Raksta ID: 314828 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Kad izvietojat dubl?tu Windows instal?ciju vai t?s att?lu, pirms att?la tver?anas ir nepiecie?ams lietot sist?mas sagatavo?anas r?ku (Sysprep). Ar r?ku Sysprep Microsoft Windows instal?cija tiek sagatavota dubl??anai, audit??anai un pieg?d??anai klientam. Oper?t?jsist?m?m Microsoft Windows 2000, Windows XP un Windows Server 2003 r?ks Sysprep ir iek?auts p?d?j? servisa pakotn? Deploy.cab. V?l?k?m oper?t?jsist?mas Windows versij?m r?ks Sysprep ir iek?auts oper?t?jsist?m?, un Sysprep atrodas ??d? map?:
%windir%\system32\sysprep

Papildindorm?cija

R?ks Sysprep veic sist?mas specifisko datu, piem?ram, datora SID identifikatora, no?em?anu no oper?t?jsist?mas Windows. Windows instal??anas laik? datora SID tiek apr??in?ts t?, lai ietvertu statistiski unik?lu 96 bitu numuru. Datora SID ir prefikss dator? izveidotajiem lietot?ja konta un grupas konta SID identifikatoriem. Datora SID tiek savienots ar konta relat?vo ID (RID), lai izveidotu konta unik?lo identifikatoru.

N?kamaj? piem?r? ir par?d?ti SID identifikatori ?etriem lok?lajiem lietot?ju kontiem. ?emiet v?r?, ka ar jaunu kontu pievieno?anu main?s tikai p?d?jie ?etri cipari.
HKEY_USERS lok?laj? dator?

S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-500 Administrators
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1000 Lietot?js 1a
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1001 Lietot?js 2
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1002 Lietot?js 3
Ja instal?cija tiek klon?ta vai dubl?ta, neveicot ieteikt?s darb?bas, var rasties dubl?ti SID. No?emamai datu videi dubl?ts SID var sniegt konta piek?uvi failiem, lai gan ?? pa?a konta NTFS at?aujas ?pa?i aizliedz piek?uvi ?iem failiem. T? k? SID identific? gan datoru vai dom?nu, gan lietot?ju, pa?reiz?jo un turpm?ko programmu atbalsta saglab??anai ir nepiecie?ami unik?li SID identifikatori. Papildinform?ciju par jaut?jumiem, kas var?tu rasties, ja klon?jat Windows 8 vai Windows Server 2012 instal?ciju, skatiet sada?? ?Windows 8 un Windows Server 2012 rakstur?g? inform?cija?.

Papildus datora SID identifikatoram, iesp?jams, att?lo?anas nol?kos ir j?veic daudzu citu komponentu un l?dzek?u izt?r??ana, visp?rin??ana vai individualiz??ana. L?k, da?i piem?ri:
 • Notikumu ?urn?li
 • T?kla iestat?jumi
 • Windows Media Player iestat?jumi
 • ?aulas iestat?jumi
 • Licenc??ana

Piez?me. ?is saraksts nav piln?gs.

M?s atbalst?m t?l?k nor?d?t?s oper?t?jsist?mas, kas sagatavotas, izmantojot util?tu Sysprep, un kur?m p?c tam izveidots att?ls:
 • Windows NT Workstation 4.0
 • Windows NT Server 4.0 (savrups serveris, nevis prim?rais dom?na kontrolleris vai dubl?juma dom?na kontrolleris)
 • Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server (att?ls j?izveido pirms DCPromo palai?anas)
 • Windows 2000 Advanced Server
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003, Standard Edition
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition
 • Windows Server 2003, Web Edition
 • Visas oper?t?jsist?mas Windows Vista versijas
 • Visas oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 versijas
 • Visas oper?t?jsist?mas Windows 7 versijas
 • Visas oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 versijas
 • Visas oper?t?jsist?mas Windows 8 versijas
 • Visas oper?t?jsist?mas Windows Server 2012 versijas
Atbalsts netiek sniegts datoriem, kas ir iestat?ti, izmantojot citus SID dubl??anas r?kus, nevis sist?mas sagatavo?anas r?ku. Tas attiecas, piem?ram, uz ??diem r?kiem:
 • NewSID
 • GhostWalker
Lai jums pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu, korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Piez?me. Ja att?ls tika izveidots, neizmantojot r?ku Sysprep, datora atbilst?bu nevar atjaunot, p?c att?la izvieto?anas palai?ot r?ku Sysprep. R?ks Sysprep ir j?palai? pirms att?la tver?anas.

Windows 8 un Windows Server 2012 rakstur?g? inform?cija

Ja klon?jat Windows 8 vai Windows Server 2012 att?lu, lai to vienlaic?gi lietotu vair?k?s instanc?s, un pareizi palai?at r?ku Sysprep, varat sastapties ar gad?jumiem, kad pa?pieg?des pazi?ojumi nedarbojas. Var rasties, piem?ram, t?l?k nor?d?t?s probl?mas.
 • Elementu, ?etonu un zi?lodzi?u pazi?ojumi neatjaunin?s, lai gan ir pieejams interneta piesl?gums.
 • No NEAPSTR?D?TIEM pazi?ojumiem atkar?g?s lietojumprogrammas nedarbojas, k? paredz?ts. Piem?ram, varat paman?t, ka pasta, kalend?ra un zi?ojumapmai?as funkcionalit?te man?mi pasliktin?s.
 • Viesabon??anas un ?imenes dro??bas iestat?jumu izmai?u sinhroniz??ana aiz?em daudz laika. 


Piez?me. Ja dubl?juma att?lu izveidojat k? dubl?jumkopiju vai ar m?r?i migr?t uz jaunu ciet? diska diskdzini vai jaunu ier?ci un ja s?kotn?jo un kop?to versiju nedarbin?t vienlaic?gi, ??das probl?mas nerodas. 

Lai nov?rstu ??s probl?mas, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Konfigur?jiet datorus, izmantojot komandu Sysprep/visp?rin?t, un p?c tam izvietojiet att?lu.
 • Eso?o lietot?ja kontu aizst?jiet ar jaunu kontu. Ier?ces identifikators tiek saglab?ts k? da?a no lietot?ja profila. Katrs ?im datoram pievienotais jaunais NTUser konts sa?em jaunu identifikatoru.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows sist?mas sagatavo?anas r?ku, apmekl?jiet t?l?k nor?d?t?s Microsoft vietnes:

Windows XP
Windows sist?mas sagatavo?anas r?ks
Windows Server 2003
Kas ir Sysprep?
Windows 7Windows 8 un Windows Server 2012
Sysprep apskats?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 314828 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbnetwork kbsetup KB314828

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com