ID c?a bi: 314477 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
V phin ban Microsoft Windows 2000 cua bai vit nay, hay xem 124550 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng khi ng Windows XP, ban co th nhn c mt trong s cac thng bao li sau y:
Windows khng th khi ng do s c cu hinh phn cng ia may tinh.

Khng th oc t ia khi ng c chon . Kim tra ng dn khi ng va phn cng ia.

Hay kim tra tai liu Windows v cu hinh ia cng va cac sach hng dn tham khao phn cng cua ban bit thm thng tin.
-hoc-
Windows NT khng th khi ng do tp sau y bi thiu hoc hong:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Hay cai lai ban sao cua tp trn.
-hoc-
Winnt_root\System32\Hal.dll bi thiu hoc hong:

Hay cai lai ban sao cua tp trn.
Ngoai ra, ban co th gp mt hoc nhiu hanh vi sau y:
 • Nu ban khi ng may tinh cho Ban iu khin Phuc hi, mt du nhc lnh co th xut hin ma khng co tuy chon ng nhp vao phn cai t Windows .
 • Nu ban c gng truy nhp cp Windows, ban co th nhn c thng bao li sau y:
  Truy nhp bi t chi.
 • Nu ban thc hin thao tac Sa cha t CD-ROM Windows XP, phn cai t Windows se khng c phat hin va ban khng th sa cha Windows.

NGUYN NHN

Hanh vi nay co th xay ra nu mt hoc mt s iu kin sau y ung:
 • Gia tri Mc inhtrong phn [B nap Khi ng] cua tp Boot.ini bi thiu hoc khng hp l.
 • Windows XP khng c cai t trong vi tri c xac inh trong tp Boot.ini.
 • Tp Ntoskrnl.exe bi thiu hoc hong.
 • ng dn phn hoach trong tp Boot.ini khng c t ung cach.
 • Li phn cng chung.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau:

Phng phap 1

Chinh sa tp Boot.ini khi phuc hoc sa muc Mc inh va am bao rng cac muc trong phn [Cac h iu hanh] cua tp Boot.ini tro vao cac th muc thich hp.

bit thm thng tin v cach chinh sa tp Boot.ini, hay bm s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
289022 CACH THC: Chinh sa Tp Boot.ini trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Phng phap 2

S dung tin ich Bootcfg trong Ban iu khin Phuc hi sa tp Boot.ini:
 1. S dung CD-ROM Windows XP khi ng may tinh cua ban.
 2. Khi ban nhn c thng bao nhn phim R sa Windows bng cach dung Ban iu khin Phuc hi, hay nhn phim R.
 3. Chon cai t Windows ma ban mun, ri go mt khu quan tri vin khi c nhc.
 4. Go bootcfg /rebuild, ri nhn ENTER.
 5. Khi phn cai t Windows c inh vi, cac chi dn sau y c hin thi:
  Thm cai t vao danh sach khi ng? (Co/Khng/Tt ca)
  [Go Y tra li thng bao nay.]

  Nhp Ma inh dang Nap:
  [y la tn h iu hanh. Go Windows XP Professional hoc Windows XP Home Edition.]

  Nhp cac tuy chon Nap OS:
  [ trng trng nay, ri nhn ENTER].
  Sau khi ban thc hin cac bc u tin, hay khi ng lai may tinh, ri chon muc u tin trn menu khi ng. Vic nay se cho phep Windows XP khi ng binh thng.

  Sau khi Windows XP a nap thanh cng, tp Boot.ini co th c sa i loai bo muc khng ung.
bit thm thng tin v cach chinh sa tp Boot.ini, hay bm s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
289022 CACH THC: Chinh sa Tp Boot.ini trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Phng phap 3

 1. Khi ng may tinh bng cach s dung CD-ROM Windows XP cua ban. Nhn phim bt ki khi ng t CD.
 2. Sau khi cac tp thit t nap xong, hay nhn phim R sa cha bng cach s dung Ban iu khin Phuc hi.
 3. Khi ban ang trong ban iu khin phuc hi, hay chon cai t ng nhp vao (thng la s 1), ri nhn ENTER.
 4. ng nhp tai khoan Quan tri vin bng cach go mt khu cua tai khoan nay, ri nhn ENTER.
 5. Tai du nhc lnh ban iu khin phuc hi, go lnh sau y, ri nhn ENTER:

  i vi H thng n b x ly:
  bung rng cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ ia:\Windows\system32
  i vi H thng a b x ly:
  bung rng cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ ia:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom la tn cua ia CD-ROM cua ban, va ia la tn ia cua ia cng ma windows c cai t.
 6. Nu ban nhn c li nhc ghi e tp, hay nhn phim Y.
 7. Go exit, va nhn ENTER theo du nhc lnh.

Phng phap 4

Khi ng may tinh bng cach s dung Ban iu khin Phuc hi, ri chay lnhCHKDSK /r.

Chu y Ban khng cn phai co khoa chuyn i /p trong dong lnh Chkdsk do khoa chuyn i /r lam cho tin ich Chkdsk inh vi c cac cung xu va khi phuc thng tin co th oc c. Lnh nay noi v khoa chuyn i /p..

THNG TIN THM

Nu gia tri Mc inh trong phn [B nap Khi ng] cua tp Boot.ini bi thiu, Windows XP hin thi mt muc mi, Windows (mc inh), trn menu B nap OS (b nap khi ng), ri mc inh cho muc mi. Muc Windows (mc inh) tro vao ng dn sau y nap Windows XP:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
bit thm thng tin v tp Boot.ini, hay bm s bai vit di y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
102873 Cach s dung va cac quy c v vic t tn ng dn ARC va BOOT.INI (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
bit thm thng tin v Ban iu khin Phuc hi trong Windows XP, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
307654 CACH THC: Cai t va S dung Ban iu khin Phuc hi trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 314477 - L?n xem xt sau cng: 01 Thang Mi Hai 2007 - Xem xt l?i: 2.3
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kberrmsg kbhardware kbprb kbfaq KB314477

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com