Straipsnio ID: 314828 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Kai diegiate ?Windows? diegimo dublikat? ar vaizd?, prie? fiksuojant vaizd? reikia naudoti sistemos parengimo (?Sysprep?) ?rank?. ?Sysprep? paruo?ia ?Microsoft Windows? diegim?, kad j? b?t? galima dubliuoti, tikrinti ir perduoti klientui. Jei naudojama ?Microsoft Windows 2000?, ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003?, ?Sysprep? b?na ?trauktas ? naujausi? pakeitim? paket? ?Deploy.cab?. Naujesn?se ?Windows? versijose ?Sysprep? ?trauktas ? operacin? sistem? ir yra ?iame aplanke:
%windir%\system32\sysprep

Daugiau informacijos

?Sysprep? i? ?Windows? pa?alina sistemos duomenis, pavyzd?iui, kompiuterio SID. Diegiant ?Windows? kompiuterio SID apskai?iuotas taip, kad jame b?t? statisti?kai unikalus 96 bit? skai?ius. Kompiuterio SID yra kompiuteryje sukurt? vartotojo abonemento ir grup?s abonemento SID prie?vardis. Kompiuterio SID sujungtas su abonemento santykiniu identifikatoriumi (RID), kad b?t? sukurtas unikalus abonemento identifikatorius.

Toliau esan?iame pavyzdyje pateikti keturi? vietini? vartotojo abonement? SID. Atkreipkite d?mes?, kad ?traukiant abonementus did?ja tik keturi paskutiniai skaitmenys.
HKEY_USERS vietiniame kompiuteryje

S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-500 administratorius
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1000 1a vartotojas
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1001 2 vartotojas
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1002 3 vartotojas
Kai klonuojant ar dubliuojant diegim? nevykdomi rekomenduojami veiksmai, gali b?ti sukurti SID dublikatai. Jei naudojama kei?iamoji laikmena, SID dublikatas gali suteikti abonemento prieig? prie fail?, net jei NTFS abonemento teis?s draud?ia prieig? prie ?i? konkre?i? fail?. Kadangi SID nurodo kompiuter? ar domen? ir vartotoj?, unikal?s SID yra b?tini norint palaikyti ?iuo metu naudojamas ir ateityje ?diegiamas programas. Daugiau informacijos apie problemas, galin?ias kilti klonuojant ?Windows 8? ar ?Windows Server 2012? diegimus, ?r. skyriuje ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? skirta informacija.

Be kompiuterio SID taip pat reikia i?valyti, apibendrinti ar pritaikyti daug kit? komponent?, kad juos b?t? galima atvaizduoti. Kai kuriuose pavyzd?iuose pateikti toliau nurodyti elementai.
 • ?vyki? ?urnalai
 • Tinklo parametrai
 • ?Windows Media? leistuvo parametrai
 • Apvalkalo parametrai
 • Licencijavimas

Pastaba. Tai n?ra i?samus s?ra?as.

Palaikome toliau nurodytas operacines sistemas, kurios yra paruo?tos naudojant priemon? ?Sysprep? ir tada atvaizduotos.
 • ?Windows NT Workstation 4.0?
 • ?Windows NT Server 4.0? (atskiras serveris, ne pagrindinio domeno valdikliai ar atk?rimo duomen? valdikliai)
 • ?Windows 2000 Professional?
 • ?Windows 2000 Server? (turi b?ti atvaizduota prie? paleid?iant ?DCPromo?)
 • ?Windows 2000 Advanced Server?
 • ?Windows XP Home Edition?
 • ?Windows XP Professional?
 • ?Windows Server 2003?, ?Standard Edition?
 • ?Windows Server 2003?, ?Datacenter Edition?
 • ?Windows Server 2003?, ?Enterprise Edition?
 • ?Windows Server 2003?, ?Web Edition?
 • Visos ?Windows Vista? versijos
 • Visos ?Windows Server 2008? versijos
 • Visos ?Windows 7? versijos
 • Visos ?Windows Server 2008 R2? versijos
 • Visos ?Windows 8? versijos
 • Visos ?Windows Server 2012? versijos
Neteikiame palaikymo kompiuteriams, nustatytiems naudojant ne sistemos parengimo, o kitokius SID dubliavimo ?rankius. Pavyzd?iui, ?ie ?rankiai gali b?ti tokie:
 • ?NewSID?
 • ?GhostWalker?
?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Pastaba. Jei vaizdas buvo sukurtas nenaudojant ?Sysprep?, neteikiame palaikymo net ir tokiais atvejais, kai ?Sysprep? buvo paleista ?diegus vaizd? siekiant, kad kompiuteris atitikt? reikalavimus. ?Sysprep? reikia paleisti prie? fiksuojant vaizd?.

?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? skirta informacija

Jei klonuojate ?Windows 8? ar ?Windows Server 2012? vaizd? nor?dami naudoti j? su keliais vienu metu vykdomais egzemplioriais ir tinkamai vykdote ?rank? ?Sysprep?, kils problem? ir neveiks prane?imai. Pavyzd?iui, gali kilti toliau nurodyt? problem?.
 • Plytel?s, ?enklelio ir informacinio langelio prane?imai neatnaujinami net esant interneto ry?iui.
 • RAW prane?imais pagr?stos programos neveikia, kaip tikimasi. Pavyzd?iui, pastebite gerokai prastesn? pa?to, kalendoriaus ir lai?k? siuntimo funkcines galimybes.
 • Ilgai trunka tarptinklinio ry?io ir ?eimos saugos parametr? keitim? sinchronizavimas. 


Pastaba. Jei vaizd? dubliuojate nor?dami sukurti atsargin? jo kopij? ar perkelti j? ? nauj? stand?j? disk? ar ?rengin?, ir jei vienu metu nepaleid?iate originalios ir nukopijuotos versij?, ?i? problem? nekyla. 

?ias problemas i?spr?site bet kuriuo i? toliau nurodyt? b?d?.
 • Konfig?ruokite kompiuterius naudodami komand? Sysprep /generalize ir tada ?diekite atvaizd?.
 • Pakeiskite esam? vartotojo abonement? nauju. ?renginio identifikatorius saugomas kaip vartotojo profilio dalis. Kiekvienam ? kompiuter? ?trauktam ?NTUser? abonementui bus suteiktas naujas identifikatorius.

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows? sistemos parengimo ?rank?, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:

?Windows XP?
?Windows? sistemos parengimo ?rankis
?Windows Server 2003?
Kas yra ?Sysprep??
?Windows 7?
?Windows? automatinio diegimo rinkinys (AIK), skirtas ?Windows 7?

?Windows? automatinio diegimo rinkinys, skirtas ?Windows 7? dokumentacijai (2010 m. gegu??s m?n. naujinimas)
?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?
?Sysprep? ap?valgaTre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314828 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 15 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server (serveris)
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbnetwork kbsetup KB314828

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com