Li "Khng th truy cp dich vu Windows Installer" xay ra khi ban c thm hoc xoa chng trinh trong Windows XP hoc Windows Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 315346 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn kin thc va khc phuc s c b sung tai trang web H tr danh cho Doanh nghip Nho.

tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft:Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

c h tr v s c nay trnWindows 7 va Windows Vista, hay xem bai vit 2642495 trong C s Kin thc Microsoft: Li Khng th Truy cp Dich vu Windows Installer khi cai t hoc cp nht cac chng trinh trn Windows 7 hoc Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2684263
Quan trongBai vit nay danh cho nhng ngi dung may tinh chuyn su. Nu khng thy thoai mai vi cach khc phuc s c nng cao, ban co th nh ai o tr giup. Hoc, nhn tr giup t B phn H tr Khach hang cua Microsoft,hay i ti trang webLin h vi Chung ti.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng cai t mt ng dung phn mm trn Windows XP hoc Windows Server 2003, ban nhn c thng bao li sau:
Khng th truy cp Dich vu Windows Installer. Li nay co th xay ra nu ban ang chay Windows trong ch an toan hoc nu Windows Installer khng c cai t chinh xac. Lin h vi nhn vin h tr c tr giup.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Chu yS c nay cung co th xay ra khi ban c gng g cai t mt ng dung phn mm.

Nguyn nhn

S c nay co th xay ra nu mt trong nhng iu kin sau ung:
  • Cac tp Windows Installer co trn may tinh cua ban bi hong hoc bi thiu.
  • Ban cai t hay loai bo mt chng trinh s dung tp goi Cai t Phn mm Microsoft cua Windows Installer (.msi). Vi du: li nay co th xay ra khi ban c gng cai t Microsoft Office trn may tinh cua ban.

Gi?i php

giai quyt s c nay, hay s dung cac phng phap sau.

Phng phap 1: ng ky lai Windows Installer

ng ky lai Windows Installer, hay kim tra vi tri tp Msiexec.exe trn may tinh cua ban va trong S ng ky cua Windows, sau o ng ky lai Windows Installer. thc hin vic nay, hay bm vao y m rng phn nay.

Phng phap 2: Cai lai Windows Installer

cai lai Windows Installer, t lai tn cho cac tp Windows Installer bi hong, sau o cai lai Windows Installer. thc hin vic nay, hay bm vao y m rng phn nay.

Thng tin thm

B?m vo y ? xem thm thng tin v s c nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 315346 - L?n xem xt sau cng: 19 Thang Mi 2012 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbresolve kberrmsg kbprb KB315346

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com