Chính sách c?a Microsoft cho đ?a sao chép trong c?a s? cài đ?t chuyên bi?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314828 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Khi b?n tri?n khai m?t trùng l?p ho?c imaged Windows cài đ?t chuyên bi?t, nó là b?t bu?c các công c? chu?n b? h? th?ng (Sysprep) đư?c s? d?ng trư?c khi ch?p ?nh. SysPrep chu?n cho m?t cài đ?t chuyên bi?t c?a Microsoft Windows đ? sao chép, ki?m toán, và khách hàng giao hàng. Đ?i v?i Microsoft Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003, Sysprep là bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t Deploy.cab. Đ?i v?i phiên b?n m?i hơn c?a Windows, Sysprep là đi kèm v?i hệ điều hành, và Sysprep n?m trong m?c tin thư thoại sau đây:
%windir%\system32\sysprep

Thông tin thêm

SysPrep ch?u trách nhi?m đ? lo?i b? dành riêng cho h? th?ng d? li?u t? Windows, ch?ng h?n như máy tính SID. Trong khi cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows, m?t máy tính SID là tính toán đ? ch?a m?t s? 96-bit duy nh?t v? m?t th?ng kê. Máy tính SID là ti?n t? c?a tài kho?n ngư?i dùng và nhóm tài kho?n SIDs đư?c t?o ra trên máy tính. Máy tính SID n?i cùng v?i các tương đ?i ID (RID) c?a tài kho?n đ? t?o ra các danh đ?nh duy nh?t ph? quát c?a tài kho?n.

Ví d? sau hi?n th? SIDs cho b?n tài kho?n ngư?i dùng c?c b?. Nh?n th?y r?ng ch? có cu?i b?n ch? s? đang tăng lên như tài kho?n m?i đư?c thêm vào.
HKEY_USERS trên máy tính c?c b?

Ngư?i qu?n tr? S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-500
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1000 ngư?i dùng 1a
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1001 ngư?i dùng 2
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1002 ngư?i s? d?ng 3
Nhân b?n vô tính ho?c sao chép m?t cài đ?t chuyên bi?t mà không c?n th?c hi?n các bư?c đư?c đ? ngh? có th? d?n đ?n trùng l?p SIDs. Đ?i v?i phương ti?n lưu đ?ng, m?t đ?ng g?i SID có th? cho m?t truy c?p vào tài kho?n cho các t?p tin ngay c? khi NTFS cho phép cho các tài kho?n đ?c bi?t t? ch?i truy c?p vào các t?p tin. B?i v? SID xác đ?nh c? hai máy tính ho?c tên mi?n và ngư?i dùng, SIDs đ?c đáo là c?n thi?t đ? duy tr? s? h? tr? cho các chương tr?nh hi?n t?i và tương lai. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? có th? x?y ra n?u b?n sao chép cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012, h?y vào các "Windows 8 và Windows Server 2012 thông tin c? th?"ph?n.

Ngoài máy tính SID, nhi?u thành ph?n khác và các tính năng ph?i đư?c làm s?ch lên, t?ng quát ho?c chuyên bi?t hóa đ? đư?c imaged. M?t s? ví d? bao g?m:
 • B?n ghi s? ki?n
 • Thi?t l?p m?ng
 • Windows Media player cài đ?t chuyên bi?t
 • V? cài đ?t chuyên bi?t
 • mức cấp phép

Lưu ? Đây không ph?i là m?t danh sách toàn di?n.

Chúng tôi h? tr? các hệ điều hành sau đó đư?c chu?n b? b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Sysprep và sau đó imaged:
 • Máy tr?m Windows NT 4.0
 • Windows NT Server 4.0 (máy ch? đ?c l?p, b? đi?u khi?n tên mi?n không chính ho?c b? b? ki?m soát mi?n sao lưu)
 • Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server (ph?i đư?c imaged trư?c khi b?n ch?y DCPromo)
 • Windows 2000 nâng cao máy ch?
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003, phiên b?n tiêu chu?n
 • Windows Server 2003, phiên b?n Trung tâm d? li?u
 • Windows Server 2003, phiên b?n doanh nghi?p
 • Windows Server 2003, phiên b?n Web
 • T?t c? các phiên b?n c?a Windows Vista
 • T?t c? các phiên b?n c?a Windows Server 2008
 • T?t c? các phiên b?n c?a Windows 7
 • T?t c? các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
 • T?t c? các phiên b?n c?a Windows 8
 • T?t c? các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Chúng tôi không cung c?p h? tr? cho các máy tính đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng công c? sao chép SID khác hơn so v?i các công c? h? th?ng chu?n b?. Ví d?, đi?u này bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • NewSID
 • GhostWalker
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Lưu ? N?u m?t h?nh ?nh đư?c t?o ra mà không c?n s? d?ng Sysprep, chúng tôi không h? tr? các ho?t đ?ng c?a Sysprep sau khi h?nh ?nh đư?c tri?n khai như m?t cách đ? đưa máy tính tr? l?i vào vi?c tuân th?. SysPrep ph?i đư?c ch?y trư?c khi ch?p ?nh.

Windows 8 và Windows Server 2012 thông tin c? th?

N?u b?n sao chép m?t ?nh Windows 8 hay Windows Server 2012 ho?c máy ?o mà không c?n ch?y sysprep.exe / khái quát, P2V và gi? cho máy tính v?t l? ho?t đ?ng b?t lên và ch?y ho?c t?o đ?ng g?i lưu c?a m?t máy tính nhưng gi? máy tính ban đ?u ch?y b?n có th? g?p v?n đ? trong đó đ?y thông báo không ho?t đ?ng. Ví d?, b?n có th? g?p các v?n đ? sau:
 • G?ch, huy hi?u, và bánh m? nư?ng thông báo không c?p nh?t ngay c? khi kết nối Internet có s?n.
 • ?ng d?ng d?a trên thông báo thô không làm vi?c như mong đ?i. Ví d ?, b?n nh?n th?y các ch?c năng gi?m đáng k? trong thư, l?ch và thư thoại tin t?c th?i.
 • Ph?i m?t m?t th?i gian dài đ? đ?ng b? hóa các thay đ?i cho cài đ?t chuyên bi?t an toàn chuy?n vùng và gia đ?nh.

Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Đ?t c?u h?nh các máy tính b?ng cách s? d?ng các SysPrep / khái quát ch? huy, và sau đó tri?n khai các h?nh ?nh.
 • Thay th? tài kho?n ngư?i dùng hi?n t?i v?i m?t tài kho?n m?i. Đ?nh danh thi?t b? đư?c lưu tr? như là m?t ph?n c?a thông tin người dùng. M?i tài kho?n NTUser m?i đư?c thêm vào m?t máy tính s? nh?n đư?c m?t đ?nh danh m?i.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? chu?n b? h? th?ng Windows, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:

Windows XP
Công c? chu?n b? h? th?ng Windows
Windows Server 2003
Sysprep là g??
Windows 7
Các c?a s? t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t Kit (AIK) cho Windows 7

Tài li?u Windows t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t Kit cho Windows 7 (có th? 2010 C?p Nh?t)
Windows 8 và Windows Server 2012
SysPrep t?ng quanCác s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.


Thu?c tính

ID c?a bài: 314828 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 4.1
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbsetup kbmt KB314828 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 314828

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com