Làm th? nào đ? thi?t l?p quy?n ngư?i dùng đăng nh?p b?ng cách s? d?ng các ti?n ích NTRights

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315276 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 279664.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách thi?t l?p quy?n ngư?i dùng đăng nh?p b?ng cách s? d?ng các ti?n ích NTRights. Ti?n ích NTRights (Ntrights.exe) đư?c bao g?m trong Windows Server 2003 Resource Kit. Thông tin v? các ngu?n tài nguyên Kit, h?y truy c?p Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd & DisplayLang = en

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng ti?n ích NTRights (Ntrights.exe) đ? thi?t l?p ngư?i dùng quy?n t? m?t d?u nh?c l?nh. B?n có th? thao tác các quy?n trên ho?c là các đ?a phương máy tính ho?c máy tính t? xa.

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các ngư?i dùng đăng nh?p quy?n mà b?n có th? s?a đ?i b?ng cách s? d?ng các ti?n ích NTRights.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngư?i s? d?ng quy?nL?i gi?i thích
SeNetworkLogonRightTruy c?p vào máy tính này t? các m?ng
SeInteractiveLogonRightĐăng nh?p t?i đ?a phương
SeBatchLogonRightĐăng nh?p như m?t công vi?c hàng lo?t
SeServiceLogonRightĐăng nh?p như m?t d?ch v?
SeDenyNetworkLogonRightT? ch?i truy c?p máy tính này t? m?ng
SeDenyInteractiveLogonRightT? ch?i đăng nh?p vào ? đ?a phương
SeDenyBatchLogonRightT? ch?i đăng nh?p vào như là m?t công vi?c hàng lo?t
SeDenyServiceLogonRightT? ch?i đăng nh?p vào như m?t d?ch v?
SeCreateGlobalPrivilegeT?o ra các đ?i tư?ng toàn c?u
SeDebugPrivilegeG? l?i chương tr?nh
SeDenyRemoteInteractiveLogonRightT? ch?i đăng nh?p vào thông qua d?ch v? đ?u cu?i
SeEnableDelegationPrivilegeCho phép ngư?i dùng máy tính và các tài kho?n đư?c tin c?y cho đoàn đ?i bi?u
SeImpersonatePrivilegeM?o danh m?t khách hàng sau khi xác th?c
SeManageVolumePrivilegeTh?c hi?n nhi?m v? b?o tr? kh?i lư?ng
SeRemoteInteractiveLogonRightCho phép đăng nh?p vào thông qua d?ch v? đ?u cu?i
SeSyncAgentPrivilegeĐ?ng b? hóa d? li?u d?ch v? thư m?c
SeUndockPrivilegeLo?i b? máy tính t? tr?ng thái
Lưu ? r?ng khi b?n s? d?ng ti?n ích NTRights, ngư?i s? d?ng ph?i là trư?ng h?p nh?y c?m.

Các văn b?n sau đây là t? các Trợ giúp đ?u ra t? Ntrights.exe.
  NTRights.Exe - Beta Version by Georg Zanzen
  Grants/Revokes NT-Rights to a user/group
  usage: -u xxx User/Group
    -m \\xxx machine to perform the operation on (default local machine)
    -e xxxxx Add xxxxx to the event log
    -r xxx revokes the xxx right
    +r xxx grants the xxx right
  valid NTRights are:
   SeCreateTokenPrivilege
   SeAssignPrimaryTokenPrivilege
   SeLockMemoryPrivilege
   SeIncreaseQuotaPrivilege
   SeUnsolicitedInputPrivilege
   SeMachineAccountPrivilege
   SeTcbPrivilege
   SeSecurityPrivilege
   SeTakeOwnershipPrivilege
   SeLoadDriverPrivilege
   SeSystemProfilePrivilege
   SeSystemTimePrivilege
   SeProfileSingleProcessPrivilege
   SeIncreaseBasePriorityPrivilege
   SeCreatePagefilePrivilege
   SeCreatePermanentPrivilege
   SeBackupPrivilege
   SeRestorePrivilege
   SeShutdownPrivilege
   SeAuditPrivilege
   SeSystemEnvironmentPrivilege
   SeChangeNotifyPrivilege
   SeRemoteShutdownPrivilege
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 315276 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbsecurity kbmt KB315276 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315276

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com