Identifikator ?lanka: 315265 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na operativni sistem Microsoft Windows 2000 pogledajte 156571 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Chkdsk (Chkdsk.exe) je alatka komandne linije koja proverava da li na volumenima postoje problemi. Alatka zatim poku?ava da popravi sve ?to prona?e. Na primer, Chkdsk mo?e da popravi probleme koji su povezani sa o?te?enim sektorima, izgubljenim klasterima, ukr?teno povezanim datotekama i gre?kama direktorijuma. Da biste koristili Chkdsk, morate se prijaviti kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe.

Mo?ete i pokrenuti Chkdsk iz prozora My Computer (Moj ra?unar) ili iz programa Windows Explorer.

DODATNE INFORMACIJE

Napomene
 • Chkdsk zahteva isklju?ivi pristup volumenu kada se pokrene. Zbog toga, ako su neke od datoteka otvorene na disk jedinici koju ?elite da proverite, Ckhdsk prikazuje obave?tenje koje vas pita da li ?elite da planirate proveru diska za slede?i put kada budete ponovo pokrenuli ra?unar.
 • Mo?da ?e biti potrebno dosta vremena da se Chkdsk pokrene, u zavisnosti od broja datoteka i fascikli, veli?ine volumena, performansi diska i dostupnih sistemskih resursa, kao ?to su procesor i memorija.
 • Chkdsk mo?da ne?e davati precizne informacije u re?imu koji je samo za ?itanje.

Da biste pokrenuli Chkdsk u komandnoj liniji

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. U okviru Open (Otvori) otkucajte cmd i pritisnite taster ENTER.
 3. Koristite jednu od slede?ih procedura:
  • Da biste pokrenuli Chkdsk u re?imu koji je samo za ?itanje, otkucajte chkdsk i pritisnite taster ENTER.
  • Da biste popravili gre?ke bez skeniranja volumena na o?te?ene sektore, u komandnoj liniji otkucajte chkdsk volume:/f i pritisnite taster ENTER.

   Napomena Ako su neke od datoteka na ?vrstoj disk jedinici otvorene, primi?ete jednu od slede?ih poruka:
   Chkdsk ne mo?e da se pokrene jer neki drugi proces koristi volumen. ?elite li da planirate da se ovaj volumen proveri slede?i put kada se sistem ponovo pokrene? (D/N)
   Otkucajte D i pritisnite taster ENTER da biste planirali proveru diska i zatim ponovo pokrenite ra?unar da biste pokrenuli proveru diska.
  • Da biste popravili gre?ke, prona?li o?te?ene sektore i vratili informacije koje se mogu pro?itati, u komandnoj liniji otkucajte chkdsk volume:/r i pritisnite taster ENTER

   Napomena Ako su neke od datoteka na ?vrstoj disk jedinici otvorene, primi?ete jednu od slede?ih poruka:
   Chkdsk ne mo?e da se pokrene jer neki drugi proces koristi volumen. ?elite li da planirate da se ovaj volumen proveri slede?i put kada se sistem ponovo pokrene? (D/N)
   Otkucajte D i pritisnite taster ENTER da biste planirali proveru diska i zatim ponovo pokrenite ra?unar da biste pokrenuli proveru diska.

Da biste pokrenuli Chkdsk iz prozora My Computer (Moj ra?unar) ili programa Windows Explorer

 1. Dvaput kliknite na ikonu My Computer (Moj ra?unar) i pritisnite desnim tasterom mi?a na disk jedinicu koju ?elite da proverite.
 2. Izaberite stavku Properties (Svojstva) i zatim kliknite na karticu Tools (Alatke).
 3. Pod opcijom Error-checking (Proveravanje gre?aka) kliknite na dugme Check Now (Proveri). Prikazan je dijalog koji prikazuje Check disk options (Opcije provere diska),
 4. Koristite jednu od slede?ih procedura:
  • Da biste pokrenuli Chkdsk u re?imu koji je samo za ?itanje, kliknite na dugme Start.
  • Da biste popravili gre?ke bez skeniranja volumena na o?te?ene sektore, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatically fix file system errors (Automatski popravi gre?ke u sistemu datoteka) i zatim kliknite na dugme Start.
  • Da biste popravili gre?ke, prona?li o?te?ene sektore i vratili informacije koje se mogu pro?itati, potvrdite izbor u polju za potvrdu Scan for and attempt recovery of bad sectors (Skeniraj i poku?aj sa oporavkom neispravnih sektora) i zatim kliknite na dugme Start.
  Napomena Ako su neke od datoteka na ?vrstoj disk jedinici otvorene, primi?ete jednu od slede?ih poruka:
  Provera diska nije mogla biti izvr?ena jer je uslu?nom programu za proveru diska potreban isklju?iv pristup nekim Windows datotekama na disku. Ovim datotekama se mo?e pristupiti tako ?to ?ete ponovo pokrenuti Windows. ?elite li da planirate da se provera diska aktivira slede?i put kada ponovo pokrenete ra?unar?
  Kliknite na dugme Yes (Da) da biste planirali proveru diska i zatim ponovo pokrenite ra?unar da biste pokrenuli proveru diska.
Slede?a tabela navodi izlazne kôdove koje Chkdsk daje u izve?taju kada se zavr?i:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Izlazni kôdOpis
0Nijedna gre?ka nije prona?ena.
1Gre?ke su prona?ene i popravljene.
2?i??enje diska, kao ?to je prikupljanje ostataka, je bilo izvr?eno ili ?i??enje nije izvr?eno jer /f nije bio naveden.
3Nije bilo mogu?e proveriti disk, gre?ke nisu mogle biti popravljene ili gre?ke nisu popravljene jer /f nije bilo navedeno.

Za vi?e informacija o alatki Chkdsk, vidite slede?e Microsoft Web lokacije:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb491051.aspx
Za vi?e informacija o alatki Chkdsk, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak Microsoft baze znanja:
314835 Obja?njenje novih /C i /I prekida?a koji su dostupni za upotrebu sa alatkom Chkdsk.exe (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 315265 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 2.9
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbacwsurvey kbacw kbhowto kbenv kbinfo kbsetup KB315265

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com