Thông báo l?i khi b?n truy c?p vào ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP: "Không đúng ch?c năng"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315350 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n truy c?p vào ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD c?a máy tính sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau:
Ổ đĩa: \ là không th? truy c?p. Ch?c năng không chính xác.
Chú ý Trong thông báo l?i này, Ổ đĩa là ? đ?a lá thư c?a ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD mà b?n đang c? g?ng đ? truy c?p.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u chương tr?nh ghi CD t? Roxio Easy CD Creator đư?c cài đ?t trên máy tính, và n?u các phiên b?n c?a các Chương tr?nh ghi CD không tương thích v?i Windows XP.

D? dàng CD Creator Phiên b?n 4.x và phiên b?n trư?c đó không đư?c h? tr? trong Windows XP.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

D? dàng CD Creator 3.x ho?c 4.x

Lo?i b? chương tr?nh t? máy tính, và sau đó liên h? Roxio đ? nâng c?p lên phiên b?n c?a đ?a CD d? dàng Creator đư?c h? tr? trong Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? lo?i b? các chương tr?nh t? máy tính c?a b?n, liên h? v?i Roxio ho?c xem các chương tr?nh tài li?u hư?ng d?n.

Liên h? v?i Roxio, h?y truy c?p Roxio Web site sau:
http://www.Roxio.com

D? dàng CD Creator 5,0x ho?c d? dàng CD và DVD Creator 6

Cài đ?t Windows XP C?p Nh?t cho ngư?i sáng t?o CD d? dàng có s?n t? Roxio. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? t?i xu?ng và cài đ?t b?n C?p Nh?t, h?y truy c?p trang Roxio Web sau Trang web:
http://www.roxio.com/enu/support/default.html

V?n đ? tương t? và gi?i pháp

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? truy c?p vào ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316529Đ?a CD-R ho?c CD-RW drive không công nh?n như là m?t thi?t b? ghi
314060 B?n không c?n có th? truy c?p vào ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD, ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau khi b?n lo?i b? m?t đ?a CD ghi chương tr?nh hay m?t chương tr?nh ghi đ?a DVD trong Windows XP: "error code 31"
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? d? dàng CD Creator trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285910Thông báo l?i x?y ra khi b?n ch?y Easy CD Creator trong Windows XP
310628 D? dàng CD Creator 5.0 không ho?t đ?ng trong Windows XP
311806 Windows XP kh?i đ?ng l?i khi b?n c? g?ng đ? t?t máy tính c?a b?n


Thông tin v? cách liên l?c v?i Roxio, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z


Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

N?u nh?ng bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ?, ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác v?i nh?ng ngư?i mà bài này mô t?, h?y t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com
Sau đó, nh?p văn b?n thông đi?p l?i b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? v? các v?n đ? trong các T?m ki?m h? tr? (KB) l?nh v?c.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n v?n g?p v?n đ?, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

Thu?c tính

ID c?a bài: 315350 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbresolve kburl kb3rdparty kbsound kbhardware kberrmsg kbprb ocsso kbmt KB315350 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315350

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com