Windows Server 2003 adprep /forestprep ch? huy nguyên nhân thu?c tính đ?c sai trong các khu r?ng Windows 2000 có ch?a các máy ch? Exchange 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314649 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Gi?n đ? Microsoft Exchange 2000 xác đ?nh ba phi-yêu c?u cho ? ki?n (RFC)-thu?c tính tuân th?: houseIdentifier, Thư k?, và labeledURI. Microsoft Windows 2000 InetOrgPerson Kit đ?nh ngh?a l?i các Thư k? thu?c tính và các labeledURI thu?c tính. Các adprep /forestprep l?nh trong Microsoft Windows Server 2003 đ? đ?nh ngh?a l?i t?t c? ba thu?c hàng tính như mô t? trong yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 2798.

N?u Exchange 2000 t?o ra các thu?c tính này ba trư?c khi b?n ch?y Windows 2000 InetOrgPerson Kit, các LdapDisplayName thu?c tính cho các houseIdentifier thu?c tính s? tr? thành liên k?t ho?c "đ?c sai" sau khi đ?nh ngh?a RFC tuân th? m?i đư?c b? sung b?i Windows Server 2003 adprep /forestprep sao chép. N?u Exchange 2000 t?o ra các thu?c tính này ba trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh, t?t c? các thu?c tính ba tr? thành đ?c sai. Các cu?c xung đ?t x?y ra n?u Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh t?o ra các thu?c tính này trư?c khi cài đ?t Exchange 2000.

THÔNG TIN THÊM

Khi máy ch? Windows 2003 adprep /forestprep l?nh cho bi?t thêm c?a nó InetOrgPerson thu?c tính trong m?t khu r?ng Windows 2000 có ch?a gi?n đ? Exchange 2000, đ?nh ngh?a c?a nó v? các Thư k?, các houseIdentifier, và các labeledURI thu?c tính xung đ?t v?i các đ?nh ngh?a Exchange 2000 c?a các thu?c tính này. Trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà nh?n đư?c b?n c?p nh?t Windows Server 2003 gi?n đ?, các LdapDisplayName thu?c tính cho Exchange 2000 đ?nh ngh?a c?a các thu?c tính này đư?c s?a đ?i đ? ngăn ch?n m?t cu?c xung đ?t. Khi d?ch v? thư m?c Microsoft Active Directory phát hi?n m?t tên trùng l?p, nó đ?i tên c?a m?t trong các đ?i tư?ng b?ng cách thêm "Dup" và m?t s? nhân v?t duy nh?t vào đ?u c?a tên. Hành vi này đư?c g?i là "đ?i tư?ng mangling."

Exchange Server 2003 thi?t l?p /forestprep l?nh c?ng cho bi?t thêm c?a nó InetOrgPerson thu?c tính, và có th? gây ra đ?i tư?ng mangling.

Ho?t đ?ng thư m?c r?ng là không d? b? t?n thương đ?n v?n đ? tên màn h?nh đ?c sai này n?u b?n s? d?ng Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh đ? t?o ra đ?nh ngh?a ban đ?u c?a các Thư k?, các labeledURI, và các houseIdentifier thu?c tính. C? th?, đ?c sai LdapDisplayName thu?c tính không x?y ra trong các k?ch b?n sau đây:
 • B?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh trong m?t khu r?ng Windows 2000 trư?c khi cài đ?t Exchange 2000.
 • B?n thêm Exchange 2000 đ?n m?t r?ng Windows 2000 hi?n có. B?n ch?y Inetorgpersonfix.ldf t?p tin trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep b? ch? huy.
 • B?n thêm Exchange 2000 đ?n m?t r?ng Windows 2000 hi?n có. B?n sau đó ch?y Exchange Server 2003 thi?t l?p /forestprep l?nh trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep b? ch? huy.
Thu?c tính đ?c sai có th? x?y ra trong Windows 2000 và Windows Server 2003 r?ng n?u Exchange 2000 t?o ra đ?nh ngh?a ban đ?u c?a các Thư k?, các houseIdentifier, và các labeledURI thu?c tính trong m?t tên mi?n Windows 2000. Hành vi này có th? x?y ra trong các k?ch b?n sau đây:
 • B?n thêm các phiên b?n Exchange 2000 c?a các InetOrgPerson l?p h?c đ? m?t khu r?ng Windows 2000 trư?c khi b?n thêm các InetOrgPerson l?p t? InetOrgPerson Kit.
 • B?n thêm các phiên b?n Exchange 2000 c?a các InetOrgPerson l?p h?c đ? m?t khu r?ng Windows 2000 trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep b? ch? huy.
 • B?n thêm Windows 2000 InetOrgPerson Kit và sau đó cài đ?t thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep b? ch? huy.
 • B? ki?m soát mi?n Windows 2000 có ch?a đ?nh ngh?a Exchange 2000 c?a InetOrgPerson không nh?n đư?c c?p nh?t c?a Active Directory sau khi ch?y Inetorgpersonfix.ldf t?p tin t? phương ti?n truy?n thông cài đ?t Windows Server 2003.

K?ch b?n 1: Thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 đư?c thêm vào sau khi ch?y l?nh /forestprep adprep

N?u thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 đư?c gi?i thi?u vào r?ng Windows 2000 c?a b?n sau khi b?n ch?y các adprep /forestprep ch? huy t? Windows Server 2003, xem các "t?ng quan: nâng c?p Windows 2000 tên mi?n b? đi?u khi?n cho Windows Server2003" ph?n c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
325379 Làm th? nào đ? nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003

K?ch b?n 2: Thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 đư?c cài đ?t trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh

N?u thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000 đ? đư?c cài đ?t, nhưng b?n đ? không ch?y các adprep /forestprep l?nh trong Windows Server 2003, h?y xem xét k? ho?ch hành đ?ng sau đây:
 1. Đăng nh?p vào giao di?n đi?u khi?n c?a gi?n đ? ho?t đ?ng kinh doanh ch? b?ng cách s? d?ng trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên Schema và c?a nhóm ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p.
 2. Kích ho?t tính năng Gi?n đ? thông tin C?p Nh?t Ngày gi?n đ? master.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cho phép C?p Nh?t cho lư?c đ? Active Directory, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  285172Gi?n đ? C?p Nh?t yêu c?u quy?n truy c?p ghi vào gi?n đ? trong Active Directory
 3. Đ?c sai HouseIdentifier, thư k? và LabeledURI thu?c tính có thu?c tính LDAPDisplayName tương t? như các đ?nh d?ng sau:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  N?u các thu?c tính LDAPDisplayName cho LabeledURI, thư k? và HouseIdentifier đư?c đ?c sai, ch?y Windows Server 2003 Inetorgpersonfix.ldf ph?c h?i script:
  1. T?o m?t thư m?c có tên % systemroot %\iop.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? đ?a CD % systemroot %\iop, sau đó nh?n ENTER.
  3. Gi?i nén các t?p tin Inetorgpersonfix.ldf t? Support.cab t?p tin n?m trong thư m?c Support\Tools phương ti?n truy?n thông cài đ?t Windows Server 2003.
  4. T? giao di?n đi?u khi?n gi?n đ? ho?t đ?ng master, n?p t?p Inetorgpersonfix.ldf b?ng cách s? d?ng Ldifde.exe đ? s?a các LdapDisplayName thu?c tính c?a các houseIdentifier, các Thư k?, và các labeledURI thu?c tính. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau, nơi DN đư?ng d?n cho tên mi?n g?c r?ng là con đư?ng tên mi?n cho các tên mi?n g?c c?a r?ng gói trong d?u ngo?c kép:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf - v - c DC = X "DN đư?ng d?n cho tên mi?n g?c r?ng"
   Chú ý Trong l?nh này, X là m?t h?ng s? ch?. Nh?p chính xác như nó xu?t hi?n ? đây.
 4. Xác minh r?ng LDAPDisplayName các giá tr? cho các CN = ms-Exch-tr? l?-tên, các CN = ms-Exch-LabeledURI, và các CN = ms-Exch-nhà-Identifier thu?c tính trong b?i c?nh đ?t tên lư?c đ? bây gi? xu?t hi?n dư?i d?ng msExchAssistantName, msExchLabeledURI, và msExchHouseIdentifier trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep b? ch? huy.

  Đ? xác minh r?ng các giá tr? LDAPDisplayName là chính xác, b?n có th? s? d?ng ch?nh s?a ADSI. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

  C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, ?ng d?ng LDP, ho?c b?t k? khách hàng khác Phiên b?n 3 LDAP, và b?n không chính xác s?a đ?i các thu?c tính c?a đ?i tư?ng Active Directory, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory đ?i tư?ng thu?c tính có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? h? tr? Windows 2000/2003, sau đó b?m Ch?nh s?a ADSI.
  2. M? r?ng Gi?n đ? [Your_Domain].
  3. M? r?ng CN = Schema, CN = c?u h?nh, CN =tên n?i b? c?a b?n.
  4. Trong ngăn bên ph?i, xác đ?nh v? trí m?t thu?c tính đ? xác minh.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào các thu?c tính và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  6. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào C? hai.
  7. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem danh sách, b?m vào LDAPDisplayName.
  8. Ki?m ch?ng r?ng giá tr? LDAPDisplayName là chính xác.
  9. L?p l?i bư?c e qua h cho m?i thu?c tính b?n mu?n xác minh.
 5. Ch?y các adprep /forestprep l?nh và các /domainprep b? ch? huy.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "t?ng quan: nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003" ph?n c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
325379 Làm th? nào đ? nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003

K?ch b?n 3: b?n đ? không ch?y InetOrgPersonfix trư?c khi b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh

N?u b?n ch?y Windows Server 2003 adprep /forestprep l?nh trong m?t khu r?ng Windows 2000 có ch?a nh?ng thay đ?i lư?c đ? Exchange 2000, các LdapDisplayname thu?c tính cho houseIdentier, Thư k?, và labeledURI tr? nên đ?c sai. Đ? xác đ?nh các đ?c sai tên, s? d?ng Ldp.exe đ? xác đ?nh v? trí các thu?c tính b? ?nh hư?ng:
 1. Cài đ?t Ldp.exe t? thư m?c Support\Tools Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 phương ti?n truy?n thông.
 2. B?t đ?u Ldp.exe t? b? ki?m soát mi?n ho?c m?t máy tính viên trong r?ng.
  1. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào K?t n?i, đ? l?i các Máy chủ h?p có s?n ph?m nào, lo?i 389 trong các C?ng h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Trên các K?t n?i tr?nh đơn, nh?p vào Ràng bu?c, đ? t?t c? các ô tr?ng và b?m Ok.
 3. Ghi l?i con đư?ng phân bi?t tên cho các SchemaNamingContext thu?c tính.

  Ví d?, cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong CorpADATUM.COM r?ng, phân bi?t tên đư?ng d?n s? là CN = Schema, CN = Configuration, DC = corp, DC = adatum, DC = com.
 4. Trên các Tr?nh duy?t tr?nh đơn, nh?p vào Tìm kiếm.
 5. C?u h?nh các thi?t đ?t sau:
  • Căn c? DN: Nh?p đư?ng d?n phân bi?t tên cho lư?c đ? đ?t tên context đư?c nh?n d?ng trong bư?c 3.
  • Bộ lọc: Lo?i (ldapdisplayname = dup *).
  • Ph?m vi: Click vào Subtree.
 6. Đ?c sai HouseIdentifier, thư k? và LabeledURI thu?c tính có thu?c tính LDAPDisplayName tương t? như các đ?nh d?ng sau:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  N?u tên LDAP hi?n th? cho LabeledURI, thư k? và HouseIdentifier đư?c đ?c sai, ch?y Windows Server 2003 Inetorgpersonfix.ldf ph?c h?i script:
  1. T?o m?t thư m?c có tên % systemroot %\iop.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? đ?a CD % systemroot %\iop, sau đó nh?n ENTER.
  3. Gi?i nén các t?p tin Inetorgpersonfix.ldf t? Support.cab t?p tin n?m trong thư m?c Support\Tools phương ti?n truy?n thông cài đ?t Windows Server 2003.
  4. T? giao di?n đi?u khi?n gi?n đ? ho?t đ?ng master, n?p t?p Inetorgpersonfix.ldf b?ng cách s? d?ng Ldifde.exe đ? s?a các LdapDisplayName thu?c tính c?a các houseIdentifier, các Thư k?, và các labeledURI thu?c tính. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau, nơi DN đư?ng d?n cho tên mi?n g?c r?ng là con đư?ng tên mi?n cho các tên mi?n g?c c?a r?ng gói trong d?u ngo?c kép:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf - v - c DC = X "DN đư?ng d?n cho tên mi?n g?c r?ng"
   Chú ý Trong l?nh này, X là m?t h?ng s? ch?. Nh?p chính xác như nó xu?t hi?n ? đây.
 7. Xác minh r?ng các houseIdentifier, các Thư k?, và các labeledURIthu?c tính trong b?i c?nh gi?n đ? đ?t tên không đư?c đ?c sai.
 8. S? d?ng Winnt32.exe đ? nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 b?ng cách s? d?ng Winnt32.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325379Làm th? nào đ? nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003

L?i g?p ph?i b?i Exchange 2000 Server khi InetOrgPerson thu?c tính đang đ?c sai

Khi b?n cài đ?t ho?c nâng c?p m?t máy tính Exchange 2000 Server trong m?t tên mi?n có ch?a b? ki?m soát mi?n nhi?u, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong các thi?t l?p /forestprep quá tr?nh:
Thi?t l?p b? th?t b?i trong khi cài đ?t subcomponent Microsoft Windows Active Directory gi?n đ? C?p Nh?t v?i m? l?i 0xC1037AE6 (H?y tham kh?o các b?n ghi cài đ?t cho m?t mô t? chi ti?t). B?n có th? h?y b? cài đ?t ho?c th? bư?c không thành công m?t l?n n?a
Đăng nh?p thi?t l?p có th? ch?a các thông báo l?i sau:
[14:07:16] ScRunLDIFScript (k:\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:1333)
Error code 0XC1037AE6 (31462): Extending the schema in the Active Directory failed. 
Please consult the error log LDIF.ERR in your TEMP directory.
V?n đ? này x?y ra v? m?t v? va ch?m InetOrgPerson xu?t hi?n. Ch?y t?p tin Inetorgpersonfix.ldf như mô t? trong k?ch b?n 3 đi?u này.

C?i ti?n đ? Adprep.exe trong Windows Server 2003 Service Pack 1

L?nh Adprep.exe đ? đư?c tăng cư?ng trong Windows Server 2003 Service Pack 1. L?nh bây gi? phát hi?n các ph?n m? r?ng gi?n đ? Exchange 2000 InetOrgPerson và sau đó d?ng. Khi ph?n m? r?ng InetOrgPerson đ? đư?c phát hi?n, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Adprep đ? không th? m? r?ng gi?n đ?.
[T?nh tr?ng/h? qu?]
Master lư?c đ? đ? không hoàn t?t m?t chu k? nhân sau khi kh?i đ?ng l?i cu?i cùng. Gi?n đ? master ph?i hoàn t?t ít nh?t m?t chu k? nhân r?ng trư?c khi gi?n đ? có th? đư?c gia h?n.
[Đ?ng c?a ngư?i]
Ki?m ch?ng r?ng master gi?n đ? đư?c k?t n?i vào m?ng và có th? giao ti?p v?i các b? đi?u khi?n vùng. S? d?ng các trang web và d?ch v? bám-theo đ? nhân r?ng gi?a gi?n đ? ho?t đ?ng master và ít nh?t m?t đ?i tác nhân r?ng. Sau khi nhân b?n đ? thành công, ch?y adprep m?t l?n n?a.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t cu?c xung đ?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325379Làm th? nào đ? nâng c?p b? ki?m soát mi?n Windows 2000 lên Windows Server 2003
Chúng tôi khuyên b?n luôn luôn s? d?ng các phiên b?n m?i nh?t c?a Adprep.exe m? r?ng gi?n đ?.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
324392C?i ti?n đ? Adprep.exe trong Windows Server 2003 Service Pack 1 và trong hotfix 324392

Thu?c tính

ID c?a bài: 314649 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB314649 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314649

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com