Re?avanje problema sa nepoznatim ure?ajima navedenim u alatki ?Upravlja? ure?ajima? u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 314464 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 pogledajte 244601.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

?Upravlja? ure?ajima? prikazuje listu svih ure?aja instaliranih na ra?unaru koji koristi Windows XP. Kada prika?ete informacije o ure?aju u alatki ?Upravlja? ure?ajima?, mo?ete videti da je ure?aj naveden kao Nepoznati ure?aj pored ?utog znaka pitanja. Mo?da ?e biti te?ko da odredite uzrok pojavljivanja ovog nepoznatog ure?aja, jer ima malo naznaka o tome ?ta bi moglo da ga generi?e. Ovaj ?lanak govori o mogu?im razlozima zbog kojih se nepoznati ure?aj mo?e pojaviti u alatki ?Upravlja? ure?ajima?.

Dodatne informacije

Glavni razlog prikazivanja statusa Nepoznati ure?aj u alatki ?Upravlja? ure?ajima? jeste taj da imate ure?aj koji ne radi ispravno. Da biste re?ili ovaj problem, nabavite a?urirani upravlja?ki program za ure?aj.

Koristite slede?e metode da biste omogu?ili operativnom sistemu Windows da prepozna ure?aj.

1. metod: Windows Update

Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju da biste videli da li ta Veb lokacija automatski otkriva a?urirani upravlja?ki program za va? ure?aj. Instalirajte sve preporu?ene upravlja?ke programe.
http://www.windowsupdate.com

2. metod: Preuzimanje i instaliranje najnovijih upravlja?kih programa sa Interneta

Kada preuzmete upravlja?ki program sa Interneta, preuzmite verziju upravlja?kog programa za Windows XP kada bude navedeno vi?e verzija operativnog sistema Windows. Koristite neku od slede?ih opcija:
 • Posetite Veb lokaciju proizvo?a?a ra?unara ako ste ure?aj dobili sa ra?unarom.
 • Posetite Veb lokaciju proizvo?a?a ure?aja ako je ure?aj instaliran nakon ?to ste kupili ra?unar.
 • Posetite Veb lokaciju proizvo?a?a ure?aja ako je ure?aj bio unapred instaliran na ra?unaru, a proizvo?a? ra?unara nema a?uriran upravlja?ki program.
Pogledajte odeljak Upravlja?ki programi ili Preuzimanje na Veb lokaciji proizvo?a?a i potra?ite ime ure?aja. Preuzmite i instalirajte verziju upravlja?kog programa za Windows XP.

Odeljak za napredne korisnike

Ovaj odeljak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o na?inu na koji to mo?ete da uradite potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://support.microsoft.com/contactus

Uzrok pojavljivanja nepoznatih ure?aja u alatki ?Upravlja? ure?ajima?

 • Ovaj ure?aj nema upravlja?ki program: Kada upravlja?ki program ure?aja nije dostupan, ?Upravlja? ure?ajima? prikazuje ure?aj kao Nepoznati ure?aj i stavlja ga na granu Drugi ure?aji. Ovo je uobi?ajena pojava kod USB ure?aja i IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) slo?enih ure?aja standarda 1394. Tako?e, mo?e se prikazati status Kôd gre?ke 1 ili Kôd gre?ke 10 kada pogledate svojstva ure?aja u alatki ?Upravlja? ure?ajima?.

  Napomena Ve?ina USB i IEEE ure?aja standarda 1394 radi ispravno bez dodatnih upravlja?kih programa jer su konfigurisani pomo?u upravlja?kih ure?aja koji se dobijaju sa operativnim sistemom Windows za ove tipove magistrale. Me?utim, upravlja?ki program dodatnog ure?aja je potreban ako taj ure?aj ne podr?ava definisane i obezbe?ene upravlja?ke programe klase operativnog sistema Windows. Ako magistrala ne mo?e da identifikuje ure?aj, ona ga prepoznaje kao slo?eni ure?aj i kao takvog ga prijavljuje alatki ?Upravlja? ure?ajima?.
 • Koristite upravlja?ki program ure?aja za Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows 95: U operativnom sistemu Windows XP ne mo?ete da koristite datoteke virtuelnog upravlja?kog programa (.vxd) koje su uobi?ajene kod upravlja?kih programa za Windows 98 ili Windows 95. Ako poku?ate da ih instalirate na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows XP, ure?aj mo?e biti naveden kao nepoznat u alatki ?Upravlja? ure?ajima?. Do ovoga obi?no dolazi kada proizvo?a? upravlja?kog programa ure?aja ne napravi jasnu razliku izme?u dva upravlja?ka programa ili pretpostavlja da Windows XP mo?e da koristi .vxd datoteke operativnih sistema Windows 98 ili Windows 95.
 • ID neprepoznatog ure?aja: Svi hardverski ure?aji imaju poseban identifikator koji koristi Plug and Play. Ovaj identifikator mo?e da obuhvata nekoliko razli?itih tipova, kao ?to su ID prodavca, ID ure?aja, ID podsistema, ID prodavca podsistema ili ID revizije. Ako ID ure?aja ne postoji ili ako va? ra?unar sa operativnim sistemom Windows XP ne prepoznaje ID ure?aja, ?Upravlja? ure?ajima? mo?e navesti ure?aj kao nepoznat.

  Napomena Softverski programi koji zahtevaju virtuelne kop?e u hardveru mogu da kreiraju ove ure?aje. Pored toga, poznato je da ure?aji koji vr?e premo??avanje izme?u razli?itih tipova magistrala, na primer upravlja?ki program ure?aja koji omogu?ava da ure?aj sa paralelnim portom emulira SCSI ili AT Attachment Packet Interface (ATAPI) magistralu, generi?u odgovor nepoznatog ure?aja u alatki ?Upravlja? ure?ajima?.
 • Neispravan hardver ili firmver: Neispravan hardver ili firmver mogu da izazovu da ure?aj bude prikazan kao Nepoznati ure?aj u alatki ?Upravlja? ure?ajima?. Upravlja?ki programi ure?aja koji sadr?e samo softver ne otkrivaju ID ure?aja, pa ne postoji standardni metod za instaliranje ovih ure?aja. Neki proizvo?a?i instaliraju ure?aj koriste?i instalacioni program InstallShield ili neki sli?an metod. Imajte na umu da softver instaliran drugim metodama ne mo?e u potpunosti da se ukloni kada se ukloni ure?aj u alatki ?Upravlja? ure?ajima?. Zato ?ete mo?da morati da proverite registrator da biste utvrdili da su sve stavke uklonjene.

Re?avanje problema za napredne korisnike

Re?avanje problema sa softverom
Koristite neki od slede?ih metoda da biste utvrdili da li je softver kreirao nepoznati ure?aj.
 • Pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu

  Iako ovo nije 100-procentno pouzdan metod, pokretanje ra?unara u bezbednom re?imu mo?e biti jedan od najlak?ih na?ina da se utvrdi da li je softver kreirao nepoznati ure?aj.

  Da biste pokrenuli ra?unar u bezbednom re?imu, pritisnite taster F8 nakon ?to ga ponovo pokrenete. U meniju Vi?e opcija za Windows koji se pojavljuje, koristite tastere sa strelicama da biste izabrali opciju Bezbedni re?im, a zatim pritisnite taster ENTER. Ako se nepoznati ure?aj vi?e ne nalazi na listi u alatki ?Upravlja? ure?ajima?, nepoznati ure?aj verovatno nije hardver.
 • Proverite polaznu fasciklu

  Ako posumnjate da odre?eni program prouzrokuje pojavljivanje nepoznatog ure?aja, proverite polaznu fasciklu ra?unara da biste videli koji su programi konfigurisani da se pokre?u zajedno sa ra?unarom. Polazna fascikla nalazi se na slede?oj lokaciji na ?vrstom disku, gde je C disk jedinica na kojoj je instaliran Windows, a korisni?ki profil va? korisni?ki profil:
  C:\Dokumenti i postavke\korisni?ki profil\Start meni\Programi
 • Koristite alatku ?Sistemske informacije?

  Alatka ?Sistemske informacije? mo?e biti korisna kada treba da utvrdite uzrok pojavljivanja nepoznatog ure?aja.

  Da biste koristili alatku ?Sistemske informacije? za prikazivanje liste programa koji se pokre?u zajedno sa ra?unarom, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msinfo32, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Pro?iri softversko okru?enje, a zatim kliknite dvaput na stavku Programi koji se pokre?u sa sistemom.

   Prikazuje se lista programa koji su konfigurisani da se pokre?u zajedno sa ra?unarom.

   Proverite da li u evidenciji doga?aja postoje gre?ke koje se odnose na neki od ovih programa. Ako prona?ete doga?aj koji je povezan sa programom sa liste, uklonite taj program. Imajte na umu da kada program kreira nepoznati ure?aj, to nije nu?no pokazatelj da program ne funkcioni?e, osim ukoliko pokretanje programa zavisi od tog ure?aja.

  Da biste koristili alatku ?Sistemske informacije? za prikazivanje liste ure?aja koji izazivaju probleme, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msinfo32, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Pro?irite stavku Komponente, a zatim kliknite dvaput na stavku Problemati?ni ure?aji.

   U oknu sa detaljima prikazuje se lista ure?aja instaliranih na ra?unaru koji mo?da izazivaju problem, na slede?i na?in:
   • U koloni Ure?aj navodi se op?te ime za ure?aj ili ime upravlja?kog programa ure?aja koji je povezan sa njim.
   • Kolona ID PNP ure?aja navodi ID-ove ure?aja, kao ?to su ID me?usobnog povezivanja periferijskih komponenti (PCI), ID ISA ure?aja, ID drugih tipova magistrala ili magistrala nepoznatog tipa.
   • Kolona Kôd gre?ke navodi kôd gre?ke povezan sa ovim problemom. Kôd gre?ke alatke ?Upravlja? ure?ajima? ?esto poma?e da se utvrdi ?ta je kreiralo nepoznati ure?aj. Na primer, ako ra?unar generi?e kôd gre?ke ?Upravlja?ki program je neva?e?i ili nedostaje?, u okviru stavke Problemati?ni ure?aji mogu biti navedena tri tipa stavki, u zavisnosti od tipa ure?aja:
    • ID PCI PnP ure?aja:

     Ime ure?aja | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Kôd gre?ke
    • ID ISA PnP ure?aja:

     Ime ure?aja | ?\PNP0000\0
    • Upravlja?ki program je neva?e?i ili nekompatibilan:

     Ime ure?aja | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Prika?ite datoteku Setupapi.log

  Ako ure?aj ima smisleno ime, koristite informacije iz datoteke Setupapi.log za utvr?ivanje uzroka pojavljivanja nepoznatog ure?aja. Datoteka Setupapi.log po podrazumevanoj vrednosti nalazi se u fascikli %SystemRoot%.

  Ponekad ime navedenog ure?aja mo?e da vas navede na pogre?an zaklju?ak. Na primer, ure?aj mo?e biti naveden kao serijski ure?aj u alatki ?Upravlja? ure?ajima?, a da zapravo nije ni povezan sa serijskim portom. Do ovoga obi?no dolazi kada je dostupan ID nepotpunog Plug and Play ure?aja, a ?Upravlja? ure?ajima? ga tuma?i kao serijski ure?aj. Do ovakvog tuma?enja mo?e do?i zbog kompatibilnog ID-a koji je odredio ure?aj. Ponavljamo, ovo se mo?e ispraviti pronala?enjem programa koji se pokre?e sa sistemom koji se mo?da ne pona?a ispravno.

  Imajte na umu da ?ak ni uklanjanje nepoznatog ure?aja u alatki ?Upravlja? ure?ajima? ne funkcioni?e ukoliko softverski program prouzrokuje pojavljivanje nepoznatog ure?aja. Morate ukloniti program, a zatim ponovo pokrenuti ra?unar. Ako je nepoznati ure?aj naveden u alatki ?Upravlja? ure?ajima? i posle ponovnog pokretanja ra?unara u bezbednom re?imu, obratite se Microsoft uslugama za korisni?ku podr?ku za pomo? oko uklanjanja ure?aja.
Re?avanje problema sa hardverom
Da biste utvrdili uzrok pojavljivanja nepoznatog ure?aja, koristite neki od slede?ih metoda:
 • Uklonite hardverske ure?aje sa ra?unara

  Uklanjajte jedan po jedan hardverski ure?aj, sve dok nepoznati ure?aj ne nestane sa liste u alatki ?Upravlja? ure?ajima?. Imajte na umu da ovaj metod mo?e zahtevati dosta vremena i da nije uvek pouzdan.
 • Utvrdite da li upravlja?ki program ure?aja ima digitalni potpis

  Kada instalirate upravlja?ki program ure?aja i Windows otkrije da on nije digitalno potpisan, mo?da ?ete dobiti poruku upozorenja i opciju otkazivanja ili nastavljanja instalacije. Ova poruka se prikazuje samo ako je ra?unar konfigurisan da prikazuje poruku upozorenja svaki put kada instalacioni program poku?a da instalira upravlja?ki program ure?aja bez digitalnog potpisa.

  Napomena Upravlja?ki program ure?aja koji je digitalno potpisan i dalje mo?e biti naveden kao nepoznati ure?aj u alatki ?Upravlja? ure?ajima?.

  Za vi?e informacija o potpisivanju upravlja?kih programa za Windows posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx
Mo?ete blokirati instalaciju upravlja?kih programa ure?aja koji nemaju digitalni potpis. Ovaj pristup koristite kada ?elite da spre?ite namerne poku?aje ugro?avanja stabilnosti ra?unara. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte control sysdm.cpl u polju Otvori, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Hardver.
 3. U opciji Upravlja?ki programi, izaberite stavku Potpisivanje upravlja?kih programa, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Blokiraj ? Nikad ne instaliraj nepotpisani softver upravlja?kog programa.
 4. Kliknite dvaput na dugme U redu.
Da biste prikazali listu upravlja?kih programa ure?aja koji su instalirani na ra?unaru a nisu digitalno potpisani, koristite neki od slede?ih metoda:
 • Prika?ite datoteku Setupapi.log

  Potra?ite stavke koje izgledaju ovako:
  Datoteka (C:\Windows\inf\ntapm.inf) nije digitalno potpisana, zanemaruje datum upravlja?kog programa.
  Odeljak instalacije epatapi_inst from C:\dokumenti i postavke\korisni?ko ime\moji dokumenti\probni upravlja?ki programi paralelnog porta\epatapnt.inf
  Nepotpisani ili nepravilno potpisani upravlja?ki program (C:\dokumenti i postavke\korisni?ko ime\moji dokumenti\probni upravlja?ki programi paralelnog porta\epatapnt.inf) instaliran je na paralelni ATAPI adapter. Gre?ka 0xe000022f: INF nezavisnih proizvo?a?a ne sadr?i informacije o digitalnom potpisu.
  Kopiranje datoteke C:\dockumenti i postavke\korisni?ko ime\moji dokumenti\probni upravlja?ki programi paralelnog porta\epatapnt.mpd na lokaciju C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  Nepotpisani ili nepravilno potpisani upravlja?ki program (C:\dokumenti i postavke\korisni?ko ime\moji dokumenti\probni upravlja?ki programi paralelnog porta\epatapnt.mpd) instaliran je na paralelni ATAPI adapter. Gre?ka 0xe000022f: INF nezavisnih proizvo?a?a ne sadr?i informacije o digitalnom potpisu.
 • Koristite alatku za potvrdu potpisa datoteke

  Alatka za potvrdu potpisa datoteke navodi sve nepotpisane upravlja?ke programe instalirane na ra?unaru. Ona kreira datoteku evidencije Sigverif.txt koja se nalazi u fascikli %SystemRoot%. Koriste ure?iva? teksta (na primer Bele?nicu) da biste prikazali datoteku. Da biste pomo?u alatke za potvrdu potpisa datoteke prikazali listu upravlja?kih programa koji nisu digitalno potpisani, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavkuPokreni, otkucajte sigverif, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Kliknite na dugme Vi?e opcija, izaberite karticu Pretra?i, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Potra?i druge datoteke koje nisu digitalno potpisane.
  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uklju?i potfascikle, a zatim kliknite na dugme Potra?i.
  4. Prona?ite i izaberite fasciklu %SystemRoot%\System32\Drivers, kliknite dvaput na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Start.
  Pregledajte listu, a zatim se obratite proizvo?a?u upravlja?kog programa za informacije o tome kako da dobijete a?urirani upravlja?ki program koji je digitalno potpisan.
USB ure?aji zasnovani na prethodnim verzijama USB specifikacija mogu kreirati preostale ure?aje koji se pojavljuju kada se ure?aj pove?e, a zatim nestanu kada se ure?aj iskop?a. Tako?e, ure?aj mo?e da radi dobro, ali mo?e da i kreira nepovezani nepoznati ure?aj. Ovo obi?no izaziva firmver koji je zastareo ili nepravilno konfigurisan. U tom slu?aju, obratite se proizvo?a?u ure?aja da biste dobili a?urirani firmver.

Preostali ure?aj mo?e da se pojavi ako ru?no instalirate upravlja?ki program za Plug and Play ure?aj koji je ra?unar ve? otkrio i instalirao. Ovaj problem mo?ete re?iti brisanjem preostalog ure?aja.

Sli?ni problemi i re?enja za napredne korisnike

Za vi?e informacija o na?inu na koji mo?ete da upravljate ure?ajima u alatki ?Upravlja? ure?ajima? u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
283658 Upravljanje ure?ajima u operativnom sistemu Windows XP
307970 Konfigurisanje ure?aja pomo?u alatke ?Upravlja? ure?ajima? u operativnom sistemu Windows XP
304514 Konfigurisanje alatke ?Upravlja? ure?ajima? za prikazivanje detaljnih informacija
310126 Re?avanje problema sa neusagla?eno??u ure?aja pomo?u alatke ?Upravlja? ure?ajima?
283361 ?Upravlja? ure?ajima? i dalje navodi ure?aj nakon ?to ste poku?ali da ga uklonite
310123 Obja?njenje kodova gre?aka koje generi?e alatka ?Upravlja? ure?ajima? u operativnom sistemu Microsoft Windows XP Professional
Za vi?e informacija o alatki ?Sistemske informacije? kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
308549 Opis alatke ?Sistemske informacije? (Msinfo32.exe) operativnog sistema Windows XP
300887 Kori??enje prekida?a alatke ?Sistemske informacije? (MSINFO32)
Za vi?e informacija o re?avanju problema sa alatkom Msconfig kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
310560 Re?avanje problema sa gre?kama u konfiguraciji pomo?u uslu?nog programa ?Konfiguracija sistema? u operativnom sistemu Windows XP
Ako vam navedeni ?lanci ne pomognu da re?ite problem ili ako imate simptome koji se razlikuju od onih opisanih u ovom ?lanku, pretra?ite Microsoft bazu znanja za vi?e informacija. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com
Zatim u polju Pretra?i podr?ku (bazu znanja) otkucajte tekst poruke o gre?ci koju dobijate ili otkucajte opis problema.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314464 - Poslednji pregled: 7. jun 2013. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot KB314464

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com