Ograni?enje dolaznih veza u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 314882 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 pogledajte 122920 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da se pove?ete sa drugim Windows XP ra?unarom, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ili Windows 2000:
Trenutno nije mogu?e napraviti jo? veza sa ovim udaljenim ra?unarom jer ve? postoji onoliko veza koliko ra?unar mo?e da prihvati.

UZROK

Ovaj problem se javlja ako ra?unar dostigne maksimalni broj dolaznih veza kojima mo?e da bude doma?in.

U ovom slu?aju, kada Windows 2000 klijent uspostavi vezu nulte sesije, server zasnovan na operativnom sistemu Windows XP tu vezu ra?una kao jednu sesiju. Zbog toga ra?unar vra?a poruke o gre?ci koje su pomenute u odeljku ?Simptomi? ?ak i ako veze na ra?unaru traju kra?e nego ?to je predvi?eno ograni?enjem sesije.

Napomena U operativnom sistemu Windows XP Professional, maksimalni broj drugih ra?unara kojima je dozvoljeno da se istovremeno pove?u preko mre?e je deset. To ograni?enje uklju?uje sve prenose i protokole deljenja resursa zajedno. U operativnom sistemu Windows XP Home Edition, maksimalni broj drugih ra?unara kojima je dozvoljeno da se istovremeno pove?u preko mre?e je pet. To ograni?enje je broj istovremenih sesija sa drugih ra?unara za koje je sistemu dozvoljeno da bude doma?in. To ograni?enje se ne primenjuje na kori??enje administrativnih alatki koje se prila?u sa udaljenog ra?unara.

DODATNE INFORMACIJE

Kada istekne vreme funkcije ?AutoDisconnect? (Automatsko prekidanje veze), automatski se prekida veza sa svakom neaktivnom datotekom, ?tampanjem, imenovanim prolazom ili sesijom slota za po?tu. Podrazumevana vrednost vremena funkcije ?AutoDisconnect? (Automatsko prekidanje veze) je 15 minuta. Kada se prekine veza sa sesijom, jedna od deset veza postaje dostupna tako da drugi korisnik mo?e da se pove?e sa Windows XP sistemom. Smanjivanje vremena funkcije ?AutoDisconnect? (Automatsko prekidanje veze) mo?e umanjiti neke od problema na koji korisnici mogu nai?i sa ograni?enjem od deset veza ili ograni?enjem od pet veza na sistemu koji se ne koristi u serverske svrhe.

Vreme funkcije ?AutoDisconnect? (Automatsko prekidanje veze) mo?ete konfigurisati pokretanjem slede?e komande sa komandne linije:
net config server /autodisconnect:time_before_autodisconnect
Navedite vreme u minutima.

Napomena Windows usluga servera se sama pode?ava. Obi?no se parametri konfiguracije servera automatski konfiguri?u (izra?unavaju i postavljaju) svaki put kada pokrenete operativni sistem Windows XP. Ako pokrenete komandu net config server zajedno sa opcijom /autodisconnect, /servcomment ili /hidden, trenutne vrednosti za automatski pode?ene parametre se prikazuju i upisuju u registrator. Kada se ovi parametri upi?u u registrator, uslugu servera ne mo?ete podesiti pomo?u alatke ?Networks? (Mre?e) na ?Control Panel? (Kontrolnoj tabli). Ako promenite bilo koju postavku usluge servera, Windows XP vi?e ne mo?e automatski da pode?ava uslugu servera za novu konfiguraciju. Da biste izbegli gubitak mogu?nosti automatskog pode?avanja usluge servera, napravite promene pomo?u programa Registry Editor umesto sa komandne linije ili sa ?Control Panel? (Kontrolne table).
Sve veze logi?kih disk jedinica, ?tampa?a i veza na nivou prenosa kombinovane sa jednog ra?unara smatraju se jednom sesijom. Te veze se ra?unaju kao samo jedna veza u ograni?enju od deset veza. Na primer, ako korisnik uspostavi dve veze logi?ke disk jedinice, dva Windows priklju?ka i jednu vezu logi?kog ?tampa?a sa Windows XP sistemom, uspostavlja se samo jedna sesija. Kao rezultat toga, broj mogu?ih veza u Windows XP sistemu ?e biti umanjen samo za jednu vezu, iako su uspostavljene tri logi?ke veze.

Jedini na?in na koji ?e sistem A imati vi?e sesija sa nekim drugim sistemom, sistemom Z, je ako su na sistemu A aktivne usluge koje kreiraju logi?ke veze sa sistemom Z. Na primer, ako je korisnik prijavljen na sistem A kao gost i usluga radi na sistemu A u okviru ?user1? naloga i ako korisnik i usluga (kao ?user1?) uspostave veze sa sistemom Z, tada se uspostavljaju dve sesije. Svaka sesija prijavljivanja koja koristi usluge servera se ne ra?una u ograni?enje veze.

Prema razvoju: Ograni?enje veze se odnosi na broj veza zasnovanih na preusmeriva?u i name?e se za svaku datoteku, ?tampanje, imenovani prolaz ili sesiju slota za po?tu. Ograni?enje TCP veze nije nametnuto, ali se mo?e ograni?iti pravnim ugovorom da ne dozvoljava vi?e od 10 klijenata.

Za vi?e informacija o ograni?enju dolaznih veza u operativnom sistemu Windows 2000 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
122920 Ograni?enje dolaznih veza u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314882 - Poslednji pregled: 24. april 2007. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbnetwork kbprb KB314882

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com