Tai sao may tinh cua ti khng phat hin thit bi USB mi khi ti ang chay Windows XP hoc Windows Server 2003?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 314634 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.

tip tuc nhn cac ban cp nht bao mt danh cho Windows, hay am bao ban ang chay Windows XP vi Goi Dich vu 3 (SP3). bit thm thng tin, hay tham khao trang web sau cua Microsoft: Mt s phin ban cua Windows sp ht thi gian c h tr

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

M t? s? c?

Khi ban kt ni thit bi USB mi vao may tinh khng co thit bi USB, Windows XP va Windows Server 2003 co th khng phat hin c thit bi mi.

? ?c chng ti kh?c ph?c cc s? c? ny, b?n h?y vo ph?n Kh?c ph?c s? c? cho ti. Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay i ti phn ti t khc phuc s c.

Kh?c ph?c s? c? cho ti

? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, h?y b?m vo lin k?t Kh?c ph?c s? c? ny. Sau b?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.

Khc phuc s c nay
Microsoft Fix it 50052


Ch ? thu?t s? ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, kh?c ph?c t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Chu y Nu ban khng s dung may tinh co s c, ban co th lu khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.

kim tra xem thut sy nay a khc phuc c s c hay cha, hay i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

? ti t? kh?c ph?c s? c?

S c nay xay ra khi khng co thit bi nao c kt ni vi cng USB. Vic nay lam cho trinh iu khin USB t b iu khin Giao din B iu khin May chu M (OHCI) v trang thai bi treo. Khi trang thai bi treo, b iu khin OHCI khng th lun phat hin c thi im ban thm thit bi USB mi vao may tinh cua ban.

iu kin tin quyt

khc phuc s c nay i vi may tinh chay trn Windows XP, ban phai chay Goi Dich vu 1 (SP1) hoc mi hn. xac inh xem ban co Windows XP SP1 hoc mi hn hay khng, hay bm Bt u, bm Chay, nhp winver ri bm OK. Nu SP1 hoc mi hn khng c lit k trong hp thoai Gii thiu v Windows thi hay s dung Cp nht Windows cai t goi dich vu mi nht trc khi ban c khc phuc s c nay.

Cac bc khc phuc s c nay

Tao gia tri ng ky mi ngn b iu khin OHCI ri vao trang thai bi treo.

Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows XP
tao muc ng ky mi se v hiu hoa tinh nng Tam ngng co Chon loc cua trinh iu khin hub USB, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit, ri bm OK.
 2. inh vi ri bm vao khoa sau trong s ng ky:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 3. Trong menu Chinh sa, tro chut vao Mi, ri bm vao DWORD.
 4. Nhp DisableSelectiveSuspend va sau o nhn ENTER.
 5. Trong menu Chinh sa, bm Sa i.
 6. Nhp 1 ri bm OK.
Chu y Thit t nay anh hng n tt ca cac trinh iu khin b iu khin may chu USB trong h thng.

Nu gia tri cua muc ng ky DisableSelectiveSuspend c t thanh 1, tinh nng Tam ngng co Chon loc se bi v hiu hoa. Ngoai ra, hp kim Cho phep may tinh tt thit bi nay tit kim in khng xut hin trn tab Quan ly Ngun in danh cho B tp trung Gc USB.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • kim tra xem khc phuc s c t ng co hiu qua hay khng, hay khi ng lai may tinh. Nu hin gi may tinh nhn rathit bi USB, s c a c khc phuc va ban a hoan thanh bai vit nay.
 • Nu s c cha c giai quyt, ban cung co th lin h b phn h tr.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho". S c nay ln u tin c khc phuc trong Goi Dich vu 1 cua Windows XP.

THAM KH?O

bit thm thng tin v cac s c v USB trong Windows XP hoc Windows Server 2003, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
310575 Khc phuc s c USB thng thng trong Windows XP
925196 May tinh ang chay Windows XP khng th phat hin ia thu nho USB, Apple iPod hoc ia cng ngoai (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
810090 Thit bi bus ni tip van nng khng th lun c phat hin khi ban khi ng hoc khi ng lai may tinh trong Windows 2000 hoc trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
892050 Thit bi USB c kt ni vi hub USB 2.0 khng c phat hin trong Windows XP Goi Dich vu 2, Windows Server 2003 Goi Dich vu 1 hoc Windows Server 2003 phin ban x64 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Nu nhng bai vit nay khng giup ban giai quyt c s c hoc nu ban gp phai nhng hin tng khac vi nhng hin tng c m ta trong bai vit nay, hay tim trong C s Kin thc Microsoft bit thm thng tin. t?m ki?m C s? Ki?n th?c Microsoft, truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com
Sau , nh?p vn b?n thng bo l?i m b?n nh?n ?c ho?c nh?p m t? s? c? vao tr?ng H tr Tim kim (KB).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 314634 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Nm 2010 - Xem xt l?i: 5.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbbug kbenv kbfix kboswin2000fix kbui kbwinxpsp1fix KB314634

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com