"CD Recording Software s? nguyên nhân Windows đ? tr? thành không ?n đ?nh" thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315345 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Windows XP, b?n có th? nh?n di?n thông báo l?i tương t? như sau:
Thi?t b? ho?c các ?ng d?ng vô hi?u hoá
Ph?n m?m ghi CD s? làm Windows tr? nên không ?n đ?nh. Windows đ? ngăn các tr?nh đi?u khi?n nâng. Click vào đây đ? bi?t thêm thông tin chi ti?t.
Khi b?n xem chi ti?t, các thông tin sau là hi?n th?:
M?t ghi âm đ?a CD tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t có th? gây ra v?n đ? ?n đ?nh trong đó t?t và các v?n đ? b?ng cách s? d?ng m?t đ?a CD/DVD.
Tr?nh đi?u khi?n s? b? vô hi?u.

Các tr?nh đi?u khi?n có th? đư?c cài đ?t b?i Easy CD Creator ho?c Windows Media Player ho?c Real Jukebox.
B?n không th? ghi đ?a CD cho đ?n khi b?n có đư?c tr?nh đi?u khi?n tương thích.

www.Roxio.com
www.Microsoft.com
www.switchboard.Real.com
Thông báo sau ID s? ki?n đư?c đăng nh?p s? k? s? h? th?ng:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: B? đi?u khi?n d?ch v?
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 7000
Ngày: 2/2/2003
Th?i gian: 4: 46: 16 CH
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: computername
Mô t?: Các Cdralw2k d?ch v? đ? không thành công v? c?a l?i sau: tr?nh đi?u khi?n này đ? b? ch?n t? đang t?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm http://support.Microsoft.com.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra trong trư?ng h?p sau:
 • B?n có m?t phiên b?n đ?u c?a d? dàng t?o đ?a CD cài đ?t trên máy tính d?a trên Windows XP.
 • B?n đ? lo?i b? m?t phiên b?n đ?u c?a d? dàng CD t?o trư?c khi b?n nâng c?p máy tính Windows XP.
Hành vi này x?y ra b?i v? các tr?nh đi?u khi?n m?t s? phiên b?n đ?u tiên Easy CD Creator không tương thích v?i Windows XP. Khi b?n g? b? d? dàng CD Creator, m?t s? thi?t đ?t đăng k? và các t?p tin có th? v?n c?n trên máy tính.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?ng tay g? b? đăng k? thi?t đ?t và t?p có liên quan đ?n các chương tr?nh d? dàng CD Creator. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau.
 1. T?o m?t khôi ph?c Windows XP đi?m đ? lùi l?i b?t k? thay đ?i mà b?n làm cho h? đi?u hành. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh đang ch?y.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tr? giúp và h? tr?.
  3. Dư?i Ch?n m?t nhi?m v?, b?m Hoàn tác thay đ?i đ?i v?i máy tính c?a b?n v?i khôi ph?c h? th?ng.
  4. Nh?p vào T?o m?t đi?m khôi ph?c, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
  5. Trong các Khôi ph?c đi?m mô t? h?p, lo?i trư?c khi lo?i b? các Easy CD Creator, sau đó b?m Tạo.
  6. Nh?p vào Đóng, và sau đó đóng các Tr? giúp và trung tâm h? tr?h?p tho?i.
 2. N?u chương tr?nh d? dàng CD Creator đư?c cài đ?t, g? b? nó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
  2. Nh?p vào Chuy?n sang xem theo th? lo?i N?u B?ng đi?u khi?n đang không đư?c xem theo th? lo?i.
  3. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh, b?m các chương tr?nh d? dàng CD Creator trong các Hi?n đư?c cài đ?t các chương tr?nh danh sách và b?m Gỡ bỏ.
  4. Làm theo các bư?c sau đ? lo?i b? chương tr?nh, và sau đó b?m Đóng đ? đóng nh?ng Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh h?p tho?i h?p.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tìm kiếm.
 4. Nh?p vào T?t c? các t?p và c?p.
 5. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i CDR*.sys.
 6. Trong các T?m trong danh sách, b?m vào Local c?ng ? đ?a (C:), sau đó b?m Tìm kiếm.
 7. Trong ngăn bên ph?i c?a các K?t qu? t?m ki?m h?p tho?i h?p, đ?i tên t?p tin theo đây n?u chúng đư?c li?t kê:
  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào m?t t?p tin, và sau đó nh?p vào Đ?i tên. Đ?i tên m? r?ng tên file .sys .old, và sau đó nh?n ENTER.
 8. Khi b?n đ? k?t thúc vi?c đ?i tên các t?p tin, đóng các K?t qu? t?m ki?m h?p tho?i.
 9. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 10. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\ (4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318)
 11. Trong ngăn bên ph?i c?a Registry Editor, Nh?p chu?t ph?i vào các UpperFilters có giá tr? (n?u nó là hi?n nay), và sau đó nh?p vào Xóa b?. Nh?p vào Có trên các Xác nh?n xoá b? giá tr? tin nhaén.
 12. Nh?p chu?t ph?i vào các LowerFilters có giá tr? (n?u nó là hi?n nay), và sau đó nh?p vào Xóa b?. Nh?p vào Có vào "Xác nh?n giá tr? xóa" tin nh?n.
 13. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
 14. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?, sau đó b?m Có vào "Xác nh?n phím Delete" tin nh?n.
 15. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
 16. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?, sau đó b?m Có vào "Xác nh?n phím Delete" tin nh?n.
 17. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
 18. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?, sau đó b?m Có trên các Xác nh?n xoá b? Key .
 19. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
 20. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa b?, sau đó b?m Có trên các Xác nh?n xoá b? Key tin nhaén.
 21. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
 22. Khởi động lại máy tính.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? tác gi? CD d? dàng chương tr?nh, h?y truy c?p Roxio Web site sau:
http://www.Roxio.com
Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.


Thu?c tính

ID c?a bài: 315345 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbregistry kbenv kbprb ocsso kbmt KB315345 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315345

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com