Raksta ID: 315265 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju attiec?b? uz sist?mu Microsoft Windows 2000 skatiet 156571 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Chkdsk (Chkdsk.exe) ir komandrindas r?ks, ar kuru p?rbauda s?jumu probl?mas. P?c tam r?ks m??ina nov?rst jebkuru atrasto probl?mu. Piem?ram, Chkdsk var nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar neder?giem sektoriem, zudu?iem klasteriem, iek??ji saist?tiem failiem un direktoriju k??d?m. Lai lietotu Chkdsk, ir j?piesak?s k? administratoram vai k? administratoru grupas dal?bniekam.

Chkdsk var ar? s?kt no My Computer (Mans dators) vai Windows Explorer.

PAPILDINDORM?CIJA

Manu?las darb?bas, kas j?veic, lai palaistu Chkdsk

Piez?mes.
 • Chkdsk ir nepiecie?ama ?pa?a pieeja s?jumam, kad tas darbojas. T?p?c, ja disk?, kuru v?laties p?rbaud?t, ir atv?rts viens vai vair?ki faili, Chkdsk par?da uzvedni, kas pied?v? iepl?not diska p?rbaudi n?kamaj? reiz?, kad restart?sit datoru.
 • Chkdsk palai?ana var aiz?emt daudz laika atkar?b? no failu un mapju skaita, s?juma lieluma, diska veiktsp?jas un pieejamajiem sist?mas resursiem, piem?ram, procesora un atmi?as.
 • Chkdsk var sniegt nepareizu inform?ciju, ja iestat?ts tikai las??anas re??m?.

Manu?las darb?bas, kas j?veic, lai Chkdsk palaistu komandu uzvedn?

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ievadiet cmd un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Izmantojiet vienu no ??m darb?b?m:
  • Lai palaistu Chkdsk tikai las??anas re??m?, komandas uzvedn? ievadiet chkdsk un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  • Lai labotu k??das, nesken?jot neder?go sektoru s?jumu, ievadiet chkdsk s?jums:/f un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Piez?me. Ja cietaj? disk? ir atv?rts viens vai vair?ki faili, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
   Chkdsk nevar?ja palaist, jo s?jumu izmanto cita darb?ba. Vai v?laties iepl?not ?? s?juma p?rbaudi n?kamaj? reiz?, kad tiks restart?ta sist?ma? (J?/n?)
   Ievadiet Y (J?) un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER, lai iepl?notu diska p?rbaudi; p?c tam restart?jiet datoru, lai s?ktu diska p?rbaudi.
  • Lai labotu k??das, atrodiet boj?tos sektorus un atkopiet las?mo inform?ciju, komandu uzvedn? ievadot chkdsk s?jums:/r, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Piez?me. Ja cietaj? disk? ir atv?rts viens vai vair?ki faili, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
   Chkdsk nevar?ja palaist, jo s?jumu izmanto cita darb?ba. Vai v?laties iepl?not ?? s?juma p?rbaudi n?kamaj? reiz?, kad tiks restart?ta sist?ma? (J?/n?)
   Ievadiet Y (J?) un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER, lai iepl?notu diska p?rbaudi; p?c tam restart?jiet datoru, lai s?ktu diska p?rbaudi.

Manu?las darb?bas, kas j?veic, lai Chkdsk palaistu no Mans dators vai Windows Explorer

 1. Veiciet dubultklik??i uz Mans dators un p?c tam ar peles labo pogu noklik??iniet uz ciet? diska, kuru v?laties p?rbaud?t.
 2. Noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti) un p?c tam noklik??iniet uz Tools (R?ki).
 3. Sada?? Error-checking (K??du p?rbaude) noklik??iniet uz Check Now (P?rbaud?t t?l?t). Tiek par?d?ts dialoglodzi??, kas r?da Check disk options (P?rbaud?t diska opcijas),
 4. Izmantojiet vienu no ??m darb?b?m:
  • Lai palaistu Chkdsk tikai las??anas re??m?, noklik??iniet uz Start (S?kt).
  • Lai labotu k??das, nesken?jot neder?go sektoru s?jumu, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Automatically fix file system errors (Autom?tiski labot failu sist?mas k??das) un p?c tam noklik??iniet uz Start (S?kt).
  • Lai labotu k??das, atrodiet neder?gos sektorus un atkopiet las?mo inform?ciju, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Scan for and attempt recovery of bad sectors (Sken?t un m??in?t atkopt neder?gos sektorus) un p?c tam noklik??iniet uz Start (S?kt).
  Piez?me. Ja cietaj? disk? ir atv?rts viens vai vair?ki faili, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Diska p?rbaudi nevar izpild?t, jo diska p?rbaudes util?tai ir nepiecie?ama ?pa?a pieeja da?iem Windows failiem disk?. ?iem failiem var piek??t, restart?jot sist?mu Windows. Vai v?laties iepl?not, lai diska p?rbaude par?d?s n?kamo reizi, kad restart?sit datoru?
  Noklik??iniet uz J?, lai iepl?notu diska p?rbaudi, un p?c tam restart?jiet datoru, lai s?ktu diska p?rbaudi.
?aj? tabul? ir sniegti izejas kodi, ko Chkdsk uzr?da p?c tam, kad tas ir pabeigts:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Izejas kodsApraksts
0K??das netika atrastas.
1K??das tika atrastas un izlabotas.
2Diska t?r??ana, piem?ram, drazu sav?k?ana, tika izpild?ta vai ar? t?r??ana netika izpild?ta, jo netika nor?d?ts /f.
3Nevar?ja p?rbaud?t disku, k??das nevar?ja izlabot vai netika izlabotas, jo netika nor?d?ts /f.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Chkdsk, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes: Lai ieg?tu papildinform?ciju par Chkdsk, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
314835 Jauno /C un /I sl?d?u, kas ir pieejami lieto?anai ar Chkdsk.exe, skaidrojums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 315265 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 19. maijs - P?rskat??ana: 2.16
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbacwsurvey kbenv kbinfo kbsetup KB315265

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com