Identifikator ?lanka: 315263 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak sa postepenim uputstvima opisuje kako se ispituje datoteka male slike stanja memorije. Ovu datoteku mo?ete da koristite da biste utvrdili za?to je ra?unar prestao da se odaziva.

Datoteke male slike stanja memorije

Datoteka male slike stanja memorije zapisuje najmanji skup korisnih informacija koje mogu da vam pomognu da otkrijete za?to je ra?unar neo?ekivano prestao sa radom. Za ovu opciju potrebna je datoteka strani?ne memorije od najmanje 2 megabajta (MB) na volumenu za pokretanje sistema. Na ra?unarima koji koriste Microsoft Windows 2000 ili noviji, Windows kreira novu datoteku svaki put kada ra?unar neo?ekivano prestane sa radom. Istorija tih datoteka skladi?ti se u fascikli.

Ovaj tip datoteke slike stanja memorije obuhvata slede?e informacije:
 • Poruku ?Zaustavi?, njene parametre i druge podatke
 • Listu u?itanih upravlja?kih programa
 • Kontekst procesora (PRCB) za procesor koji je prestao sa radom
 • Informacije o procesu i kontekst jezgra (EPROCESS) za proces koji je zaustavljen
 • Informacije o procesu i kontekst jezgra (ETHREAD) za nit koja je zaustavljena
 • Pozivni stek re?ima jezgra za nit koja je zaustavljena
Datoteka male slike stanja memorije mo?e da bude korisna ako je prostor na ?vrstom disku ograni?en. Me?utim, po?to su uklju?ene ograni?ene informacije, analiza ove datoteke mo?da ne?e otkriti gre?ke do kojih nije direktno dovela nit koja je bila pokrenuta u trenutku kada je do?lo do problema.

Ako do?e do drugog problema i ako Windows kreira drugu datoteku male slike stanja memorije, Windows ?e sa?uvati prethodnu datoteku. Windows svakoj datoteci daje posebno ime datoteke ?ifrovano datumom. Na primer, Mini022900-01.dmp je prva datoteka slike stanja memorije koja je generisana 29. februara 2000. Windows ?uva listu svih datoteka male slike stanja memorije u fascikli %SystemRoot%\Minidump.

Konfigurisanje tipa slike stanja memorije

Da biste konfigurisali opcije za pokretanje i oporavak za upotrebu datoteke male slike stanja memorije, sledite ove korake.

Napomena Budu?i da postoji nekoliko verzija operativnog sistema Microsoft Windows, slede?i koraci mogu biti druga?iji na va?em ra?unaru. Ako jesu, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovr?ili ove korake.
 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Kliknite dvaput na stavku Sistem.
 3. Izaberite karticu Vi?e opcija, a zatim u okviru Pokretanje i spasavanje izaberite stavku Postavke.
 4. Na listi Zapis informacija o otklanjanju gre?aka izaberite stavku Mala slika stanja memorije (64k).

  Da biste promenili lokaciju fascikle za datoteke male slike stanja memorije, u polju Datoteka slike stanja memorije otkucajte novu putanju (ili u polju Direktorijum male slike stanja memorije, u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows).

Alatke za ?itanje datoteke male slike stanja memorije

Datoteke male slike stanja memorije mo?ete da u?itate koriste?i uslu?ni program za proveru slike stanja memorije (Dumpchk.exe). Program Dumpchk.exe mo?ete da koristite i da biste proverili da li je datoteka slike stanja memorije ispravno kreirana. Uslu?ni program za proveru slike stanja memorije ne zahteva pristup simbolima za otklanjanje gre?aka. Uslu?ni program za proveru slike stanja memorije uklju?en je u pomo?ne alatke operativnog sistema Microsoft Windows 2000 i u pomo?ne alatke operativnog sistema Microsoft Windows XP.

Za dodatne informacije o na?inu kori??enja uslu?nog programa za proveru slike stanja memorije u operativnim sistemima Windows 2000 i Windows NT kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
156280 Upotreba programa Dumpchk.exe za proveru datoteke slike stanja memorije (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o na?inu kori??enja uslu?nog programa za proveru slike stanja memorije u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
315271 Upotreba programa Dumpchk.exe za proveru datoteke slike stanja memorije (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Napomena Uslu?ni program za proveru slike stanja memorije nije uklju?en u pomo?ne alatke Microsoft Windows servera 2003. Da biste nabavili uslu?ni program za proveru slike stanja memorije ako koristite Microsoft Windows Server 2003, preuzmite i instalirajte alatke za otklanjanje gre?aka za Windows paket sa slede?e Microsoft Web lokacije:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
Datoteke male slike stanja memorije tako?e mo?ete da ?itate koriste?i alatku WinDbg ili alatku KD.exe. Alatke WinDbg i KD.exe uklju?ene su u najnoviju verziju alatki za otklanjanje gre?aka za Windows paket.
Ova Web stranica tako?e obezbe?uje pristup paketima simbola za Windows koji se mogu preuzimati. Da biste koristili resurse, na disk jedinici kreirajte fasciklu u kojoj ?e se nalaziti preuzeti lokalni simboli ili ke? simbola za upotrebu servera simbola. Na primer, koristite fasciklu C:\Simboli. Slede?u putanju simbola mo?ete da koristite sa svim komandama koje su opisane u ovom ?lanku:
SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Ako preuzmete simbole u lokalnu fasciklu, koristite putanju te fascikle kao putanju simbola.

Za vi?e informacija o opcijama datoteke slike stanja memorije u operativnom sistemu Windows kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
254649 Pregled opcija datoteke slike stanja memorije za Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Instaliranje alatki za otklanjanje gre?aka

Da biste preuzeli i instalirali Windows alatke za otklanjanje gre?aka, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
Izaberite opciju ?Tipi?na instalacija?. Po podrazumevanoj vrednosti, alatke za otklanjanje gre?aka instaliraju se u slede?u fasciklu:
C:\Program Files\Debugging Tools for Windows

Otvaranje datoteke slike stanja memorije

Da biste nakon instalacije otvorili datoteku slike stanja memorije, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Promena alatki za otklanjanje gre?aka za Windows fasciklu. Da biste ovo uradili, na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  cd c:\program files\debugging tools for windows
 3. Da biste datoteku slike stanja memorije u?itali u modul za otklanjanje gre?aka, otkucajte jednu od slede?ih komandi, a zatim pritisnite taster ENTER:
  windbg -y Putanja simbola -i Putanja slike -z Putanja datoteke slike stanja memorije
  kd -y Putanja simbola -i Putanja slike -z Putanja datoteke slike stanja memorije
Slede?a tabela obja?njava upotrebu ?uvara mesta koji su kori??eni u ovim komandama.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
?uvar mestaObja?njenje
Putanja simbolaLokalna putanja na koju su preuzete datoteke simbola ili putanja servera simbola, uklju?uju?i fasciklu ke? memorije. Po?to datoteka male slike stanja memorije sadr?i ograni?ene informacije, prave binarne datoteke moraju se u?itati zajedno sa simbolima za datoteku slike stanja memorije da bi mogle ispravno da se pro?itaju.
Putanja slikePutanja ovih datoteka. Datoteke se nalaze u fascikli I386 na Windows XP CD-ROM-u. Na primer, putanja mo?e biti C:\Windows\I386.
Putanja datoteke slike stanja memorijePutanja i ime datoteke slike stanja memorije koju ispitujete.

Primeri komandi

Mo?ete da koristite slede?e primere komandi za otvaranje datoteke slike stanja memorije. Ove komande pretpostavljaju slede?e:
 • Sadr?aj fascikle I386 na Windows CD-ROM-u kopira se u fasciklu C:\Windows\I386.
 • Datoteka slike stanja memorije naziva se C:\Windows\Minidump\Minidump.dmp.
1. primer:
kd -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\windows\minidump\minidump.dmp
2. primer. Ako vam se grafi?ka verzija modula za otklanjanje gre?aka vi?e svi?a od verzije komandne linije, otkucajte slede?u komandu:
windbg -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z c:\windows\minidump\minidump.dmp

Ispitivanje datoteke slike stanja memorije

Postoji nekoliko komandi koje mo?ete da koristite da biste prikupljali informacije iz datoteke slike stanja memorije, uklju?uju?i i slede?e komande:
 • Komanda !analyze -show prikazuje kôd gre?ke zaustavljanja i njene parametre. Kôd gre?ke zaustavljanja tako?e je poznat i kao kôd provere gre?aka.
 • Komanda !analyze -v prikazuje detaljni prikaz.
 • Komanda lm N T navodi odre?ene u?itane module. Prikaz obuhvata status i putanju modula.
Napomena Komanda pro?irenja !drivers prikazuje listu svih upravlja?kih programa koji su u?itani na odredi?nom ra?unaru, zajedno sa kratkim informacijama o upotrebi memorije. Pro?irenje !drivers nepotrebno je u operativnom sistemu Windows XP i novijima. Da biste prikazali informacije o u?itanim upravlja?kim programima i drugim modulima, koristite komandu lm. Komanda lm N T prikazuje informacije u formatu koji je sli?an starom pro?irenju !drivers.

Za pomo? sa drugim komandama i za kompletnu sintaksu komandi pogledajte dokumentaciju pomo?i za alatke za otklanjanje gre?aka. Dokumentacija pomo?i za alatke za otklanjanje gre?aka mo?e se prona?i na slede?oj lokaciji:
C:\Program Files\Debugging Tools for Windows\Debugger.chm
Napomena Ako imate problema vezanih za simbole, koristite uslu?ni program Symchk da biste se uverili da su odgovaraju?i simboli ispravno u?itani. Za dodatne informacije o upotrebi programa Symchk kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
311503 Upotreba Microsoft servera simbola za nabavljanje datoteka simbola za otklanjanje gre?aka (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Pojednostavljivanje komandi pomo?u datoteke komandi

Kada identifikujete komandu koju morate imati za u?itavanje slika stanja memorije, mo?ete da kreirate datoteku komandi da biste ispitali datoteku slike stanja memorije. Na primer, kreirajte datoteku komandi i nazovite je ?Slika stanja memorije.bat?. Sa?uvajte je u fascikli u kojoj su instalirane alatke za otklanjanje gre?aka. U datoteci komandi otkucajte slede?i tekst:
cd "c:\program files\debugging tools for windows"

kd -y srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols -i c:\windows\i386 -z %1
Ako ?elite da ispitate datoteku slike stanja memorije, otkucajte slede?u komandu da biste putanju datoteke slike stanja memorije preneli u datoteku komandi:
dump c:\windows\minidump\minidump.dmp

Svojstva

Identifikator ?lanka: 315263 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 4.4
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo kbenv KB315263

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com