Kod?l kompiuteris neaptinka naujo USB ?renginio, kai naudojuosi ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003??

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 314634 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemos ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Problemos apra?ymas

Prijungus nauj? USB ?rengin? prie USB ?rengini? neturin?io kompiuterio sistema ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? gali neaptikti ?io ?renginio.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50052


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? taisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame i?kilo problema.

Nor?dami patikrinti, ar ?is vedlys i?sprend? problem?, eikite ? skyri? ?Ar tai i?sprend? problem???

Leiskite taisyti pa?iam

?i problema kyla, kai prie USB prievado n?ra prijungtas joks ?renginys. Taip USB tvarkykl? nustato ?Open Host Controller Interface? (OHCI) valdiklio laikino sustabdymo b?sen?. Kai nustatoma OHCI valdiklio laikino sustabdymo b?sena, jis niekada neaptinka prie kompiuterio prijungto naujo USB ?renginio.

B?tinosios s?lygos

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? kompiuteryje su ?Windows XP?, turite naudoti 1 pakeitim? paket? (SP1) arba naujesn?. Nor?dami su?inoti, ar turite ?Windows XP? SP1 arba naujesn?, spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite winver, tada spustel?kite Gerai. Jei SP1 arba naujesnis paketas n?ra nurodytas dialogo lange Apie ?Windows?, prie? bandydami spr?sti ?i? problem?, naudodami ?Windows? naujinim? ?diekite naujausi? pakeitim? paket?.

?ios problemos sprendimo veiksmai

Sukurkite nauj? registro reik?m?, kuri neleis nustatyti OHCI valdiklio laikino sustabdymo b?senos.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows XP?
Nor?dami sukurti nauj? registro reik?m?, kuri i?jungs USB koncentratoriaus tvarkykl?s atrankinio laikino sustabdymo funkcij?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 3. Meniu Redagavimas perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite DWORD.
 4. ?veskite DisableSelectiveSuspend ir paspauskite ENTER.
 5. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 6. ?veskite 1 ir spustel?kite Gerai.
Pastaba ?is parametras turi ?takos visoms sistemoje esan?ioms USB koncentratoriaus tvarkykl?ms.

Jei registro ?ra?o DisableSelectiveSuspend reik?m? yra nustatyta 1, atrankinio laikino sustabdymo funkcija yra i?jungta. Be to, USB ?akninio koncentratoriaus skirtuke Maitinimo valdymas nerodomas ?ym?s langelis Leisti kompiuteriui i?jungti ?? ?rengin? ir taupyti energij?.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Nor?dami patikrinti, ar automatinis taisymas suveik?, paleiskite kompiuter? i? naujo. Jei dabar kompiuteris atpa??sta USB ?rengin?, vadinasi, problema i?spr?sta ir jums nebereikia nieko daryti.
 • Jei problema nei?spr?sta, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla d?l ?Microsoft? produkt?, apra?yt? skyriuje ?Taikoma?. ?i problema pirm? kart? buvo i?spr?sta ?Windows XP? 1 pakeitim? pakete.

NUORODOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie USB problemas sistemoje ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?, spustel?kite toliau pateikiamus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
310575 Bendr? USB trik?i? ?alinimas sistemoje ?Windows XP?
925196 Kompiuteris su sistema ?Windows XP? neaptinka USB atmintin?s, ?Apple iPod? arba i?orinio stand?iojo disko (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
810090 Universalios nuosekliosios magistral?s ?renginiai ne visada aptinkami paleidus arba t?siant darb? kompiuteriu su sistema ?Windows 2000? arba ?Windows XP? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
892050 USB ?renginys, prijungtas prie USB 2.0 koncentratoriaus, neaptinkamas sistemoje ?Windows XP? su 2 pakeitim? paketu, ?Windows Server 2003? su 1 pakeitim? paketu arba ?Windows Server 2003? x64 versijoje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei ?ie straipsniai nepadeda i?spr?sti problem? arba jei pastebite po?ymius, kitokius nei apra?ytieji ?iame straipsnyje, daugiau informacijos ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je. Nor?dami ie?koti ?Microsoft? ?ini? baz?je, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com
Tada ? lauk? Ie?koti pagalbos ?ini? baz?je (?B) ?ra?ykite gauto klaidos prane?imo tekst? arba problemos apra??.

Savyb?s

Straipsnio ID: 314634 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. gegu??s 28 d. - Per?i?ra: 5.1
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbbug kbenv kbfix kboswin2000fix kbui kbwinxpsp1fix KB314634

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com