Identifikator ?lanka: 314481 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
VA?NO: Ovaj ?lanak sadr?i informacije o menjanju registratora. Pre nego ?to izmenite registrator, obavezno napravite rezervnu kopiju i uverite se da razumete kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, vratite u prethodno stanje i uredite registrator kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj ?lanak obja?njava kako se ru?no uklanja stavka sa liste Trenutno instalirani programi u alatki ?Dodaj ili ukloni programe? ako je stavka nakon poku?aja uklanjanja i dalje prikazana.

DODATNE INFORMACIJE

Na listi Trenutno instalirani programi u alatki ?Dodaj ili ukloni programe? navedeni su svi programi kompatibilni sa operativnim sistemom Windows koji imaju program ili funkciju za deinstalaciju. Ponekad neki program mo?da ne?e biti u potpunosti uklonjen, a klju? registratora koji se koristi za prikaz programa na listi Trenutno instalirani programi osta?e neizmenjen. U ovom slu?aju, mo?da ?ete morati ru?no da uklonite program sa liste Trenutno instalirani programi u alatki ?Dodaj ili ukloni programe?. Da biste to uradili, sledite ove korake.

UPOZORENJE: Ako nepravilno koristite alatku ?Ure?iva? registratora?, mo?ete izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne mo?e da garantuje da ?ete mo?i da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja alatke ?Ure?iva? registratora?. ?Ure?iva? registratora? koristite na sopstvenu odgovornost.
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedt32, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U alatki ?Ure?iva? registratora? prona?ite slede?i klju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 4. U levom oknu kliknite na klju? registratora Deinstaliraj, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 5. U dijalogu Izvoz datoteke registratora koji se pojavljuje, sa liste Sa?uvaj u izaberite stavku Radna povr?ina, u polju Ime datoteke otkucajte deinstaliraj, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 6. Svaki klju? naveden u okviru Deinstaliraj u levom oknu alatke ?Ure?iva? registratora? predstavlja program koji je prikazan na listi Trenutno instalirani programi alatke ?Dodaj ili ukloni programe?. Da biste utvrdili koji program predstavlja svaki klju?, kliknite na klju?, a zatim u oknu sa detaljima sa desne strane prika?ite slede?e vrednosti:
  DisplayName: Ime koje je navedeno u alatki ?Dodaj ili ukloni programe? predstavlja podatke o vrednosti za klju? DisplayName.

  -i-

  UninstallString: Program koji se koristi za deinstalaciju programa predstavlja podatke o vrednosti za klju? UninstallString.
 7. Kada identifikujete klju? registratora koji predstavlja program koji ste uklonili, ali koji je i dalje prikazan na listi Trenutno instalirani programi alatke ?Dodaj ili ukloni programe?, u levom oknu prozora Ure?iva? registratora kliknite desnim tasterom mi?a na klju?, a zatim izaberite stavku Izbri?i.

  Kliknite na dugme Da kao odgovor na poruku ??elite li zaista da izbri?ete ovaj klju? i sve njegove potklju?eve??.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili alatku ?Ure?iva? registratora?.
 9. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.

  Uverite se da program ?iji ste klju? registratora izbrisali vi?e nije naveden na listi Trenutno instalirani programi.
 10. Izvr?ite jednu od slede?ih radnji:
  • Ako lista programa u alatki ?Dodaj ili ukloni programe? nije ta?na, kliknite dvaput na datoteku Uninstall.reg koju ste sa?uvali na radnoj povr?ini u 5. koraku da biste vratili u prethodno stanje originalnu listu programa u registratoru.

   -ili-
  • Ako je lista programa u alatki ?Dodaj ili ukloni programe? ta?na, na radnoj povr?ini kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Uninstall.reg, a zatim izaberite stavku Izbri?i.
Za dodatne informacije o tome kako se dodaju ili uklanjaju programi na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows XP kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
305548 Kako da dodate komponente i programe na ra?unar u operativnom sistemu Windows XP
307895 Kako da promeniti ili uklonite program u Windows XP-u

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314481 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 1.5
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbdisplay kbfaq kbfaq kbhowto kbinfo kbui KB314481

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com