có th? s? d?ng công c? đ? t?o ra các m?c trong Nh?t k? ?ng d?ng ho?c m?t đ?a phương ho?c máy tính t? xa d?a trên Windows 2000.

Logevent.exe r?t h?u ích khi b?n mu?n đăng nh?p l?i thông tin ho?c tr?ng thái thông tin t? hàng lo?t các chương tr?nh mà b?n ch?y b?ng cách s? d?ng k?ch b?n đăng nh?p ho?c b?ng cách s? d?ng b? ch? huy AT. B?n có th? g?i Logevent.exe t? m?t t?p tin th?c thi, và sau đó s? d?ng nó đ? đăng nh?p thông tin đăng nh?p ?ng d?ng. Logevent.exe có th? lưu tr? m?c trong các b?n ghi c?a các máy tính khác; V? v?y, b?n có th? ghi l?i d? li?u trong m?t trung tâm v? trí.

T?ng quan v? Logevent.exe

Logevent.exe s? d?ng cú pháp sau:
logevent -m \\computername-s m?c đ? nghiêm tr?ng-c categorynumber-r ngu?n-e eventID-t th?i gian ch?"s? ki?n văn b?n"
Danh sách sau đây mô t? các tham s? mà b?n có th? s? d?ng v?i Logevent.exe:
 • -m \\computername: S? d?ng tham s? này đ? ch? tên c?a máy tính mà trên đó s? ki?n này đư?c đăng nh?p. N?u b?n b? qua các tham s? này, các s? ki?n đư?c đăng nh?p vào các máy tính c?c b?. Tham s? này là ánh x? vào ph?n máy tính c?a s? ki?n tiêu đ? khi b?n xem các s? ki?n trong Event Viewer.
 • -s m?c đ? nghiêm tr?ng: S? d?ng tham s? này đ? ch? ra m?c đ? nghiêm tr?ng c?a các đăng nh?p s? ki?n, nơi m?c đ? nghiêm tr?ng là m?t trong nh?ng đi?u sau đây th? lo?i:
  • S: Thành công
  • TÔI: Thông tin (đây là nh?ng thi?t l?p m?c đ?nh. N?u b?n không ch? đ?nh m?t m?c đ? nghiêm tr?ng, Logevent.exe s? d?ng TÔI.)
  • W: C?nh báo
  • E: L?i
  • F: Th?t b?i
  Tham s? này là ánh x? t?i các lo?i ph?n c?a s? ki?n tiêu đ? khi b?n xem các s? ki?n trong Event Viewer.

 • -c categorynumber: S? d?ng tham s? này đ? ch? đ?nh s? th? lo?i c?a các đăng nh?p s? ki?n. N?u b?n không nh?p m?t s?, Logevent.exe s? d?ng giá tr? m?c đ?nh 0 (không có). Tham s? này là ánh x? t?i ph?n th? lo?i c?a các s? ki?n tiêu đ? khi b?n xem các s? ki?n trong Event Viewer.
 • -r ngu?n: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh ngu?n g?c c?a các s? ki?n đăng nh?p (ví d?, tên c?a chương tr?nh hay k?ch b?n). B?n ph?i s? d?ng báo giá đôi đ? kèm theo chu?i ch?a kho?ng tr?ng. N?u b?n ch? r? m?t chu?i, Logevent.exe s? d?ng các S? ki?n ngư?i dùng m?c đ?nh chu?i. Tham s? này là ánh x? t?i ph?n ngu?n c?a tiêu đ? s? ki?n khi b?n xem các s? ki?n trong Event Viewer.
 • -e eventID: S? d?ng tham s? này ch? đ?nh m?t s? ID s? ki?n cho các đăng nh?p s? ki?n. B?n có th? dùng s? nguyên t? 0 đ?n 65535. N?u b?n không ch? đ?nh m?t giá tr?, Logevent.exe s? d?ng 1 (giá tr? m?c đ?nh). Tham s? này là ánh x? t?i Event ID ph?n c?a tiêu đ? s? ki?n khi b?n xem các s? ki?n trong Event Viewer.
 • -t th?i gian ch?: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh th?i gian mà Logevent.exe ch? đ?i đ? t?o m?t m?c nh?p Nh?t k?. Logevent.exe ra kh?i sau khi các m?c nh?p Nh?t k? đư?c t?o. B?i m?c đ?nh, Logevent.exe ch? đ?i 60.000 mili giây (1 phút).
 • "s? ki?n văn b?n": S? d?ng tham s? này đ? nh?p m?t mô t? cho các s? ki?n đăng nh?p. B?n ph?i s? d?ng báo giá đôi đ? kèm theo chu?i ch?a kho?ng tr?ng, ví d?, "Đây là bài vi?t c?a tôi." Tham s? này là ánh x? t?i mô t? ph?n khi b?n xem s? ki?n trong Event Viewer.

Ví d?

Làm th? nào đ? đăng m?t m?c trên máy tính c?c b?

Đ? ghi l?i m?t m?c nh?p thông tin trong Nh?t k? ?ng d?ng c?a các máy tính c?c b?, s? d?ng m?t trong hai sau d?ng trong m?t t?p tin th?c thi ho?c g? nó ? m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
logevent "Đây là m?t bài ki?m tra"
Khi b?n xem chi ti?t s? ki?n trong s? ki?n xem ví d? này, m?t m?c nh?p tương t? như dư?i đây s? đư?c hi?n th?:
  Date:   01/01/2002  Source:  User Event
  Time:   8:16     Category: None
  Type:   Information Event ID: 1
  User:   N/A     
  Computer: MYCOMPUTER 
				
  Description:
  The description for Event ID ( 1 ) in Source ( User Event) cannot 
  be found. The local computer may not have the necessary registry
  information or message DLL files to display messages from a remote
  computer. The following information is part of the event: This is 
  a test.
				

Làm th? nào đ? đăng m?t m?c trên máy tính t? xa

Đăng m?t m?c nh?p c?nh báo trên m?t xa máy tính tên là "Server1," v?i m?t th? lo?i m? c?a 100 và m?t s? t? ch?c s? ki?n ID 88, ho?c s? d?ng sau đây d?ng trong m?t t?p tin th?c thi ho?c g? nó t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
logevent -m \\server1 -s W - c 100 - r "chương tr?nh lô c?a tôi" -e 88 "batch Chương th?t b?i!"
Khi b?n xem chi ti?t s? ki?n trong s? ki?n xem ví d? này, m?t m?c nh?p tương t? như dư?i đây s? đư?c hi?n th?:
  Date:   01/01/2002  Source:  my batch program
  Time:   8:30     Category: (100)
  Type:   Warning   Event ID: 88
  User:   N/A     
  Computer: SERVER1 
				
  Description:
  The description for Event ID ( 88 ) in Source ( my batch program ) 
  cannot be found. The local computer may not have the necessary 
  registry information or message DLL files to display messages from 
  a remote computer. The following information is part of the event:
  batch program failed!
				

Làm th? nào đ? xem ?ng d?ng s? ki?n đăng nh?p xem s? ki?n

Đ? xem các s? ki?n vào Nh?t k? ?ng d?ng Event Viewer:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Công c? qu?n tr?, sau đó b?m đúp chu?t Xem s? ki?n.

  LƯU ?: Ngoài ra, b?n có th? b?t đ?u xem s? ki?n b?ng cách b?t đ?u các Chương tr?nh Microsoft Management Console (MMC) có ch?a tr?nh xem s? ki?n snap-in.
 3. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Xem s? ki?n (n?u nó không đ? m? r?ng).
 4. Nh?p vào ?ng d?ng.

  S? ki?n này đư?c đăng nh?p Nh?t k? ?ng d?ng hi?n th? trong ngăn chi ti?t bên ph?i.
 5. Đ? xem thêm chi ti?t v? m?t s? ki?n c? th?, nh?p đúp vào các s? ki?n mà b?n mu?n xem.
 6. Đ? sao các chi ti?t c?a s? ki?n này, b?m các Sao nút, m? m?t tài li?u m?i b?ng cách s? d?ng chương tr?nh mà b?n mu?n dán các s? ki?n (ví d?, Microsoft Word), và sau đó nh?p vào Dán trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 7. Đ? xem mô t? các s? ki?n trư?c đó ho?c ti?p theo, nh?n lên ho?c xu?ng m?i tên.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Logevent.exe, g? như sau đư?ng dây t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
logevent /?
Mu?n bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xem và qu?n l? đăng nh?p Xem s? ki?n, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302542 Làm th? nào đ? ch?n đoán v?n đ? h? th?ng v?i xem s? ki?n trong Microsoft Windows 2000
Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows 2000 Tài nguyên Kit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/Default.mspx


Thu?c tính

ID c?a bài: 315410 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB315410 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315410

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com