Identifikator ?lanka: 314477 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na operativni sistem Microsoft Windows 2000 pogledajte 124550 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da pokrenete Windows XP, mo?ete dobiti neku od slede?ih poruka o gre?kama:
Windows nije mogao da se pokrene zbog problema sa konfiguracijom hardvera diska na ra?unaru.

Nije mogu?e ?itati sa izabranog diska za pokretanje sistema. Proverite putanju za podizanje sistema i hardver diska.

Pogledajte Windows dokumentaciju o konfiguraciji hardvera diska i referentne priru?nike za hardver za dodatne informacije.
-ili-
Windows NT nije mogao da se pokrene zato ?to slede?a datoteka nedostaje ili je o?te?ena:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Ponovo instalirajte kopiju pomenute datoteke.
-ili-
Datoteka Winnt_root\System32\Hal.dll nedostaje ili je o?te?ena:

Ponovo instalirajte kopiju pomenute datoteke.
Pored toga, mo?da ?ete nai?i na neka od slede?ih pona?anja:
 • Ako pokrenete ra?unar pomo?u alatke ?Recovery Console?, mo?e se pojaviti komandna linija bez opcije prijavljivanja na instalaciju operativnog sistema Windows.
 • Ako poku?ate da pristupite fascikli ?Windows?, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  Pristup je zabranjen.
 • Ako poku?ate da izvr?ite operaciju Popravi sa Windows XP CD-ROM-a, instalacija operativnog sistema Windows nije otkrivena i ne mo?ete da popravite Windows.

UZROK

Do ovog pona?anja mo?e do?i ako su ispunjeni neki od slede?ih uslova:
 • Vrednost Podrazumevano u odeljku [Punilac sistema] datoteke Boot.ini nedostaje ili nije va?e?a.
 • Windows XP nije instaliran na lokaciji koja je navedena u datoteci Boot.ini.
 • Datoteka Ntoskrnl.exe nedostaje ili je o?te?ena.
 • Putanja particije u datoteci Boot.ini nije ispravno pode?ena.
 • Op?te otkazivanje hardvera.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neke od slede?ih metoda.

1. metod

Uredite datoteku Boot.ini da biste vratili u prethodno stanje ili ispravili stavku Podrazumevano i da biste osigurali da druge stavke u odeljku [Operativni sistemi] datoteke Boot.ini ukazuju na odgovaraju?e direktorijume.

Za dodatne informacije o ure?ivanju datoteke Boot.ini kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
289022 KAKO SE: ure?uje datoteka Boot.ini u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

2. metod

Koristite uslu?ni program Bootcfg u okviru alatke ?Recovery Console? da biste ispravili datoteku Boot.ini:
 1. Koristite Windows XP CD-ROM da biste pokrenuli ra?unar.
 2. Kada dobijete poruku da pritisnete taster R da biste popravili Windows koriste?i alatku ?Recovery Console?, pritisnite taster R.
 3. Izaberite instalaciju operativnog sistema Windows koju ?elite, a zatim otkucajte lozinku administratora kada se to od vas zatra?i.
 4. Otkucajte bootcfg /rebuild i pritisnite taster ENTER.
 5. Kada bude prona?ena instalacija operativnog sistema Windows, prikazuju se slede?a uputstva:
  ?elite li da dodate instalaciju na listu za pokretanje? (Da/ne/sve)
  [Otkucajte slovo Y kao odgovor na ovu poruku.]

  Unesite identifikator za u?itavanje:
  [Ovo je ime operativnog sistema. Otkucajte ime Windows XP Professional ili Windows XP Home Edition.]

  Unesite opcije za u?itavanje OS-a:
  [Ostavite ovo polje prazno, a zatim pritisnite taster ENTER].
  Kada izvr?ite prethodne korake, ponovo pokrenite ra?unar, a zatim izaberite prvu stavku u meniju za pokretanje. Ovo bi trebalo da omogu?i da se Windows XP pokrene na uobi?ajeni na?in.

  Kada se Windows XP uspe?no u?ita, datoteka Boot.ini mo?e se izmeniti da bi se uklonila neta?na stavka.
Za dodatne informacije o ure?ivanju datoteke Boot.ini kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
289022 KAKO SE: ure?uje datoteka Boot.ini u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

3. metod

 1. Pokrenite ra?unar koriste?i Windows XP CD-ROM. Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sistem sa CD-a.
 2. Kada se dovr?i u?itavanje instalacionih datoteka, pritisnite taster R da biste popravili sistem koriste?i alatku ?Recovery Console?.
 3. Kada u?ete u alatku ?Recovery Console?, izaberite instalaciju na koju ?elite da se prijavite (naj?e??e broj 1), a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Prijavite se na administratorski nalog tako ?to ?ete otkucati lozinku za ovaj nalog, a zatim pritisnuti taster ENTER.
 5. Na komandnoj liniji alatke ?Recovery Console? otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:

  Za sisteme sa jednim procesorom:
  expand cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ drive:\Windows\system32
  Za sisteme sa vi?e procesora:
  expand cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ drive:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom predstavlja oznaku disk jedinice CD-ROM jedinice, a drive je oznaka disk jedinice ?vrstog diska na kojem je instaliran Windows.
 6. Ako budete upitani da li ?elite da zamenite datoteku, pritisnite taster Y.
 7. Na komandnoj liniji otkucajte komandu exit, a zatim pritisnite taster ENTER.

4. metod

Pokrenite ra?unar koriste?i alatku ?Recovery Console?, a zatim pokrenite komandu CHKDSK /r.

Napomena Ne morate da uklju?ite parametar /p na komandnu liniju Chkdsk zato ?to parametar /r ?ini da uslu?ni program Chkdsk prona?e neispravne sektore i spase ?itljive informacije. Ova komanda podrazumeva parametar /p.

DODATNE INFORMACIJE

Ako u odeljku [Punilac sistema] datoteke Boot.ini nedostaje vrednost Podrazumevano, Windows XP ?e u meniju rutine za u?itavanje OS-a (punioca sistema) prikazati novu stavku, Windows (podrazumevano), a zatim i podrazumevane vrednosti za novu stavku. Stavka Windows (podrazumevano) ukazuje na slede?u putanju za u?itavanje operativnog sistema Windows XP:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Za dodatne informacije o datoteci Boot.ini kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
102873 BOOT.INI i ARC konvencije imenovanja putanja i njihove upotrebe (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o alatki ?Recovery Console? u operativnom sistemu Windows XP kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307654 Kako da instalirate i koristite alatku ?Recovery Console? (Konzola za oporavak) u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314477 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 2.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbhardware kberrmsg kbfaq kbprb KB314477

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com