ID c?a bi: 315265 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Nu ban la khach hang Doanh nghip Nho, hay tim cac tai nguyn hoc tp va khc phuc s c b sung tai website H tr Doanh nghip Nho.

tip tuc nhn c cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao rng ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: M?t s? phin b?n c?a Windows s?p h?t th?i h?n h? tr?

V phin ban Microsoft Windows 2000 cua bai vit nay, hay xem 156571.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Chkdsk (Chkdsk.exe) la cng cu dong lnh kim tra cac ia trn ia cng cua ban phat hin s c. Cng cu nay sau o se c gng sa bt ky li nao no tim c. Vi du: chkdsk co th sa cac s c lin quan n cac cung bi li, cac cum bi mt, cac tp lin kt cheo, va cac li th muc. s dung Chkdsk, ban phai ng nhp vi t cach quan tri vin hay thanh vin nhom Quan tri vin.

Ban cung co th chay Chkdsk t May tinh cua ti hoc t Windows Explorer.

Cach chay Chkdsk

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2683283
Chu y
  • Chkdsk cn co truy nhp c quyn ti mt ia khi chay. Vi vy, nu mt hay nhiu tp c m trn ia ban mun kim tra, Chkdsk nhc ban ln lich kim tra ia ln sau khi ban khi ng lai may tinh.
  • Chkdsk co th mt nhiu thi gian chay, tuy thuc vao s lng tp va cp, kich thc ia, hiu sut ia, va cac tai nguyn h thng co sn nh b x ly va b nh.
  • Chkdsk co th khng thng bao chinh xac thng tin trong ch chi-oc.

Cach chay Chkdsk tai du nhc lnh

B?m vo y ? xem/?n giai phap

Cach chay Chkdsk t May tinh cua ti hoc t Windows Explorer

B?m vo y ? xem/?n giai phap
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 315265 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Hai 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbhowto kbacwsurvey kbenv kbinfo kbsetup KB315265

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com