"D?ch v? cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows có th? không đư?c truy c?p" l?i tin thư thoại khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315353 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh, ch?ng h?n như Microsoft Plus! cho Windows XP ho?c Microsoft Office 2003, trong Microsoft Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows không th? truy nh?p đư?c.
Đi?u này có th? x?y ra n?u b?n đang ch?y Windows trong Két an toàn
ch? đ?, ho?c n?u tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows không ph?i là m?t cách chính xác
cài đ?t chuyên bi?t. Liên h? v?i nhân viên h? tr? c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra khi c? hai đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đang s? d?ng Windows XP trong ch? đ? b?nh thư?ng.
 • b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t Windows đư?c bao g?m v?i WindowsXP chưa ki?m nh?p ho?c b? hư h?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t sự cố này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoch?y.
 3. Trong các m? h?p, g?CMD, và sau đó nh?p vào OK.
 4. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g?Msiexec.exe/Unregister, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Lo?i Msiexec RegServer, và thenpress ENTER.
 6. Xác minh r?ng trương m?c h? th?ng có toàn quy?n ki?m soát accesspermissions đ? các
  HKEY_CLASSES_ROOT
  hive trong Windowsregistry. Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?ng có th? có thêm tài kho?n ngư?i qu?n tr?. Đ? doso:Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit trong các m? h?p, và sau đó b?m OK.
  2. Nh?p vào t? ong ki?m nh?p sau:
   HKEY_CLASSES_ROOT
  3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào cho phép.
  4. N?u h? th?ng không đư?c li?t kê trong danh sách tên người dùng ho?c nhóm , b?m vào Thêm, h?y ch?c ch?n r?ng tên máy tính c?c b? s? xu?t hi?n trong t? v? trí này h?p, lo?i H? th?ng trong nh?p đ?i tư?ng có tên đ? ch?n h?p, nh?p Ki?m Tên, và sau đó nh?p vào OK.
  5. Nh?p vào h? th?ng trong danh sách tên người dùng ho?c nhóm , và sau đó ch?n hộp kiểm Ki?m soát đ?y đ? dư?i cho phép trong h?p cho phép cho h? th?ng .
  6. B?m áp d?ng, nh?p vào OK, và sau đó thoát kh?i Registry Editor.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, s?a ch?a Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  978788 Làm th? nào đ? th?c hi?n nâng c?p t?i ch? (cài đ?t l?i) Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 315353 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
T? khóa: 
kbpubtypekc kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB315353 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 315353

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com