Raksta ID: 314477 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par produktu Microsoft Windows 2000 skatiet 124550 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot start?t Windows XP, iesp?jams, sa?emsit k?du no ?iem k??das zi?ojumiem:
Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.

Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware.

Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. (Sist?mu Windows nevar?ja start?t, jo rad?s datora diska aparat?ras konfigur?cijas probl?ma. Nevar?ja las?t no atlas?t? s?kn??anas diska. P?rbaudiet s?kn??anas ce?u un diska aparat?ru. Papildinform?ciju par aparat?ras diska konfigur?ciju, l?dzu, skatiet Windows dokument?cij? un aparat?ras uzzi?u rokasgr?mat?s.
vai
Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

L?dzu, atk?rtoti instal?jiet ?? faila kopiju.
vai
(Winnt_root\System32\Hal.dll tr?kst vai ar? tas ir boj?ts.

L?dzu, atk?rtoti instal?jiet ?? faila kopiju.)
Turkl?t ir iesp?jama viena vai vair?kas no ??m probl?m?m:
 • Ja start?jat datoru, izmantojot atkop?anas konsoli, iesp?jams, tiks par?d?ta komandas uzvedne bez opcijas pieteikties Windows instal?cij?.
 • M??inot piek??t Windows mapei, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
  Access denied (Piek?uve liegta).
 • M??inot veikt darb?bu Izlabot no Windows XP kompaktdiska, sist?mas Windows instal?cija netiek noteikta un sist?mu Windows nevar izlabot.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Boot.ini faila sada?? [Boot Loader] tr?kst noklus?juma v?rt?bas vai ar? t? nav der?ga.
 • Sist?ma Windows XP nav instal?ta viet?, kas nor?d?ta Boot.ini fail?.
 • Tr?kst vai ar? ir boj?ts Ntoskrnl.exe fails.
 • Nodal?juma ce?? Boot.ini fail? nav iestat?ts pareizi.
 • Visp?r?ja aparat?ras k??me.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lietojiet k?du no ??m metod?m:

1. metode

Redi??jiet Boot.ini failu, lai atjaunotu vai labotu ievadni Default (Noklus?jums) un p?rliecin?tos, vai citas ievadnes sada?? [Operating Systems] (Oper?t?jsist?mas) nor?da uz atbilst?giem direktorijiem.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? redi??t Boot.ini failu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
289022 K? sist?m? Windows XP redi??t failu Boot.ini

2. metode

Lai labotu Boot.ini failu, izmantojiet Bootcfg util?tu atkop?anas konsol?:
 1. Lai start?tu datoru, izmantojiet Windows XP disku.
 2. Sa?emot zi?ojumu ar komandu nospiest R, lai izlabotu sist?mu Windows, izmantojot atkop?anas konsoli, nospiediet tausti?u R.
 3. Atlasiet vajadz?go Windows instal?ciju un p?c uzvednes par?d??anas ievadiet administratora paroli.
 4. Ierakstiet bootcfg /rebuild un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. P?c Windows instal?cijas atra?anas vietas noteik?anas par?d?s ??di nor?d?jumi:
  Add installation to boot list? (Yes/No/All) (Vai instal?ciju pievienot s?kn??anas sarakstam? (J?/N?/Visas))
  [Lai atbild?tu uz ?o zi?ojumu, ierakstiet Y.]

  Enter Load Identifier: (Ievadiet iel?des identifikatoru:)
  [Tas ir oper?t?jsist?mas nosaukums. Ierakstiet Windows XP Professional vai Windows XP Home Edition.]

  Enter OS Load options: (Ievadiet OS iel?des opcijas:)
  [Atst?jiet ?o lauku tuk?u un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER].
  P?c iepriek??jo darb?bu veik?anas restart?jiet datoru un p?c tam s?kn??anas izv?ln? atlasiet pirmo vienumu. Tam vajadz?tu at?aut norm?li start?t sist?mu Windows XP.

  P?c veiksm?gas Windows XP iel?des Boot.ini failu var modific?t, lai no?emtu nepareizo ievadni.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? redi??t Boot.ini failu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
289022 K? sist?m? Windows XP redi??t failu Boot.ini

3. metode

 1. Start?jiet datoru, izmantojot Windows XP kompaktdisku. Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska.
 2. P?c uzst?d??anas failu iel?des nospiediet R, lai izlabo?anai izmantotu atkop?anas konsoli.
 3. Atkop?anas konsol? atlasiet instal?cijas ?urn?lu, lai taj? pieteiktos (parasti 1. numurs) un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Piesakieties administratora kont?, ierakstot ?? konta paroli, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Atkop?anas konsoles komandas uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet ENTER.

  Vienprocesora sist?m?m:
  expand cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ drive:\Windows\system32
  Daudzprocesoru sist?m?m:
  expand cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ drive:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom ir j?su kompaktdisku diskdzi?a diska burts, un drive ir diska burts cietajam diskam, kur? instal?ta sist?ma Windows.
 6. Ja tiek par?d?ta uzvedne p?rrakst?t failu, nospiediet Y.
 7. Ierakstiet exit (iziet) un p?c komandas uzvednes par?d??anas nospiediet tausti?u ENTER.

4. metode

Start?jiet datoru, izmantojot atkop?anas konsoli, un p?c tam izpildiet komandu CHKDSK /r.

Piez?me. Sl?dzis /p nav j?iek?auj Chkdsk komandrind?, jo sl?dzis /r liek Chkdsk util?tai atrast neder?gos sektorus un atkopt las?mo inform?ciju. ?? komanda ietver sl?dzi /p.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja Boot.ini faila sada?? [Boot Loader] tr?kst v?rt?bas Default (Noklus?jums), Windows XP par?da jaunu ievadni Windows (default) (Windows (noklus?jums)) izv?ln? OS Loader (boot loader) un p?c tam jaun?s ievadnes noklus?jumus. Ievadne Windows (default) (Windows (noklus?jums)) nor?da uz ??du Windows XP iel?des ce?u:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Boot.ini failu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
102873 BOOT.INI un ARC ce?a nosaukumdo?anas konvencijas un lietojums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoli sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
307654 K? Instal?t un izmantot atkop?anas konsoli sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 314477 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2007. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 2.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbhardware kbprb kbfaq KB314477

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com