ID s? ki?n NetBT 4320 ngư?i xu?t hi?n trong tr?nh xem s? ki?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315259 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Thông báo l?i sau đây có th? xu?t hi?n trong trư?ng h?p ngư?i xem công c?:
ID s? ki?n: 4320 ngư?i
Ngu?n: NetBT
Mô t?: M?t máy đ? g?i m?t tin nh?n phát hành tên này máy có l? v? tên trùng l?p đ? phát hi?n trên m?ng TCP. Đ?a ch? IP c?a nút mà g?i thư này trong d? li?u. S? d?ng nbtstat -n trong m?t c?a s? l?nh đ? xem có tên là bang xung đ?t.
Bài vi?t này c?ng có th? áp d?ng cho t? ch?c s? ki?n ID: 4319.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra do m?t s? l? do có th?:
 • Không có m?t máy tính trên m?ng có cùng tên.
 • M?t tên ngư?i dùng gi?ng h?t nhau đăng nh?p vào nhi?u máy tính.
 • Không có không ho?t đ?ng ho?c trùng l?p tên trong cơ s? d? li?u Windows Internet đ?t tên d?ch v? (th?ng).
 • Không có tham nh?ng trong cơ s? d? li?u Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Có b? đi?u h?p m?ng b? xung đ?t b?ng m?t máy tính multihomed.
 • Các ipconfig/all l?nh tr? v? m?t tên máy ch? không đúng.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Máy tính trên m?ng có cùng tên

S? d?ng các nbtstat - n l?nh đ? xem tên c?a máy tính vào nhà nư?c xung đ?t. Đ?a ch? IP c?a nút g?i thông đi?p là trong d? li?u tr? v? l?nh này. Ví d? sau cho th?y nh?ng g? các d? li?u có th? h?nh như trong m?t trong nh?ng s? ki?n này:
  0000:  00  00  04  00  01  00  54  00
  0008:  00  00  00  00  e0  10  00  c0
  0010:  00  00  00  00  00  00  00  00
  0018:  00  00  00  00  00  00  00  00
  0020:  00  00  00  00  00  00  00  00
  0028:  e7  1a  65  16
				
Bù đ?p 28 là đ?a ch? IP c?a máy tính yêu c?u tên phát hành. Đ? xác đ?nh đ?a ch? IP th?p phân, đ?o ngư?c b?n con s? th?p l?c phân và chuy?n chúng đ?n các con s? th?p phân tách ra b?i nh?ng giai đo?n. B?ng cách s? d?ng phương pháp này, Đ?a ch? IP E7 1A 65 16 s? tr? thành 22.101.26.231.

C?t tr?ng thái c?a các nbtstat đ?u ra cho các máy tính trong cu?c xung đ?t nên ch?a ho?c "Xung đ?t" ho?c "Phát hành."

B?n có th? ch?y các nbtstat - m?t b? ch? huy đ?a ch? IP đ? có đư?c tên máy tính.

Gi?ng h?t nhau tên ngư?i dùng đăng nh?p vào nhi?u máy tính

Tên ngư?i dùng s? đăng k? v?i m?t <03h>, và đó s? là các tên trong cu?c xung đ?t. Yêu c?u ngư?i s? d?ng đ? đăng nh?p t?t c?a t?t c? các máy tính và đăng nh?p tr? l?i đ? ch? c?n m?t máy tính. </03h>

Không ho?t đ?ng ho?c trùng l?p tên trong cơ s? d? li?u th?ng

H?y h?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n đ? ki?m tra cơ s? d? li?u đ? xác minh r?ng không có m?c nào trùng l?p b?ng cách xoá b? b?n đ? t?nh trong h? ph?c v? WINS. Đ? làm như v?y, s? d?ng các bư?c sau:
 1. Ngày th?ng máy tính, kh?i đ?ng qu?n lí th?ng.
 2. Nh?p vào Ánh x?, b?m Ánh x? t?nh, và sau đó nh?p vào m?c nh?p tương ?ng v?i máy tính c?a b?n.
 3. Nh?p vào Xóa b? b?n đ?, sau đó b?m đóng.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính d?a trên Windows XP (không ph?i là h? ph?c v? WINS).

Tham nh?ng trong cơ s? d? li?u DHCP

Đ?i v?i cơ s? d? li?u DHCP có th? b? h?ng, r? ràng DHCP liên quan đ?n m?c nh?p trong đăng k?, xóa b? b?t k? t?p .mib, và sau đó cài đ?t l?i DHCP. Có th?, n?u b?n cài đ?t l?i mà không làm s?ch ra c? thi?t đ?t trong s? đăng k?, các m?c c?p gây ra hành vi v?n c?n đó.

B? đi?u h?p m?ng mâu thu?n nhau trong m?t máy tính Multihomed

Các máy tính khác trên m?ng có th? ch? ra r?ng máy tính multihomed th? th? hai là mâu thu?n v?i đ?u tiên c?a nó. Nh?ng máy tính sau đó g?i tên phát hành thông báo.

"IPCONFIG/t?t c?" tr? v? không chính xác tên máy ch?

Ch?nh s?a registry và thay đ?i tên máy tính thông s? TCP/IP ph?n:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedit.exe), và đ?nh v? giá tr? tên mi?n máy ch? trong subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters
 2. B?m đúp vào giá tr? tên mi?n máy ch?, và sau đó ch?nh s?a d? li?u chu?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315259 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbprb kbmt KB315259 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315259

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com