Làm th? nào đ? lo?i b? các t?p v?i tên dành riêng trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315226 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 120716.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?i v? các ?ng d?ng ki?m soát chính sách cho vi?c t?o các t?p tin trong Windows, t?p tin đôi khi đư?c t?o ra v?i b?t h?p pháp ho?c d? tr? tên, ví d? như LPT1 ho?c PRN. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? xóa các t?p tin b?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng chu?n.

THÔNG TIN THÊM

B?n ph?i đăng nh?p t?i đ?a phương d?a-trên-Windows máy tính đ? xoá các t?p này.

N?u t?p tin đư?c t?o ra trên m?t phân vùng b?ng (ch?t béo) t?p tin phân b?, b?n có th? xóa các t?p tin dư?i MS-DOS b?ng cách s? d?ng d?ng l?nh tiêu chu?n Ti?n ích (ví d? như DEL) v?i k? (*) t?, ví d?:
DEL PR?.*

- hay -

DEL LPT?.*
Nh?ng l?nh này không làm vi?c trên m?t phân vùng h? th?ng t?p tin NTFS. Cho trư?ng h?p này m?t tùy ch?n khác s? là s? d?ng m?t cú pháp đi qua ki?m tra b?o lưu l?i b?nh thư?ng hoàn toàn. B?n có th? xoá b?t k? t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t l?nh như th? này:
DEL \\. \k? t? ? đ?a:\đư?ng d?n\tên t?p
Ví dụ:
DEL \\.\c:\somedir\aux
N?u tên trong h? th?ng t?p tin s? xu?t hi?n như m?t m?c, b?n có th? xoá b?t k? thư m?c b?ng cách s? d?ng m?t l?nh như th? này:
RD \\. \k? t? ? đ?a:\đư?ng d?n\tên thư m?c
Ví dụ:
RD \\.\c:\somedir\aux

Thu?c tính

ID c?a bài: 315226 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbusage kbmt KB315226 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315226

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com