Oper?t?jsist?m? Windows XP vai Windows Server 2003 pievienojot vai no?emot programmu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Nevar?ja piek??t pakalpojumam Windows Installer.?.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 315346 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ja esat maz? uz??muma ?pa?nieks, skatiet probl?mu nov?r?anas un papildu m?c?bu resursus vietn? Atbalsts mazajiem uz??mumiem.

Lai ar? turpm?k sa?emtu oper?t?jsist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, ka dator? tiek darbin?ta oper?t?jsist?mas Windows XP 3. servisa pakotne (SP3). Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft lap?: Atbalsta nodro?in??anas p?rtrauk?ana da??m oper?t?jsist?mas Windows versij?m.

Inform?ciju par ??s probl?mas nov?r?anu oper?t?jsist?m? Windows 7 un Windows Vista skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakst? 2642495: Oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Vista instal?jot vai atjauninot programmas, tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Nevar piek??t pakalpojumam Windows Installer.?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svar?gi! ?aj? rakst? sniegt? inform?cija ir paredz?ta pieredz?ju?iem datorlietot?jiem. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt patst?v?gi, l?dziet pal?dz?bu citai personai. Lai sa?emtu Microsoft klientu atbalsta centra p?rst?vju pal?dz?bu, skatiet lapu Kontaktinform?cija
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Instal?jot programmu oper?t?jsist?m? Windows XP vai Windows Server 2003, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
"The Windows Installer Service could not be accessed" (Nevar piek??t Windows Installer pakalpojumam) T? var notikt, darbinot sist?mu Windows dro?aj? re??m? vai ja programma Windows Installer nav pareizi instal?ta. Sazinieties ar atbalsta noda?u, lai sa?emtu pal?dz?bu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. ?? probl?ma var rasties ar? gad?jum?, kad atinstal?jat programmat?ru.

Iemesls

 ?? probl?ma var rasties ar? k?d? no t?l?k aprakst?tajiem gad?jumiem.  
  • Dator? saglab?tie Windows Installer faili ir boj?ti vai nav pieejami.
  • Instal?jat vai no?emat programmu, kas lieto Windows Installer Microsoft Software Installation (MSI) pakotnes failu (.msi). Piem?ram, t? var notikt, ja dator? m??in?j?t instal?t sist?mu Microsoft Office. 

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet ??das metodes.

1. metode. Windows Installer atk?rtot? re?istr?cija

Lai atk?rtoti re?istr?tu pakalpojumu Windows Installer, p?rbaudiet faila Msiexec.exe atra?an?s vietu dator? un Windows re?istr? un p?c tam atk?rtoti re?istr?jiet pakalpojumu Windows Installer. Lai to izdar?tu, noklik??iniet ?eit, lai izv?rstu ?o sada?u.

2. metode. Atk?rtoti instal?jiet programmu Windows Installer

Lai atk?rtoti instal?tu programmu Windows Installer, p?rd?v?jiet boj?tos Windows Installer failus un p?c tam atk?rtoti instal?jiet Windows Installer. Lai to izdar?tu, noklik??iniet ?eit, lai izv?rstu ?o sada?u.

Papildindorm?cija

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 315346 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 19. oktobris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kberrmsg kbprb KB315346

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com