Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các thi?t b? không xác đ?nh đư?c li?t kê trong Device Manager trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314464 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 244601.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Qu?n l? thi?t b? hi?n th? danh sách m?i thi?t b? đư?c cài đ?t trên m?t máy tính d?a trên Windows XP. Khi b?n xem thoâng tin thieát b? trong Device Manager, b?n có th? th?y m?t thi?t b? đư?c li?t kê như là Thi?t b? không bi?t ti?p theo đ? m?t câu h?i đánh d?u màu vàng. Nó có th? khó khăn đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a thi?t b? không r? này, b?i v? có r?t ít ch? d?n c?a nh?ng g? t?o ra nó. Bài vi?t này th?o lu?n v? nh?ng l? do có th? có m?t thi?t b? không bi?t có th? xu?t hi?n trong Device Manager.

Thông tin thêm

L? do chính Thi?t b? không bi?t đ? hi?n th? trong Device Manager c?a b?n là b?i v? b?n có m?t thi?t b? đó không ho?t đ?ng đúng. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, có đư?c m?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t cho thi?t b?.

S? d?ng phương pháp sau đây đ? kích ho?t tính năng Windows đ? nh?n ra thi?t b? c?a b?n.

Phương pháp 1: Windows Update

Ghé thăm trang Web Microsoft sau đ? xem li?u trang Web autodetects tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t cho thi?t b? c?a b?n. Cài đ?t t?t c? các đ? ngh? tr?nh đi?u khi?n.
http://www.windowsupdate.com

Cách 2: T?i v? và cài đ?t driver m?i nh?t t? Internet

Khi b?n t?i v? m?t ngư?i lái xe t? Internet, t?i phiên b?n Windows XP c?a tr?nh đi?u khi?n khi nhi?u Windows phiên b?n đư?c li?t kê. S? d?ng m?t trong các tùy ch?n sau:
 • Ghé thăm website c?a nhà s?n xu?t máy tính n?u thi?t b? đi kèm v?i máy tính.
 • Ghé thăm website c?a nhà s?n xu?t thi?t b? n?u thi?t b? đ? đư?c cài đ?t sau khi b?n mua máy tính c?a b?n.
 • Ghé thăm website c?a nhà s?n xu?t thi?t b? n?u thi?t b? đ? đư?c cài đ?t s?n trên máy tính c?a b?n và các nhà s?n xu?t máy tính không có tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t.
H?y t?m m?t Tr?nh đi?u khi?n ph?n ho?c m?t T?i v? ph?n trên trang Web c?a nhà s?n xu?t, và t?m ki?m tên thi?t b?. T?i v? và cài đ?t phiên b?n Windows XP c?a tr?nh đi?u khi?n.

Ngư?i dùng cao c?p ph?n

Ph?n này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i nâng cao, x? l? s? c?, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus

Nguyên nhân không r? thi?t b? trong Device Manager

 • Thi?t b? không có tr?nh đi?u khi?n thi?t b?: Khi tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cho m?t thi?t b? không có s?n, qu?n l? thi?t b? hi?n th? thi?t b? như Thi?t b? không bi?t và đ?t nó các Các thi?t b? khác chi nhánh. Đi?u này là r?t ph? bi?n v?i universal serial bus (USB) và vi?n đi?n t? và k? thu?t đi?n t? (IEEE) 1394 h?p thi?t b?. Ngoài ra, là m?t t?nh tr?ng c?a L?i m? s? 1 ho?c L?i m? s? 10 có th? đư?c hi?n th? khi b?n xem các thu?c tính c?a thi?t b? trong Device Manager.

  Lưu ? H?u h?t các USB và IEEE 1394 thi?t b? ho?t đ?ng chính xác mà không có tr?nh đi?u khi?n thi?t b? b? sung b?i v? h? đư?c c?u h?nh b?i các tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m trong Windows cho các lo?i xe bu?t. Tuy nhiên, m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? b? sung là c?n thi?t n?u thi?t b? không phù h?p các tr?nh đi?u khi?n đư?c xác đ?nh và cung c?p l?p Windows. N?u xe bu?t không th? xác đ?nh các thi?t b?, nó d?ch thi?t b? như m?t thi?t b? t?ng h?p và thông th? báo nó như v?y trong Device Manager.
 • B?n đang s? d?ng Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows 95 đi?u khi?n thi?t b?: B?n không th? s? d?ng t?p tin tr?nh đi?u khi?n (.vxd) thi?t b? ?o đư?c ph? bi?n đ? Windows 98 hay Windows 95 driver trong Windows XP. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chúng vào máy tính c?a b?n d?a trên Windows XP, thi?t b? có th? đư?c li?t kê như là chưa bi?t trong qu?n l? thi?t b?. Đi?u này thư?ng x?y ra khi h?ng ch? t?o tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không chính xác phân bi?t gi?a hai tr?nh đi?u khi?n ho?c gi? đ?nh r?ng Windows XP có th? s? d?ng Windows 98 hay Windows 95 .vxd t?p tin.
 • ID thi?t b? không đư?c công nh?n: M?i thi?t b? ph?n c?ng đ? đ?nh danh đ?c bi?t đư?c s? d?ng b?i c?m và ch?y. Đ?nh danh này có th? bao g?m m?t s? lo?i h?nh khác nhau, ch?ng h?n như nhà bán ID, ID thi?t b?, h? th?ng ph? ID, h? th?ng ph? vendor ID ho?c s?a đ?i ID. N?u m?t ID thi?t b? không có, ho?c Windows XP trên máy tính c?a b?n không nh?n bi?t ID thi?t b?, qu?n l? thi?t b? có th? li?t kê các thi?t b? như là chưa bi?t.

  Lưu ? Chương tr?nh ph?n m?m yêu c?u ?o móc vào ph?n c?ng có th? t?o ra nh?ng thi?t b? này. Ngoài ra, các thi?t b? thu h?p gi?a các lo?i xe bu?t, ch?ng h?n như m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cho phép thi?t b? c?ng song song đ? thi đua m?t SCSI hay m?t xe bu?t AT t?p tin đính kèm gói giao di?n (ATAPI), c?ng đư?c bi?t đ?n đ? t?o ra m?t ph?n ?ng không r? thi?t b? trong Device Manager.
 • B? l?i ph?n c?ng ho?c ph?n m?m: B? l?i ph?n c?ng ho?c ph?n v?ng có th? gây ra m?t thi?t b? s? đư?c hi?n th? như Thi?t b? không bi?t trong Device Manager. Thi?t b? ch? có ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n không phơi bày m?t ID thi?t b?, và không có phương pháp tiêu chu?n đ? cài đ?t các thi?t b? này. M?t s? các nhà s?n xu?t cài đ?t thi?t b? b?ng cách s? d?ng chương tr?nh cài đ?t InstallShield ho?c m?t phương pháp tương t?. Lưu ? r?ng ph?n m?m đư?c cài đ?t b?i các phương pháp khác có th? không đư?c xóa hoàn toàn đi khi thi?t b? đư?c l?y ra trong Device Manager. V? v?y, b?n c?n ph?i ki?m tra s? đăng k? đ? xác minh r?ng t?t c? các m?c s? b? xoá.

G? r?i cho ngư?i dùng c?p cao

G? r?i các v?n đ? ph?n m?m
S? d?ng b?t k? phương pháp sau đây đ? xác đ?nh li?u m?t thi?t b? không xác đ?nh đang đư?c t?o ra b?i ph?n m?m:
 • Kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn

  M?c dù không ph?i 100 - trăm đáng tin c?y, b?t đ?u t? máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn có th? là m?t trong nh?ng cách d? nh?t đ? xác đ?nh xem thi?t b? không xác đ?nh đư?c t?o ra b?ng ph?n m?m.

  Đ? kh?i đ?ng máy tính trong ch? đ? an toàn, nh?n F8 sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Trên các Windows nâng cao Menu tuøy choïn mà xu?t hi?n, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n Ch? đ? an toàn, sau đó nh?n ENTER. N?u thi?t b? không bi?t không c?n đư?c li?t kê trong qu?n l? thi?t b?, nó có kh? năng r?ng thi?t b? không bi?t không ph?i là ph?n c?ng.
 • Ki?m tra thư m?c Startup

  N?u b?n nghi ng? r?ng m?t chương tr?nh c? th? là nguyên nhân c?a thi?t b? không xác đ?nh, ki?m tra thư m?c kh?i đ?ng trên máy tính c?a b?n đ? xem nh?ng chương tr?nh đư?c c?u h?nh đ? b?t đ?u khi kh?i đ?ng máy tính c?a b?n. Thư m?c Startup là ? v? trí sau trên đ?a c?ng c?a b?n, nơi C là ? đ?a mà Windows đư?c cài đ?t, và h? sơ ngư?i dùng là h? sơ c?a b?n:
  C: \Documents và Settings\h? sơ ngư?i dùng\Start Menu\Programs
 • S? d?ng công c? h? th?ng thông tin

  Công c? thông tin h? th?ng có th? có ích khi b?n ph?i xác đ?nh nguyên nhân c?a m?t thi?t b? không r?.

  S? d?ng công c? h? th?ng thông tin đ? xem danh sách các chương tr?nh b?t đ?u khi kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msinfo32, sau đó b?m Ok.
  2. M? r?ng môi trư?ng ph?n m?m, và sau đó b?m đúp chu?t Chương tr?nh kh?i đ?ng.

   Danh sách các chương tr?nh này đư?c c?u h?nh đ? b?t đ?u khi kh?i đ?ng máy tính c?a b?n đư?c hi?n th?.

   Ki?m tra Nh?t k? s? ki?n l?i đó đ? c?p đ?n b?t k? các chương tr?nh này. N?u b?n t?m th?y m?t s? ki?n có liên quan đ?n m?t chương tr?nh trong danh sách này, lo?i b? chương tr?nh. Lưu ? r?ng khi m?t chương tr?nh t?o ra m?t thi?t b? không r?, nó là không nh?t thi?t ph?i m?t d?u hi?u cho th?y các chương tr?nh không ho?t đ?ng, tr? khi các chương tr?nh ph? thu?c vào thi?t b? đó đ? b?t đ?u.

  S? d?ng công c? h? th?ng thông tin đ? xem danh sách các thi?t b? v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msinfo32, sau đó b?m Ok.
  2. M? r?ng Các thành ph?n, và sau đó b?m đúp chu?t V?n đ? thi?t b?.

   Danh sách các thi?t b? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n mà có th? có m?t v?n đ? đư?c hi?n th? trong ngăn chi ti?t, như sau:
   • Các Thi?t b? c?t li?t kê tên g?i chung cho các thi?t b?, ho?c tên c?a đi?u khi?n thi?t b? liên k?t v?i nó.
   • Các ID thi?t b? PNP c?t danh sách thi?t b? ID, ch?ng h?n như Interconnect thành ph?n ngo?i vi (PCI) ID, ISA ID, m?t ID cho m?t s? lo?i xe bu?t khác, ho?c m?t lo?i không bi?t.
   • Các M? l?i c?t danh sách m? l?i liên quan đ?n v?n đ? này c? th?. Thư?ng xuyên, m? l?i qu?n l? thi?t b? s? giúp xác đ?nh nh?ng g? t?o ra thi?t b? không bi?t. Ví d?, n?u máy tính c?a b?n t?o ra m?t thông báo l?i "x?u ho?c thi?u device driver", ba lo?i m?c có th? đư?c li?t kê dư?i V?n đ? thi?t b?, tùy thu?c vào lo?i thi?t b?:
    • PCI ID thi?t b? PnP:

     Tên thi?t b? | PCI\VEN_00000 & DEV_0000 & SUBSYS_00000000 & REV_00\0 & 0000 | M? l?i
    • ISA PnP ID:

     Tên thi?t b? |? \PNP0000\0
    • X?u ho?c đi?u khi?n thi?t b? không tương thích:

     Tên thi?t b? | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Xem t?p Setupapi.log

  N?u đi?n tho?i có m?t tên có ? ngh?a, s? d?ng các thông tin trong t?p tin Setupapi.log đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a m?t thi?t b? không r?. Theo m?c đ?nh, Setupapi.log t?p tin n?m trong thư m?c % SystemRoot %.

  Đôi khi tên thi?t b? đư?c li?t kê có th? gây hi?u nh?m. Ví d?, m?t thi?t b? có th? đư?c li?t kê như là m?t thi?t b? n?i ti?p trong Device Manager, khi trong th?c t? nó không liên quan đ?n m?t c?ng n?i ti?p. Đi?u này thư?ng x?y ra khi m?t ID ph?n c?m và ch?y có s?n, và qu?n l? thi?t b? di?n gi?i nó như m?t thi?t b? n?i ti?p. Đi?u này gi?i thích có th? x?y ra do m?t ID tương thích ch? đ?nh c?a thi?t b?. M?t l?n n?a, đi?u này có th? đư?c s?a ch?a b?i xác đ?nh v? trí các chương tr?nh kh?i đ?ng mà không có th? hành x? m?t cách chính xác.

  Lưu ? r?ng ch? đơn thu?n lo?i b? thi?t b? không r? trong Device Manager không ho?t đ?ng n?u m?t chương tr?nh ph?n m?m là nguyên nhân c?a thi?t b? không bi?t. B?n ph?i lo?i b? chương tr?nh và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u thi?t b? không r? v?n đư?c li?t kê trong qu?n l? thi?t b? sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn, liên h? v?i d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? đư?c tr? giúp trong vi?c g? b? các thi?t b?.
G? r?i các v?n đ? ph?n c?ng
Đ? xác đ?nh nguyên nhân c?a m?t thi?t b? không r?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Lo?i b? thi?t b? ph?n c?ng t? máy tính c?a b?n

  Lo?i b? thi?t b? ph?n c?ng m?t lúc m?t th?i gian cho đ?n khi thi?t b? không r? không c?n đư?c li?t kê trong Device Manager. Lưu ? r?ng phương pháp này có th? m?t nhi?u th?i gian và không ph?i luôn luôn đáng tin c?y.
 • Xác đ?nh li?u tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đó đ? đư?c k? đi?n t?

  Khi b?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? và Windows phát hi?n r?ng nó đư?c không k? đi?n t?, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông đi?p c?nh báo và các tùy ch?n đ? h?y b? ho?c ti?p t?c cài đ?t tin nh?n này đư?c hi?n th? ch? khi máy tính c?a b?n đư?c c?u h?nh đ? hi?n th? m?t thông đi?p c?nh báo b?t c? khi nào m?t chương tr?nh cài đ?t c? g?ng cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? mà không có ch? k? k? thu?t s?.

  Lưu ? Tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c k? đi?n t? có th? v?n c?n đư?c li?t kê như là m?t thi?t b? không r? trong Device Manager.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tr?nh đi?u khi?n k? k?t cho Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/Default.mspx
B?n có th? ch?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không ch?a m?t ch? k? s?. S? d?ng phương pháp này khi b?n mu?n ngăn ch?n b?t k? n? l?c c? ? đ? m?t ?n đ?nh máy tính. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i ki?m soát sysdm.cpl trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. B?m vào các Ph?n c?ng tab.
 3. Dư?i Tr?nh đi?u khi?n, b?m Các tr?nh đi?u khi?n k? k?t, sau đó b?m Ch?n - không bao gi? cài đ?t ph?n m?m tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?.
 4. Nh?p vào Ok hai l?n.
Đ? xem danh sách các đi?u khi?n thi?t b? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n mà không k? thu?t s? đăng, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Xem t?p Setupapi.log

  T?m m?c mà trông gi?ng như sau:
  Các t?p tin (C:\Windows\inf\ntapm.inf) không k? thu?t s? đăng, b? qua ngày tháng tr?nh đi?u khi?n.
  Cài đ?t ph?n epatapi_inst t? C:\documents and settings\tên ngư?i dùng\My documents\parallel c?ng th? nghi?m drivers\epatapnt.inf
  Tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? ho?c không chính xác (C:\documents and settings\tên ngư?i dùng\My documents\parallel c?ng ki?m tra drivers\epatapnt.inf) đ? đư?c cài đ?t cho b? đi?u h?p ATAPI song song... L?i 0xe000022f: INF bên th? ba không ch?a thông tin ch? k? đi?n t?.
  Sao chép t?p tin C:\documents and settings\tên ngư?i dùng\My documents\parallel c?ng ki?m tra drivers\epatapnt.mpd đ? C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  Tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? ho?c không chính xác (C:\documents and settings\tên ngư?i dùng\My documents\parallel c?ng ki?m tra drivers\epatapnt.mpd) đ? đư?c cài đ?t cho b? đi?u h?p ATAPI song song... L?i 0xe000022f: INF bên th? ba không ch?a thông tin ch? k? đi?n t?.
 • S? d?ng công c? t?p tin ch? k? xác nh?n

  Công c? t?p tin ch? k? xác nh?n danh sách t?t c? các tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Nó t?o ra m?t đăng nh?p Sigverif.txt n?m trong thư m?c % SystemRoot %. S? d?ng b?t k? tr?nh so?n th?o văn b?n (ví d?, Notepad) đ? xem các t?p tin. S? d?ng công c? t?p tin ch? k? xác nh?n đ? hi?n th? danh sách các tr?nh đi?u khi?n không k? thu?t s? đăng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i sigverif, sau đó b?m Ok.
  2. Nh?p vào Nâng cao, b?m vào các T?m ki?m tab, và sau đó nh?p vào T?m ki?m các t?p tin khác không đi?n t? đăng.
  3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Bao g?m c?p con ki?m tra h?p và b?m Tr?nh duy?t.
  4. Xác đ?nh v? trí và ch?n các %SystemRoot%\System32\Drivers thư m?c, nh?p vào Ok hai l?n, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
  Xem l?i danh sách, và sau đó liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?nh đi?u khi?n cho thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t có đư?c k? đi?n t?.
Các thi?t b? USB d?a trên phiên b?n trư?c c?a đ?c t? USB có th? t?o ra ma quái thi?t b? xu?t hi?n khi thi?t b? đư?c k?t n?i, và sau đó bi?n m?t khi thi?t b? b? ng?t k?t n?i. Ngoài ra, thi?t b? có th? làm vi?c t?t, nhưng có th? t?o ra m?t thi?t b? không bi?t disassociated. Đi?u này thư?ng gây ra b?i ph?n v?ng đó l?i th?i ho?c c?u h?nh không chính xác. Trong trư?ng h?p này, liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b? đ? c?p nh?t ph?n v?ng.

M?t thi?t b? ghosted có th? xu?t hi?n n?u b?n t? cài đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? c?m và ch?y máy tính đ? đư?c phát hi?n và đư?c cài đ?t. B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách xóa b? thi?t b? ghosted.

V?n đ? tương t? và ngh? quy?t cho ngư?i dùng c?p cao

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng qu?n l? thi?t b? đ? qu?n l? các thi?t b? trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283658Làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t b? trong Windows XP
307970 Làm th? nào đ? c?u h?nh thi?t b? b?ng cách s? d?ng Device Manager trong Windows XP
304514 Làm th? nào đ? c?u h?nh qu?n l? thi?t b? đ? hi?n th? thông tin chi ti?t
310126 X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?
283361 Qu?n l? thi?t b? v?n c?n li?t kê m?t thi?t b? sau khi b?n c? g?ng đ? xoá b? nó
310123 Gi?i thích v? m? l?i đư?c t?o ra b?i Device Manager trong Microsoft Windows XP Professional
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? thông tin h? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308549Mô t? v? công c? Windows XP h? th?ng thông tin (Msinfo32.exe)
300887 Làm th? nào đ? s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch h? th?ng thông tin (MSINFO32)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i công c? Msconfig, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310560Làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các ti?n ích c?u h?nh h? th?ng trong Windows XP
N?u các bài vi?t li?t kê ? đây không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác v?i nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong bài vi?t này, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com
Sau đó, nh?p văn b?n thông đi?p l?i b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? v? các v?n đ? trong các T?m ki?m h? tr? (KB) l?nh v?c.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314464 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot kbmt KB314464 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 314464

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com