Các kích thư?c MTU m?c đ?nh cho lo?i topo m?ng khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314496 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Đơn v? v?n chuy?n (MTU) ch? đ?nh kích thư?c t?i đa truy?n c?a giao di?n. M?t giá tr? MTU khác nhau có th? đư?c ch? đ?nh cho m?i giao di?n mà TCP/IP s? d?ng. MTU thư?ng đư?c xác đ?nh b?i đàm phán v?i tr?nh đi?u khi?n c?p th?p hơn. Tuy nhiên, giá tr? này có th? đư?c ghi đè.

THÔNG TIN THÊM

M?i lo?i phương ti?n truy?n thông có m?t kích thư?c t?i đa khung. Liên k?t l?p có trách nhi?m phát hi?n này MTU và báo cáo MTU đ? các giao th?c ? trên l?p liên k?t. Giao th?c stack có th? truy v?n m?ng đi?u khi?n giao di?n đ?c đi?m k? thu?t (NDIS) tr?nh đi?u khi?n cho MTU đ?a phương. T?ng thư?ng các giao th?c như TCP s? d?ng m?t giao di?n MTU đ? t?i ưu hóa kích thư?c gói cho m?i phương ti?n.

N?u tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng, ch?ng h?n như m?t tr?nh đi?u khi?n ch? đ? (ATM) chuy?n giao không đ?ng b?, s? d?ng ch? đ? thi đua m?ng c?c (b? LAN), ngư?i lái xe có th? báo cáo r?ng MTU c?a nó là l?n hơn so v?i d? ki?n cho lo?i phương ti?n truy?n thông. Ví d?, b? đi?u h?p m?ng có th? thi đua Ethernet nhưng báo cáo m?t MTU 9180 byte. Windows ch?p nh?n và s? d?ng kích thư?c MTU adapter báo cáo ngay c? khi kích thư?c MTU vư?t quá kích thư?c MTU b?nh thư?ng c?a m?t lo?i phương ti?n c? th?.

B?ng sau t?ng k?t các kích thư?c MTU m?c đ?nh cho phương ti?n truy?n thông m?ng khác.
  Network       MTU (bytes)
  -------------------------------
  16 Mbps Token Ring    17914
  4 Mbps Token Ring     4464
  FDDI            4352
  Ethernet          1500
  IEEE 802.3/802.2      1492
  PPPoE (WAN Miniport)    1480
  X.25            576
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 314496 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB314496 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314496

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com