Modem không ho?t đ?ng sau khi b?n nâng c?p m?t Hewlett Packard Pavilion máy tính Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315342 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n nâng c?p c?a b?n Pavilion Hewlett-Packard (HP) máy tính đ? Microsoft Windows XP, modem có th? không c?n làm vi?c.

Nguyên nhân

Hành vi này x?y ra n?u Windows XP không th? phát hi?n các modem. C? th?, đi?u này x?y ra khi b?n nâng c?p m?t s? mô h?nh c?a các HP Gian hàng máy tính đư?c trang b? v?i m?t modem d?a trên Rockwell chip thi?t l?p.

Gi?i pháp

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng b?t k? sau đây phương pháp.

Phương pháp 1: cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n Modem chung

 1. G? cài đ?t chuyên bi?t modem. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào My Computervà sau đó nh?p vào thu?c tính trên menu phím l?i tắt xu?t hi?n.
  2. Nh?p vào Hardware tab và b?m Device Manager.
  3. M? r?ng các modem, b?m chu?t ph?i vào modem s? đư?c hi?n th?, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t trên menu phím l?i tắt xu?t hi?n.
  4. Trong hộp thoại Xác nh?n lo?i b? thi?t b? , b?m vào OK.
  5. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào l?i ra, và sau đó nh?p vào OK đ? đóng hộp thoại Thu?c tính h? th?ng .
 2. Chèn các đ?a compact Windows XP vào đ?a CD-ROM máy tính c?a b?n ho?c ? DVD-ROM.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 4. B?m chu?t Chuy?n sang xem c? đi?n N?u c? đi?n Xem đ? không đư?c kích ho?t.
 5. Nh?p đúp vào Đi?n tho?i và Modem tùy ch?n, nh?p vào tab modem , và sau đó b?m vào Thêm.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Không phát hi?n modem c?a tôi; Tôi s? ch?n nó t? danh sách ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 7. B?m chu?t Tiêu chu?n 56000 bps Modem, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 8. Ch?n c?ng liên l?c b?n mu?n modem đ? s? d?ng (ch?n c?ng truy?n thông 2 (COM2) N?u nó có s?n), và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 9. Nh?p vào k?t thúc đ? hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t modem.

Phương pháp 2: Lo?i b? Modem trư?c khi b?n nâng c?p lên Windows XP

G? cài đ?t chuyên bi?t modem trư?c khi nâng c?p máy tính c?a b?n cho Windows XP. Trong quá tr?nh Cài đặt Windows XP, modem s? đư?c phát hi?n và phù h?p tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Phương pháp 3: cài đ?t chuyên bi?t Modem m?i

N?u Windows XP không th? phát hi?n modem, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t modem khác nhau.

Cho thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng máy tính, b?m vào các thích h?p s? bài vi?t trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Ph?n c?ng và danh sách liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m bên th? ba, A-K

60781 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba liên h? v?i nhà cung c?p danh sách, L-P

60782 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba danh sách liên h? v?i nhà cung c?p, Q-Z

Phương pháp 4: cài đ?t chuyên bi?t Windows 2000 Modem Driver t? Hewlett Packard

thông tin liên h? bên th? ba bao g?m trong bài vi?t này cung c?p đ? giúp b?n t?m th?y s? h? tr? k? thu?t mà b?n c?n. Liên h? này thông tin có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft, không có cách nào b?o l?nh đ? chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Sau khi nâng c?p đ? Windows XP, các mô h?nh Hewlett Packard Pavilion nh?t đ?nh không có m?t modem tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đi?u này đ? đư?c xác đ?nh trên các mô h?nh 8495, 8595c, và 4540 ngư?i.

Đi?n tho?i sau có th? xu?t hi?n dư?i 'Thi?t b? khác' trong thi?t b? Qu?n l?:
B? đi?u khi?n giao ti?p đơn gi?n PCI
Đó là m?t tr?nh đi?u khi?n Windows 2000 có s?n trên Hewlett Packard web site cho modem Riptide có th? cung c?p ch?c năng h? th?ng. T?i v? tr?nh đi?u khi?n Windows 2000 t? Hewlett Packard Web site sau:
http://h10025.www1.HP.com/ewfrf/WC/softwareDownloadIndex?LC=en&CC=US&DLC=en&lang=en&softwareitem=pv510en
Lưu ?: tr?nh đi?u khi?n này là đ? s? d?ng v?i Windows 2000 ch? và không đư?c h? tr? b?i Hewlett Packard. Đ? cài đ?t chuyên bi?t hư?ng d?n xin tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng cung c?p b?i Microsoft cho Windows 2000 tr?nh đi?u khi?n cài đ?t chuyên bi?t s?n trên các web site.
 1. Sau khi t?i xu?ng hoàn t?t, h?y th?c hi?n theo các hư?ng d?n cung c?p trên web site đ? trích xu?t các t?p tin vào thư mục mặc định.
 2. M? Device Manager và nh?p đúp vào Giao ti?p PCI đơn gi?n B? đi?u khi?n.
 3. Trên tab tr?nh đi?u khi?n , nh?p vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hoàn t?t thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng, đ?o di?n hư?ng d?n đ? m?c tin thư thoại mà b?n trích xu?t các tr?nh đi?u khi?n. B?n có th? nh?n đư?c m?t nh?c nh? nói tr?nh đi?u khi?n này không đư?c th? nghi?m và không đư?c ch?ng nh?n là tương h?p v? sau v?i Windows XP. Ti?n hành v?i vi?c cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó ki?m tra modem.

Thông tin thêm

M?c dù nhi?u máy tính HP Pavilion đáp ?ng h? th?ng t?i thi?u yêu c?u đ?i v?i Windows XP, b?n có th? xác đ?nh n?u mô h?nh c?a b?n đ? ki?m tra kh? năng tương h?p v? sau các v?n đ? trư?c khi nâng c?p lên Windows XP.

Cho thêm v? v?n đ? này, tr?nh duy?t đ? HP Web site sau:
http://h10025.www1.HP.com/ewfrf/WC/softwareDownloadIndex?LC=en&CC=US&DLC=en&lang=en&softwareitem=pv510en
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Các s?n ph?m c?a bên th? ba th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315342 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhardware kbprb kbsetup kbmt KB315342 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 315342

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com