Kích thư?c liên cung m?c đ?nh cho NTFS và h? th?ng t?p tin FAT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314878 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 140365.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? và danh sách các giá tr? m?c đ?nh Windows XP s? d?ng đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng. Bài báo li?t kê giá tr? m?c đ?nh cho h? th?ng t?p tin NTFS và h? th?ng t?p tin t?p tin phân b? các b?ng (FAT).

THÔNG TIN THÊM

T?t c? các t?p tin h? th?ng Windows XP s? d?ng đ? t? ch?c các đ?a c?ng d?a trên kích thư?c liên cung (đơn v? c?p phát), đ?i di?n cho s? lư?ng đ?a có th? đư?c phân b? đ? gi? m?t t?p tin, nh? nh?t. C?m sao nh? hơn kích c?, càng hi?u qu? đ?a c?a b?n lưu tr? thông tin.

N?u b?n không ch? đ?nh m?t kích thư?c liên cung đ? đ?nh d?ng, qu?n l? đ?a c?a Windows XP căn c? kích thư?c liên cung vào kích c? c?a kh?i lư?ng. Windows XP s? d?ng giá tr? m?c đ?nh n?u b?n đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng như NTFS b?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • B?ng cách s? d?ng các đ?nh d?ng b? ch? huy t? d?ng l?nh mà không có ch? đ?nh m?t kích thư?c liên cung.
 • B?ng cách đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng trong đ?a qu?n l? mà không thay đ?i các Kích thư?c đơn v? c?p phát t? M?c đ?nh trong các Định dạng h?p tho?i.
B?ng dư?i đây cho th?y giá tr? m?c đ?nh Windows XP s? d?ng cho NTFS đ?nh d?ng.
  Drive size          
  (logical volume)       Cluster size     Sectors
  ----------------------------------------------------------
   512 MB or less        512 bytes      1
   513 MB - 1,024 MB (1 GB)  1,024 bytes (1 KB)  2
  1,025 MB - 2,048 MB (2 GB)  2,048 bytes (2 KB)  4
  2,049 MB and larger     4,096 bytes (4 KB)  8
				
Kích thư?c liên cung t?i đa m?c đ?nh dư?i Windows XP là 4 kilobyte (KB) v? NTFS t?p tin nén không th? đư?c trên ? đ?a v?i m?t kích thư?c c?p phát l?n hơn. Không bao gi? ti?n ích đ?nh d?ng dùng th? c?m là l?n hơn so v?i 4 KB tr? khi b?n đ?c bi?t ghi đè m?c đ?nh r?ng ho?c là b?ng cách s? d?ng các / A: tùy ch?n đ? đ?nh d?ng d?ng l?nh ho?c b?ng cách xác đ?nh m?t kích thư?c liên cung l?n hơn trong các Định dạng h?p tho?i trong Disk Management.

N?u b?n s? d?ng các ti?n ích Convert đ? chuy?n đ?i m?t kh?i lư?ng t? FAT thành NTFS, Windows luôn luôn s? d?ng m?t kích thư?c liên cung 512 byte. C?u trúc FAT đư?c liên k?t trên ranh gi?i 512 byte; Kích thư?c liên cung l?n hơn không cho phép chuy?n đ?i. C?ng lưu ? r?ng trong Microsoft Windows NT 4.0 và trư?c đó, khi m?t phân vùng đư?c đ?nh d?ng dư?i thi?t l?p Windows, phân vùng đ?u tiên đư?c đ?nh d?ng làm ch?t béo và sau đó đư?c chuy?n đ?i thành NTFS. Do đó kích thư?c liên cung luôn luôn 512 byte khi m?t phân vùng đư?c đ?nh d?ng trong thi?t l?p. (Thông tin này không áp d?ng đ? cài đ?t Microsoft Windows 2000 ho?c Windows XP thi?t l?p, mà c? hai đ?nh d?ng phân vùng theo đ? b?n l?a ch?n c?a m?t h? th?ng t?p tin.)

H? th?ng t?p tin FAT s? d?ng kích thư?c c?m sau đây. Các kích c? áp d?ng cho b?t k? h? đi?u hành h? tr? FAT:
  Drive size      
  (logical volume)   FAT type  Sectors   Cluster size
  -----------------------------------------------------------------------
    15 MB or less   12-bit    8      4 KB
    16 MB - 127 MB  16-bit    4      2 KB
   128 MB - 255 MB  16-bit    8      4 KB
   256 MB - 511 MB  16-bit   16      8 KB
   512 MB - 1,023 MB 16-bit   32     16 KB
  1,024 MB - 2,048 MB 16-bit   64     32 KB
  2,048 MB - 4,096 MB 16-bit   128     64 KB
  *4,096 MB - 8,192 MB 16-bit   256     128 KB Windows NT 4.0 only
  *8,192 MB - 16384 MB 16-bit   512     256 KB Windows NT 4.0 only 
				
Đ? h? tr? phân ho?ch FAT l?n hơn 4 GB b?ng cách s? d?ng các c?m 128 ho?c 256 KB, các ? đ?a ph?i s? d?ng các l?nh v?c l?n hơn 512 byte.

Lưu ? r?ng trên phân ho?ch FAT r?t nh?, m?t ch?t béo 12-bit đư?c s? d?ng thay m?t ch?t béo 16-bit. H? th?ng t?p tin FAT h? tr? ch? 512-byte l?nh v?c, do đó, c? hai khu v?c m?i c?m và kích thư?c liên cung đư?c c? đ?nh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314878 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbinfo kbother kbsetup kbmt KB314878 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314878

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com