S? hi?u bi?t và phân tích-1018,-1019 và-1022 trao đ?i cơ s? d? li?u l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314917 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin đ? giúp b?n hi?u và phân tích-1018,-1019 và-1022 trao đ?i cơ s? d? li?u l?i. Bài vi?t này mô t? s? khác bi?t trong s? nh?ng ba l?i và các lo?i c?a các v?n đ? trong cơ s? d? li?u mà làm cho m?i ngư?i trong s? nh?ng ba l?i đ? đư?c báo cáo.

THÔNG TIN THÊM

Trao đ?i bao g?m các ch?c năng phát hi?n m?c t?p tin thi?t h?i đ?n các trang trong cơ s? d? li?u c?a nó. Ba l?i ph? bi?n nh?t, đư?c liên k?t v?i t?p c?p thi?t h?i cho m?t cơ s? d? li?u Exchange là như sau:
 • -1018 JET_errReadVerifyFailure
 • -1019 JET_errPageNotInitialized
 • -1022 JET_errDiskIO
Các đơn v? chính sau thi?t h?i có th? x?y ra trong m?t cơ s? d? li?u Exchange:
 • M?c đ? trang (h? th?ng t?p tin)
 • Cơ s? d? li?u (đ?ng cơ ph?n l?c cơ s? d? li?u) c?p
 • ?ng d?ng (kho thông tin Exchage) c?p
Các ti?n ích Esefile.exe có th? phát hi?n l?i trong cơ s? d? li?u ? c?p đ? trang. Các ti?n ích Eseutil.exe có th? phát hi?n và s?a ch?a các v?n đ? ? c? hai c?p đ? trang và c?p cơ s? d? li?u. Các ti?n ích Isinteg.exe phát hi?n và s?a ch?a v?n đ? ? c?p đ? ?ng d?ng.

Thi?t h?i t?i m?t h? c?p (c?p trang) h?u như luôn luôn k?t qu? trong v?n đ? ? c?p đ? cao hơn (cơ s? d? li?u ho?c áp d?ng c?p đ?). V? v?y, sau khi b?n s?a ch?a cơ s? d? li?u v?i Eseutil, b?n h?u như luôn luôn c?n ph?i s? d?ng Isinteg sau đó.

Thi?t h?i ? m?c cơ s? d? li?u và ?ng d?ng có liên quan đ?n các v?n đ? trong Exchange m? ho?c các chương tr?nh bên th? ba mà tích h?p v?i Exchange. Thi?t h?i ? m?c đ? trang thư?ng gây ra b?i tr?nh đi?u khi?n, ph?n m?m ho?c các v?n đ? ph?n c?ng, m?c dù trang c?p thi?t h?i có th? c?ng đư?c gây ra b?i các v?n đ? trong trao đ?i.

B?n h?u như luôn luôn t?m th?y nguyên nhân g?c cho m?t l?i-1018 t?i m?t trong nh?ng h? th?ng ti?m ?n trao đ?i ph? thu?c vào, không ph?i đ? đ?i m? chính nó. Có r?t ít ngo?i l? cho quy t?c này. Các ngo?i l? đ?n nay đ? liên quan đ?n trao đ?i báo cáo m?t đi?u ki?n-1018, không ph?i v? trao đ?i chính nó gây ra m?t l?i-1018. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237953Sai-1018 l?i quay tr? l?i trong th?i gian sao lưu tr?c tuy?n
230215 Sao lưu checksuming chưa th?c hi?n trên các máy tính x? l? duy nh?t
M?c dù ph?n l?n các l?i-1019 và-1022 c?ng đư?c gây ra b?i m?t l?i trong m?t h? th?ng n?m bên dư?i, b?n không th? cai tr? ra kh? năng r?ng l?i-1019 và-1022 th? x?y ra v? c?a l?i trong trao đ?i m? m?t cách nhanh chóng.

L?i-1018 là l?i ph? bi?n nh?t đư?c th?y, trong đó ch? ra r?ng m?t cơ s? d? li?u Exchange đ? b? hư h?i ? m?c đ? h? th?ng t?p tin. V? v?y, h?u h?t các bài vi?t này t?p trung vào các l?i-1018.

Có ba cách cơ b?n d? li?u trên đ?a có th? tr? nên hư h?ng:
 • Các d? li?u sai đư?c vi?t vào phương ti?n lưu tr?.
 • D? li?u đư?c vi?t đ? ch? sai trên phương ti?n lưu tr?.
 • D? li?u b? hư h?i ho?c thay đ?i sau khi đư?c lưu tr?.
M?c dù nó là r?t khó khăn đ? ngăn ch?n ho?c ch?nh s?a 100 ph?n trăm c?a t?t c? các thi?t h?i, nó là tương đ?i d? dàng đ? phát hi?n m?t v?n đ? đ? x?y ra. Trao đ?i phát hi?n d? li?u không chính xác và đ?t sai ch? trong t?p tin cơ s? d? li?u c?a nó và báo cáo m?t l?i-1018 ho?c-1019 l?i. N?u m?t t?p tin b? h?ng n?ng và b? ph?n c?a nó thi?u hoàn toàn ho?c không n?u không truy nh?p đư?c khi trao đ?i c? g?ng đ? đ?c t?p tin, m?t l?i-1022 là báo cáo.

Làm th? nào trao đ?i tính toán kh? và con s? cơ s? d? li?u các trang

Đ? hi?u cách th?c các cơ ch? kích ho?t l?i-1018 và-1019 làm vi?c, b?n ph?i hi?u làm th? nào m?t cơ s? d? li?u trao đ?i lưu tr? d? li?u các trang.

Th?p nh?t h?p l? c?p, b?n có th? xem m?t t?p tin cơ s? d? li?u Exchange là m?t t?p h?p các trang 4-kilobyte (KB), đánh s? theo th? t? tu?n t?. D? li?u đư?c đ?c và ghi vào m?t cơ s? d? li?u trao đ?i m?t trang m?t lúc.

M?i trang có ch?a d? li?u lưu tr? s? trang riêng c?a nó, cùng v?i m?t ki?m tra đư?c tính toán t? m?i d? li?u trên trang. Ki?m tra giá tr? chính nó là ch? là m?t ph?n c?a trang không đư?c bao g?m trong tính toán này.

Các thu?t toán ki?m tra, bao g?m các thu?t toán ki?m tra trao đ?i s? d?ng, r?t t?t hi?u và tương đ?i đơn gi?n. Chúng đư?c thi?t k? đ? các cơ h?i cùng m?t checksum s? gây ra cho b?t k? hai trang khác nhau r?t th?p, th?m chí n?u s? khác bi?t gi?a các trang này là ch? m?t đ?a đơn chút.

M?c dù m?t bài ki?m tra ki?m tra là đ? đ? xác đ?nh có hay không các trang đ? đư?c thay đ?i k? t? khi nó đư?c vi?t, m?t bài ki?m tra ki?m tra là không đ? đ? đ?m b?o r?ng trang là ? đúng nơi. Do trao đ?i tem m?i trang v?i s? trang riêng c?a nó c?ng như m?t ki?m tra.

L?n đ?u tiên hai 4-KB trang trong cơ s? d? li?u đư?c dành riêng cho cơ s? d? li?u "tiêu đ?." Khi cơ s? d? li?u d?ng l?i, b?n có th? s? d?ng ti?n ích Eseutil /MH chuy?n sang xem tiêu đ? này. Tiêu đ? ch?a thông tin nh?n d?ng v? cơ s? d? li?u như m?t toàn th?.

Sau khi các tiêu đ? đ?u tiên hai trang này, t?t c? các trang khác trong cơ s? d? li?u có d? li?u. Các trang d? li?u t?t c? các chia s? m?t c?u trúc chung. M?i trang có tiêu đ? trang riêng c?a m?nh, ch?a thông tin nh?n d?ng v? trang c? th?, theo sau là d? li?u th?c t?.

B?i v? trang d? li?u đ?u tiên trong m?t cơ s? d? li?u Exchange có v? trí sau khi hai tiêu đ? trang đ?u tiên, v?t l? trang 3 trong cơ s? d? li?u là h?p l? Trang 1. 2 là h?p l? trang s? v?t l? trang 4, và như v?y.

H?p l? trang s? trong cơ s? d? li?u b?n đ? tr?c ti?p t?i s? v?t l? trang theo công th?c sau đây:
s? h?p l? trang = s? v?t l? trang - 2
B?i v? các cơ c?u h?p l? và v?t l? trang c?a t?p tin cơ s? d? li?u như v?y ch?t ch? liên quan, trao đ?i có th? d? dàng xác đ?nh li?u m?i h?p l? trang là trong đ?a đi?m chính xác trong t?p tin.

Các trang duy nh?t trong cơ s? d? li?u mà m?t checksum không đư?c tính là "uninitialized trang." Đây là nh?ng kh?i c?a các trang đư?c t?o ra khi kích thư?c cơ s? d? li?u đư?c m? r?ng đ? như?ng ch? cho nhi?u d? li?u. M?t trang uninitialized là m?t trong đó có m?t s? không ki?m tra và m?t s? trang s? không. Thông thư?ng, m?i byte c?a m?t trang uninitialized là đ?y nhân v?t 0x00.

Sau khi m?t trang uninitialized đư?c s? d?ng l?n đ?u tiên, nó không tr? v? nhà nư?c uninitialized, ngay c? khi nó đư?c làm tr?ng. Thay vào đó, m?t lá c? đư?c thi?t l?p trên trang emptied đ? đánh d?u nó có s?n đ? s? d?ng l?i. Trang v?n c?n mang m?t s? trang và ki?m tra, ngay c? khi nó là s?n ph?m nào.

Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) thay đ?i thu?t toán ki?m tra và đ?nh d?ng trang đư?c s? d?ng. Ngoài ra, Exchange Server 2003 SP1 Gi?i thi?u m?t l?i đi?u ch?nh thu?t toán code (ECC) đ? phát hi?n và t? đ?ng s?a các single-bit l?i.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng m?i này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
867626M?i l?i s?a ch?a m? đư?c bao g?m trong Exchange Server 2003 Service Pack 1

Nh?ng g? gây ra m?t l?i-1018

Trao đ?i báo cáo m?t l?i-1018 khi m?t trang kh?i t?o trong t?p tin cơ s? d? li?u đư?c t?m th?y v?i m?t trong các đi?u ki?n sau đây:
 • Checksum đư?c lưu tr? trên trang không kh?p v?i k?t qu? tính toán ki?m tra đư?c th?c hi?n như các trang đư?c đ?c.
 • S? trang đư?c lưu tr? trên trang không kh?p v?i s? trang đó ph?i trên trang web, đư?c đưa ra các trang đ?a đi?m trong t?p tin cơ s? d? li?u.
Trao đ?i có th? ch?u trách nhi?m cho self-generating m?t-1018 l?i n?u Exchange không m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Xây d?ng m?t trang có checksum sai.
 • Xây d?ng m?t trang m?t cách chính xác, nhưng cho h? đi?u hành đ? vi?t các trang trong sai v? trí.
Sau khi m?t qu?n tr? viên h? th?ng g?p m?t l?i v?-1018 n?u ngư?i qu?n tr? ch?y ph?n c?ng ch?n đoán xét nghi?m ch?ng l?i các máy ch? và các xét nghi?m này thông báo không có v?n đ?, các qu?n tr? viên có th? k?t lu?n r?ng trao đ?i ph?i ch?u trách nhi?m v? các v?n đ? v? ph?n c?ng đ? thông qua phân tích ban đ?u.

Tuy nhiên, trong trư?ng h?p sau khi v? án, thêm đi?u tra c?a Microsoft ho?c ph?n c?ng nhà cung c?p phát hi?n tinh t? issues in đi?u khi?n ph?n c?ng, ph?n m?m ho?c thi?t b? có th?c s? trách nhi?m làm hư h?ng các t?p tin cơ s? d? li?u.

Thông thư?ng các bài ki?m tra ch?n đoán có th? không phát hi?n t?t c? các l?i thoáng qua cho m?t vài l? do. Các v?n đ? trong ph?n m?m ho?c tr?nh đi?u khi?n ph?n m?m có th? rơi bên ngoài kh? năng c?a các chương tr?nh ch?n đoán. Các xét nghi?m ch?n đoán có th? không đ?y đ? mô ph?ng th?i gian lâu dài hay ph?c t?p t?i. Ngoài ra, vi?c b? sung các ch?n đoán giám sát ho?c g? l?i ghi nh?t k? có th? thay đ?i h? th?ng, đ? đ? ngăn ch?n v?n đ? xu?t hi?n m?t l?n n?a.

Đơn gi?n hơn và ?n đ?nh c?a các cơ ch? trao đ?i t?o kh? và vi?t các trang đ?n t?p tin cơ s? d? li?u là m?t l? do xác su?t r?ng nguyên nhân g?c cho m?t l?i-1018 là m?t v?n đ? trao đ?i là th?p. Ki?m tra và cơ ch? phát hi?n không chính xác trang là đơn gi?n, đáng tin c?y và v?n v? cơ b?n gi?ng nhau k? t? khi vi?c trao đ?i đ?u tiên phát hành, ngo?i tr? nh?ng thay đ?i nh? đ? thích ?ng v?i cơ s? d? li?u trang đ?nh d?ng thay đ?i gi?a phiên b?n cơ s? d? li?u.

Đ? gi?i thích thêm, m?t ki?m tra đư?c t?o ra cho m?t trang mà là v? đ? đư?c ghi vào đ?a sau khi t?t c? các d? li?u khác đ? vi?t cho trang, bao g?m c? trang s? riêng c?a m?nh. Sau khi trao đ?i thêm checksum trang, Exchange ch? th? cho h? đi?u hành Microsoft Windows đ? vi?t trang vào đ?a b?ng cách s? d?ng giao tiêu chu?n, đư?c xu?t b?n Windows ?ng d?ng l?p tr?nh di?n (API).

Checksum có th? đư?c t?o ra m?t cách chính xác cho m?t trang, nhưng sau đó các trang có th? đư?c vi?t đ? sai v? trí trên đ?a c?ng. Đi?u này có th? do m?t l?i b? nh? thoáng qua, ví d? như m?t "chút flip." Ví d?, gi? s? Exchange xây d?ng m?t phiên b?n m?i c?a trang 70. Trang chính nó không kinh nghi?m m?t l?i, nhưng các b?n sao c?a s? trang đư?c s? d?ng b?i b? đi?u khi?n đ?a ho?c h? đi?u hành ng?u nhiên b? thay đ?i. V?n đ? này có th? x?y ra n?u 70 (nh? phân 100110) đ? đư?c thay đ?i-6 (nh? phân 000110) c?a m?t t? bào b? nh? không ?n đ?nh. Ki?m tra c?a trang là v?n c?n đúng, nhưng v? trí c?a trang trong cơ s? d? li?u hi?n nay sai. Trao đ?i báo cáo m?t l?i-1018 cho trang khi nó phát hi?n r?ng s? h?p l? trang không kh?p v?i v? trí v?t l? c?a trang. M?t lo?i trang đánh s? l?i (gây ra b?i Exchange) có th? x?y ra n?u trao đ?i vi?t s? sai trang trên trang chính nó. Nhưng đi?u này gây ra các l?i khác, không có l?i-1018. N?u trao đ?i vi?t 71 trên trang 70, và sau đó không checksum trên trang m?t cách chính xác, trang đư?c vi?t vào v? trí 71 và vư?t qua c? hai các trang s? và ki?m tra th? nghi?m.

Thư?ng xuyên, m?t l?i-1018 duy nh?t báo cáo trong m?t cơ s? d? li?u Exchange không gây ra cơ s? d? li?u đ? ngăn ch?n ho?c k?t qu? trong m?t tri?u ch?ng khác v?i s? hi?n di?n c?a các l?i-1018 chính nó. Trang có th? trong m?t thư m?c mà thư?ng xuyên truy c?p (ch?ng h?n, các thư đ? g?i ho?c các kho?n m?c đ? xóa m?c), ho?c trong t?p tin đính kèm là hi?m khi đư?c m?, ho?c th?m chí có s?n ph?m nào.

M?c dù m?t l?i-1018 duy nh?t là dư?ng như không gây ra m?t d? li?u r?ng l?n,-1018 l?i v?n c?n nguyên nhân cho m?i quan tâm b?i v? m?t l?i-1018 là b?ng ch?ng r?ng h? th?ng lưu tr? c?a b?n không đáng tin c?y lưu tr? ho?c t?i v? d? li?u ít nh?t m?t l?n. M?c dù-1018 l?i có th? là m?t v?n đ? t?m th?i s? không bao gi? x?y ra m?t l?n n?a, nó là nhi?u kh? năng r?ng l?i này là m?t c?nh báo s?m c?a m?t v?n đ? mà s? tr? nên d?n d?n t?i t? hơn. Ngay c? khi l?n đ?u tiên-1018 l?i trên m?t trang có s?n ph?m nào trong cơ s? d? li?u, b?n không th? bi?t trang nào có th? b? hư h?ng ti?p theo. N?u m?t b?ng quan tr?ng toàn c?u đ? b? h?ng, cơ s? d? li?u có th? tr? thành unstartable và s?a ch?a cơ s? d? li?u có th? không thành công ho?c ch? Mostly thành công.

Sau khi m?t l?i-1018 đư?c đăng nh?p, b?n ph?i xem xét và l?p k? ho?ch cho kh? năng s?p x?y ra s? th?t b?i ho?c hơn n?a ng?u nhiên thi?t h?i cơ s? d? li?u cho đ?n khi b?n t?m th?y và lo?i b? nguyên nhân g?c.

Ph?c h?i t?-1018 l?i

Trao đ?i x? l? m?t trang mà không có m?t-1018 l?i như là hoàn toàn không th? đ?c đư?c đ? ngăn ch?n hành đ?ng v? d? li?u ng?u nhiên gây ra v?n đ? trong cơ s? d? li?u.

M?t trang mà không có m?t l?i-1018 không th? đư?c s?a ch?a ho?c v?t lên. Nó ph?i đư?c expunged t? cơ s? d? li?u. Có ba phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? bôi trang t? cơ s? d? li?u:
 • Khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u t? m?t sao lưu tr?c tuy?n.
 • S? d?ng Eseutil.exe / D chuy?n sang làm m?t gián tuy?n defragmentation c?a cơ s? d? li?u.
 • S? d?ng Eseutil.exe /P chuy?n đ?i đ? s?a ch?a cơ s? d? li?u.

Khôi ph?c cơ s? d? li?u t? m?t sao lưu tr?c tuy?n

N?u m?t l?i-1018 đư?c t?m th?y trong sao lưu tr?c tuy?n, sao lưu ngưng. Đi?u này đ?m b?o r?ng trang b? hư h?i không t?n t?i trong sao lưu l?n cu?i thành công. N?u khai thác g? tr?n b? t?t, b?n có th? khôi ph?c b?n sao lưu đ?y đ? m?i nh?t có s?n, và sau đó cu?n cơ s? d? li?u chuy?n ti?p t? các b?n ghi c?a giao d?ch thành công.

S? d?ng Eseutil.exe "/ D" Switch đ? làm m?t gián tuy?n Defragmentation c?a cơ s? d? li?u

Phương pháp này là có hi?u qu? n?u-1018 l?i đư?c báo cáo trên m?t trang tr?ng. N?u l?i-1018 x?y ra ch? trong sao lưu tr?c tuy?n ho?c b?o tr? đêm tr?c tuy?n, đi?u này ch? ra r?ng trang web hi?m khi đư?c truy c?p hay r?ng nó th?m chí có s?n ph?m nào. Gián tuy?n defragmentation lo?i b? t?t c? các trang có s?n ph?m nào và trung h?c ch? s? trong cơ s? d? li?u.

S? d?ng Eseutil.exe "/ P" chuy?n đ?i đ? s?a ch?a cơ s? d? li?u

M?t trang x?u không s?a ch?a n?u b?n s? d?ng phương pháp này, nhưng trang x?u đư?c b? đi. N?u trang đó là có liên quan là m?t "lá trang", m?t s? m?t d? li?u x?y ra. M?t lá trang trong cơ s? d? li?u là m?t trang mang d? li?u th?c t?. N?i th?t trang mang thông tin ch? có c?u trúc và h?p l?. Trong h?u h?t trư?ng h?p, Eseutil in hoàn toàn có th? tái t?o m?t b?ng n?u m?t n?i th?t trang b? m?t. Tuy nhiên, ph?n l?n các trang web trong cơ s? d? li?u là lá trang.

Eseutil c?a s?a ch?a ch?c năng ho?t đ?ng t?t, và trong nhi?u trư?ng h?p th? khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u đ? ho?t đ?ng v?i m?t mát d? li?u t?i thi?u. Tuy nhiên, n?u nhi?u trang b? hư h?ng, ho?c quan tr?ng h? th?ng b?ng là b? m?t, m?t mát d? li?u có th? đư?c th?m h?a ho?c cơ s? d? li?u có th? đư?c unrepairable.

S?a ch?a cơ s? d? li?u này thư?ng là m?t chi?n lư?c kém hơn so v?i vi?c khôi ph?c t? b?n sao lưu và lăn cơ s? d? li?u v? phía trư?c v? s?a ch?a thư?ng m?t nhi?u th?i gian hơn ph?c h?i và là r?i ro. Ch?n s?a ch?a ch? khi:
 • B?n không có m?t b?n sao lưu.
 • B?n không th? cu?n ra hoàn toàn t? b?n sao lưu c?a b?n.
Trư?c khi b?n s?a ch?a ho?c khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u, luôn luôn làm cho b?n sao lưu các t?p tin cơ s? d? li?u hi?n t?i. N?u ph?c h?i không ho?t đ?ng, b?n có th? s?a ch?a cơ s? d? li?u hi?n có. N?u s?a ch?a không làm vi?c, nhưng sao cơ s? d? li?u, trư?c đó là v?n c?n startable, b?n có th? đ? c?u h? d? li?u mà n?u không s? b? m?t.

Quan tr?ng Sau khi b?n s?a ch?a cơ s? d? li?u, b?n ph?i ki?m tra s? l?n s?a ch?a trong tiêu đ? cơ s? d? li?u. N?u các s? l?n hơn 0, b?n ph?i th?c hi?n m?t phân m?nh off-line b?ng cách s? d?ng Eseutil, và sau đó, b?n ph?i s?a ch?a cơ s? d? li?u ? m?c đ? lưu tr? thông tin v?i ti?n ích Isinteg. N?u b?n không làm như v?y, ngư?i dùng có th? g?p ph?i các v?n đ?, ch?ng h?n như không có kh? năng đ? m? tin nh?n ho?c t?p tin đính kèm ho?c tài li?u tham kh?o trong các h?p thư cho kho?n m?c không c?n t?n t?i.

Đ? ki?m tra s? l?n s?a ch?a, ki?m tra đ?u ra màn h?nh đư?c t?o ra khi b?n ch?y l?nh sau:
ESEUTIL /MH [database_file_name]
Đ? th?c hi?n m?t gián tuy?n defragmentation c?a cơ s? d? li?u đư?c s?a ch?a, ch?y l?nh sau:
ESEUTIL/D [database_file_name]
Đ? làm m?t s?a ch?a toàn di?n Isinteg sau khi s?a ch?a đ? trao đ?i 2000, d?ch v? kho thông tin ph?i ch?y, nhưng cơ s? d? li?u mà b?n mu?n s?a ch?a ph?i đư?c dismounted. Ch?y l?nh sau đ? s?a ch?a cơ s? d? li?u:
ISINTEG -S [SERVER_NAME]-S?A CH?A - TH? NGHI?M ALLTESTS
Đ? làm m?t toàn di?n Isinteg s?a sau khi s?a ch?a m?t trong Exchange Server 5.5, kho thông tin d?ch v? ph?i đư?c ng?ng l?i. Ch?y l?nh sau đây, b?ng cách s? d?ng chuy?n đ?i thích h?p)-PRI ho?c -QUÁN RƯ?U), tùy thu?c vào vi?c b?n đang ch?y s?a ch?a ch?ng l?i m?t cơ s? d? li?u riêng tư hay công c?ng:
ISINTEG-PRI|QUÁN RƯ?U-S?A CH?A - TH? NGHI?M ALLTESTS
Chú ý B?n có th? ch?y Eseutil và Esefile đ?i v?i cơ s? d? li?u nguyên t?p tin b?t k? c?a t?p tin h? th?ng đ?a đi?m. Các t?p tin cơ s? d? li?u không th?m chí c?n ph?i trên m?t máy ch? Exchange. Nhưng b?n ph?i ch?y Isinteg trong khi cơ s? d? li?u đ?t ra trên m?t máy ch? Exchange hoàn toàn đư?c c?u h?nh b?i v? Isinteg ho?t đ?ng ? m?c đ? c?a hàng thông tin và s? d?ng d?ch v? kho thông tin đ? truy c?p vào cơ s? d? li?u.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
244525Làm th? nào đ? ch?y Eseutil trên m?t máy tính mà không c?n trao đ?i máy ch?

Ph?c h?i t? m?t l?i-1019

M?t l?i-1019 (JET_errPageNotInitialized) đư?c thông báo khi m?t trang đư?c d? ki?n s? s? d?ng uninitialized ho?c có s?n ph?m nào. N?u trư?ng s? trang trên m?t trang dùng 0x00000000, m?t l?i-1019 là báo cáo thay v? c?a m?t l?i v?-1018, m?c dù các trang c?ng có th? th?t b?i c?a nó bài ki?m tra ki?m tra.

Các phương pháp đ? s?a m?t l?i-1019 là gi?ng như nh?ng ngư?i đ? s?a m?t l?i-1018. Lưu ? r?ng m?t v?n đ?-1019 có th? đi không b? phát hi?n lâu hơn m?t v?n đ?-1018 v? các v?n đ?-1019 không đư?c phát hi?n b?i sao lưu tr?c tuy?n.

M?c dù nguyên nhân g?c r? c?a m?t-1018 l?i r?t có th? s? ? bên ngoài c?a trao đ?i, m?t l?i-1019 có th? đư?c gây ra b?i trao đ?i, n?u liên k?t h?p l? ho?c liên k?t gi?a các trang không h?p l?.

Tuy nhiên, nó là ph? bi?n hơn r?ng m?t l?i-1019 đư?c gây ra b?i v? h? th?ng t?p tin đ? b? h?ng ho?c đư?c ánh x? trang vào t?p tin cơ s? d? li?u không thu?c trong t?p tin.

Ph?c h?i t? m?t l?i-1022

N?u giá đ? yêu c?u h? đi?u hành cho m?t trang trong cơ s? d? li?u, và m?t l?i x?y ra thay v? c?a d? li?u trang đang đư?c tr? l?i, m?t l?i-1022 (JET_errDiskIO) k?t qu?. -1022 L?i là m?t l?i chung xu?t hi?n b?t c? khi nào m?t đ?a input/output (I/O) v?n đ? ngăn Exchange t? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào m?t trang đư?c yêu c?u trong cơ s? d? li?u.

L? do ph? bi?n nh?t cho m?t l?i-1022 là m?t t?p tin cơ s? d? li?u đó đư?c nghiêm b? hư h?i ho?c c?t ng?n. N?u v?n đ? này x?y ra, trao đ?i yêu c?u m?t s? trang mà là l?n hơn s? lư?ng các trang trong t?p tin cơ s? d? li?u, và m?t l?i-1022 k?t qu? trên. V?n đ? này có th? x?y ra v? các v?n đ? trong h? th?ng t?p tin ho?c v? phát l?i Nh?t k? giao d?ch không đúng.

Exchange 2000 có bi?n pháp b?o v? r?ng r?i đ? ngăn ch?n phát l?i Nh?t k? giao d?ch có th? gây h?i cho cơ s? d? li?u, nhưng trong Exchange Server 5.5 nó đ? có th? chơi m?t b? đ?y đ? các t?p tin log và thi?t h?i cơ s? d? li?u. Ví d?, v?n đ? này có th? x?y ra n?u phát l?i nên b?t đ?u t? s? ghi 9, nhưng thay vào đó phát l?i bu?c ph?i b?t đ?u t? s? ghi 10. Phát l?i có th? b? bu?c n?u ngư?i qu?n tr? xoá các tr?m ki?m soát t?p tin và đăng nh?p 9. N?u m?t giao d?ch trong log 9 kéo dài kích thư?c c?a cơ s? d? li?u, nhưng đăng nh?p 9 khoâng phaùt ra vào cơ s? d? li?u, m?t tham chi?u trong đăng nh?p 10 trang m?i đư?c thêm vào các cơ s? d? li?u đ? gây ra m?t l?i-1022. Đ?t ng?t treo, đi?m d?ng (treo), và hành vi vi ph?m truy c?p c?ng có tri?u ch?ng thư?ng g?p c?a replaying m?t t?p Nh?t k? giao d?ch không đ?y đ? vào cơ s? d? li?u.

S? hi?u bi?t và x? l? s? c? nguyên nhân g?c r? c?a m?t l?i-1022 là ph?c t?p hơn so v?i gi?i đáp th?c m?c cho m?t l?i-1018 ho?c-1019. N?u l?i gây ra b?i các thi?t h?i cơ s? d? li?u trong h? th?ng t?p tin, b?n c?n ph?i xác minh ho?c s?a ch?a h? th?ng t?p tin, và sau đó khôi ph?c trao đ?i t? b?n sao lưu. M?c dù s?a ch?a cơ s? d? li?u v?n c?n là m?t l?a ch?n, s?a ch?a là ít có kh? năng đ? thành công hơn v?i các l?i khác v? m?t l?i-1022 thư?ng tín hi?u thi?t h?i r?ng l?n.

B?i đ?n nay l? do ph? bi?n nh?t cho m?t-1022 l?i v?i m?t cơ s? d? li?u không b? hư h?i m?t ?ng d?ng khác đang n?m gi? các t?p tin m? và ngăn ng?a các c?a hàng thông tin d?ch v? truy c?p chúng. Trong trư?ng h?p này, b?n c?ng có th? th?y-1032 l?i (JET_errFileAccessDenied). Kh?i đ?ng l?i t?t c? các d?ch v? trao đ?i ho?c kh?i đ?ng l?i máy ch? có th? lo?i b? các khóa.

Các chương tr?nh bên th? ba, ví d? như máy quét vi rút, có th? ch?n truy c?p Exchange trao đ?i d? li?u. Luôn luôn c?u h?nh máy quét vi rút m?c t?p tin đ? lo?i tr? các t?p tin trao đ?i d? li?u t? t?p tin quét ho?t đ?ng. M?t s? máy quét virus có s?n mà t?n d?ng l?i th? c?a vi rút Exchange quét giao di?n l?p tr?nh ?ng d?ng (API) đ? quét thư và ph?n đính kèm trong kho thông tin.

Phân tích l?i-1018 và-1019

Thông tin trong ph?n này đư?c thi?t k? ch? y?u đ? h? tr? k? thu?t và nhân s? ngư?i bán hàng nh?ng ngư?i đang tham gia vào g?c gây ra phân tích.

Sau khi m?t qu?n tr? viên t?m th?y m?t l?i-1018 ho?c-1019, các qu?n tr? viên c?n ph?i bi?t ít nh?t ba đi?u:
 • Nh?ng g? đ? trên trang b? hư h?ng
 • Kh? năng s?a ch?a thành công là g?
 • Đi?u g? gây ra nh?ng thi?t h?i t?i đ?a đi?m đ?u tiên
-l?i 1018 và-1019 có th? x?y ra t?i d?ng l?nh khi kh?i đ?ng d?ch v?, trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng, ho?c ? đ?u ra trao đ?i Ti?n ích ch?ng h?n như Eseutil. M?t-1018 l?i trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng có th? không đư?c thông báo khi b?n ch?y m?t ki?m tra tính toàn v?n c?a cơ s? d? li?u v?i các Eseutil /G b? ch? huy. Trong t?nh hu?ng này, nó có kh? năng r?ng trang x?u là có s?n ph?m nào.

Trong h?u h?t trư?ng h?p, các l?i đư?c báo cáo trong m?t h?nh th?c cho phép b?n xác đ?nh các trang báo cáo v?n đ?. B?n c?ng có th? quét toàn b? cơ s? d? li?u v?i Esefile đ? xác đ?nh các trang x?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Esefile, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
248406Esefile ti?n ích h? tr? cho Exchange Server 5.5 và trao đ?i 2000
Các ví d? sau là đi?n h?nh-1018 l?i mô t? t? s? ghi s? ki?n ?ng d?ng cho các phiên b?n khác nhau c?a trao đ?i, cùng v?i phân tích chi ti?t trong m?i l?i.
MSExchangeIS (248) Synchronous read page checksum error -1018
((1:3106 1:3106)(0-310013)(0-312215)) occurred.
Please restore the databases from a previous backup.
					
Trong ví d? trư?c, b?n có th? gi?i thích các con s? trong ngo?c đơn như sau:
 • (1:3106 1:3106) đ?i di?n cho trang web trong cơ s? d? li?u là yêu c?u (trang 3106), và s? trang đ? đư?c th?c s? t?m th?y b?ng văn b?n trên trang (trang 3106). 1: Cho bi?t r?ng đi?u này là cơ s? d? li?u 1, mà là Priv.edb cho Exchange Server 5.5. Cơ s? d? li?u 2 là Pub.edb.
 • (0-310013) đ?i di?n cho các dbtime giá tr? hi?n t?i b?ng văn b?n trên trang. Các dbtime giá tr? là m?t giá tr? 64-bit đư?c vi?t trên m?i trang kho?ng tương quan v?i bao lâu nó đ? k? t? khi trang đư?c thay đ?i.
 • (0-312215) đ?i di?n cho hi?n t?i dbtime giá tr? cho cơ s? d? li?u như m?t toàn th?: có kh? năng các dbtime giá tr? s? đư?c ghi trên trang này n?u trang đư?c thay đ?i bây gi?. Các dbtime giá tr? đ? có trên các trang nên luôn luôn nh? hơn so v?i hi?n t?i dbtime giá tr?.
Cho r?ng s? trang đư?c đ?c chính xác t? trang, và các dbtime giá tr? là h?p l? (v?i l?n đ?u tiên dbtime giá tr? th?p hơn th? hai), Trang này không hoàn toàn thay th? v?i m?t trang t? bên ngoài cơ s? d? li?u ho?c m?t trang khác.

B?n có th? s? d?ng Esefile đ? s?n lư?ng trang chính nó v?i m?t l?nh tương t? như sau:
Esefile/d database.edb 3106 > 3106.txt
B?i v? trang này dư?ng như là đáng k? c?n nguyên v?n có liên quan đ?n c?u trúc, b?n c?ng có th? s? d?ng Eseutil đ? xem h?p l? hơn thông tin v? trang. B?n có th? s? d?ng phiên b?n Exchange 2000 c?a Eseutil đ? xem trang c?u trúc thông tin t? cơ s? d? li?u Exchange 2000 và Exchange Server 5.5.

C?nh báo Không s? d?ng phiên b?n Exchange 2000 c?a Eseutil ch?ng l?i m?t cơ s? d? li?u Exchange Server 5.5 trong b?t k? ch? đ? ghi cơ s? d? li?u. Đ? đư?c an toàn, dùng ch? nh?ng / M thi?t b? chuy?n m?ch, và không bao gi? s? d?ng các /P, /G, ho?c /R. Ngoài ra, không sao chép các phiên b?n Exchange 2000 c?a Eseutil.exe và Ese.dll vào m?t máy tính Exchange Server 5.5. Thay vào đó, sao chép nh?ng t?p tin này đ?n m?t máy ch? t? xa và cung c?p m?t đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) r? ràng d?ng l?nh đ? cơ s? d? li?u mà b?n đang xem xét.

M?t l?nh tương t? v?i l?nh sau đây s? tr? v? thông tin h?p l? cho m?t trang vào m?t t?p tin văn b?n:
Eseutil /M \\exchange1\d$\exchsrvr\mdbdata\priv.edb /p3106 > 3106.txt

Initiating FILE DUMP mode...
   Database: priv.edb
     Page: 3106

            pgnoThis <0x02360004, 4>: 3106 (0x00000c22)
            objidFDP <0x02360018, 4>: 19 (0x00000013)
        ulChecksumParity <0x02360000, 4>: 4269350574 (0xfe791eae)
    ** computed checksum: 157180847 (0x095e63af)
          dbtimeDirtied <0x02360008, 8>: 310013 (0x000000000004bafd)
             cbFree <0x0236001c, 2>: 436 (0x01b4)
            ibMicFree <0x02360020, 2>: 3608 (0x0e18)
           itagMicFree <0x02360022, 2>: 3 (0x0003)
        cbUncommittedFree <0x0236001e, 2>: 0 (0x0000)
            pgnoNext <0x02360014, 4>: 3108 (0x00000c24)
            pgnoPrev <0x02360010, 4>: 3088 (0x00000c10)
             fFlags <0x02360024, 4>: 2050 (0x00000802)
        Leaf page
        Primary page
T? này ra, b?n có th? th?y r?ng trang web là m?t trang lá, có ngh?a là nó có d? li?u th?c t? trên nó. N?u b?n s?a ch?a này cơ s? d? li?u, s?a ch?a s? d?n đ?n s? m?t ít d? li?u này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?m hi?u mà b?ng ho?c h?p thư trang thu?c v?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262196Làm th? nào đ? xác đ?nh h?p thư đó s? h?u m?t trang c? th? đó trong cơ s? d? li?u
N?u Eseutil đ?u ra không có danh sách lá trang cho trang web, cơ h?i mà s?a ch?a s? làm vi?c hoàn toàn là cao. Nh?t n?i th?t ho?c c?u trúc các trang có th? đư?c d?ng l?i hoàn toàn b?i quá tr?nh s?a ch?a.

Đ?u ra c?ng có th? hi?n th? này như là m?t trang tr?ng r?ng"." Trong trư?ng h?p này, m?t phân m?nh gián tuy?n s? lo?i b? trang x?u t? cơ s? d? li?u.

H?y nh? r?ng n?u m?t trang đ? đư?c thay th? hoàn toàn b?i m?t kh?i d? li?u mà không thu?c trong t?p tin cơ s? d? li?u, s?n lư?ng Eseutil có th? vô ngh?a.

L?i sau đây là m?t ví d? khác:
MSExchangeIS ((247) ) Synchronous read page checksum error -1018
((1:1057816 1:3688618971) (3688618971-3688618971) (0-16815256)) occurred.
Please restore the databases from a previous backup.
Trong ví d? này, s? trang th?c s? đ?c t? trang (3688618971) không kh?p v?i trang đ? đư?c yêu c?u, có ngh?a là khu v?c đ?u trang nơi s? trang đư?c lưu b? hư h?i. Nó là có th? x?y ra r?ng m?t s? trang không th?m chí có trong cơ s? d? li?u. Đ? xác đ?nh cho dù đây là trư?ng h?p, nhân s? trang c?a 4,096, và sau đó so sánh r?ng s? byte kích thư?c c?a t?p tin cơ s? d? li?u. Trong trư?ng h?p này, s? lư?ng trang là dư?ng như không là m?t trong nh?ng trao đ?i ban đ?u đ? vi?t, tr? khi cơ s? d? li?u là 15 terabytes kích thư?c (3,688,618,971 x 4,096 = 15,108,583,305,216).

C?ng nh?n th?y r?ng ngư?i đ?u tiên dbtime giá tr? l?p l?i các mô h?nh s? trang chính xác. N?u b?n chuy?n đ?i 3688618971 sang h? th?p l?c phân (s? d?ng Calc.exe trong ch? đ? khoa h?c c?a nó), nó s? tr? thành 0xDBDBDBDB. Trong Exchange 2000 và Exchange Server 5.5, 8-byte dbtime giá tr? đư?c lưu tr? ngay sau khi giá tr? s? 4-byte trang. V? b?n bi?t r?ng ít nh?t mư?i hai byte ti?p giáp cho hai l?nh v?c khác nhau đ? đư?c ghi đè b?ng m?t mô h?nh c? th?. N?u b?n s? d?ng Esefile đ? xem xét s?a tr?c ti?p, b?n s? có th? khám phá ra r?ng toàn b? trang đ? đư?c ghi đè b?ng mô h?nh 0xDB. Là m?t thư?ng xuyên đư?c th?y không h?p l? byte mô h?nh 0xFF. N?u đây là trư?ng h?p cho l?i trên, các dbtime giá tr? s? là 4294967295.

L?i sau cung c?p thông tin trang như là m?t đ?i tư?ng d?i h?nh byte vào t?p tin, không ph?i là m?t s? trang:
Information Store (2160) The database page read from the file
"d:\exchsrvr\MDBDATA\PRIV.EDB" at offset 897024 (0x00000000000db000)
for 4096 (0x00001000) bytes failed verification due to a page checksum
mismatch. The expected checksum was 2651583211 (0x9e0bf2eb) and the
actual checksum was 2651582996 (0x9e0bf214). The read operation will
fail with error -1018 (0xfffffc06). If this condition persists then
please restore the database from a previous backup.
					
B?n có th? chuy?n các bù đ?p đ?u tiên đ?n s? trang b?ng cách lo?i b? d?u zeroes ba, tr? đi 1 và chuy?n đ?i các k?t qu? đ? th?p phân. Trong ví d? này, 0x00000000000db - 1 = 0xda = 218 th?p phân. B?n có th? s? d?ng s? th?p phân trang này v?i Esefile ho?c Eseutil.

Chú ý B?n tr? ch? 1, thay v? c?a 2, vào tài kho?n cho trang tiêu đ? hai trong cơ s? d? li?u v? offsets b?t đ?u đ?m lúc 0x0 thay v? c?a 0x1. N?u b?n mu?n ki?m tra các tiêu đ? trang v?i Esefile ho?c Eseutil, tham kh?o trang -1 và trang 0.

M?t trao đ?i cơ s? d? li?u tiêu đ? th?c s? đ?i h?i ph?i ch? là m?t trang duy nh?t. Trang th? hai là b?n sao "?n" c?a các tiêu đ?. Kh? đư?c thông báo khi b?n s? d?ng các Esefile/d ch?c năng b?i ch?a trang nên luôn luôn như nhau cho các trang -1 và 0 sau khi cơ s? d? li?u t?t s?ch. N?u các tiêu đ? vi?t l?i trong m?t v? tai n?n, trao đ?i dùng b?n sao tiêu đ? v?i m?t ki?m tra s?ch khi Exchange kh?i đ?ng l?i.

Ti?p t?c v?i ví d? trư?c, các kh? là th?c s? r?t g?n v?i nhau, khác nhau trong ch? hai nhân v?t. Khi kh? đang đóng, đi?u này ch? ra r?ng nh?ng thay đ?i trên trang đ? đư?c t?i thi?u: có l? ch? là m?t đ?a đơn bit l?i. Nó là r?t có kh? năng r?ng trang này v?n c?n ch?a đ? cơ c?u h?p l? c?a nó đ? làm cho nó có giá tr? phân tích v?i Eseutil/m /P.

Checksum d? ki?n trong các thông báo l?i là checksum th?c s? đ?c t? trang như nó bây gi? t?n t?i trong cơ s? d? li?u. Ki?m tra th?c t? t?i các thông báo l?i là checksum trao đ?i t? đ?ng re-calculates như nó đ?c trang.

N?u checksum th?c t? trên m?t trang 0x89abcdef, trang ch?a t?t c? 0x00 k? t?. N?u checksum th?c t? là 0x76543210, trang ch?a t?t c? các k? t? 0xFF.

Ví d? sau là m?t l?i-1019:
Information Store (3928) The database page read from the file
"d:\exchsrvr\MDBDATA\PRIV.EDB" at offset 1675264 (0x0000000000199000)
for 4096 (0x00001000) bytes failed verification because it contains
no page data. The read operation will fail with error -1019 (0xfffffc05).
If this condition persists then please restore the database from a
previous backup.
					
Trong th?i gian ho?t đ?ng đi?n h?nh, n?u m?t trang có th? báo cáo m?t l?i-1019 ho?c m?t l?i v?-1018-1019 l?i s? ưu tiên và đư?c báo cáo. H?y nh? r?ng m?t-1019 l?i x?y ra b?t c? khi nào s? trang đư?c vi?t trên m?t trang là 0x00000000, nhưng trao đ?i s? trang đ? s? d?ng. Nó có th? khó đ? ch?ng minh cho dù m?t l?i-1019 đư?c gây ra b?i v? h? th?ng t?p tin ánh x? m?t kh?i zeroes vào t?p tin cơ s? d? li?u, ho?c v? trao đ?i th?c hi?n m?t sai l?m và tham kh?o m?t trang không s? d?ng như "trong dùng."

B?n không th? nói t? l?i trư?c cho dù trang là uninitialized ho?c trong m?t s? ti?u bang khác. B?n ph?i s? d?ng Esefile và Eseutil đ? ti?p t?c ki?m tra các trang. Trong ví d? này, s? lư?ng trang là 408 th?p phân (xu?t phát t? 0x199).

B?n có th? s? d?ng Eseutil đ? ti?p t?c ki?m tra các trang. Các pgnoThis giá tr? nên phù h?p v?i s? trang đư?c truy v?n, và các ulChecksumParity giá tr? báo cáo b? sung ** tính checksum giá tr? n?u checksum trên trang là sai. B?n có th? s? d?ng Esefile / D chuy?n sang xem trang nguyên đ? xác đ?nh xem nó là uninitialized (t?t c? 0x00 k? t?).

Sai-1018 l?i

M?t "sai"-1018 l?i x?y ra khi các trang trên đ?a là chính xác, nhưng h? th?ng I/O l?y d? li?u không chính xác. L?i như v?y thư?ng đư?c thoáng qua và khó khăn đ? cô l?p. Nhưng ngay c? m?t l?i-1018 "sai" x?ng đáng chú ? nghiêm tr?ng. Đ? tin c?y c?a h? th?ng lưu tr? v?n là th?a hi?p, và h? th?ng có th? có nguy cơ c?a các v?n đ? b? sung ho?c th?t b?i.

N?u b?n nghi ng? thoáng qua đ?c l?i trong h? th?ng c?a b?n, s? d?ng Esefile / D chuy?n đ?i ho?c Eseutil/m /P đ? xác minh các trang cá nhân đư?c tham gia. N?u b?n s? d?ng m?t trong hai ti?n ích đ? quét toàn b? cơ s? d? li?u, b?n đ?t căng th?ng trên h? th?ng I/O có th? d?n đ?n nhi?u sai tích c?c.

Exchange Server 5.5 Service Pack 2 (SP2) thêm ch?c năng đ? giúp xác đ?nh l?i đ?c thoáng qua. Trao đ?i re-reads m?t trang 16 l?n sau m?t th?t b?i đ?c xác minh. N?u trang đ?c cu?i cùng thành công sau khi m?t vài c? g?ng, nó ch? ra r?ng đó là m?t v?n đ? h? th?ng trong vi?c đ?c đáng tin c?y t? đ?a. Ngay c? khi t?t c? 16 l?n hàng đ?c không, không conclusively ch?ng minh r?ng trang là x?u. Th?c hi?n m?t th? nghi?m th? hai v?i Esefile ho?c Eseutil.

Cơ s? d? li?u Zeroing

Cơ s? d? li?u zeroing đư?c d? đ?nh đ? làm m? đ? xoá thông tin trong m?t cơ s? d? li?u Exchange do đó nó không th? đư?c thu h?i ho?c đ?c b?i tr?c ti?p ki?m tra t?p tin cơ s? d? li?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cơ s? d? li?u zeroing, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
223161Thông tin v? ESE zeroing
N?u cơ s? d? li?u zeroing đư?c kích ho?t, ph?n c?a các trang có s?n ph?m nào ho?c m?t ph?n có s?n ph?m nào có th? đư?c ghi đè v?i mô h?nh nhân v?t c? th?, nhưng trang v?n không tr? l?i cho nhà nư?c uninitialized.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314917 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB314917 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314917

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com