Khóa s? đăng k? "HeapDecommitFreeBlockThreshold"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315407 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các HeapDecommitFreeBlockThreshold khóa s? đăng k?.

Khi b? nh? đư?c gi?i phóng và m?t đ?a ch? nh?t đ?nh, qu?n l? b? nh? ki?m tra bao nhiêu ti?p giáp byte đư?c t? do xung quanh đ?a ch? đó. Sau khi ki?m tra r?ng xong, ngư?i qu?n l? b? nh? có th? làm m?t trong hai đi?u:
 • Gi? các kh?i l?c đ?a b? nh? cam k?t.
 • Decommit kh?i l?c đ?a b? nh? và đánh d?u nó như ch? dành riêng.
Các HeapDecommitFreeBlockThreshold khóa s? đăng k? ch? đ?nh s? byte ti?p giáp phía trên đó b? nh? là decomitted (tùy ch?n th? hai) thay v? gi? l?i đ? tái s? d?ng (tùy ch?n đ?u tiên).

Chú ý Trên máy tính có m?t gigabyte ho?c m?t s? b? nh? RAM, áp d?ng các thi?t l?p sau đây cho hi?u su?t t?i đa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager HeapDeCommitFreeBlockThreshold = REG_DWORD 0x00040000
Trên máy tính có ít hơn m?t gigabyte RAM, không s? d?ng các HeapDecommitFreeBlockThreshold đăng k? khóa tr? khi phân m?nh b? nh? d? d?i là x?y ra.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Theo m?c đ?nh, ngư?i qu?n l? b? nh? không nh?t thi?t ph?i k?t h?p t?t c? mi?n phí kh?i ho?c th?c hi?n phân b? m?i; V? v?y, kh?i có th? đư?c de-committed và tr? thành vô d?ng l? trong không gian đ?a ch? ?o. Các HeapDecommitFreeBlockThreshold khóa s? đăng k? cung c?p ki?m soát t?t hơn c?a b? nh? đư?c x? l? như th? nào khi nó đư?c gi?i phóng. Thêm phím này, b?n c?n ph?i ch?nh s?a registry.

Đ? thêm các HeapDecommitFreeBlockThreshold khóa đăng k?:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: HeapDecommitFreeBlockThreshold
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Sau: Th?p phân
  D? li?u giá tr?: S? byte

  Giá tr? này ch? đ?nh s? byte t? do ? trên mà ngư?i qu?n l? b? nh? decommits b? nh? (thay v? c?a gi? l?i và tái s? d?ng b? nh?). N?u b?n thi?t l?p này khóa registry đ? m?t giá tr? cao (ví d?, 262144), qu?n l? b? nh? là hi?u qu? hơn khi đ?m b?o r?ng không có byte đư?c decommitted. V? v?y, đ?a ch? ?o phân m?nh gi?m đi ho?c th?m chí tránh đư?c.


  Chú ý Giá tr? này là s? byte trong th?p phân. Giá tr? đư?c đ? ngh? là 262144 mà tương ?ng v?i m?t giá tr? hex c?a 0x00040000.
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315407 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB315407 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315407

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com