"Stop m? l?i 0x000000A5" l?i khi b?n cài đ?t Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314830 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c l?i d?ng sau đây:
D?NG: 0X000000A5)Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4)
Bios ACPI trong h? th?ng này không ph?i là hoàn toàn tuân th? v?i đ?c đi?m k? thu?t. Xin vui l?ng đ?c Readme.txt cho cách gi?i quy?t t?t, ho?c liên h? v?i nhà cung c?p h? th?ng c?a b?n đ? m?t C?p Nh?t bios.

Bios trong h? th?ng này hoàn toàn không ph?i là ACPI tuân th?. Xin vui l?ng liên h? v?i nhà cung c?p h? th?ng c?a b?n đ? m?t C?p Nh?t bios. N?u b?n không th? có đư?c m?t C?p Nh?t bios hay bios m?i nh?t đư?c cung c?p b?i nhà cung c?p c?a b?n không ACPI tuân th?, b?n có th? t?t ch? đ? ACPI trong lúc thi?t l?p ch? đ? văn b?n. Đ? làm đi?u này, ch? đơn gi?n là phím F7 khi b?n đư?c nh?c đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n lưu tr?. Thông báo h? th?ng s? không cho b?n r?ng ch?a khóa F7 đư?c ép--nó âm th?m s? vô hi?u hóa ACPI và cho phép b?n ti?p t?c cài đ?t c?a b?n. "
Các thông s? Parameter1, Parameter2, Parameter3, và Parameter4 khác nhau t? máy tính đ?n máy tính.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u Windows đ? phát hi?n r?ng BIOS trong máy tính không ph?i là hoàn toàn phù h?p v?i c?u h?nh nâng cao và s?c m?nh giao di?n (ACPI).

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t các hành vi này, liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n đ? có đư?c m?t BIOS đó là hoàn toàn ACPI tuân th?.

Ch?nh s?a hành vi này, t? cài đ?t l?p tr?u tư?ng ph?n c?ng tiêu chu?n PC (HAL):
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính kh?i đ?ng l?i thi?t l?p.
 2. Khi thi?t l?p kh?i đ?ng l?i, b?m F7 (không F6) khi b?n nh?n th?y màn h?nh "Nh?n F6 n?u b?n c?n ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n nào v? SCSI hay RAID c?p".
Windows s? t? đ?ng vô hi?u hóa các cài đ?t c?a ACPI HAL và cài đ?t PC HAL tiêu chu?n.

THÔNG TIN THÊM

Các thông tin sau có th? giúp b?n g? l?i m?t l?i d?ng 0x000000A5.
 • Nguyên nhân c?a tin nh?n Stop luôn luôn là sai sót trong ACPI BIOS. Không có g? là b?n có th? s?a ch?a ? c?p h? đi?u hành.
 • Thông báo ng?ng này có th? x?y ra t?i th?i đi?m khác. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c l?i d?ng này sau khi b?n cài đ?t Windows XP và sau này làm cho m?t s? thay đ?i ph?n c?ng, như thêm m?t thi?t b?. M?t máy tính ho?t đ?ng đúng v?i Microsoft Windows 98 không th? làm vi?c v?i Windows XP. Windows 98 không nh?t thi?t ph?i dùng t?t c? các ch?c năng ACPI có s? d?ng Windows XP. Windows 98 có th? phép cách gi?i quy?t Windows XP không th? s? d?ng do c?a yêu c?u nghiêm ng?t hơn c?a m?nh cho s? ?n đ?nh h? th?ng).
Các thông tin sau đây có danh sách nguyên nhân có th? c?a l?i d?ng 0x000000A5. Đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a l?i d?ng này, lưu ? Parameter1 và so sánh nó v?i nh?ng con s? đư?c li?t kê trong đo?n văn sau, đ? có đư?c m?t ? tư?ng chung c?a v?n đ?.

Các tham s? khác (đ?i s?) không đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này. B?n có th? xem các đ?i s? khác ch? b?ng cách k?t n?i h? th?ng v?i m?t tr?nh g? l?i h?t nhân. Bài vi?t này cung c?p m?t mô t? v? các v?n đ? s?a l?i d?ng có th? g?m, mà không c?n g? l?i nâng cao hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem Acpidbg.h.

(0x00000001, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

Đ?i s? này đư?c đ?nh ngh?a là m?t th?t b?i ACPI tài nguyên g?c. C? th? hơn, ACPI không th? t?m th?y h? th?ng ki?m soát ng?t (SCI) vectơ trong b?t k? tài nguyên ACPI đ? nh?n đư?c lúc kh?i đ?ng. Khoa h?c là m?t lo?i gián đo?n đ?c bi?t mà cung c?p m?t cách hi?u qu? hơn đ? đ?i phó v?i nh?ng v?n đ? thư?ng đư?c x? l? b?i h? th?ng qu?n l? ng?t (SMI). N?u SCIs không th? đư?c kh?i ch?y, ACPI không th? ho?t đ?ng. Đi?u này có th? x?y ra n?u không có m?c nh?p cho IRQ này đư?c t?m th?y trong danh sách, ho?c n?u không có danh sách tài nguyên IRQ đ? đư?c t?m th?y ? t?t c?.

(0x00000002, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

L?i này đư?c đ?nh ngh?a như là ngư?i ch? ACPI PCI ngu?n l?c th?t b?i. Đ? khám phá nh?ng g? ngu?n l?c hi?n t?i đang đư?c s? d?ng b?i các thi?t b? PCI, ACPI ph?i có kh? năng đ? truy v?n mô t? CRS trong không gian tên ACPI. X?y ra l?i này n?u BIOS thi?u m?t con tr? vào danh sách, ho?c n?u danh sách có s?n ph?m nào, ho?c n?u danh sách có l?i ho?c xung đ?t.

(0x00000003, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

L?i này đư?c đ?nh ngh?a là "ACPI th?t b?i ph?i thành công phương pháp." X?y ra l?i này n?u ACPI không th? xây d?ng m?t phương pháp ki?m soát đ? tham chi?u không gian tên ACPI. Các đ?i s? khác cho l?i này tham kh?o đ?i tư?ng ACPI đ? là ch?y và tên c?a các phương pháp ki?m soát. M?t gi?i thích đơn gi?n hóa r?t nhi?u (mà có th? không hoàn toàn chính xác) là h? th?ng không th? t?m th?y m?t cách đ? có đư?c các b?ng ACPI xác đ?nh kh? năng c?m và ch?y và qu?n l? ngu?n đi?n c?a h? th?ng.

(0x00000004, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

L?i này x?y ra b?i v? h? th?ng đ? nh?n đư?c m?t s? lo?i d? li?u khác hơn là s? nguyên d? ki?n như là m?t y?u t? gói khi đ?nh ngh?a m?t phương pháp _PRW trong không gian tên ACPI. _PRW ch? đư?c xác đ?nh cho h? th?ng có kh? năng đ? đánh th?c h? th?ng t? ch? đ? ng?. Trong s? nh?ng th? khác, _PRW đ?nh ngh?a tr?ng thái h? th?ng đi?n th?p nh?t mà h? th?ng có th? nh?p và có th? th?c d?y.

(0x00000005, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

_PRW tham chi?u ph?i ch?a ít nh?t hai y?u t?. Khi truy v?n, _PRW ch? ra r?ng nó đ? đư?c không đ?y đ?.

(0x00000006, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

M?t ngu?n tài nguyên đi?n đư?c đ?t tên, nhưng không có thông tin có s?n trong không gian tên cho tài nguyên này.

(0x00000007, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

Khi h? th?ng tham chi?u m?t phương pháp trong không gian tên ACPI, h? th?ng d? ki?n m?t ki?u d? li?u c?a b? đ?m nhưng nh?n đư?c m?t s? lo?i d? li?u khác.

(0x00000008, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

H? th?ng d? ki?n m?t ki?u d? li?u c?a s? nguyên, nhưng đ? nh?n đư?c m?t s? lo?i d? li?u khác.

(0x00000009, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

H? th?ng d? ki?n m?t ki?u d? li?u gói, nhưng nh?n đư?c m?t s? lo?i d? li?u khác.

(0x0000000A, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

H? th?ng d? ki?n m?t ki?u d? li?u c?a STRING nhưng nh?n đư?c m?t s? lo?i d? li?u khác.

(0x0000000B, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

M?t chu?i _EJD tham chi?u m?t đ?i tư?ng không t?n t?i. Đ?i tư?ng _EJD xác đ?nh các đ?i tư?ng mà ph? thu?c vào thi?t b? phóng này c? th?. Ví d?, n?u b?n có m?t adapter add-in trong m?t tr?ng thái và b?n c? g?ng đ? tháo máy tính máy tính xách tay, ACPI tham chi?u không gian tên này đ? xác đ?nh xem các b? chuy?n đ?i ph? thu?c vào tr?ng thái h? tr? phóng. L?i này x?y ra v? không có đ?i tư?ng đ? xác đ?nh tên tham chi?u trong chu?i _EJD.

(0x0000000C, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

Không gian tên xác đ?nh h? tr? cho l?p ghép nhưng l?i thi?u đ? thông tin đ? th?c hi?n nó. Đi?u này có th? v? không đư?c xác đ?nh đúng hay v? có nh?ng d?ch v? trùng l?p đư?c xác đ?nh.

(0x0000000D, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

Có r?t nhi?u đ?i tư?ng ph?i đư?c xác đ?nh trong không gian tên ACPI, và m?t ho?c nhi?u s? này không t?m th?y. L?i này thư?ng x?y ra n?u đ?i tư?ng ho?c _HID ho?c _ADR là m?t tích. M?t _ADR đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh đ?a ch? c?a m?t thi?t b? trên xe bu?t cha m? c?a nó. _ADR là m?t đ?a ch? t?nh mà xác đ?nh các con s? khe c?m cho các thi?t b? mà cư trú trên b?t k? s? lư?ng các lo?i xe bu?t, trong đó có EISA, đ?a m?m, IDE b? đi?u khi?n, IDE kênh, PCI, PCMCIA, và CardBus. _HID ch?a các đ?i tư?ng mà cung c?p h? đi?u hành v?i c?m và ch?y ph?n c?ng ID cho m?t thi?t b?. V? m?t k? thu?t, các đ?i tư?ng là tùy ch?n, nhưng h? hoàn toàn ph?i có m?t đ? mô t? b?t k? thi?t b? nào đư?c li?t kê b?i tr?nh đi?u khi?n ACPI.

(0x0000000E, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

L?i này x?y ra b?i v? h? th?ng không th? t?m th?y m?t phương pháp yêu c?u ho?c đ?i tư?ng trong không gian tên cho m?t ngu?n tài nguyên đi?n. Đây là b?t c? đi?u g? khác hơn là m?t thi?t b?"." N?u BIOS không cung c?p ho?c là m?t ON, OFF, ho?c STA cho m?t ngu?n tài nguyên đi?n, h? th?ng d?ng v?i l?i này.

(0x0000000F, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

Đi?u này x?y ra khi m?t tài nguyên c?m và ch?y mô t? là nh? hơn so v?i kích thư?c xác đ?nh, ch? ra r?ng mô t? là không đ?y đ? ho?c b? h?ng. Tài nguyên b? mô t? mô t? các ngu?n tài nguyên h? th?ng máy tính đang s? d?ng, có th? s? d?ng, ho?c mu?n s? d?ng. M?i m?c mô t? có kích thư?c xác đ?nh s?n, ph?i phù h?p v?i d? li?u tr? l?i.

(0x000000010, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

Khi m?t h? th?ng chuy?n ti?p t? m?t trong nh?ng quy?n l?c nhà nư?c khác, h? th?ng so sánh các ti?u bang đang đư?c h? tr? toàn h? th?ng đ? nh?ng ngư?i đư?c h? tr? b?i các thi?t b? cá nhân trong h? th?ng. X?y ra l?i này n?u s?c m?nh tài nguyên b?n đ? cho m?t ngu?n tài nguyên h? th?ng toàn không t?n t?i. B?n có th? s? d?ng m?t tr?nh g? l?i h?t nhân đ? xem chi ti?t c? th? c?a l?i này, bao g?m c? tr?ng thái năng lư?ng h? th?ng đó gây ra v?n đ?.

(0x000000011, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

H? th?ng không th? vào ch? đ? ACPI. Có nhi?u l? do cho đi?u này, trong đó có:
 • H? th?ng không th? kh?i t?o các thông d?ch viên AML.
 • H? th?ng không th? t?m th?y b?ng mô t? h? th?ng g?c.
 • H? th?ng không th? c?p phát m?t tr?nh đi?u khi?n quan tr?ng.
 • H? th?ng không th? n?p b?ng mô t? h? th?ng g?c.
 • H? th?ng không th? n?p thi?t b? mô t? kh?i.
 • H? th?ng không th? k?t n?i m?t véc tơ gián đo?n.
 • SCI_EN (yêu c?u kích ho?t tính năng h? th?ng ki?m soát ng?t) không th? đ?t (xem 0x00000001).
 • Checksum ACPI B?ng không chính xác.
ACPI là m?t s?p x?p theo c?p b?c c?a b?ng, m?i m?t trong xây d?ng d?a trên k? ti?p đ? xác đ?nh các kh? năng đ?y đ? c?a h? th?ng và c?a m?i thi?t b? trong h? th?ng. ACPI b?t đ?u b?ng cách t?m ki?m các mô t? h? th?ng g?c b?ng, mà đi?m đ?n ti?p theo b?ng, mà đi?m đ?n ti?p theo b?ng, và như v?y. Thông thư?ng, 0x000000011 l?i x?y ra v? nh?ng b?ng là hư h?ng ho?c m?t tích.

(0x000000012, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI d? ki?n m?t đ?i tư?ng ngu?n năng lư?ng mà nó không th? t?m th?y. B?n có th? xem các l?i thông qua m?t tr?nh g? l?i h?t nhân đ? xem nh?ng g? chính xác là.

(0x00002001, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI đ? c? g?ng đ? đánh giá các phương pháp ki?m soát cho m?t lo?i h?nh c? th? c?a l?p tr?nh đi?u khi?n làm gián đo?n và không thành công.

(0x00010001, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI đ? c? g?ng đ? th?c hi?n vi?c đ?nh tuy?n ng?t và không thành công. L?i này là thư?ng do m?t b?ng đ?nh tuy?n gián đo?n b? hư h?i.

(0x00010002, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI không th? t?m th?y m?t nút liên k?t đư?c tham chi?u trong b?ng đ?nh tuy?n gián đo?n.

(0x00010003, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

M?t thi?t b? đư?c tr?nh bày trong h? th?ng, nhưng có không có m?c nh?p cho thi?t b? trong b?ng đ?nh tuy?n IRQ.

(0x00010005, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

L?i này liên quan đ?n các quy t?c v? làm th? nào m?t b?ng đ?nh tuy?n PCI là b?ng văn b?n. Đ? ngăn ch?n mơ h?, s? thi?t b? ph?i đư?c xác đ?nh trong b?ng, nhưng m?t s? ch?c năng ph?i không. Đ? k?t thúc này, các l?nh v?c ch?c năng ph?i đư?c thi?t l?p đ? t?t c? f L?i này x?y ra khi m?t s? ch?c năng không ph?i là t?t c? f

(0x00010006, Parameter2, Parameter3, Parameter4):

ACPI ph?i có th? t?t tính năng m?t nút liên k?t reprogram nó. X?y ra l?i này n?u ACPI không th? vô hi?u hóa m?t nút liên k?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314830 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kberrmsg kbhardware kbprb kbsetup kbmt KB314830 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314830

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com