Identifikator ?lanka: 315222 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na operativni sistem Microsoft Windows 2000 pogledajte202485 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje nekoliko opcija za bezbedno pokretanje sistema koje Windows podr?ava. Te opcije u?itavaju minimalni skup upravlja?kih programa. Mo?ete koristiti opcije za pokretanje operativnog sistema Windows da biste mogli da menjate registrator ili da u?itate ili uklonite upravlja?ke programe.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste koristili opciju za bezbedno pokretanje sistema, sledite ove korake:
 1. Ponovo pokrenite ra?unar i po?nite da pritiskate taster F8 na tastaturi. Na ra?unaru koji je konfigurisan za pokretanje vi?e operativnih sistema mo?ete pritisnuti taster F8 kada se pojavi ?Boot Menu? (Meni za pokretanje sistema).
 2. Izaberite opciju kada se pojavi meni Windows Advanced Options (Windows napredne opcije) i zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Kada se ponovo pojavi meni Boot (Pokretanje sistema) i re?i ?Safe Mode? (Bezbedni re?im) na dnu u plavoj boji, izaberite instalaciju koju ?elite i pritisnite taster ENTER.

Opis opcija za bezbedno pokretanje sistema

 • ?Safe Mode? (Bezbedni re?im) (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): Ova opcija za pokretanje operativnog sistema Windows koristi minimalni skup upravlja?kih programa ure?aja i usluga.
 • ?Safe Mode with Networking? (Bezbedni re?im sa mre?om) (SAFEBOOT_OPTION=Network): Ova opcija za pokretanje operativnog sistema Windows koristi minimalni skup upravlja?kih programa ure?aja i usluga zajedno sa upravlja?kim programima koji su potrebni da biste mogli da u?itate mre?u.
 • ?Safe Mode with Command Prompt? (Bezbedni re?im sa komandnom linijom) (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)): Ova opcija je ista kao i bezbedni re?im osim ?to se pokre?e datoteka Cmd.exe umesto programa Windows Explorer.
 • ?Enable VGA Mode? (Omogu?i VGA re?im): Ova opcija pokre?e Windows u re?imu rezolucije 640 x 480 tako ?to koristi trenutni upravlja?ki program za grafi?ku karticu (a ne Vga.sys). Ovaj re?im je koristan ako je prikaz konfigurisan za postavku koju monitor ne mo?e da prika?e.

  Napomena Bezbedni re?im i bezbedni re?im sa mre?om u?itavaju upravlja?ki program Vga.sys.
 • ?Last Known Good Configuration? (Poslednja poznata ispravna konfiguracija): Ova opcija pokre?e Windows tako ?to koristi prethodnu ispravnu konfiguraciju.
 • ?Directory Service Restore Mode? (Re?im oporavka usluge direktorijuma): Ovaj re?im je va?e?i samo za kontrolere domena koji su zasnovani na operativnom sistemu Windows. Ovaj re?im izvr?ava popravku usluge direktorijuma.
 • ?Debugging Mode? (Re?im otklanjanja gre?aka): Ova opcija uklju?uje re?im otklanjanja gre?aka u operativnom sistemu Windows. Informacije o otklanjanju gre?aka se mogu poslati preko serijskog kabla nekom drugom ra?unaru na kojem je aktivan modul za otklanjanje gre?aka. Ovaj re?im je konfigurisan da koristi port COM2.
 • ?Enable Boot Logging? (Omogu?i vo?enje evidencije o pokretanju sistema): Ovaj opcija uklju?uje vo?enje evidencije kada se ra?unar pokrene sa bilo kojom opcijom za bezbedno pokretanje sistema osim opcije ?Last Known Good Configuration? (Poslednja poznata ispravna konfiguracija). Tekst vo?enja evidencije o pokretanju sistema je zapisan u datoteci Ntbtlog.txt u fascikli %SystemRoot%.
 • ?Starts Windows Normally? (Normalno pokretanje operativnog sistema Windows): Ova opcija pokre?e Windows u normalnom re?imu.
 • ?Reboot? (Ponovo pokreni ra?unar): Ova opcija ponovo pokre?e ra?unar.
 • ?Return to OS Choices Menu? (Vrati se u meni za izbor sistema): Na ra?unaru koji je konfigurisan da se pokre?e u vi?e od jednog operativnog sistema ova opcija vas vra?a u meni ?Boot? (Pokretanje sistema).
Promenljiva okru?enja je postavljena kada koristite jednu od opcija za bezbedno pokretanje sistema. Promenljiva okru?enja je SAFEBOOT_OPTION. Promenljiva je postavljena na Network (Mre?a) ili na Minimal (Minimalno).

Podrazumevani Microsoft VGA upravlja?ki program se koristi za prikazivanje u rezoluciji 640 x 480 i 16 boja. U svim re?imima se morate prijaviti pomo?u domena ili lokalnog upravlja?a bezbednosnim nalozima, u zavisnosti od izbora opcije za bezbedno pokretanje sistema.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 315222 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 1.5
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbinfo KB315222

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com