Máy tính không b?t đ?u sau khi b?n thay đ?i phân vùng ho?t đ?ng b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? đ?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315261 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 228004.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi s? d?ng Windows Disk Management-theo công c? đ? đánh d?u các phân vùng chính c?a b?n như ho?t đ?ng, máy tính có th? không ph?i b?t đ?u, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
NTLDR là m?t tích.

Nh?n Ctrl + Alt + Del đ? kh?i đ?ng l?i.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u các phân vùng đư?c đánh d?u là ho?t đ?ng không ch?a t?p tin kh?i đ?ng c?a Windows ho?c t?p tin kh?i đ?ng cho h? đi?u hành khác. Trên Intel d?a trên máy tính, phân vùng h? th?ng ph?i là m?t phân vùng chính đ? đư?c đánh d?u là ho?t đ?ng cho các m?c đích kh?i đ?ng. Phân vùng này ph?i đư?c đ?t trên đ?a máy tính thu truy c?p vào lúc kh?i đ?ng. Có th? là ch? có m?t phân vùng h? th?ng ho?t đ?ng t?i m?t th?i đi?m. N?u b?n mu?n s? d?ng h? đi?u hành khác, b?n trư?c tiên ph?i đánh d?u phân vùng h? th?ng như là ho?t đ?ng trư?c khi kh?i đ?ng l?i máy tính.

GI?I PHÁP

QUAN TR?NG Trư?c khi th?c hi?n các bư?c đư?c li?t kê dư?i đây, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t sao lưu t?t c?a các t?p tin d? li?u quan tr?ng.

Đ? gi?i quy?t hành vi này, s? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây:
 • H?y th? thay đ?i phân vùng ho?t đ?ng b?ng cách kh?i đ?ng vào đ?a và sau đó b?ng cách s? d?ng ti?n ích đ?a t? thay đ?i phân vùng ho?t đ?ng:
  1. Kh?i đ?ng m?t d?u nh?c l?nh b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me) kh?i đ?ng đ?a m?m.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? fdisk, sau đó nh?n ENTER.
  3. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kích ho?t tính năng h? tr? đ?a l?n, h?y nh?p vào Có.
  4. Nh?p vào Thi?t l?p phân vùng ho?t đ?ng, b?m s? phân vùng mà b?n mu?n làm cho ho?t đ?ng, và sau đó nh?n ENTER.
  5. Nh?n ESC.
  6. H?y b? đ?a m?m kh?i đ?ng, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
 • Kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng m?t đ?a kh?i đ?ng Windows XP.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  305595Làm th? nào đ? t?o m?t đ?a m?m kh?i đ?ng cho m?t phân vùng NTFS ho?c FAT trong Windows XP
 • N?u phân vùng đ? đư?c đánh d?u không chính xác là ho?t đ?ng đư?c đ?nh d?ng trong h? th?ng t?p tin FAT, h? th?ng t?p FAT32, và h? th?ng t?p tin NTFS, b?n có th? s? d?ng Windows Recovery Console đ? s?a hành vi.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  314058 Mô t? c?a Windows XP Recovery Console
  LƯU ?: Phân vùng h? th?ng đ? c?p đ?n s? lư?ng đ?a có ch?a các t?p tin c?n thi?t đ? kh?i đ?ng Windows (ví d?, Ntldr,Boot.ini, và Ntdetect.com). Trên Intel x 86 d?a trên máy vi tính, phân vùng h? th?ng ph?i là m?t phân vùng chính đó đánh d?u ho?t đ?ng. Trên các máy tính Intel x 86, đi?u này luôn luôn là ? đ?a 0, ? đ?a mà BIOS h? th?ng t?m ki?m khi kh?i đ?ng h? đi?u hành.

  B?ng cách s? d?ng Recovery Console, sao Ntldr t?p t? đ?a CD Windows XP vào thư m?c g?c c?a phân vùng ho?t đ?ng hi?n t?i. Th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a thi?t l?p Windows XP ho?c b?ng cách s? d?ng đ?a CD Windows XP.
  2. ? màn h?nh "Chào m?ng đ?n v?i Setup", b?m phím F10 ho?c nh?n r đ? s?a ch?a.
  3. B?m c đ? b?t đ?u Recovery Console.
  4. Sao Ntldr t?p t? đ?a CD Windows XP vào thư m?c g?c c?a phân vùng h? th?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng các l?nh sau đây, nh?n ENTER sau m?i l?nh:
   1. Lo?i CD... đ? đi vào thư m?c g?c c?a ? C.

    Lưu ? r?ng có m?t không gian gi?a các d và hai giai đo?n (.).
   2. G? ch? ? đ?a CD-ROM.
   3. Lo?i cd i386.
   4. Lo?i B?n sao ntldr c:.
   5. Lo?i Sao chép ntdetect.com c:.
   6. Lo?i Bootcfg / thêm.

    Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
    291980M?t cu?c th?o lu?n v? các l?nh Bootcfg và s? d?ng c?a nó
   7. Lo?i L?i ra.
  N?u phân vùng chưa đư?c đ?nh d?ng b?ng cách s? d?ng Windows, b?n c?ng có th? c?n ph?i ch?y Recovery Console fixboot l?nh đ? làm cho phân vùng ho?t đ?ng kh? năng kh?i đ?ng.
Sau khi b?n có th? kh?i đ?ng vào Windows, khuyên b?n s? d?ng Windows Disk Management-theo công c? đ? thi?t l?p l?i b?n g?c h? th?ng phân vùng như là phân vùng ho?t đ?ng, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315261 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB315261 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315261

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com