Identifikator ?lanka: 314960 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows se zavr?ava

Ovaj ?lanak menja 130233 (Q130233) za Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows 98 Second Edition.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

U ovom ?lanku je opisano kako se dodaju i uklanjaju fontovi u operativnom sistemu Microsoft Windows.

Napomena Ako je na va?em ra?unaru instaliran Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ili Windows Server 2003, morate biti prijavljeni kao administrator da biste mogli da dodajete i uklanjate fontove. Da biste proverili da li ste prijavljeni na Windows sa nalogom administratora ra?unara, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs

Dodavanje novog fonta

Napomena Da biste ponovo instalirali standardne Windows fontove, pogledajte odeljak "Ponovna instalacija standardnih fontova koje sadr?i Windows".

Va?no Da biste instalirali fontove, morate ih imati na disketi, CD-u ili ?vrstom disku.

Da biste instalirali font, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte slede?u komandu i kliknite na dugme U redu:
  %windir%\fonts
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Instaliraj novi font.
 4. U polju Disk jedinice izaberite disk jedinicu na kojoj se nalazi font koji ?elite da dodate.

  Napomena Disk jedinica sa disketom je obi?no disk jedinica A ili B. Disk jedinica sa CD-om je obi?no disk jedinica D.
 5. U polju Fascikle izaberite fasciklu u kojoj se nalazi font koji ?elite da dodate,, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. U polju Lista fontova izaberite font koji ?elite da dodate. Da biste istovremeno izabrali vi?e fontova, pritisnite i zadr?ite taster CTRL dok birate svaki font.
 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Kopiraj fontove u fasciklu ?Fontovi?. Novi font ?e biti sa?uvan u fascikli Windows\Fontovi.
 8. Kliknite na dugme U redu.
Napomena Windows podr?ava fontove TrueType ili fontove specijalno dizajnirane za Windows koji se mogu zasebno kupiti. Neki programi sadr?e i specijalne fontove koji su instalirani kao deo instalacije programa. Tako?e, fontovi TrueType ili specijalni Windows fontovi ?esto se dobijaju uz ?tampa?e. Pratite uputstva koja ste dobili uz ove proizvode da biste instalirali ove fontove.

Uklanjanje fontova

Da biste font uklonili sa ?vrstog diska, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte slede?u komandu i kliknite na dugme U redu:
  %windir%\fonts
 3. Izaberite font koji ?elite da uklonite. Da biste istovremeno izabrali vi?e fontova, pritisnite i zadr?ite taster CTRL dok birate svaki font.
 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Izbri?i.
 5. Kada dobijete poruku ??elite li zaista da izbri?ete ove fontove??, kliknite na dugme Da.
Napomena Mo?ete da onemogu?ite u?itavanje nekog fonta, a da ga ne uklonite sa ?vrstog diska. Da biste to uradili, premestite font iz fascikle Windows\Fontovi u neku drugu fasciklu.

Ponovna instalacija standardnih fontova koje sadr?i Windows

Ako nedostaje neki od standardnih fontova koje sadr?i Windows, mo?ete ponovo da pokrenete instalaciju operativnog sistema Windows. Tokom instalacije ?e biti zamenjeni fontovi koji nedostaju ili izmenjeni fontovi. Ako nedostaju standardni fontovi, druge Windows datoteke tako?e mo?da nedostaju. Ove datoteke ?e tako?e biti ponovo instalirane.

Upozorenje Kada pokrenete instalaciju operativnog sistema Windows, mo?ete da izgubite programe i upravlja?ke programe za hardver koje ste instalirali nakon poslednje instalacije operativnog sistema Windows na ra?unaru. Ako su vam potrebne dodatne informacije o datotekama koje mo?ete da izgubite, kontaktirajte slu?bu za podr?ku. Informacije o kontaktiranju slu?be za podr?ku potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs
Slede?i fontovi se dobijaju uz Windows i instaliraju se na svakom ra?unaru:
 • Courier New (TrueType, uklju?uju?i slede?e varijacije: podebljano, kurziv i podebljani kurziv)
 • Arial (TrueType, uklju?uju?i slede?e varijacije: podebljano, kurziv i podebljani kurziv)
 • Times New Roman (TrueType, uklju?uju?i slede?e varijacije: podebljano, kurziv i podebljani kurziv)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314960 - Poslednji pregled: 22. maj 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster KB314960

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com