Gi?i thích v? các m?i /c installer.bat/c và thi?t b? chuy?n m?ch/i có s?n đ? s? d?ng v?i Chkdsk.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314835 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 và Windows NT 4.0 c?a bài vi?t này, xem 187941.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? hai thi?t b? chuy?n m?ch m?i, các /C INSTALLER.BAT/C chuy?n đ?i và các / I chuy?n đ?i, đư?c bao g?m trong chương tr?nh CHKDSK trong Windows XP. Các thi?t b? chuy?n m?ch cho phép qu?n l? t?t hơn c?a th?i gian ch?t x?y ra khi b?n ch?y CHKDSK ho?c AUTOCHK.

C?nh báo Microsoft không khuyên b?n nên gián đo?n quá tr?nh chkdsk khi nó đư?c s? d?ng v?i switch/f. Microsoft không đ?m b?o tính toàn v?n c?a đ?a n?u chương tr?nh chkdsk b? gián đo?n.

THÔNG TIN THÊM

Chkdsk.exe là giao di?n d?ng l?nh cho chương tr?nh CHKDSK xác minh s? tích h?p logic c?a m?t h? th?ng t?p tin. N?u CHKDSK g?p h?p l? mâu thu?n trong d? li?u h? th?ng t?p tin, CHKDSK th?c hi?n hành đ?ng s?a ch?a h? th?ng t?p tin d? li?u (gi? đ?nh r?ng các d? li?u không ph?i là trong ch? đ? ch? đ?c).

Các /C INSTALLER.BAT/C/ I thi?t b? chuy?n m?ch là h?p l? ch? cho m?t ? đ?a đư?c đ?nh d?ng trong h? th?ng t?p NTFS. M?i ngư?i trong s? các thi?t b? chuy?n m?ch m?i ch? đ?o các thói quen CHKDSK đ? b? qua m?t s? hành đ?ng CHKDSK n?u không s? có đ? xác nh?n s? toàn v?n c?a các c?u trúc d? li?u NTFS.

N?u b?n ch?y CHKDSK tr?c tuy?n, m? th?c s? th?c hi?n cái gi?y xác nh?n n?m trong ti?n ích DLLs, ví d? như Untfs.dll và Ufat.dll. Công vi?c xác minh CHKDSK invokes nh?ng thói quen tương t? ch?y khi m?t kh?i lư?ng đư?c xác minh thông qua giao di?n đ? h?a ngư?i dùng Windows Explorer ho?c Disk Management.

Tuy nhiên, n?u CHKDSK đư?c lên k? ho?ch đ? ch?y khi máy tính kh?i đ?ng l?i, các mô-đun nh? phân có ch?a các m? xác minh là Autochk.exe, m?t chương tr?nh Windows b?n đ?a. B?i v? Autochk.exe ch?y s?m trong tr?nh t? kh?i đ?ng c?a máy tính, Autochk.exe không có l?i ích c?a b? nh? ?o ho?c các d?ch v? Win32 khác.

Autochk.exe t?o ra cùng m?t lo?i đ?u ra văn b?n DLLs ti?n ích Chkdsk.exe t?o ra. Autochk.exe hi?n th? đ?u ra văn b?n này trong quá tr?nh kh?i đ?ng và c?ng có th? đăng nh?p m?t s? ki?n trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. S? ki?n đăng nh?p thông tin bao g?m càng nhi?u c?a các đ?u ra văn b?n như có th? phù h?p v?i b? đ?m d? li?u s? ghi s? ki?n.

B?i v? c? hai Autochk.exe và m? xác minh Chkdsk.exe ti?n ích DLLs đư?c d?a trên cùng m? ngu?n, ph?n c?n l?i c?a bài vi?t này s? d?ng thu?t ng? "CHKDSK" đ? ch? chung ho?c Autochk.exe ho?c Chkdsk.exe. Tương t? như v?y, b?i v? bài vi?t này m?i quan tâm ch? nh?ng thay đ?i CHKDSK có liên quan đ?n kh?i tin NTFS, b?t k? tuyên b? r?ng "CHKDSK nào như v?y-và-các" có ngh?a r?ng "CHKDSK nào như v?y-và-các khi CHKDSK ch?y trên m?t ? đ?a NTFS."

Lưu ? r?ng n?u b?n s? d?ng các /C INSTALLER.BAT/C/ I thi?t b? chuy?n m?ch, có th? cho m?t kh?i lư?ng đ? v?n th? b? h?ng ngay c? sau khi CHKDSK ch?y. Do đó, khuyên b?n s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch ch? n?u th?i gian ch?t ph?i đư?c gi? đ?n m?c t?i thi?u. Các thi?t b? chuy?n m?ch là dành cho t?nh hu?ng khi b?n ph?i ch?y CHKDSK trên kh?i đ?c bi?t l?n và b?n yêu c?u s? linh ho?t trong vi?c qu?n l? th?i gian ch?t x?y ra.

Đ? hi?u khi nó có th? là thích h?p đ? s? d?ng các /C INSTALLER.BAT/C/ I thi?t b? chuy?n m?ch, b?n c?n m?t s? hi?u bi?t cơ b?n c?a m?t s? c?u trúc d? li?u NTFS n?i b?, các lo?i tham nh?ng mà có th? di?n ra, nh?ng hành đ?ng CHKDSK m?t khi nó xác nh?n m?t kh?i lư?ng, và nh?ng g? các h?u qu? ti?m năng là n?u b?n phá v? c?a CHKDSK xác minh thông thư?ng bư?c.

S? hi?u bi?t nh?ng g? CHKDSK nào

Ho?t đ?ng c?a CHKDSK đư?c chia thành ba l?n đi, trong th?i gian đó CHKDSK ki?m tra t?t c? các siêu d? li?u v? kh?i lư?ng, và m?t vư?t qua th? tư tùy ch?n.

Siêu d? li?u là "d? li?u v? d? li?u." Siêu d? li?u là h? th?ng t?p tin trên "cao," như v?y đ? nói chuy?n, mà theo d?i c?a thông tin v? t?t c? các t?p tin đư?c lưu tr? trên ? đ?a. Siêu d? li?u bao g?m các thông tin v? nh?ng g? phân b? các đơn v? t?o nên các d? li?u đư?c đưa ra t?p, nh?ng đơn v? phân b? đ?u mi?n phí, nh?ng g? phân b? các đơn v? có ch?a các l?nh v?c x?u, và như v?y trên. Các d? li?u t?p tin ch?a, m?t khác, đư?c g?i là "d? li?u ngư?i dùng." NTFS b?o v? c?a nó siêu d? li?u thông qua vi?c s? d?ng c?a m?t b?n ghi c?a giao d?ch. D? li?u ngư?i dùng không đư?c b?o v? theo cách này.

Giai đo?n 1: Ki?m tra t?p tin

Trong th?i gian c?a nó vư?t qua đ?u tiên, CHKDSK hi?n th? m?t thông báo cho b?n bi?t r?ng CHKDSK xác nh?n các t?p tin và c?ng hi?n th? ph?n trăm xác minh đư?c hoàn thành, k? t? 0 đ?n 100 ph?n trăm. Trong giai đo?n này, CHKDSK ki?m tra m?i đo?n ghi t?p tin trong các kh?i lư?ng t?p tin g?c b?ng (MFT).

M?t phân đo?n ghi t?p tin c? th? trong MFT nh?n d?ng duy nh?t t?t c? các t?p tin và thư m?c trên m?t ? đ?a NTFS. "Ph?n trăm hoàn thành" CHKDSK hi?n th? trong giai đo?n này là t? l? ph?n trăm MFT CHKDSK đ? xác minh. Trong th?i gian này vư?t qua, CHKDSK ki?m tra m?i t?p tin phân đo?n thu âm cho nh?t quán n?i b? và xây d?ng hai ?nh bitmap, m?t trong nh?ng đ?i di?n cho các phân đo?n ghi t?p tin đư?c s? d?ng và khác đ?i di?n cho các c?m trên ? đ?a đư?c s? d?ng.

Vào cu?i giai đo?n này, CHKDSK đ? xác đ?nh các không gian s? d?ng và không gian có s?n, c? trong MFT và trên ? đ?a như m?t toàn th?. NTFS gi? theo d?i các thông tin này trong ?nh bitmap riêng, đư?c lưu tr? trên đ?a. CHKDSK so sánh k?t qu? c?a nó v?i các ?nh bitmap NTFS gi?. N?u có s? sai bi?t, s? khác bi?t đư?c ghi chú trong đ?u ra CHKDSK. Ví d?, n?u m?t phân đo?n ghi t?p tin đó đ? s? d?ng đư?c t?m th?y b? h?ng, c?m đ?a đ? đư?c liên k?t v?i r?ng phân đo?n ghi t?p đư?c đánh d?u như "có" ? CHKDSK bitmap nhưng đư?c đánh d?u là "trong s? d?ng" trong NTFS bitmap.

Giai đo?n 2: Ki?m tra ch? s?

Trong th?i gian c?a nó vư?t qua th? hai, CHKDSK hi?n th? m?t thông báo cho b?n bi?t r?ng CHKDSK xác nh?n các ch? s? và m?t l?n n?a hi?n th? các ph?n trăm đ? hoàn t?t, k? t? 0 đ?n 100 ph?n trăm. Trong giai đo?n này, CHKDSK ki?m tra m?i c?a các ch? s? trên ? đ?a.

Ch? s? là v? cơ b?n là thư m?c NTFS. Các "ph?n trăm đ? hoàn thành" mà CHKDSK hi?n th? trong giai đo?n này là t? l? ph?n trăm c?a t?ng s? thư m?c c?a kh?i lư?ng đ? đư?c ki?m tra. Trong th?i gian này vư?t qua, CHKDSK ki?m tra m?i thư m?c đó là trên ? đ?a, ki?m tra tính nh?t quán n?i b? và xác minh t?t c? các t?p tin và thư m?c đư?c đ?i di?n b?i m?t phân đo?n ghi t?p tin trong MFT đư?c tham chi?u b?i ít nh?t m?t thư m?c. CHKDSK xác nh?n r?ng m?i t?p tin ho?c thư m?c con đư?c tham chi?u trong m?t thư m?c th?c s? t?n t?i như m?t phân đo?n ghi t?p h?p l? trong MFT và c?ng ki?m tra các thông tư thư m?c tài li?u tham kh?o. Cu?i cùng, CHKDSK kh?ng đ?nh r?ng th?i gian tem và thông tin kích thư?c t?p cho các t?p tin là thông tin m?i nh?t trong danh sách thư m?c cho các t?p tin đó.

Vào cu?i giai đo?n này, CHKDSK có đ? đ?m b?o r?ng không có t?p nào "m? côi" và r?ng t?t c? các thư m?c danh sách cho các t?p tin h?p pháp. M?t t?p tin m? côi là m?t t?p tin mà có là m?t phân đo?n ghi t?p tin h?p pháp nhưng đ?i v?i mà có là không có danh sách trong b?t k? thư m?c. M?t t?p tin m? côi thư?ng có th? đư?c khôi ph?c vào thư m?c thích h?p c?a m?nh n?u thư m?c đó v?n c?n t?n t?i. N?u thư m?c thích h?p không c?n t?n t?i, CHKDSK t?o ra m?t thư m?c trong thư m?c g?c và đ?t các t?p tin đó. N?u CHKDSK t?m th?y thư m?c danh sách cho t?p phân đo?n thu âm đư?c không c?n s? d?ng, ho?c cho t?p tin b?n ghi phân đo?n đó s? d?ng, nhưng mà không tương ?ng v?i các t?p tin đư?c li?t kê trong thư m?c, CHKDSK đơn gi?n ch? c?n lo?i b? m?c nh?p thư m?c cho các t?p tin ghi phân đo?n.

Giai đo?n 3: Ki?m tra tr?nh mô t? b?o m?t

Trong th?i gian c?a nó vư?t qua th? ba, CHKDSK hi?n th? m?t thông báo cho b?n bi?t r?ng CHKDSK xác minh tr?nh mô t? b?o m?t, và l?n th? ba, hi?n th? hoàn "ph?n trăm thành," k? t? 0 đ?n 100 ph?n trăm. Trong giai đo?n này, CHKDSK ki?m tra m?i mô t? b?o m?t đư?c liên k?t v?i t?p hay thư m?c đư?c trên ? đ?a.

Tr?nh mô t? b?o m?t ch?a thông tin v? quy?n s? h?u c?a m?t t?p tin ho?c thư m?c, v? NTFS cho phép các t?p tin ho?c thư m?c, và v? ki?m toán các t?p tin ho?c thư m?c. Các hoàn "ph?n trăm thành" mà hi?n th? CHKDSK trong giai đo?n này là t? l? ph?n trăm c?a kh?i lư?ng t?p tin và thư m?c đ? đư?c ki?m tra. CHKDSK xác minh r?ng m?i c?u trúc mô t? b?o m?t t?t đư?c h?nh thành và nh?t quán trong n?i b?. CHKDSK không xác minh s? t?n t?i th?c t? c?a nh?ng ngư?i s? d?ng hay các nhóm đư?c li?t kê ho?c thích h?p c?a các c?p phép đư?c c?p.

Giai đo?n 4: Ki?m tra các ngành

N?u các /R chuy?n đ?i có hi?u l?c, CHKDSK ch?y 4 vư?t qua đ? t?m ki?m các l?nh v?c x?u trong không gian mi?n phí c?a kh?i lư?ng. CHKDSK n? l?c đ? đ?c m?i ngành trên ? đ?a đ? xác nh?n r?ng khu v?c n?m có th? s? d?ng. Th?m chí n?u không có nh?ng /R chuy?n đ?i, CHKDSK luôn luôn đ?c l?nh v?c có liên quan đ?n siêu d? li?u. Các l?nh v?c có liên quan đ?n d? li?u ngư?i dùng đư?c đ?c trong giai đo?n trư?c đó c?a CHKDSK n?u các /R chuy?n đ?i đư?c ch? đ?nh.

Khi CHKDSK th?y m?t khu v?c kinh t? không th? đ?c, NTFS cho bi?t thêm c?m có ch?a các l?nh v?c đó đ? danh sách các c?m x?u. N?u c?m x?u đang dùng, CHKDSK phân b? m?t c?m m?i đ? th?c hi?n công vi?c c?a c?m x?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t đ?a do l?i khoan dung, NTFS ph?c h?i d? li?u c?a c?m sao x?u và vi?t d? li?u đ?n c?m m?i đư?c phân b?. N?u không, c?m m?i đư?c làm đ?y v?i m?t mô h?nh 0xFF byte.

N?u NTFS g?p các l?nh v?c không đ?c đư?c trong quá tr?nh ho?t đ?ng b?nh thư?ng, NTFS remaps các l?nh v?c như v?y nó không khi CHKDSK ch?y. V? v?y, cách s? d?ng chuy?n /R là thư?ng không c?n thi?t. Tuy nhiên, b?ng cách s? d?ng các /R Switch là m?t cách thu?n ti?n đ? quét toàn b? kh?i lư?ng n?u b?n nghi ng? r?ng đ?a có th? có các l?nh v?c x?u.

S? hi?u bi?t CHKDSK th?i gian yêu c?u

Mô t? trư?c c?a các giai đo?n c?a ch?y CHKDSK s? cho b?n ch? là m?t phác th?o r?ng nh?ng nhi?m v? quan tr?ng nh?t CHKDSK th?c hi?n đ? xác minh tính toàn v?n c?a m?t kh?i lư?ng NTFS. CHKDSK c?ng làm cho nhi?u ki?m tra b? sung c? th? trong m?i vư?t qua và m?t s? ki?m tra nhanh gi?a đi. Tuy nhiên, ngay c? như v?y m?t phác th?o r?ng cung c?p m?t s? cơ s? cho các cu?c th?o lu?n sau đây c?a các bi?n có ?nh hư?ng đ?n s? ti?n c?a th?i gian CHKDSK c?n đ? ch?y và nh?ng tác đ?ng c?a các m?i /C INSTALLER.BAT/C/ I thi?t b? chuy?n m?ch có s?n trong Windows XP.

Bi?n 1: "Ch? s?" giai đo?n

Trong giai đo?n đ?u tiên và th? ba c?a ch?y CHKDSK (ki?m tra các t?p tin và ki?m tra tr?nh mô t? b?o m?t), s? ti?n b? c?a các ch? s? "ph?n trăm đ? hoàn thành" khá trơn tru. Các phân đo?n ghi t?p tin không s? d?ng yêu c?u ít th?i gian hơn đ? x? l?, và tr?nh mô t? b?o m?t l?n m?t nhi?u th?i gian cho quá tr?nh, nhưng t?ng th? "ph?n trăm hoàn thành" là m?t s? ph?n ánh khá chính xác th?i gian th?c t? đ?i h?i ph?i có giai đo?n.

Tuy nhiên, m?i quan h? t? l? ph?n trăm/th?i gian này là không nh?t thi?t ph?i áp d?ng cho giai đo?n th? hai, khi CHKDSK ki?m tra danh m?c (thư m?c NTFS). Th?i gian c?n đ? tr?nh thư m?c quan h? ch?t ch? đ?n s? lư?ng các t?p tin và thư m?c con trong thư m?c đó, nhưng hoàn các "ph?n trăm thành" trong giai đo?n này là ch? d?a trên s? lư?ng thư m?c CHKDSK ph?i xem xét. Không có không có đi?u ch?nh cho bao lâu nó có th? m?t, ví d?, đ? x? l? m?t thư m?c này có m?t s? lư?ng r?t l?n c?a các t?p tin và thư m?c con. Tr? khi thư m?c trên m?t kh?i lư?ng t?t c? ch?a v? cùng m?t s? t?p tin, hoàn các "ph?n trăm thành" đư?c hi?n th? trong th?i gian này giai đo?n không đáng tin c?y ph?n ánh th?i gian th?c t? đ?i h?i ph?i có giai đo?n th? hai.

Đ? làm cho v?n đ? t?i t? hơn n?u b?n đang đánh b?t ? gi?a m?t b?t ng? CHKDSK th? t?c, giai đo?n th? hai c?a CHKDSK là m?t thư?ng m?t dài nh?t đ? ch?y.

Bi?n 2: T?nh tr?ng c?a kh?i lư?ng

Nhi?u y?u t? mà quan tâm c?a m?t kh?i lư?ng chơi m?t vai tr? trong bao lâu CHKDSK c?n đ? ch?y. M?t công th?c đ? d? đoán th?i gian đó là c?n thi?t đ? ch?y CHKDSK trên m?t kh?i lư?ng nh?t đ?nh s? ph?i bao g?m các bi?n như v?y như s? lư?ng các t?p tin và thư m?c, m?c đ? phân m?nh c?a kh?i lư?ng nói chung và c?a MFT đ?c bi?t, các đ?nh d?ng t?p tin tên (tên dài, đ?nh d?ng 8.3 tên ho?c h?n h?p), và s? ti?n thi?t h?i th?c t? r?ng CHKDSK ph?i s?a ch?a.

Bi?n 3: Các v?n đ? ph?n c?ng

V?n đ? ph?n c?ng c?ng ?nh hư?ng đ?n bao lâu cho CHKDSK đ? ch?y. Các bi?n bao g?m s? lư?ng b? nh?, CPU t?c đ?, t?c đ? đ?a, và như v?y.

Bi?n 4: Các CHKDSK cài đ?t

N?u b?n không s? d?ng các /R Switch, m?i quan tâm l?n nh?t c?a th?i gian trên m?t n?n t?ng ph?n c?ng đư?c đưa ra là s? lư?ng các t?p tin và thư m?c đư?c trên ? đ?a, ch? không ph?i là kích thư?c tuy?t đ?i c?a kh?i lư?ng.

Ví d?, n?u không có nh?ng /R chuy?n đ?i, m?t kh?i lư?ng 50-gigabyte (GB) có ch? m?t ho?c hai cơ s? d? li?u l?n tác ph?m có th? m?t ch? vài giây cho CHKDSK đ? ch?y. N?u b?n s? d?ng các /R chuy?n đ?i, CHKDSK có đ? đ?c và xác minh m?i khu v?c trên ? đ?a thêm đáng k? vào th?i gian đó là c?n thi?t cho m?t lư?ng l?n. M?t khác, ch?y CHKDSK ngày th?m chí là m?t kh?i lư?ng tương đ?i nh? có th? c?n gi? n?u kh?i lư?ng có hàng trăm hàng ngàn ho?c th?m chí hàng tri?u t?p tin nh?--b?t k? c?a cho dù b?n ch? đ?nh các /R chuy?n đ?i.

D? đoán CHKDSK th?i gian yêu c?u

Như b?n th?y, ch?y CHKDSK có th? m?t b?t c? nơi nào t? m?t vài giây đ? nhi?u ngày, tùy thu?c vào t?nh h?nh c? th? c?a b?n. Cách t?t nh?t đ? d? đoán bao lâu CHKDSK s? đi ch?y vào m?t kh?i lư?ng nh?t đ?nh là đ? th?c s? làm m?t th? nghi?m ch?y ? ch? đ? ch? đ?c trong m?t th?i gian s? d?ng th?p h? th?ng.

Tuy nhiên, b?n ph?i s? d?ng k? thu?t này v?i chăm sóc tuy?t v?i, v? l? do sau:
  • ? ch? đ? ch? đ?c, CHKDSK ra kh?i trư?c khi nó hoàn thành t?t c? các giai đo?n ba n?u nó g?p l?i trong giai đo?n trư?c đó, và CHKDSK là d? b? sai báo cáo l?i. Ví d?, CHKDSK có th? báo cáo tham nh?ng đ?a n?u NTFS x?y ra đ? s?a đ?i các khu v?c c?a m?t đ?a trong khi CHKDSK ki?m tra đ?a. Đ? xác minh chính xác, m?t kh?i lư?ng ph?i đư?c t?nh, và cách duy nh?t đ? đ?m b?o m?t tr?ng thái t?nh là khóa âm lư?ng. CHKDSK khóa kh?i lư?ng ch? n?u b?n ch? đ?nh các / F chuy?n đ?i (ho?c các /R chuy?n đ?i, mà ng? ? / F). B?n có th? c?n ph?i ch?y CHKDSK nhi?u hơn m?t l?n đ? có đư?c CHKDSK đ? hoàn thành t?t c? c?a nó đi trong ch? đ? ch?-đ?c.
  • CHKDSK là c? hai CPU và đ?a-thâm. Th?i gian c?n đ? ch?y CHKDSK b? ?nh hư?ng b?i t?i bao nhiêu là trên h? th?ng và cho dù CHKDSK ch?y tr?c tuy?n ho?c trong ti?n tr?nh kh?i đ?ng Windows XP. Y?u t? mà s? tr? thành các nút c? chai ph? thu?c vào c?u h?nh ph?n c?ng, nhưng s? d?ng CPU cao hay n?ng đ?a i/O trong khi CHKDSK đang ch?y ? ch? đ? ch? đ?c s? làm tăng CHKDSK ch?y th?i gian. Ngoài ra, Autochk.exe ch?y trong m?t môi trư?ng khác nhau t? đó c?a Chkdsk.exe. Ch?y CHKDSK qua Autochk.exe cho CHKDSK đ?c quy?n s? d?ng tài nguyên CPU và I/O, nhưng nó c?ng ngăn ng?a CHKDSK t? vi?c s? d?ng b? nh? ?o. M?c dù b?n có th? mong đ?i Autochk.exe đ? ch?y nhanh hơn Chkdsk.exe, Autochk.exe th?c s? có th? kéo dài lâu hơn n?u máy tính có tương đ?i ít có s?n RAM.
  • S?a ch?a tham nh?ng thêm th?i gian c?n thi?t. ? ch? đ? ch? đ?c, CHKDSK ch?y hoàn thành ch? khi CHKDSK không t?m th?y b?t k? tham nh?ng đáng k?. N?u m?t đ?a hi?n th? ch? nh? tham nh?ng, b?n có th? d? đoán r?ng s?a ch?a các v?n đ? s? không thêm nhi?u th?i gian đó là c?n thi?t ch? đ? ch?y CHKDSK. Nhưng d? n?u CHKDSK t?m th?y thi?t h?i l?n, ví d? t? l?i ph?n c?ng nghiêm tr?ng, b?n có th? đoán mà th?i gian đó là c?n thi?t đ? ch?y CHKDSK s? làm tăng t? l? đ? s? lư?ng các t?p tin b? hư h?i CHKDSK ph?i s?a ch?a. Trong trư?ng h?p c?c k?, đi?u này có th? nhi?u hơn g?p đôi th?i gian mà ph?i m?t cho CHKDSK đ? ch?y.

Gi?i thi?u các thi?t b? chuy?n m?ch /c installer.bat/c và/i

Chuy?n đ?i /c installer.bat/c

Các /C INSTALLER.BAT/C chuy?n đ?i ch? đ?o CHKDSK đ? b? qua ki?m tra phát hi?n chu k? trong c?u trúc thư m?c. Chu k? là m?t h?nh th?c r?t hi?m tham nh?ng mà trong đó m?t thư m?c con có riêng c?a m?nh cho m?t "t? tiên."

B?ng cách s? d?ng các /C INSTALLER.BAT/C chuy?n đ?i có th? đ?y nhanh CHKDSK kho?ng 1-2 ph?n trăm, nhưng s? d?ng chuy?n đ?i này có th? c?ng đ? l?i thư m?c "v?ng" trên m?t ? đ?a NTFS. V?ng như v?y có th? không truy nh?p đư?c t? ph?n c?n l?i c?a cây thư m?c, và m?t s? t?p tin có th? đư?c m? côi trong ? ngh?a r?ng chương tr?nh Win32, bao g?m các chương tr?nh sao lưu không th? nh?n th?y các t?p tin.

Chuy?n đ?i/i

Các / I chuy?n đ?i ch? đ?o CHKDSK đ? b? qua ki?m tra so sánh m?c thư m?c đ? các phân đo?n ghi t?p tin tương ?ng. V?i chuy?n đ?i này có hi?u l?c, m?c thư m?c đư?c v?n ch?n cho nh?t quán n?i b?, nhưng các m?c thư m?c không nh?t thi?t ph?i phù h?p v?i các d? li?u đư?c lưu tr? trong các phân đo?n ghi t?p tin tương ?ng.

Bao nhiêu th?i gian b?n s? ti?t ki?m b?ng cách s? d?ng các / I chuy?n đ?i là khó d? đoán. Thông thư?ng, các / I chuy?n làm gi?m CHKDSK l?n 50 đ?n 70 ph?n trăm, tùy thu?c vào các y?u t? như t? l? c?a các t?p tin vào thư m?c và t?c đ? c?a đ?a i/O so v?i t?c đ? CPU.

B?ng cách s? d?ng các / I chuy?n đ?i có nh?ng h?n ch?:
  • B?n có th? có m?c thư m?c đó đ? c?p đ?n các phân đo?n ghi t?p tin không chính xác. Trong trư?ng h?p này, b?t k? chương tr?nh nào đó c? g?ng s? d?ng m?t m?c s? g?p l?i.
  • B?n có th? có phân đo?n ghi t?p tin mà không có m?c nh?p thư m?c tài li?u tham kh?o (m?t cách t?p tin m? côi x?y ra). M?t t?p tin trên th?c t? c?n nguyên v?n, như đ?i di?n b?i các phân đo?n ghi t?p, có th? đư?c vô h?nh đ? t?t c? các chương tr?nh Win32, bao g?m c? các chương tr?nh sao lưu.

Giá tr? c?a các thi?t b? chuy?n m?ch /c installer.bat/c và/i

Khi đ?a tham nh?ng đư?c phát hi?n trên m?t kh?i lư?ng, có ba l?a ch?n cơ b?n cho ph?n ?ng.

Các tùy ch?n đ?u tiên là có không có hành đ?ng. Trên m?t máy ch? nhi?m v? quan tr?ng mà d? ki?n s? là tr?c tuy?n 24 gi? m?t ngày, đi?u này thư?ng là s? l?a ch?n c?n thi?t. Như?c đi?m là tương đ?i nh? tham nh?ng có th? qu? c?u tuy?t vào tham nh?ng chính. V? v?y, h?y xem xét tùy ch?n này ch? khi gi? máy ch? tr?c tuy?n là quan tr?ng hơn canh gác s? toàn v?n c?a d? li?u đư?c lưu tr? trên ? đ?a b? h?ng. T?t c? d? li?u trên ? đ?a b? l?i nên đư?c coi là "nguy cơ" cho đ?n khi b?n ch?y CHKDSK. Các tùy ch?n th? hai là đ? ch?y m?t chi?n d?ch CHKDSK đ?y đ? đ? s?a ch?a t?t c? các t?p tin h? th?ng d? li?u và khôi ph?c t?t c? các d? li?u ngư?i dùng có th? đư?c ph?c h?i b?ng phương ti?n c?a m?t quá tr?nh t? đ?ng. Tuy nhiên, ch?y m?t chi?n d?ch CHKDSK đ?y đ? có th? b?n chi phí vài gi? th?i gian ch?t cho m?t máy ch? nhi?m v? quan tr?ng t?i m?t th?i gian ít. C?a b?n l?a ch?n th? ba là đ? ch?y m?t chi?n d?ch CHKDSK vi?t t?t b?ng cách s? d?ng m?t ho?c c? hai c?a các /C INSTALLER.BAT/C/ I chuy?n m?ch, đ? s?a ch?a các lo?i tham nh?ng mà có th? qu? c?u tuy?t vào các v?n đ? l?n hơn trong th?i gian ít hơn nhi?u hơn m?t CHKDSK đ?y đ? yêu c?u.

Lưu ? Tuy nhiên r?ng ch?y m?t vi?t t?t CHKDSK không s?a ch?a t?t c? tham nh?ng mà có th? t?n t?i. B?n v?n c?n ph?i ch?y CHKDSK đ?y đ? t?i m?t s? th?i gian trong tương lai đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các d? li?u thu h?i trên th?c t? đ? đư?c thu h?i.

C?ng lưu ? r?ng NTFS không đ?m b?o tính toàn v?n c?a d? li?u ngư?i dùng sau m?t th? hi?n c?a đ?a tham nh?ng, ngay c? khi b?n ngay l?p t?c ch?y m?t chi?n d?ch CHKDSK đ?y đ?. Có th? có đó CHKDSK không th? ph?c h?i các t?p tin, và t?p tin CHKDSK ph?c h?i có th? v?n th? b? h?ng trong n?i b?. Nó v?n c?n là c?c k? quan tr?ng b?n b?o v? d? li?u nhi?m v? quan tr?ng b?ng cách th?c hi?n sao lưu đ?nh k? ho?c b?ng cách s? d?ng m?t s? phương pháp m?nh m? khác ph?c h?i d? li?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314835 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbfea kbinfo kbmt KB314835 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314835

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com