Za?to ra?unar ne otkriva novi USB ure?aj kada koristim Windows XP ili Windows Server 2003?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 314634 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows se zavr?ava

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Opis problema

Kada nov USB ure?aj pove?ete sa ra?unarom koji nema USB ure?aje, Windows XP i Windows Server 2003 mo?da ne?e otkriti novi ure?aj.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50052


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disk ili CD kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.

Da biste proverili da li je ovaj ?arobnjak re?io problem, pogledajte odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Popravi?u sâm

Do ovog problema dolazi kada nijedan ure?aj nije povezan sa USB portom. Zbog toga upravlja?ki program za USB postavlja Open Host Controller Interface (OHCI) kontroler u obustavljeno stanje. Kada je OHCI kontroler u obustavljenom stanju, on ne mo?e uvek da otkrije kada dodate nov USB ure?aj na ra?unar.

Preduslovi

Da biste re?ili ovaj problem na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows XP, morate da koristite servisni paket 1 (SP1) ili noviji. Da biste utvrdili da li imate Windows XP SP1 ili noviji, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte winver, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako SP1 ili noviji nije naveden u dijalogu Osnovni podaci o operativnom sistemu Windows, koristite uslugu A?uriranje Windowsa da biste instalirali najnoviji servisni paket pre nego ?to poku?ate da re?ite ovaj problem.

Koraci za re?avanje ovog problema

Kreirajte novu vrednost registratora koja spre?ava da OHCI kontroler u?e u obustavljeno stanje.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste kreirali novu stavku registratora koja ?e onemogu?iti funkciju selektivnog obustavljanja upravlja?kog programa za USB, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i klju? u registratoru i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD.
 4. Otkucajte DisableSelectiveSuspend, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 6. Otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme U redu.
Napomena Ova postavka uti?e na sve upravlja?ke programe kontrolera USB hosta u sistemu.

Ako se vrednost stavke registratora DisableSelectiveSuspend postavi na 1, funkcija Selektivno obustavljanje se onemogu?ava. Pored toga, polje za potvrdu Dozvoli ra?unaru da isklju?i ovaj ure?aj radi u?tede napajanja ne pojavljuje se na kartici Upravljanje napajanjem za osnovno USB ?vori?te.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Da biste se uverili da je automatska popravka funkcionisala, ponovo pokrenite ra?unar. Ako ra?unar sada prepoznaje USB ure?aj, problem je re?en i zavr?ili ste sa ovim ?lankom.
 • Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?. Ovaj problem je prvi put ispravljen u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1.

REFERENCE

Za vi?e informacija o re?avanju problema sa USB-om u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Server 2003 kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
310575 Re?avanje op?tih problema sa USB ure?ajima u operativnom sistemu Windows XP
925196 Ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ne mo?e da otkrije USB disk, Apple iPod ili spoljni ?vrsti disk (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
810090 Ure?aji univerzalne serijske magistrale mo?da ne?e uvek biti otkriveni kada pokrenete ra?unar ili nastavite rad na njemu u operativnim sistemima Windows 2000 ili Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
892050 USB ure?aj koji je povezan sa USB 2.0 ?vori?tem ne otkriva se u operativnom sistemu Windows XP servisni paket 2, Windows Server 2003 servisni paket 1 ni u x64 verzijama sistema Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ako vam ovi ?lanci ne pomognu da re?ite problem ili ako imate simptome koji se razlikuju od opisanih u ovom ?lanku, vi?e informacija potra?ite u Microsoft bazi znanja. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com
Zatim u polju Pretra?i podr?ku (bazu znanja) otkucajte tekst poruke o gre?ci koju dobijate ili otkucajte opis problema.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314634 - Poslednji pregled: 28. maj 2010. - Revizija: 5.1
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbbug kbenv kbfix kboswin2000fix kbui kbwinxpsp1fix KB314634

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com