K? veikt probl?mu nov?r?anu nezin?m?m ier?c?m, kas ir iek?autas sist?mas Windows XP ier??u p?rvaldniek?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 314464 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par sist?mu Microsoft Windows 2000 skatiet zin??anu b?zes rakst? 244601.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Ier??u p?rvaldnieks par?da visu to ier??u sarakstu, kas ir instal?tas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP. Skatot ier?ces inform?ciju ier??u p?rvaldniek?, ier?ce var b?t par?d?ta k? Unknown Device (Nezin?ma ier?ce) blakus dzeltenai jaut?juma z?mei. Var b?t gr?t?bas noteikt c?loni, k?d?? ?? ier?ce ir nor?d?ta k? nezin?ma, jo ?o probl?mu var izrais?t vair?kas nor?des. ?aj? rakst? ir izkl?st?ts par iesp?jamiem c?lo?iem, k?d?? ier??u p?rvaldniek? ier?ce var b?t par?d?ta k? nezin?ma ier?ce.

Papildindorm?cija

Galvenais iemesls, k?d?? ier??u p?rvaldniek? ier?ce tiek par?d?ta k? Unknown Device (Nezin?ma ier?ce) ir tas, ka ier?ce nedarbojas pareizi. Lai nov?rstu ?o probl?mu, ieg?stiet atjaunin?tu ??s ier?ces draiveri.

Izmantojiet t?l?k nor?d?t?s metodes, lai sist?ma Windows sp?tu atpaz?t j?su ier?ci.

1. metode. Windows atjaunin??ana

Apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni, lai p?rbaud?tu, vai vietne autom?tiski nosaka atjaunin?tu j?su ier?ces draiveri. Instal?jiet visus ieteiktos draiverus.
http://www.windowsupdate.com

2. metode. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko draiveri no interneta

Lejupiel?d?jot draiveri no interneta, lejupiel?d?jiet sist?mas Windows XP draivera versiju, kur? ir ietvertas vair?kas sist?mas Windows versijas. Izmantojiet vienu no ??m opcij?m:
 • Ja ier?ce tika pieg?d?ta kop? ar datoru, apmekl?jiet datora ra?ot?ja vietni.
 • Ja ier?ce tika uzst?d?ta p?c datora ieg?des, apmekl?jiet ier?ces ra?ot?ja vietni.
 • Apmekl?jiet ier?ces ra?ot?ja vietni, ja ier?ce datoram bija uzst?d?ta iepriek? un datora ra?ot?jam nav atjaunin?ts ier?ces draiveris.
Ra?ot?ja vietn? atrodiet sada?u Drivers (Draiveri) vai Download (Lejupiel?de) un mekl?jiet ier?ces nosaukumu. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet draivera Windows XP versiju.

Pieredz?ju?u lietot?ju sada?a

?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datorlietot?jiem. Ja papildu probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus

Nezin?mas ier?ces r?d?juma c?lonis ier??u p?rvaldniek?

 • Ier?cei nav ier?ces draivera: Ja ier?cei nav pieejams ier?ces draiveris, ier??u p?rvaldnieks ier?ci par?da k? Unknown Device (Nezin?ma ier?ce) un novieto zar? Other devices (Citas ier?ces). T? ?oti bie?i notiek ar univers?lo seri?lo kopni (USB) un Elektrotehnikas un elektronikas in?enieru instit?ta (Institute of Electrical and Electronics Engineering ? IEEE) 1394 kompoz?t?m ier?c?m. Skatot ier?ces rekviz?tus ier??u p?rvaldniek?, var b?t par?d?ts ar? statuss Error Code 1 (K??das kods 1) vai Error Code 10 (K??das kods 10).

  Piez?me. Liel?k? da?a USB un IEEE 1394 ier??u darbojas pareizi bez papildu ier??u draiveriem, jo t?s ir konfigur?tas, izmantojot sist?mai Windows pievienotos draiverus ??da tipa kopn?m. Ta?u papildu ier?ces draiveris ir vajadz?gs, ja ier?ce neatbilst defin?tajiem un pievienotajiem Windows klases draiveriem. Ja kopne nevar identific?t ier?ci, t? interpret? ier?ci k? kompoz?tu ier?ci un p?c tam par to pazi?o ier??u p?rvaldniekam.
 • J?s izmantojat sist?mas Microsoft Windows 98 vai sist?mas Microsoft Windows 95 ier??u draiveri: J?s nevarat izmantot virtu?lo ier??u draiveru (.vxd) failus, kas ir standarta opcijas Windows 98 vai Windows 95 draiveriem sist?m? Windows XP. Ja m??in?sit tos instal?t dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP, ier?ce ier??u p?rvaldniek? var b?t par?d?ta k? nezin?ma ier?ce. T? parasti notiek, kad ier?ces draivera ra?ot?js pareizi neat??ir abus draiverus vai pie?em, ka sist?m? Windows XP var izmantot Windows 98 vai Windows 95 .vxd failus.
 • Neatpaz?ts ier?ces ID: Katrai aparat?ras ier?cei ir ?pa?s identifikators, ko izmanto standarts Plug and Play. ?is identifikators var ietvert vair?kus at??ir?gus veidus, piem?ram, pieg?d?t?ja ID, ier?ces ID, apak?sist?mas ID, apak?sist?mas pieg?d?t?ja ID vai versijas ID. Ja nav nor?d?ts ier?ces ID vai j?su dators, kur? darbojas sist?ma Windows XP, neatpaz?st ier?ces ID, ier??u p?rvaldnieks ier?ci var par?d?t k? nezin?mu ier?ci.

  Piez?me. ??du r?d?jumu var izrais?t programmat?ra, kurai aparat?r? vajadz?gas virtu?l?s aiz?eres. Turkl?t nezin?mas ier?ces statusu ier??u p?rvaldniek? var izrais?t ier?ces, kas maina kop?u veidus, piem?ram, ier?ces draiveris, kas iesp?jo paral?l? porta ier?ci imit?t SCSI vai AT piesaistes paketes interfeisa (AT Attachment Packet Interface ? ATAPI) kopni.
 • Boj?ta aparat?ra vai programmaparat?ra: Boj?ta aparat?ra vai programmaparat?ra var izrais?t ier?ces statusa Unknown Device (Nezin?ma ier?ce) par?d??anu ier??u p?rvaldniek?. Tikai programmat?rai paredz?tie ier??u draiveri neuzr?da ier?ces ID, un nav standarta metodes, k? instal?t ??das ier?ces. Da?i ra?ot?ji instal? ier?ci, izmantojot InstallShield instal??anas programmu vai l?dz?gu metodi. ?emiet v?r?, ka, izmantojot citas metodes, instal?t? programmat?ra, var neb?t piln?b? no?emta, no?emot ier?ci ier??u p?rvaldniek?. T?d??, iesp?jams, jums vajadz?s p?rbaud?t re?istru, lai p?rliecin?tos, vai visi ieraksti ir no?emti.

Probl?mu nov?r?ana pieredz?ju?iem datorlietot?jiem

Programmat?ras probl?mu nov?r?ana
Izmantojiet t?l?k nor?d?t?s metodes, lai noteiktu, vai nezin?mas ier?ces statusu izraisa programmat?ra:
 • Start?jiet datoru dro?aj? re??m?

  Lai gan nav piln?gas garantijas, datora start??ana dro?aj? re??m? var b?t viena no viegl?kaj?m metod?m, k? noteikt, vai nezin?mas ier?ces statuss ir programmat?ras d??.

  Lai start?tu datoru dro?aj? re??m?, p?c datora restart??anas nospiediet tausti?u F8. Par?d?taj? izv?ln? Windows Advanced Options (Windows papildu opcijas) ar BULTTAUSTI?IEM atlasiet Safe Mode (Dro?ais re??ms) un nospiediet tausti?u ENTER. Ja ier??u p?rvaldniek? vairs netiek par?d?ts nezin?mas ier?ces statuss, visticam?k, ka nezin?mas ier?ces statuss nav aparat?ras d??.
 • P?rbaudiet s?kuma mapi

  Ja jums ??iet, ka nezin?mas ier?ces statusu izrais?jusi k?da konkr?ta programma, p?rbaudiet datora s?kuma mapi, lai uzzin?tu, kuras programmas, start?jot datoru, ir konfigur?tas start?t. S?kuma mape atrodas ?aj? atra?an?s viet? j?su datora cietaj? disk?, kur C ir disks, kur? ir instal?ta sist?ma Windows, un user profile (lietot?ja profils) ir lietot?ja profils:
  C:\Documents and Settings\user profile\Start Menu\Programs
 • Izmantojiet r?ku Sist?mas inform?cija

  R?ks Sist?mas inform?cija var b?t noder?gs, kad ir j?nosaka nezin?mas ier?ces statusa c?lonis.

  Lai r?ku Sist?mas inform?cija izmantotu saraksta apskatei, kur? ir nor?d?tas programmas, kas tiek start?tas datora start??anas laik?, veiciet ??das darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), ierakstiet msinfo32 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Izv?rsiet sada?u Software Environment (Programmat?ras vide) un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Startup Programs (Start??anas programmas).

   Tiek par?d?ts saraksts ar programm?m, kas, start?jot datoru, ir konfigur?tas start?ties.

   P?rbaudiet, vai notikumu ?urn?l? nav k??du, kas attiecas uz k?du no ??m programm?m. Ja atrodat notikumu, kas saist?ts ar sarakst? ietverto programmu, no?emiet programmu. ?emiet v?r?, ja programma izraisa nezin?mas ier?ces statusu, tas ne vienm?r nor?da, ka programma nedarbojas, ja vien programmas start??ana nav atkar?ga no ier?ces.

  Lai izmantotu r?ku Sist?mas inform?cija problem?tisko ier??u saraksta skat??anai, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), ierakstiet msinfo32 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Izv?rsiet sada?u Components (Papla?in?t komponentus) un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Problem Devices (Problem?tisk?s ier?ces).

   Detaliz?t?s inform?cijas r?t? ??di tiek par?d?ts dator? instal?to ier??u saraksts, kur?m var b?t probl?ma:
   • Kolonn? Device (Ier?ce) ir nor?d?ts ier?ces standarta nosaukums vai ar ier?ci saist?t? ier?ces draivera nosaukums.
   • Kolonn? PNP Device ID (PNP ier?ces ID) ir uzskait?ti ier??u ID, piem?ram, specifik?cijas PCI (Peripheral Component Interconnect ? PCI) ID, ISA ID, da?u citu kop?u tipu ID vai nezin?ma tipa ID.
   • Kolonn? Error Code (K??das kods) ir nor?d?ts ar ?o konkr?to probl?mu saist?tais k??das kods. Bie?i ier??u p?rvaldnieka k??das kods pal?dz noteikt nezin?mas ier?ces statusa c?loni. Piem?ram, ja dators ?ener? k??das zi?ojumu "Bad or missing device driver" (Ier?ces draiveris ir boj?ts vai t? tr?kst), sada?? Problem Devices (Problem?tisk?s ier?ces) atkar?b? no ier?ces tipa var b?t nor?d?ti tr?s veidu ieraksti:
    • PCI PnP ier?ces ID:

     Ier?ces nosaukums | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | K??das kods
    • ISA PnP ID:

     Ier?ces nosaukums | ?\PNP0000\0
    • Boj?ts vai nesader?gs ier?ces draiveris:

     Ier?ces nosaukums | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Skatiet failu Setupapi.log

  Ja ier?cei ir j?gpilns nosaukums, izmantojiet Setupapi.log failu, lai noteiktu nezin?mas ier?ces statusa c?loni. P?c noklus?juma Setupapi.log fails atrodas map? %SystemRoot%.

  Da?k?rt nor?d?tais ier?ces nosaukums var b?t maldino?s. Piem?ram, ier?ce ier??u p?rvaldniek? var b?t nor?d?ta k? seri?l? ier?ce, kad faktiski t? nav saist?ta ar seri?lo portu. T? parasti notiek, kad ir pieejams nepiln?gs Plug and Play ID, un ier??u p?rvaldnieks to interpret? k? seri?lo ier?ci. ?? interpret?cija var notikt ier?ces nor?d?t? sader?ga ID d??. Ar? ?aj? gad?jum? to var nov?rst, atrodot, kura start??anas programma nedarbojas pareizi.

  ?emiet v?r?, ja nezin?mas ier?ces statusu izraisa programmat?ra, probl?ma netiek atrisin?ta, tikai no?emot nezin?mo ier?ci ier??u p?rvaldniek?. Jums ir j?no?em programma un p?c tam j?restart? dators. Ja joproj?m p?c datora restart??anas dro?aj? re??m? ier??u p?rvaldniek? tiek par?d?ts nezin?mas ier?ces statuss, sazinieties ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju, lai sa?emtu pal?dz?bu ier?ces no?em?an?.
Aparat?ras probl?mu nov?r?ana
Lai noteiktu nezin?mas ier?ces statusa c?loni, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • No?emiet no datora aparat?ras ier?ces

  No?emiet pa vienai aparat?ras ier?ces, l?dz ier??u p?rvaldniek? vairs netiek par?d?ts nezin?mas ier?ces statuss. ?emiet v?r?, ka ?? metode var b?t laikietilp?ga un ne vienm?r uzticama.
 • Nosakiet, vai ier?ces draiverim ir ciparparaksts

  Kad, instal?jot ier?ces draiveri, sist?ma Windows nosaka, ka draiverim nav ciparparaksta, iesp?jams, sa?emsit br?din?juma zi?ojumu un opciju atcelt vai turpin?t instal??anu. ?is zi?ojums tiek par?d?ts tikai, ja dators ir konfigur?ts par?d?t br?din?juma zi?ojumu vienm?r, kad instal??anas programma m??ina instal?t ier?ces draiveri bez ciparparaksta.

  Piez?me. Tom?r ier?ces draiveris, kuram ir ciparparaksts, ier??u p?rvaldniek? ar? var b?t nor?d?ts k? nezin?ma ier?ce.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par draiveru parakst??anu izmanto?anai sist?m? Windows, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx
Varat blo??t ier?ces draiveru instal??anu, kuriem nav ciparparaksta. Izmantojiet ?o metodi, kad v?laties nov?rst jebk?dus t??us m??in?jumus destabiliz?t datora darb?bu. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet control sysdm.cpl un noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Noklik??iniet uz cilnes Hardware (Aparat?ra).
 3. Sada?? Drivers (Draiveri) noklik??iniet uz Driver Signing (Draiveru parakst??ana) un p?c tam uz Block - Never install unsigned driver software (Blo??t ? nekad neinstal?t neparakst?tu draiveru programmat?ru).
 4. Divas reizes noklik??iniet uz OK (Labi).
Lai skat?tu dator? instal?to ier??u draiveru sarakstu, kuriem nav ciparparaksta, izmantojiet ??s metodes:
 • Skatiet failu Setupapi.log

  Mekl?jiet ierakstus, kas ir l?dz?gi ?iem:
  Failam (C:\Windows\inf\ntapm.inf) nav ciparparaksta, ignor?jot draivera datumu.
  Instal??anas sada?a epatapi_inst from C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  Paral?lajam ATAPI adapterim tika instal?ts neparakst?ts vai nepareizi parakst?ts draiveris (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.inf). K??da 0xe000022f: Tre??s puses INF neietver ciparparaksta inform?ciju.
  Kop? failu C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd to C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  Paral?lajam ATAPI adapterim tika instal?ts neparakst?ts vai nepareizi parakst?ts draiveris (C:\documents and settings\user name\my documents\parallel port test drivers\epatapnt.mpd). K??da 0xe000022f: Tre??s puses INF neietver ciparparaksta inform?ciju.
 • Izmantojiet r?ku Failu paraksta verifik?cija

  R?ks Failu paraksta verifik?cija uzr?da visus neparakst?tos draiverus, kas instal?ti j?su dator?. ?is r?ks izveido Sigverif.txt ?urn?lu, kas atrodas map? %SystemRoot%. Izmantojiet jebkuru teksta redaktoru (piem?ram, Piez?mjbloks), lai skat?tu failu. Lai par?d?tu draiveru sarakstu, kuriem nav ciparparaksta, izmantojot r?ku Failu paraksta verifik?cija, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ierakstiet sigverif un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Noklik??iniet uz Advanced (Papildu), p?c tam uz cilnes Search (Mekl?t) un p?c tam uz Look for other files that are not digitally signed (Mekl?t citus failus, kuriem nav ciparparaksta).
  3. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Include Subfolders (Iek?aut apak?mapes) un noklik??iniet uz Browse (P?rl?kot).
  4. Atrodiet un atlasiet mapi %SystemRoot%\System32\Drivers, divas reizes noklik??iniet uz OK (Labi) un p?c tam uz Start (S?kt).
  P?rskatiet sarakstu un sazinieties ar draivera ra?ot?ju, lai uzzin?tu, k? ieg?t atjaunin?tu draiveri ar ciparparakstu.
USB ier?ces, kas darbojas, izmantojot vec?kas USB specifik?cijas versijas, var izrais?t dubultotas ier?ces par?d??anos, kad ier?ce ir pievienota, un pazu?anu, kad ier?ce tiek atvienota. Ier?ce var ar? darboties norm?li, bet izrais?t atdal?tas nezin?mas ier?ces statusu. To parasti izraisa programmaparat?ra, kas ir novecojusi vai nepareizi konfigur?ta. ??d? gad?jum? sazinieties ar ier?ces ra?ot?ju, lai sa?emtu atjaunin?tu programmaparat?ru.

Dubultota ier?ce var par?d?ties, ja manu?li instal?jat Plug and Play ier?ces draiveri, ko dators jau ir noteicis un instal?jis. ?o probl?mu var atrisin?t, dz??ot dubultoto ier?ci.

L?dz?gas probl?mas un risin?jumi pieredz?ju?iem lietot?jiem

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot ier??u p?rvaldnieku ier??u p?rvald?bai sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz turpm?kajiem rakstu numuriem, lai skat?tu rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
283658 K? p?rvald?t ier?ces sist?m? Windows XP
307970 K? konfigur?t ier?ces sist?m? Windows XP, izmantojot ier??u p?rvaldnieku
304514 K? konfigur?t ier??u p?rvaldnieku, lai par?d?tu detaliz?tu inform?ciju
310126 Ier??u konfliktu ar ier??u p?rvaldnieku nov?r?ana
283361 Ier??u p?rvaldnieks joproj?m r?da ier?ci, kad esat m??in?jis to no?emt
310123 Ier??u p?rvaldnieka ?ener?to k??du kodu skaidrojums sist?m? Microsoft Windows XP Professional
Lai ieg?tu papildinform?ciju par r?ku Sist?mas inform?cija, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
308549 Apraksts par Windows XP r?ku Sist?mas inform?cija (Msinfo32.exe)
300887 K? izmantot r?ka Sist?mas inform?cija (MSINFO32) sl?d?us
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst probl?mas ar Msconfig r?ku, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
310560 K? nov?rst konfigur?cijas k??das, izmantojot sist?mas Windows XP util?tu Sist?mas konfigur?cija
Ja ?eit nor?d?tie raksti nepal?dz atrisin?t probl?mu vai ja nov?rojat simptomus, kas at??iras no ?aj? rakst? aprakst?tajiem, mekl?jiet papildinform?ciju Microsoft zin??anu b?z?. Lai mekl?tu inform?ciju Microsoft zin??anu b?z?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com
P?c tam lauk? Search Support (KB) (Mekl?t atbalstu (KB)) ierakstiet par?d?t? k??das zi?ojuma tekstu vai probl?mas aprakstu.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 314464 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 7. j?nijs - P?rskat??ana: 2.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhw kbinfo kbtool kbtshoot KB314464

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com